Організація юридичною службою аналізу результатів і наслідків розгляду позовів і судових справ (145456)

Посмотреть архив целиком
КУРСОВА РОБОТА


На тему:

«Організація юридичною службою аналізу результатів і наслідків розгляду позовів і судових справ»

Дніпропетровськ 2008


Вступ


Відповідно до Наказу ДМСУ від 14.02.2006 №112 «Про затвердження Положення про юридичну службу регіональної митниці, митниці, спеціалізованої миної установи, організації» п. 1 Положення «Про юридичну службу регіональної митниці, митниці, спеціалізованої миної установи, організації» з метою забезпечення законності в роботі митних органів, спеціалізованих митних установ і організацій, ефективного захисту економічних інтересів держави, у регіональних митницях створюються юридичні відділи, у митницях – юридичні відділи або сектори, у Департаменті ресурсного забезпечення, капітального будівництва та експлуатації об’єктів митної інфраструктури і Департаменті інформаційних технологій та митної статистики – юридичні відділи, в інших спеціалізованих митних установах та організаціях – юридичні сектори.

Відповідно до вище зазначеного Наказу ДМСУ визначено порядок діяльності та звітності митних органів за проведену ними роботу, а точніше сказати обов‘язок про звітність та аналіз власної роботи. [3]

На мою думку аналіз виконаної роботи є доволі актуальним і питомої ваги питання, оскільки дозволяє вивчити допущені помилки та врахуват їх при подальшій діяльності та відповідно, недопущення. Також аналіз позовної та претензійної роботи дозволяє визначити не тільки помилки в роботі, а й ефективність діяльності відповідних структурних підрозділів.

Спірні питання, що виявляються при проведенні такого аналізу, також вказують на прогалини в правовій регламентації порядку переміщення через митний кордон, так і, безпосередньо, діяльності всіх митних органів.

В своїй роботі я визначу загальний порядок формування та діяльності юридичної служби, та акцентую увагу на практичних засадах такого аналізу на прикладі Харківської митниці за останні декілька років, тобто звернуся до фактичних показників, а не теоретичних засад аналітичної роботи.


1. Загальні положення про юридичну службу в митних органах


1.1 Порядок формування та правові основи діяльності юридичної служби в митних органах


Відповідно до вище зазначеного Положення «Про юридичну службу в митних органах» структура та штатна чисельність юридичної служби затверджуються керівником регіональної митниці, митниці, спеціалізованої митної установи, організації (далі – митні органи) з урахуванням обсягу роботи та в межах затвердженої граничної чисельності й фонду заробітної плати.

У своїй роботі юридична служба керується Конституцією та іншими законодавчими актами України, Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.95 №690, наказами Держмитслужби України, рекомендаціями Міністерства юстиції України, а також цим Положенням. Юридична служба підпорядковується безпосередньо керівникові відповідного митного органу, а в разі його відсутності – особі, яка його заміщує.

Методичне керівництво роботою юридичних служб здійснює Юридичний департамент Державної митної служби України. На посади керівників юридичних служб, заступників цих керівників, а також головних спеціалістів-юрисконсультів призначаються особи, які мають вищу юридичну освіту й стаж роботи за спеціальністю не менш як три роки.

На посади провідних спеціалістів-юрисконсультів призначаються особи, які мають вищу юридичну освіту або навчаються на останніх курсах вищих юридичних навчальних закладів.

Начальники юридичних служб призначаються на посади та звільняються з посад керівниками митних органів за погодженням з Юридичним департаментом Держмитслужби України. [3]

Слід зазначити, що дані положення деталізуються внутрішніми наказами по митниці. Так, наприклад, відповідно до Наказу Харківської митниці від 16.03.2006 №180 «Про затвердження Положення про юридичний відділ Харківської миниці» фактично положення дублюються.

Таким чином, маємо випадок коли чітко встановлений обовязок на таку діяльність.


1.2 Права та обов’язки юридичної служби митних органів


Відповідно до Наказу ДМСУ від 14.02.2006 №112 «Про затвердження Положення про юридичну службу регіональної митниці, митниці, спеціалізованої миної установи, організації»

Юридична служба має право:

– Перевіряти стан законності діяльності підрозділів митного органу.

– Одержувати від посадових осіб митного органу довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на юридичну службу завдань; інформувати керівника митного органу про випадки ненадання таких документів і матеріалів.

– Залучати за згодою керівників відповідних підрозділів митного органу необхідних спеціалістів до підготовки проектів актів нормативного та розпорядчого характеру, інших документів, для розроблення планів і здійснення заходів, які проводяться юридичною службою відповідно до покладених на неї завдань.

– Інформувати керівника митного органу про випадки покладення іншими посадовими особами на юридичну службу завдань, не передбачених цим Положенням.

– Брати участь у нарадах, які проводяться в митному органі, якщо на них розглядаються питання, що стосуються практики застосування норм законодавства.

– У разі переслідування працівника юридичної служби у зв’язку з виконанням ним обов’язків, передбачених цим Положенням, інформувати про це Юридичний департамент і керівництво Держмитслужби України.

Працівник юридичної служби, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, порушення прав і законних інтересів працівників митного органу та інших громадян, несе відповідальність у встановленому законодавством порядку.

Юридична служба зобов’язана:

– Організовувати та забезпечувати правильне застосування законодавства в службовій, господарській і соціальній сферах діяльності митного органу. У разі виявлення порушень вимог законодавства подавати керівництву митного органу письмові пропозиції щодо усунення цих порушень. Консультувати керівництво митного органу з правових питань.

– Перевіряти відповідність законодавству проектів актів нормативного та розпорядчого характеру, що подаються на підпис керівникові митного органу, і візувати їх після погодження керівниками заінтересованих підрозділів.

Видання таких актів без візування їх проектів керівником юридичної служби не допускається. Пропозиції юридичної служби щодо приведення у відповідність до законодавства проектів актів нормативного та розпорядчого характеру, що видаються митним органом, є обов’язковими для розгляду керівником цього органу.

– Готувати разом з іншими структурними підрозділами пропозиції про скасування чи внесення змін до виданих митним органом актів нормативного та розпорядчого характеру, які втратили актуальність або суперечать вимогам законодавства.

– Визначати необхідність подання нормативно-правових актів митного органу на державну реєстрацію до відповідного управління юстиції.

– Забезпечувати облік і зберігання актів законодавства та відомчих нормативно-правових актів, а також актів нормативного та розпорядчого характеру, виданих митним органом, підтримувати їх у контрольному стані.

– Давати правову оцінку проектам господарських договорів (контрактів), що укладаються митним органом, брати участь в їх укладенні та контролі за їх виконанням.

– Організовувати претензійну й вести позовну роботу. На мою думку даний обовязок фатично окреслює найбільший комплекс питань, якими займається юридична служба.

– Представляти в установленому законодавством порядку інтереси митного органу в судових та інших органах під час розгляду правових питань і спорів.

– Аналізувати результати й наслідки розгляду претензій, позовів і судових справ, практику укладення та виконання договорів (контрактів). За наслідками аналізу подавати керівництву митного органу пропозиції щодо вдосконалення правового забезпечення службової та господарської діяльності митного органу.

– Надавати висновки стосовно правомірності списання матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості та правову оцінку фактам нестач, крадіжок, безгосподарності, псування майна. Розглядати матеріали про відшкодування за рахунок винних осіб матеріальної шкоди, що готуються відповідними підрозділами на основі економіко-правового аналізу даних бухгалтерського обліку й статистичної звітності, інших документів фінансово-господарської діяльності митного органу, а також матеріалів перевірок, проведених правоохоронними й контрольними органами.

– Сприяти захисту трудових прав працівників митного органу, брати участь у підготовці та укладенні колективного договору, консультувати виборні органи трудового колективу з правових питань, що стосуються їх діяльності.

– Сприяти своєчасному вжиттю заходів за актами прокурорського реагування, рішеннями, постановами, ухвалами судових органів, відповідними документами інших правоохоронних і контрольних органів.

– Організовувати та проводити роботу, спрямовану на підвищення рівня правових знань працівників митного органу, надавати консультації з правових питань працівникам, які потребують правової допомоги.


Случайные файлы

Файл
1858-1.rtf
12124-1.rtf
9318-1.rtf
115288.rtf
116339.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.