Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві (160257)

Посмотреть архив целиком

МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКА ДЕРЖАВНА ФIНАНСОВА АКАДЕМІЯ

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ, ГРОШОВОГО ОБІГУ ТА КРЕДИТУ

КУРСОВА РОБОТА


З дисципліни: “Фінансовий аналіз ”

НА ТЕМУ:

Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві”


(На базі ДП Борщівський спиртзавод)Науковий керівник:

Нікіфоряк Л. С.

Виконавець:

Студент ІV курсу, групи ДФ-41

Іваськів В. В

Спеціальність “Фінанси”

Спеціалізація Державні фінанси
,

Чернівці

2009


ПЛАН


ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ВХІДНИХ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА І МЕТОДИКА ЇХ АНАЛІЗУ.

1.1. Загальна характеристика вхідних грошових потоківна підприємстві і їх класифікація.

1.2. Методика аналізу структури та динаміки вхідних грошових потоків

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ТА ДИНАМІКИ ВХІДНИХ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ДП «БОРЩІВСЬКИЙ СПИРТЗАВОД» ЗА 2007-2008 РР

2.1. Аналіз структури вхідних грошових потоків ДП «Борщівський спиртзавод».

2.2. Аналіз динаміки вхідних грошових потоків ДП «Борщівський спиртзавод»

РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ВХІДНИМИ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ У 2007 РОЦІ

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


ВСТУП


При функціонуванні підприємства у ринкових умовах господарювання важливо знати не лише фінансові результати, а й окремо аналізувати рух коштів за звітний період, зокрема вхідні грошові потоки, визначати зміну основних джерел отримання коштів і напрямки їх використання.

На практиці досить часто зустрічається ситуація, коли у звітах підприємства може бути відображена достатня величина прибутку (відповідно оцінка рентабельності буде високою), але водночас підприємство може відчувати гостру нестачу коштів для свого функціонування. Така ситуація досить типова для підприємств в умовах перехідного періоду. І навпаки, прибуток може бути незначний, а фінансовий стан підприємства цілком задовільний. Показані у звітності підприємства дані про формування і використання прибутку не дають повного уявлення про реальний процес руху коштів.

Таким чином, проведення аналізу грошових надходжень надзвичайно важливе у плані отримання економічної інформації для управлінського персоналу. Основною його метою є виявлення джерел одержання грошових засобів за звітний період.

Подібний аналіз допомагає оцінити перспективи діяльності підприємства, з'являється можливість об'єктивніше оцінити ліквідність підприємства в умовах інфляції на основі аналізу грошових надходжень. Якщо, наприклад, у звітному періоді основним джерелом грошових потоків був розпродаж підприємством своїх активів, це може призвести до погіршення ліквідності підприємства і може свідчити про проблеми із залученням достатніх сум коштів від основної діяльності.

Актуальність дослідження даної проблеми обумовлює вибір теми курсової роботи, основна мета якої полягає у дослідженні грошових надходжень на підприємстві. Відповідно до сформованої мети перед написанням курсової роботи постають наступні завдання:

  • визначення економічної суті і значення грошових надходжень;

  • проведення аналізу грошових надходжень на базовому підприємстві за загальним обсягом і структурою;

  • розкриття короткої організаційно-економічної характеристики підприємства;

  • дослідження впливу факторів на вхідні грошові потоки підприємства;

  • виявлення шляхів збільшення грошових надходжень підприємства.

Багато уваги приділяють темі про підвищення ефективності управління грошовими потоками підприємства різні вітчизняні науковці. Так, наприклад, дуже добре висвітлена ця тема у книгах А. Поддєрьогіна, який приділив темі "Управління грошовими потоками на підприємстві" цілий розділ. Також непогано розписана ця тема у підручниках П.Я. Поповича. Багато різних статей на цю тему присвячено у різних журналах, насамперед "Фінанси України", "Економіка України " та інші.

Відповідно до мети перед написанням курсової роботи постають наступні завдання:

  • визначення економічної суті і значення грошових потоків;

  • проведення аналізу грошових потоків на підприємстві за загальним обсягом і структурою в динаміці;

  • дослідження впливу зовнішніх і внутрішніхфакторів на вхідні грошові потоки підприємства;

виявлення шляхів оптимізації грошових потоків підприємства.

Метою при написанні курсової роботи є розрахунок і порівняння показників ефективності управління грошовими потоками підприємства за звітній і плановий періоди.

Об’єктом дослідження по темі курсової роботи є фінансово-господарська діяльність ДП «Борщівський спиртзавод». Підприємство створене з метою здійснення виробничої діяльності, виконання робіт для одержання прибутку на основі поєднання матеріальної зацікавленості учасників і трудового колективу.

Предметом дослідження є грошові потоки від усіх видів діяльності, що формуються на підприємстві.

Інформаційно-аналітичною базою являються баланс, звіт про фінансові результати , звіт про рух грошових коштів.

Теоретико-методичною базою являються літературні джерела, а саме видання провідних економістів, нормативно-законодавча база.

Структура курсової роботи наступна:

-вступ – обгрунтування актуальності теми і важливості аналізу грошових потоків в діяльності кожного підприємства;

-в першому розділі наводиться загальна характеристика грошових потоків, також наводяться показники, що використовуються для аналізу структури та динаміки грошових потоків;

-в другому розділі проводиться аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків ДП «Борщівський спиртзавод» на осові даних за 2007-2008 рр.

-в третьому розділі проведено розробку стратегії управління вхідними грошовими потоками підприємства, лікідації недоліків.

-висновки та пропозиції.


РОЗДІЛ 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ВХІДНИХ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА І МЕТОДИКА ЇХ АНАЛІЗУ.


1.1. Загальна характеристика вхідних грошових потоків на підприємстві і їх класифікація.


У процесі виробничо-господарської діяльності підприємств постійно здійснюється кругообіг коштів. Укладання коштів у виробництво з метою виготовлення товарів і отримання виручки від їх продажу характеризує кругообіг коштів підприємств.

Забезпечення грошових надходжень, які потрібні для відшкодування витрат виробництва й обігу, своєчасне виконання фінансових зобов'язань перед державою, банками та іншими суб'єктами господарювання, формування доходів і прибутку є найважливішою стороною діяльності підприємств. Вхідні грошові потоки підприємств за їхніми джерелами можна поділити на внутрішні та зовнішні. Коли кошти надходять з будь-яких джерел на самому підприємстві, вони належать до внутрішніх. Надходження коштів за рахунок ресурсів, які мобілізуються на фінансовому ринку, свідчить про використання зовнішніх джерел. Структура вхідних грошових потоків залежить від сфери діяльності та організаційно-правової форми підприємства.

Трансформація ринкових відносин потребує створення необхідної інфраструктури. Розвивається фінансово-кредитна система, створюється і функціонує фінансовий ринок. За таких умов багато підприємств поряд з основною займається і фінансово-інвестиційною діяльністю: купівлею і продажем цінних паперів, укладанням тимчасово вільних коштів на депозитні рахунки, лізингом; валютними та іншими операціями з метою отримання додаткових доходів [12,162].

Доходи від цієї діяльності мають значну питому вагу у вхідних грошових потоках підприємств і є мірою розвитку ринкової інфраструктури, особливо фінансового ринку. Ці доходи зростатимуть. Доходи від фінансових операцій справляють прямий, безпосередній вплив на формування загального прибутку.

Грошовий потік являє собою сукупність розподілених у часі надходжень і виплат грошових коштів, що генеруються господарською діяльністю підприємства .

У зарубіжних та вітчизняних джерелах немає єдиного визначення грошового потоку. Адже вжитий відокремлено і без певних характеристик цей термін не має значного змістовного навантаження. У зв’язку з цим розрізняють різні види грошових потоків залежно від тих чи інших аналітичних потреб.

Так, для визначення структури грошового потоку і джерел його формування в розрізі видів діяльності використовують таку класифікацію.

Грошові потоки підприємства поділяють на:

- грошові потоки від операційної діяльності;

- грошові потоки від фінансової діяльності;

- грошові потоки від інвестиційної діяльності.

- грошовий потік від надзвичайних подій

Грошовий потік від операційної діяльності характеризується витрачанням грошових кошів, пов’язаних зі сплатою рахунків постачальників та підрядників, виплатою заробітної плати, відрахуванням до бюджету та внесками в державні цільові фонди, сплатою відсотків за кредити і позики; іншими виплатами, які забезпечують здійснення операційної діяльності. Одночасно цей вид грошового потоку відображує надходження грошових коштів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), погашення дебіторської заборгованості, авансів, що отримані від покупців та замовників, податкових органів у порядку здійснення перерахунку надмірно сплачених сум тощо.

Оскільки операційна діяльність підприємства є головним джерелом прибутку, то вона має генерувати основний потік грошових коштів.


Случайные файлы

Файл
130351.rtf
183224.rtf
57144.rtf
93250.rtf
91340.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.