Документування управлінської діяльності митних органів та участь в ній юридичних служб (145452)

Посмотреть архив целиком
КУРСОВА РОБОТА


На тему:


«Документування управлінської діяльності митних органів та участь в ній юридичних служб»
Дніпропетровськ 2008


Вступ


Для органів виконавчої влади всіх рівнів вирішальне значення мають процедури підготовки і прийняття управлінських рішень. Процес прийняття, документування і реалізації управлінських рішень у митній службі зараз особливо актуальний у зв'язку з тим, що в митній службі ще й досі приймається чимало управлінських рішень, яким бракує стратегічності, системності й обґрунтованості. Від правильного та виваженого управлінського рішення залежить наскільки ефективно будуть виконуватись завдання, які стоять перед митною службою України.

Проблемам прийняття управлінських рішень присвячено праці багатьох учених, зокрема: В. Авер'янова, Г. Атаманчука, А. Васильєва, А. Єршова, Н. Нижник, Тихомирова, Р. Фатхутдінова, В. Цвєткова, Кунєва Ю.Д. та інших. Для себе вважаю цікавим і корисним співставляти наукові точки зору різних фахівців в галузі історії та виводити самостійні висновки.

У межах цієї роботи основну увагу приділено процесу документування управлінської діяльності у митній службі, а також виявленню ролі і місця юридичних служб при здійсненні фіксації управлінських дій за встановленими правилами.

Таким чином, метою курсової роботи є науково-теоретичне обґрунтування особливостей документування управлінських рішень у митній службі, що приймаються з метою управління суспільними процесами, яке здійснюється митною службою, виходячи із завдань, покладених на неї.

Об’єкт дослідження – процедура документування управлінської діяльності та участь юридичних служб в цьому процесі.

Для глибокого дослідження даної теми я використала такі методи дослідження:

  1. Наукову систематизацію, що дозволив прослідкувати у досліджуваних явищах певний порядок, підсумувати знання про їх подібність і відмінність;

  2. Системний метод, що допоміг чітко сформувати проблему, визначити мету, виконати структурний аналіз досліджуваного об’єкта, синтезувати проблему і дати певні самостійні висновки;

  3. Пошуковий метод, що дозволяє глибоко, самостійно, творче осмислити сутність проблематики.

У даній роботі намагаюся:

1. Визначитися з понятійною категорією «документ», як інструменту реалізації управлінських повноважень.

2. Провести класифікацію службових документів.

3. Проаналізувати роль і місце юридичної служби у процесі документування управлінської діяльності митної служби.

4. Виокремити принципи документування управлінської діяльності, як основних засад такої діяльності.

Ключові слова: документ, документування, управлінська діяльність, управлінське рішення, розпорядчий документ, юридична служба.

документ юридичний службовий управлінський1. Документ як інструмент управління


Документ у системі управління є засобом здійснення цієї групової діяльності, накопичування інформації, обміну, контролю, звітності, розпорядчої діяльності, засвідчення (констатування) певних управлінських дій.

Поняття «документ» є центральним, фундаментальним в понятійній системі документування.

На міжнародному рівні найбільш загальним є визначення документа як записаної інформації, яка може бути використана як одиниця в документаційному процесі. Таке визначення розроблено і затверджено Міжнародною організацією зі стандартизації.

Як і вся система, документ створюється суспільством лише тому, що він виконує ті чи інші необхідні суспільству функції. Функція документу – це його суспільна роль, соціальне призначення, ціль. Документ – полі функціональний об’єкти, який виконує ряд взаємопов’язаних соціальних функцій. Серед множинності таких функцій, в рамках моєї теми дослідження хочу окремо наголосити на управлінській (регулятивній) функції. Така функція виконується документами, які створені для цілей управління і в процесі його реалізації (закони, положення, статути, постанови, розпорядження, рішення, накази, протоколи, приписи і т.д. тобто офіційні і ділові документи).

Документування – це створення документа з використанням різних методів, способів і засобів фіксування інформації на матеріальному носії. Тобто, документування управлінської діяльності полягає у фіксації управлінських дій на паперових або магнітних носіях за встановленими правилами.

Документування управлінської діяльності митних органів останнім часом набуло особливої актуальності у зв’язку з тим, що: сфера ділового спілкування поповнилася багатьма новими формами документів; традиційні форми документів поступово оновлюють свої характеристики. Тому в процесі виконання специфічних завдань, покладених на органи митної служби, важливо забезпечити на всіх рівнях правильність і своєчасність оформлення документів, дієвість контролю за ходом виконання управлінських рішень, запровадити прогресивні технології у діловодстві.

Будь-яке управлінське рішення базується на інформації. Правильність прийнятого рішення залежить: від повноти поданої інформації; достовірності інформації; своєчасності її подання.

Форми управління тісно пов’язані з видами документів, наприклад: облік – з написанням різних звітів; планування – зі складанням планів; інструктування – з розробкою методик, інструкцій, правил; керівництво – з видами наказів.

Управлінська документація в митній службі за своїм змістом має два напрямки: загальний та спеціалізований, пов'язаний з організацією та координацією безпосередньо митної справи.

Особливо велике значення має документаційне забезпечення управління у здійсненні дієвого контролю за виконанням управлінських рішень. Перевірка ж виконання є головною ланкою в організаційній роботі будь-якої установи.

Добре налагоджена організація діловодної служби передбачає відповідний контроль за виконанням прийнятих рішень. Коли зросли обсяги інформації, стали більш жорстокими й вимоги до якості документів, термінів виконання та доведення до виконавців.

У митній службі визначається конкретний комплекс документів, передбачений номенклатурою справ та необхідний і достатній для документування її діяльності.

Управлінська діяльність у митній службі передбачає видання розпорядчих документів.

Видання розпорядчих документів визначається законодавчими актами, положеннями про органи митної служби. З питань, що становлять взаємний інтерес і належать до компетенції різних відомств, можуть видаватися спільні розпорядчі документи.

Організаційно-розпорядча документація, забезпечуючи виконання організаційної та розпорядчої функцій управління, є найбільш уживаною, спільною для багатьох державних органів, уніфікованою.

Більшість організаційно-розпорядчих документів призначені для безпосереднього сприймання й використання в подальшій роботі, а тому вони мають бути особливо зручними для створення і прочитання. На виконання цієї вимоги розроблено спеціальні технології, напрацьовано уніфіковані форми організаційно-розпорядчих документів, що акумулюють поняття високої культури діловодства й культури мови документів.

Організаційно-розпорядчий документ – це насамперед носій інформації і водночас своєрідний «матеріал», «сировина» для обробки. Документування організаційної та розпорядчої функцій управління за допомогою різних документ них форм, створюваних у результаті діяльності органів державної влади України унормовує Національний стандарт України «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів «(ДСТУ 4163–2003).

Будь-яке рішення, яке приймається, має свій кількісний або якісний результат, а метою митної діяльності є знаходження таких організаційно-правових форм, правил, методів та засобів, які могли б сприяти досягненню певного результату і підвищувати ефективність управління в системі митних органів .

У практичній роботі працівникам митної служби іноді доводиться приймати рішення миттєво. Для того, щоб у короткий термін прийняти правильне рішення, необхідна відповідна технологія прийняття управлінського рішення, яка була б універсальною та застосовувалась до різних ситуацій. Процес прийняття і реалізації рішення можна подати у вигляді схеми, зображеної на рис. 1., яку запропонував Є.В. Гармаш.


Схема процесу прийняття і реалізації рішення


Наведена схема прийняття рішень відображає логіку професійно-посадової діяльності у практичній роботі митної служби. Необхідно відзначити той факт, що деякі управлінські рішення в митній службі приймаються відповідно до порядків, правил, за певними технологіями, які визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Якщо розглядати управлінські рішення, які лежать у площині управління суспільними процесами в митній службі, то прийняття таких рішень обумовлюється основними завданнями, покладеними на митну службу. Ці рішення займають важливе місце в організаційно-правовому блоці державного управління у сфері митної діяльності, оскільки саме на цей блок проблем припадає найбільший обсяг нормативно-законодавчої бази.


1.1 Класифікація організаційно-розпорядчих документів


Документ як складний матеріальний об'єкт за певними класифікаційними ознаками розглядається як система, що може залежно від семантики, цільового призначення групуватися у підсистеми і т.д. Поділ системи документів на класи, підкласи і називається класифікацією документів. У наукових колах вченими ініційовано не одну дискусію з питань класифікації службових документів. Незважаючи на запропонований науковій спільноті широкий спектр рішень, його й донині зазначають серед питань, що потребують нагального вирішення загальним і управлінським документознавством, теорією діловодства.


Случайные файлы

Файл
33055.rtf
3429-1.rtf
101813.rtf
80200.doc
21501-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.