Споруди і обладнання водопостачання (145006)

Посмотреть архив целиком

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет будівництва і архітектури

Кафедра водопостачанняРозрахунково-пояснювальна записка до курсового поекту

«ПРОЕКТУВАННЯ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ»

з дисципліни

«Споруди і обладнання водопостачання»Виконав: студент ІІІ курсу СТФ

Гр. ВВ-32

Щербаков С.

Перевірила: Хомутецька Т.П.Київ-2010


Реферат


Розрахунково-пояснювальна записка: 35 ст., 17 табл., 6 літературних джерел.

В розрахунково-пояснювальній записці наведено комплексний розрахунок водопровідної мережі і споруд на ній у населеному пункті: визначено розрахункові добові та погодинні витрати води різними споживачами, режими подачі води в мережу насосами, місткість і розміри регулюючих споруд, здійснено трасування магістральної водопровідної мережі, визначено матеріал і діаметри ділянок мережі та водоводів. Виконано гідравлічний розрахунок для розрахункових режимів роботи мережі, визначено потрібні та вільні напори у вузлах.


ЗМІСТ


Вихідні дані для проектування

1. Визначення розрахункових добових витрат води

2. Визначення погодинних витрат води

3. Трасування водопровідної мережі

4. Визначення місткості регулюючих споруд

5. визначення розрахункових режимів роботи водопровідних мереж та секундних витрат води

6. Визначення дорожніх витрат та вузлових відьорів

7. Попередній розподіл витрат води по ділянкам мережі

8. Вибір матеріалу і діаметрів труб ділянок мережі

9. Визначення втрат напору в трубах і ув’язка кілець

10. Визначення вільних напорів та п’єзометричних відміток у вузлах водопровідної мережі

Література


1. Визначення розрахункових добових витрат води


Розрахункову добову витрату води на господарсько-питні потреби населення обчислюємо за формулою:


Qдоб.ср = N . qж/1000,


де qж – питоме господарсько-питне водоспоживання населення, яке приймаємо в залежності від ступіня благоустрою житлової забудови (СНиП 2.04.02-84,табл.1)

Розрахункові витрати води на господарсько-питні потреби населення за добу найбільшого і найменьшого водоспоживання визначаються:


Qдоб.мах = Kдоб.мах . Qдоб.ср;

Qдоб.міп = Kдоб.міп . Qдоб.ср,


де Kдоб.мах = 1,1-1,3 і Kдоб.міп = 0,7-0,9 – коефіцієтни добової нерівномірності водоспоживання.


Таблиця 1

Водоспоживання населенням міста

Райони

міста

N1,ос.


qж, л/ос.добу

Qдоб.ср. м3/добу

Kдоб.мах


Qдоб.мах

м3/добу

Kдоб.міп


Qдоб.міп

м3/добу

І

42000

290

12180

1,15

14007

0,8

9744

ІІ

28000

140

3920

1,25

4900

0,75

2940

Разом

70000


16100


18907


12684


Розраховуємо водоспоживання на виробничі (таблиця 2) та господарсько-питні (таблиця 3) потреби промислових підприємств.

Витрати води на виробничі потреби підприємст визначаємо, виходячи з кількості продукції, що випускається на кожну зміну роботи та питомої витрати води на технологічні потреби (згідно завдання). Максимальною вважаємо першу зміну роботи підприємства.


Таблиця 2

Водоспоживання на виробничі потреби підприємств

Назва

підприємства

зміни

Одиниця продукції

qв, м3/од

Nпрод, од./зміну

Qв, м3/зміну

Мясокомбінат

1

Т

30

150

4500

Всього 150 4500

Волокон лавсану

1

Т

70

18

1260

2

16.5

1155

3

16.5

1155

Всього 50 3570

Скловолокна

1

Т

700

1.8

1260

2

1.6

1120

3

1.6

1120

Всього 5 3500

Разом


11570


Втрати води господарсько-питні потреби робітників на підприємствах у зміну передбачаємо:

для гарячих цехів qг – 45 л/особу;

для холодних цехів qх – 25 л/особу.

Для використання душів норма витрати води складає 375 л на одну душову сітку протягом 45 хв. Після закінчення зміни.

Витрата води на полив і миття в перерахунку на одну особу приймаємо залежно від місцевих умов в межах 50-90 л/добу (в першому районі - 80 л/добу, в другому - 70 л/добу).Таблиця 4

Полив вулиць та зелених насаждень

Райони міста


Nжит


qпол

л/доб.ос

Qполмах

м3/доб

Qполср

м3/доб

Qполміп м3/доб

I

42000

80

3360

1680

-

II

28000

70

1960

980

-

Разом

70000


5320

2660

-


За даними таблиць 1-4 складаємо таблицю 5 балансу у добу середнього, максимального і мінімального водоспоживання міста.


Таблиця 5

Баланс добового водоспоживання міста

Споживачі

Витрата води,

середньо-добова

доба максимального водоспоживання

доба мінімального водоспоживання

1

Населення І району

12180

14007

9744

Невраховані витрати

1218

1400

974

Разом

13398

15407

10718

2

Населення ІІ району

3920

4900

2940

Невраховані витрати

392

490

294

Разом

4312

5390

3234

3

Підприємство 1

Виробничі потреби

4500

4500

4500

Господарсько-питні

21.7

21.7

21.7

Душові

14,98

14,98

14,98

Разом

4536,68

4536,68

4536,68

4

Підприємство 2

Виробничі потреби

3570

3570

3570

Господарсько-питні

44.55

44.55

44.55

Душові

28.89

28.89

28.89

Разом

3643.44

3643.44

3643.44

5

Підприємство 3

Виробничі потреби

3500

3500

3500

Господарсько-питні

1.33

1.33

1.33

Душові

3.25

3.25

3.25

Разом

3504.58

3504.58

3504.58

6

Полив зелених насаджень

І район

1680

3360

0

ІІ район

980

1960

0

Разом

2660

5320

0

Всього по місту

32054.7

37801.7

25636.7


У відповідності зі СНиП 2.04.02-84 води для потреб місцевої промисловості та невраховані витрати приймаємо у розмірі 10% від витрат води на господарсько-питні потреби населеного пункту.

Середньодобову витрату води на полив зелених насаджень приймаємо у розмірі 50% від витрат води на ці потреби у добу максимального водоспоживання. У добу мінімального водоспоживання полив не виконують.


2.Визначення погодинних витрат води


Для кожного із районів міста обчислюють коефіцієнти погодинної нерівномірності водоспоживання населенням:


Кг.max = max  max ;

Кг.min = min  min ;


де max; min– коефіцієнти, які враховують ступінь благоустрою будинків, режим роботи підприємств та інші місцеві умови;  – коефіцієнт, який враховує чисельність мешканців у населеному пункті. Значення приймаємо у відповідності з вимогою [1] п.2.2 і таблиці 2.

1 район max = 1,2; max = 1.14

Кг.max = 1,2 х 1.14 = 1.728


min = 0,6; min = 0.62


Кг.min = 0,6 х 0,62 = 0.372

2 район max = 1,4; max = 1.652

Кг.max = 1,4 х 1,652 = 2,3


min = 0,4; min = 0.52


Кг.min = 0,4 х 0,52 = 0.21

Граничні (максимальні і мінімальні) годинні витрати визначаємо за формулами:


qгод.мах = (Кг.max . Qдоб.мах) : 24,

qгод.міп = (Кг.min . Qдоб.міп) : 24,


1 район qгод.мах = 1.728 х 14007/24 = 1008.5 м3/год

2 район qгод. мах = 2,3 x 4900/24 = 469.58 м3/год

Розподіл сумарних витрат води за годинами здійснюємо для доби максимального водоспоживання (таблиця 6)

Погодинні витрати води населенням кожного з районів міста обчислюємо, виходячи з графіків водоспоживання аналогічних водопроводів, приймаючи для першого району міста Кг.мах = 1,35, а для другого - Кг.мах = 1,7.

Витрати води на виробничі потреби підприємств приймають рівномірними протягом зміни. Для усіх підприємств приймаємо 8-годинну зміну з початком першої зміни о 8 годині.
Таблиця 6

Визначення погодинних витрат у місті

години доби

Населення І району

Населення ІІ району

Разом

Підприємство 1

Підприємство 2

% від Qдоб.max

витрата, м3/год

% від Qдоб.max

витрата, м3/год

виробничі

госп-питні

душові

разом

виробничі

госп-питні

душові

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0-1

3,0

462.21

1,0

53.9

516.11

144.375

1.753125

9.095

154.223125

1-2

3,2

493.024

1,0

53.9

546.924

144.375

1.753125


145.128125

2-3

2,5

385.175

1,0

53.9

439.075

144.375

1.753125


145.128125

3-4

2,6

400.582

1,0

53.9

454.482

144.375

1.753125


145.128125

4-5

3,5

539.245

2,0

107.8

647.045

144.375

1.753125


145.128125

5-6

4,1

631.687

3,0

161.7

793.387

144.375

1.753125


145.128125

6-7

4,5

693.315

5,0

269.5

962.815

144.375

1.753125


145.128125

7-8

4,9

754.943

6,5

350.35

1105.293

144.375

1.753125


145.128125

8-9

4,9

754.943

6,5

350.35

1105.293

562,5

2,713


565,213

157.5

2.0625

9.095

168.6575

9-10

5,6

862.792

5,5

296.45

1159.242

562,5

2,713


565,213

157.5

2.0625


159.5625

10-11

4,9

754.943

4,5

242.55

997.493

562,5

2,713


565,213

157.5

2.0625


159.5625

11-12

4,7

724.129

5,5

296.45

1020.579

562,5

2,713


565,213

157.5

2.0625


159.5625

12-13

4,4

677.908

7,0

377.3

1055.208

562,5

2,713


565,213

157.5

2.0625


159.5625

13-14

4,1

631.687

7,0

377.3

1008.987

562,5

2,713


565,213

157.5

2.0625


159.5625

14-15

4,1

631.687

5,5

296.45

928.137

562,5

2,713


565,213

157.5

2.0625


159.5625

15-16

4,4

677.908

4,5

242.55

920.458

562,5

2,713


565,213

157.5

2.0625


159.5625

16-17

4,3

662.501

5,0

269.5

932.00114,98

14,98

157.5

2.0625

10.7

170.2625

17-18

4,1

631.687

6,5

350.35

982.037

144.375

1.753125


145.128125

18-19

4,5

693.315

6,5

350.35

1043.665

144.375

1.753125


145.128125

19-20

4,5

693.315

5,0

269.5

962.815

144.375

1.753125


145.128125

20-21

4,5

693.315

4,5

242.55

935.865

144.375

1.753125


145.128125

21-22

4,8

739.536

3,0

161.7

901.236

144.375

1.753125


145.128125

22-23

4,6

708.722

2,0

107.8

816.522

144.375

1.753125


145.128125

23-24

3,3

508.431

1,0

53.9

562.331

144.375

1.753125


145.128125

Разом

100,0

15407,000

100,0

5390,000

20797.000

4500,0

21,7

14,98

4536,684

3570

44.55

28.89

3643.44


години доби

Підприємство 3

Q, м3/год

Полив вулиць

Qміста3/год

Виробничі

госп-питні

Душові

Разом

І район

ІІ район

1

15

16

17

18

19

20

21

22

0-1

140

0.0525

1

141.0525

811.385625811.385625

1-2

140

0.0525


140.0525

832.104625832.104625

2-3

140

0.0525


140.0525

724.255625724.255625

3-4

140

0.0525


140.0525

739.6626251159.662625

4-5

140

0.0525


140.0525

932.225625

420

326.67

1678.895625

5-6

140

0.0525


140.0525

1078.567625

420

326.67

1825.237625

6-7

140

0.0525


140.0525

1247.995625

420

326.67

1994.665625

7-8

140

0.0525


140.0525

1390.473625

420


1810.473625

8-9

157.5

0,06125

1

158.56125

1997.724751997.72475

9-10

157.5

0,06125


157.56125

2041.578752041.57875

10-11

157.5

0,06125


157.56125

1879.829751879.82975

11-12

157.5

0,06125


157.56125

1902.915751902.91575

12-13

157.5

0,06125


157.56125

1937.544751937.54475

13-14

157.5

0,06125


157.56125

1891.323751891.32375

14-15

157.5

0,06125


157.56125

1810.473751810.47375

15-16

157.5

0,06125


157.56125

1802.794751802.79475

16-17

140

0.0525

1.25

141.3025

1258.546


326.67

1585.216

17-18

140

0.0525


140.0525

1267.217625


326.67

1593.887625

18-19

140

0.0525


140.0525

1328.8456625


326.67

1655.515662

19-20

140

0.0525


140.0525

1247.995625

420


1667.995625

20-21

140

0.0525


140.0525

1221.045625

420


1641.045625

21-22

140

0.0525


140.0525

1186.416625

420


1606.416625

22-23

140

0.0525


140.0525

1101.702625

420


1521.702625

23-24

140

0.0525


140.0525

847.511625847.511625

Разом

3500

1.33

3.25

3504.58

32481.704

3360

1960

37801.704


Графік роботи насосів, що живлять водопровідну мережу, приймаємо трьохступінчастим (рис.1). Подачу води насосами і тривалість роботи кожної ступені призначаємо так:


Таблиця 7

Визначення подачі насосів на насосних станціях

Тривалість роботи насосів, год.

Витрата, м3/год

Подача, м3/добу

1 ступінь

5

789.6

3948

2 ступінь

16

1738.734

27819.744

3 ступінь

3

2011.32

6033.96

НС І підйому

24

1575.071

37801.704


3. Трасування водопровідної мережі


На плані міста намічаємо місця підведення водоводів від НС-ІІ, влаштування водонапірної башти та виконуємо трасування магістральної водопровідної мережі.

Діаметри розподільних ліній призначаємо конструктивно – 150 мм.

Намічаємо і нумеруємо вузли магістральної мережі у точках пересікання магістралей, місцях підключееня крупних споживачів (підприємств), водонапірної башти і водоводів до магістральної мережі та записуємо довжини ділянок мережі між вузлами.

Водоводи від НС-ІІ до магістральної водопровідної мережі проєктуємо у дві нитки і підключаємо до різних вузлів.


4. Визначення місткості регулюючих споруд


Регулюючий об’єм водонапірної башти визначаємо шляхом суміщення графіків водоспоживання і водоподачі насосами 2-го підняття (табл. 8).


Таблиця 8

Визначення регулюючого об’єму бака водонапірної башти

Години доби

Qміста, м3/год

QНС-ІІ, м3/год

q у бак, м3/год

q із бака, м3/год

W у баку, м3

0-1

811.385625

789.6


21.785625

-21.785625

1-2

832.104625

789.6


42.504625

-64.29025

2-3

724.255625

789.6

65.344375


1.054125

3-4

739.662625

789.6

49.937375


50.9915

4-5

1478.895625

1738.734

378.069375


429.060875

5-6

1825.237625

1738.734

94.942625

334.11825

6-7

1994.665625

2011.32


264.370625

69.747625

7-8

1810.473625

1738.734


80.843625

-11.096

8-9

1997.72475

2011.32

58.57525


47.47925

9-10

2041.57875

2011.32

14.72125


62.2005

10-11

1879.82975

1738.734


149.53475

-87.33425

11-12

1902.91575

1738.734


172.62075

-259.955

12-13

1937.54475

1738.734


207.24975

-467.20475

13-14

1891.32375

1738.734


161.02875

-628.2335

14-15

1810.47375

1738.734

80.17875

-708.41225

15-16

1802.79475

1738.734

72.49975

-780.912

16-17

1585.216

1738.734

145.079


-635.833

17-18

1593.887625

1738.734

136.407375


-499.425625

18-19

1655.515662

1738.734

74.779338


-424.646287

19-20

1667.995625

1738.734

62.299375


-361.396912

20-21

1641.045625

1738.734

89.249375


-272.147537

21-22

1606.416625

1738.734

123.878375


-148.269162

22-23

1521.702625

1738.734

208.592375


57.911625

23-24

847.511625

789.6


57.911625

0,000000

Всього

37801.704

37801.704

Регулюючий об’єм бака башти дорівнює арифметичній суммі найбільшого додатнього (429.060875) і від’ємного (-780.912) значень залишку води в баку. Отже

Wр = 1209.97 м3.

Отриманий регулюючий об’єм водонапірної башти зменьшуємо на 40%, оскільки розраховуємо водопровідну мережу з контррезервуаром.

Тобто Wр = 725.982 м3.

Протипожежний запас води в баштах, визначаємо з розрахунку на 10-хвилинну тривалість гасіння однієї зовнішньої і однієї внутрішньої пожеж при одночасних найбільших витратах на інші цілі [1, п. 9]:


,


де qр.м – розрахункові витрати води у водопровідній мережі населеного пункту всіма категоріями водоспоживачів (qр.м. = 2137.14/3,6 = 593.65 л/с); qп.з і qп.в – розрахункові витрати води відповідно на гасіння однієї зовнішньої (qп.з = 35 л/с) і однієї внутрішньої(qп.в = 5 л/с) пожеж; 10 – нормативні десять хвилин гасіння пожежі; 60 – коефіцієнт переводу хвилин у секунди; 1000 – те саме, кубічних метрів у літри.

Отже Wпож = 380.19 м3.

Повний обєм бака водонапірної башти обчислюємо за формулою


Wб = Wр + Wпож = 1209.97 + 380.19 = 1590.16 м3 .


Оскільки розрахунковий об’єм бака Wб виявився більшим 800 м3 , то проектуємо безбаштову схему водопостачання, коли на мережі відсутні регулюючі ємності, а кількість води, яка подіється у мережу насосами в будь-який момент часу, дорівнює споживанню міста.

Регулюючий об’єм РЧВ визначаємо шляхом суміщення графіків подачі насосами 1-го і 2-го підйомів (табл.9)


Таблиця 9

Визначення регулюючого об’єму РЧВ

Години доби

QНС-І, м3/год

QНС-ІІ, м3/год

q до РЧВ, м3/год

q із РЧВ, м3/год

W у РЧВ, м3

0-1

1575

811.385625

763.614375


763.614375

1-2

1575

832.104625

742.895375


1506.50975

2-3

1575

724.255625

850.744375


2357.254125

3-4

1575

739.662625

835.337375


3192.5915

4-5

1575

1478.895625

222.764375


3415.355875

5-6

1575

1825.237625


250.237625

3165.11825

6-7

1575

1994.665625


419.665625

2745.452625

7-8

1575

1810.473625


562.143625

2183.309

8-9

1575

1997.72475


422.72475

1760.58425

9-10

1575

2041.57875


466.57875

1294.0055

10-11

1575

1879.82975


304.82975

989.17575

11-12

1575

1902.91575


327.91575

661.262

12-13

1575

1937.54475


362.54475

298.71525

13-14

1575

1891.32375


316.32375

-17.6085

14-15

1575

1810.47375


235.47375

-253.08225

15-16

1575

1802.79475


227.79475

-480.877

16-17

1575

1585.216


10.216

-491.093

17-18

1575

1593.887625


18.887625

-509.980625

18-19

1575

1655.515662


80.515662

-590.496287

19-20

1575

1667.995625


92.995625

-683.491912

20-21

1575

1641.045625


66.045625

-749.537537

21-22

1575

1606.416625


31.416625

-780.954162

22-23

1575

1521.702625

54.702625


-728.511625

23-24

1575

847.511625

728.511625


0,00

Всього

37801.704

37801.704

Wр = 3415.355875 + 780.954162 = 4196.3м3.

Повний об’єм РЧВ:


WРЧВ = Wр + Wпож + Wв.п.,


де Wр – регулюючий об’єм води, м3; Wв.п – запас води на власні потреби станцій підготовки води ( приймаємо Wв.п = 0,06Qдоб.мах = 0,06*37801.704 = 2268.1м3);

Wпож – пожежний запас води6


Wпож = Тп (3,6 qпQ1) + Wгосп ,


де Тп = 3 – час гасіння пожежі в системах водопостачання І категорії; qп – витрати води на гасіння розрахункової кількості пожеж в населеному пункті, (qп = 70 л/с);

Q1 = 1575 м3/год – подавання води в РЧВ НС-І; 3,6 – коефіцієнт переведення л/с у м3/год; Wгосп = 2137.143625 + 1997.72475 + 2041.57875 = 6176.447125м3 – об’єм води, що споживається за три суміжні години найбільшого водоспоживання на господарські і виробничі цілі.

Wпож = 2207.447 м3.

WРЧВ = 4196.3 + 2207.447 + 2268.1 = 8671.847м3.

Приймаємо два прямокутні РЧВ місткістю 5000 м3 кожний і розмірами:

довжина – 30 м; ширина – 36 м; глибина води – hРЧВ = 4,84 м.

Глибини обємів води:

  • регулюючого hрег = Wр /nFРЧВ = 4196.3/2.36.30 =1.94 м

  • пожежного hпож= Wпож/nFРЧВ = 1.02м;

  • на власні потреби hв.п. = 1.05м.

Відмітка максимального рівня води в резервуарі


Zmах.рчв = Zз.рчв + hрчв = 122 + 1,0 = 123 м,


де Zз.рчв – відмітка поверхні землі в місці знаходження РЧВ, м; hрчв перевищення максимального рівня води над поверхнею землі, м.

Відмітка дна РЧВ


Zд.рчв = Zmax.рчвhрчв = 123 – 4,84 = 118.16 м,


Відмітка мінімального рівня води в РЧВ


Zmin = Zmах.рчв hрегhв.п. = 123 – 1, 94 – 1.05= 120.01


5. Визначення розрахункових режимів роботи водопровідних мереж та секундних витрат води

Визначення розрахункових секундних витрат води

Розмірність

qнас.І,

qнас.ІІ,

qпідпр..І,

qпідпр..2,

qпідпр..3

qз.н..І,

qз.н..І,І

Всього

година максимального водоспоживання

м3/год

862.792

296.45

565,213

159.213

157.56125

-

-

2041.57875

л/с

239.66

82.35

157

44.23

43.77

-

-

567.1

година максимального транзиту води в резервуар

м3/год

539.245

107.8

-

145.13

140.0525

420

326.67

1478.8975

л/с

149.79

29.94

-

40.314

38.9

116.66

82.59

410.8


Так як у проекті прийнято безбаштову схему водопостачання міста, то перевіряємо мережу на три розрахункові режими у добу максимального водоспоживання: години максимального і мінімального водовідбору з мережі та гасіння пожежі при максимальному водовідборі.

Для виконання гідравлічного розрахунку водоводів та магістральної водопровідної мережі витрати води на різні потреби в годину максимального і мінімального водоспоживання у добу максимального водоспоживання переводимо в секундні (табл. 10).


Таблиця 10


Визначаємо секундні витрати живлення мережі для трьох розрахункових режимів (табл. 11).


Таблиця 11

Визначення секундних витрат живлення мережі

Одиниця

Режим

Водоспо-живання

Подача

насосів

Надходження води із резервуару

Подача води в башту

м3/год

max

2041.57875

2011.32

77.83

-

л/с

567.1

558.7

23.55

-

м3/год

max+пож

2293.56

2293.56

-

-

л/с

637.1

637.1

-

-

м3/год

max транзит

1478.8975

1738.734

-

278.065

л/с

410.8

482.98

-

77.24


НС II

РЧВ


6. Визначення дорожніх витрат та вузлових відборів


За планом міста обчислюємо фактичну довжину ділянок магістральних ліній мережі, обмежених вузлами, та окремо для кожного з районів міста визначаємо фактичну і розрахункову (LІ і LІІ) довжину магістральної водопровідної мережі як суму розрахункових довжин ділянок у даному районі (табл.12).

Для кожного з районів визначаємо питому витрату води:

  • при максимальному транзиті

  • = 294.234 / 3255 = 0.09 л/ с.м;

= 112.53 / 5115 = 0.022л/ с.м;

  • при максимальному водоспоживанні

qпит.І = 239.66/ 3255 = 0.074 л/ с.м;

qпит.ІІ = 82.35/ 5115 = 0.0161л/ с.м.

Визначаємо дорожні витрати qд на всіх розрахункових ділянках (окремо для кожного району), як добуток питомої витрати води qпит при певному режимі і розрахункової довжини ділянки (табл. 12).


Таблиця 12

Визначення дорожніх витрат води

Ділянка

Фактична довжина, м

Розрахункова довжина, м

qд.мах,

qд.міп ,

л/c

л/c

Район І

1-2

690

690

51.06

62.1

2-3

1050

700

51.8

63

1-7

1000

850

62.9

76.5

6-7

830

415

30.71

37.35

7-3

1200

600

44.4

54

разом

4770

3255

239.66

292.234

Район ІІ

7-6

830

415

6.6815

9.13

7-3

1200

600

9.66

13.2

7-4

1450

1450

23.345

31.9

3-4

1200

600

9.66

13.2

4-5

950

700

11.27

15.4

6-5

1350

1350

21.735

29.7

разом

6980

5115

82.35

112.53

всього

11750

8370

322.01

404.764


Для кожного розрахункового режиму визначаємо вузлові витрати, що обчислюються як половина суми всіх дорожніх витрат, що прилягають до даного кузла, л/c:

.


Повну дорожню витрату лінії, яка проходить на межі двох районів, обчислюємо як суму дорожніх витрат, отриманих для цієї лінії у кожному з районів.

Записуємо витрати підприємств, що приєднані до вузлів 2, 6, 5 (табл.13). Для режиму пожежогасіння призначаємо зосереджені витрати води для гасіння пожеж у вузлах 6, 8.


Таблиця 13

Визначення вузлових відборів

max

max + пож

Транзит

qвузл л/c

qпідпр л/c

Qвузл л/c

qпож л/c

Qвузл л/c

qвузл л/c

qпідпр л/c

Qвузл л/c

1

77


77

77

93.94


93.94

2

78.25

47.29

125.54

35

160.54

95.465

40.314

135.779

3

61.75

61.75

61.75

58.523

58.523

4

27

27

27

7.722

7.722

5

17.25

44.045

61.295

61.295

4.9335

38.9

43.8335

6

16.35

157,004

173.354

35

208.354

4.6761


4.6761

7

68.7

68.7

68.7

59.3146

59.3146

разом

318.761

248.339

567.1

70

637.1

331.586

79.214

410.8


7. Попередній розподіл витрат води по ділянкам мережі


Для кожного із розрахункових режимів складаємо окрему розрахункову схему мережі з нанесенням: номерів вузлів і вузлових відборів, витрат водоводів від НС-ІІ до мережі, номерів кілець. Намічаємо напрямок потоків води магістральною мережею і обчислюємо розрахункові витрати на окремих лініях.


кільця

ділянки

L, м

D, мм

Попереднє потокорозподілення

перше наближення

q, л/с

1000i, м / км

h = 1000і l, м

h /q

q, л/с

1000i, м / км

h = 1000і l, м

h /q

0

НС - 5

3200

500

285.6

5.527

+17.687

0.06192

279.595

5.297

+16.951

0.0606

5—4

700

250

64.305

10.451

+7.316

0.1138

58.1088

8.604

+6.022

0.1036

НС - 4

3000

500

285.6

5.527

-16.581

0.058

291.605

5.762

-17.286

0.0593

h =2.807

 h /q =0.2337h =1.8957

 h /q =0.2235

qк =6.005qк =4.2409

1

5—4

700

250

64.305

10.451

-7.316

0.1138

58.1088

8.604

-6.022

0.1036

5—6

1350

450

160

5.604

+7.565

0.0473

160.1912

5.617

+7.583

0.0473

6—7

830

250

10.196

10.675

+8.86

0.869

10.8662

12.006

+9.965

0.9171

7—4

1450

500

250

7.413

-10.749

0.0423

242.0334

6.948

-10.075

0.0416

h =-0.41

 h /q =1.0724h =0.36275

 h /q =1.1096

qк =-0.1912qк =0.1635

2

4—7

1450

500

250

7.413

+10.749

0.0423

242.0334

6.948

+10.075

0.0416

7—3

1200

300

81.496

6.376

+7.651

0.059

72.7882

5.164

+6.197

0.0851

4—3

600

300

72.805

13.396

-8.038

0.1104

80.9628

16.567

-9.94

0.1228

h =3.454

 h /q =0.2117h =2.11

 h /q =0.2495

qк =8.1578qк =4.2285

3

7—3

1200

300

81.496

6.376

-7.651

0.0939

72.7882

5.164

-6.197

0.0851

7—1

850

350

110

5.314

+4.54

0.0413

110.55

5.391

+4.582

0.0414

1—2

690

250

33

9.154

+6.316

0.1914

33.55

9.44

+6.54

0.1949

2—3

600

300

92.551

8.123

-4.874

0.0527

93.101

8.22

-4.932

0.053

h =-0.41725

 h /q =0.3793h =-0.00175

 h /q =0.3744

qк =-0.55qк =-0.0023


Друге наближення

^q, л/с

1000i, м / км

h = 1000і l, м

h /q

275.3541

5.138

+16.441

0.06

54.0314

7.51

+5.257

0.0973

295.8459

5.931

-17.792

0.06h =1.302

 h /q =0.2173qк =2.9958

54.0314

7.51

-5.257

0.0973

160.0277

5.607

+7.568

0.0473

10.7027

11.674

+9.69

0.0905

237.6414

6.698

-9.712

0.0409h =0.57

 h /q =0.276qк =1.033

237.6414

6.698

+9.712

0.0409

68.5574

4.62

+5.544

0.0809

85.1913

16.342

-11.005

0.1292h =1.417

 h /q =0.251qк =2.8227

68.5574

4.62

-5.544

0.0809

110.5523

5.391

+4.582

0.04145

33.5523

9.441

+6.514

0.1941

93.0987

8.219

-4.932

0.053

h =0.155

 h /q =0.36945

qк =0.2098

Третє наближення

^q, л/с

1000i, м / км

h = 1000і l, м

h /q

272.3523

5.026

+16.085

0.059

52.0686

7.009

+4.906

0.0942

298.8417

6.052

-18.155

0.06075

h =0.945

 h /q =0.214

qк =2.2085

52.0686

7.009

-4.906

0.0942

158.9947

5.534

+7.47

0.0470

9.6697

9.682

+8.036

0.8310

235.8217

6.596

-9.564

0.0406

h =0.259

 h /q =1.0128

qк =0.128

235.8217

6.596

+9.564

0.0406

65.9445

4.299

+5.159

0.0782

88.014

19.578

-11.747

0.1335

h =0.992

 h /q =0.2523

qк =1.966

65.9445

4.299

-5.159

0.0782

110.3425

5.372

+4.566

0.0414

33.3425

9.331

+6.439

0.1931

93.3085

8.256

-4.954

0.0531

h =0.223

 h /q =0.3658

qк =0.3

Четверте наближення

^q, л/с

1000i, м / км

h = 1000і l, м

h /q

270.1438

4.945

+15.824

0.0586

49.9881

6.497

+4.548

0.0910

301.0502

6.141

-18.424

0.0612h =0.65

 h /q =0.2108qк =1.5418

49.9881

6.497

-4.548

0.0910

158.8667

5.525

+7.458

0.0470

9.5417

9.447

+7.841

0.8218

233.9837

6.494

-9.416

0.0402h =0.33

 h /q =1qк =0.165

233.9837

6.494

+9.416

0.0402

64.2785

4.1

+4.92

0.0765

89.98

20.462

-12.277

0.1364h =0.68

 h /q =0.2531qк =1.35

64.2785

4.1

-4.92

0.0765

110.0425

5.345

+4.543

0.0413

33.0425

9.176

+6.331

0.1916

93.6085

8.31

-4.986

0.0533h =0.242

 h /q =0.36270qк =0.33

П’яте наближення

^q, л/с

1000i, м / км

h = 1000і l, м

h /q

268.602

4.889

+15.644

0.0582

48.6113

6.168

+4.318

0.0889

302.592

6.204

-18.613

0.0615h =0.45

 h /q =0.2086qк =1.0786

48.6113

6.168

-4.318

0.0889

158.7017

5.513

+7.443

0.0469

9.3767

9.149

+7.594

0.8099

232.7987

6.428

-9.321

0.04h =0.34

 h /q =0.9857qк =0.1725

232.7987

6.428

+9.321

0.04

63.2585

3.98

+4.777

0.0755

91.33

21.081

-12.649

0.1385h =0.48

 h /q =0.254qк =0.9449

63.2585

3.98

-4.777

0.0755

109.7125

5.315

+4.518

0.0412

32.7125

9.006

+6.214

0.1899

93.9385

8.368

-5.021

0.0534h =0.23

 h /q =0.36qк =0.3
Шосте наближення

^q, л/с

1000i, м / км

h = 1000і l, м

h /q

267.5234

4.85

+15.519

0.058

47.7052

5.956

+4.169

0.087

303.6706

6.249

-18.746

0.0617h =0.314

 h /q =0.2067qк =0.7596

47.7052

5.956

-4.169

0.087

158.5292

5.501

+7.427

0.047

9.2042

8.842

+7.339

0.7974

232.0263

6.385

-9.259

0.0399h =0.3345

 h /q =0.9713qк =0.1722

232.0263

6.385

+9.259

0.0399

62.6136

3.902

+4.687

0.075

92.2749

21.52

-12.912

0.1399h =0.3446

 h /q =0.2548qк =0.677

62.6136

3.906

-4.687

0.075

109.4125

5.228

+4.495

0.041

32.4125

8.853

+6.108

0.1884

94.2385

8.422

-5.053

0.0536h =0.22

 h /q =0.358qк =0.3072

Сьоме наближення

^q, л/с

1000i, м / км

h = 1000і l, м

h /q

266.7638

4.822

+15.431

0.0578

47.1178

5.821

+4.075

0.0865

304.4302

6.28

-18.84

0.0619h =0.22

 h /q =0.2062qк =0.534

47.1178

5.821

-4.075

0.0865

158.357

5.489

+7.411

0.0468

9.032

8.541

+7.089

0.7849

231.5215

6.358

-9.219

0.0398h =0.3

 h /q =0.958qк =0.1566

231.5215

6.358

+9.219

0.0398

62.2438

3.863

+4.636

0.0745

92.9519

21.836

-13.102

0.1409h =0.251

 h /q =0.2549qк =0.4923

62.2438

3.863

-4.636

0.0745

109.1053

5.26

+4.471

0.0409

32.1053

8.697

+6.001

0.1869

94.5457

8.477

-5.086

0.0537h =0.1875

 h /q =0.356qк =0.2633
Восьме наближення

^q, л/с

1000i, м / км

h = 1000і l, м

h /q

266.2298

4.803

+15.369

0.0577

46.7407

5.735

+4.014

0.0859

304.9642

6.302

-18.906

0.062h =0.159

 h /q =0.2056qк =0.386

46.7407

5.735

-4.014

0.0859

158.2004

5.478

+7.396

0.0468

8.8754

8.271

+6.865

0.7735

231.1858

6.339

-9.192

0.0398h =0.26

 h /q =0.946qк =0.137

231.1858

6.339

+9.192

0.0398

62.0148

3.837

+4.604

0.0742

93.4442

22.068

-13.241

0.1417h =0.185

 h /q =0.2557qк =0.3618

62.0148

3.837

-4.604

0.0742

108.842

5.236

+4.451

0.041

31.842

8.565

+5.91

0.1856

94.809

8.524

-5.114

0.0539h =0.16

 h /q =0.3537qк =0.226

Дев’яте наближення

^q, л/с

1000i, м / км

h = 1000і l, м

h /q

265.8438

4.789

+15.324

0.0576

46.4917

5.678

+3.975

0.0855

305.3502

6.318

-18.954

0.0621h =0.11

 h /q =0.2052qк =0.268

46.4917

5.678

-3.975

0.0855

158.0634

5.469

+7.383

0.0467

8.7384

8.039

+6.672

0.7635

230.961

6.327

-9.174

0.0397h =0.18

 h /q =0.9354qк =0.0962

230.961

6.327

+9.174

0.0397

61.879

3.821

+4.586

0.0741

93.806

22.24

-13.344

0.1423h =0.14

 h /q =0.2561qк =0.2733

61.879

3.821

-4.586

0.0741

108.616

5.216

+4.434

0.0408

31.616

8.452

+5.832

0.1845

95.035

8.565

-5.139

0.0541h =0.13

 h /q =0.3535qк =0.1839


h =0.56кільця

ділянки

L, м

D, мм

Попереднє потокорозподілення

перше наближення

q, л/с

1000i, м / км

h = 1000і l, м

h /q

q, л/с

1000i, м / км

h = 1000і l, м

h /q

0

НС - 5

3200

500

332.32

7.483

+23.947

0.072

327.95

7.288

+23.321

0.07

5—4

700

250

50

6.5

+4.55

0.091

46.4675

5.673

+3.971

0.085

НС - 4

3000

500

332.32

7.483

-22.45

0.067

336.69

7.681

-23.044

0.068


h =2.01

 h /q =0.23h =1.416

 h /q =0.223


qк =4.37qк =3.175

1

5—4

700

250

50

6.5

-4.55

0.091

46.4675

5.673

-3.971

0.085

5—6

1350

450

221.025

5.794

+7.822

0.035

220.1875

5.75

+7.763

0.035

6—7

830

250

12.671

15.965

+13.251

1.046

11.8335

14.06

+11.67

0.986

7—4

1450

500

293.32

5.83

-8.453

0.028

284.5375

5.486

-7.955

0.027


h =2.01

 h /q =1.2h =1.88

 h /q =1.133


qк =0.8375qк =0.8297

2

4—7

1450

500

293.32

5.83