Земляні роботи (144030)

Посмотреть архив целиком

1.Характеристика обєкта і геологічних умов майданчика.


 • Розміри майданчика в плані - 350300 м.

 • Номер профілю майданчика №16. • Віддаль між горизонталями -0,35 м.

 • Відвезення грунту при розробці котловану – 4 км.

 • Тривалість виконання робіт по плануванню майданчика – 13 днів.

 • Тривалість виконання робіт по розробці котловану – 8 днів.

 • Проектний ухил майданчика – 0,003.

 • Грунт і товщина шару :

  • суглинок – 3;

  • супісок - <3.

 • Розміри котловану - ,м.


2. Визначення чорних, червоних та робочих позначок.


2.1. Розбивка майданчика на квадрати.


Для визначення чорних позначок на майданчик з горизонталями наносимо сітку квадратів з стороною 10-50 м. в залежності від рельєфу місцевості. При спокійному рельєфі сторону квадрата приймаємо 50м. Розбиваємо майданчик на 42 квадрати.

Для забезпечення достатньої точності розрахунків, розмір квадратів приймаємо таким чином, щоб через нього проходило одна- дві горизонталі.


2.2.Визначення чорних позначок вершин.


Чорні позначки вершин квадратів знаходимо методом інтерполяції між суміжними горизонталями (мал.2).


H+h

l


H L Мал.2.

Користуючись формулою , (1). ( де

- чорна позначка вершини А;

Н- позначка меншої по величині горизонталей, м;

h - перевищення однієї горизонталі над другою ( крок горизонталей ), м;

l - відстань від горизонталі з меншою позначкою ( вихідної ) Н до вершини квадрата А, м;

L- сама коротка відстань по нормалі між двома горизонталями в плані в околиці вершини А, м.), та мал.2 визначаємо чорні позначки вершин квадратів. Для вершин 1 та 56 проводимо додаткові горизонталі з кроком основних у відповідності з рельєфом місцевості.

Аналогічно визначаємо позначки решти вершин квадратів. Результати розрахунків записуємо в таблицю 1.


2.3. Визначення середньо планувальної позначки.


Попередня середня позначка планування під горизонтальну поверхню ,при якій забезпечується нульовий баланс земляних мас, визначається по формулі:

(2).

попередня середня позначка планування;

сума чорних позначок вершин квадратів, у яких збігаються відповідно 1, 2 і 4 вершини;

n – кількість квадратів на які розбито майданчик.

Отож, користуючись формулою (2), знаходимо попередню середню позначку планування.

Враховуючи, що на майданчику передбачається розробка котловану, визначаємо поправку до попередньої середньої позначки планування за формулою (3).

(3)., де

- поправка до попередньої середньої позначки планування.

- об’єм грунту в щільному тілі котловану і інших виїмок, що розробляється нижче позначки ,

a- сторона квадрата, м;

n- кількість квадратів;

площа котловану на рівні позначки ,

При цьому для визначення обєму враховуємо величину закладання укоса котлована і користуємося формулою визначення обєму котлована:

(4). де

відповідно площа частини котлована з висотою і по дну;

відповідно площа частини котлована з висотою і по верху.

відповідно висоти 2-ї і 1-ї частин котлована (див. мал.. 3).

Мал..3 ;
Тоді,

Остаточну середньо планувальну позначку визначаємо за формулою:

(5).

Тобто,

2.4. Визначення червоних (проектних ) позначок.

Для визначення червоних позначок вводимо лінію повороту площини перпендикулярно до проектного схилу. Так, як в даному завданні заданий майданчик з нахилом в обидва напрямки від середини – лінії повороту будуть проходити в чвертях довжини майданчика (мал..4).
мал..4

l/4 l/4 l/4 l/4

Визначення червоних

L позначок на майданчику

З нахилом в двох напрямках


Отож для визначення червоних позначок поверхні майданчика, що проектується з нахилом, використовуємо метод повороту поверхні навколо осі повороту з позначкою по формулі:

(6). Де

Нчер – червона (проектна) позначка вершини квадрата;

Нсер – остаточна середньопланувальна позначка;

і – проектний нахил майданчика;

l – відстань від лінії повороту (осі) до точки, в якій визначається позначка.

Наприклад,

Результати розрахунку записуємо в таблицю 1.


2.5. Визначення робочих позначок.


Робочі позначки визначаються як різниця між червоною (проектною) і робочою позначками:

±hроб=Нчер-Нчор. Наприклад,

Робочі позначки зі знаком плюс характеризують зону виїмки. Розрахунки чорних, червоних та робочих позначок зводимо в таблицю.

Робочі позначки решти вершин квадратів визначаємо аналогічно. Результати розрахунків записуємо в таблицю 1.

Таблиця 1.

Розрахунок чорних, червоних та робочих позначок вершин квадратів.


Номер вершини квадрата

Чорні позначки

Відстань до лінії повороту, l.

Червоні позначки

Робочі позначки

1

2

3

4

5

1

74,05

87,5

74,84

0,79

2

74,21

37,5

74,99

0,78

3

74,34

12,5

75,14

0,8

4

74,51

62,5

75,29

0,78

5

74,70

62,5

75,29

0,59

6

74,87

12,5

75,14

0,27

7

75,03

37,5

74,99

-0,04

8

75,22

87,5

74,88

-0,34

9

74,18

87,5

74,84

0,66

10

74,34

37,5

74,99

0,65

11

74,50

12,5

75,14

0,64

12

74,68

62,5

75,29

0,61

13

74,86

62,5

75,29

0,43

14

75,05

12,5

75,14

0,09

15

75,27

37,5

74,99

-0,28

16

75,25

87,5

74,88

-0,37

17

74,40

87,5

74,84

0,44

18

74,50

37,5

74,99

0,49

19

74,67

12,5

75,14

0,47

20

74,86

62,5

75,29

0,43

21

75,04

62,5

75,29

0,25

22

75,26

12,5

75,14

-0,12

23

75,24

37.5

74,99

-0,25

24

75,05

87,5

74,88

-0,17

25

74,52

87,5

74,84

0,32

26

74,69

37,5

74,99

0,3

27

74,86

12,5

75,14

0,28

28

75,06

62,5

75,29

0,23

29

75,27

62,5

75,29

0,02

30

75,24

12,5

75,14

-0,1

31

75,05

37,5

74,99

-0,06

32

74,86

87,5

74,88

0,02

33

74,65

87,5

74,84

0,19

34

74,86

37,5

74,99

0,13

35

75,05

12,5

75,14

0,09

36

75,25

62,5

75,29

0,04

37

75,24

62,5

75,29

0,05

38

75,05

12,5

75,14

0,09

39

74,87

37,5

74,99

0,12

40

74,70

87,5

74,88

0,18

41

74,76

87,5

74,84

0,08

42

75,06

37,5

74,99

-0,07

43

75,26

12,5

75,14

-0,12

44

75,27

62,5

75,29

0,02

45

75,07

62,5

75,29

0,22

46

74,89

12,5

75,14

0,25

47

74,71

37,5

74,99

0,28

48

74,55

87,5

74,88

0,33

49

75,06

87,5

74,84

-0,22

50

75,32

37,5

74,99

-0,33

51

75,25

12,5

75,14

-0,11

52

75,08

62,5

75,29

0,21

53

74,91

62,5

75,29

0,38

54

74,76

12,5

75,14

0,38

55

74,58

37,5

74,99

0,41

56

74,41

87,5

74,88

0,47Значення позначок записую у вершинах квадратів:Робоча Червона

позначка позначка

Чорна

позначка


Рис 3. Схема запису позначок у вершині квадрата


Для запису робочих, червоних і чорних позначок використовую відповідно синій, червоний і чорний колір.


3.Побудова ліній нульових робіт


Лілія нульових робіт будується по точках, в яких робочі позначки рівні нулю. Точки ці мають місце на сторонах квадратів з робочими позначками різних знаків. Місце розташування нульових точок визначаємо визначаємо із подібності трикутників чи графічним методом (Рис 5.).

-h1 -h2


Л.н.р.
Т.н.р.1 Т.н.р.2


+h1 +h2


Мал.5графічне визначення точок нульових робіт


В довільному масштабі відкладаю перпендикулярно стороні квадрату робочі позначки в двох протилежних напрямках. З’єднавши отримані точки прямою, отримую на перетині зі стороною квадрата точку нульових робіт. З’єднуючи такі точки в усіх перехідних квадратах (де робочі позначки різних знаків) лінією, отримую лінію нульових робіт. Ця лінія ділить майданчик на дві зони: виїмки і насипу. Проводжу лінію нульових робіт синім штрих пунктиром.


4. Визначення об’ємів земляних робіт і складання зведеної відомості об’ємів земляних робіт.


Об’єм грунту, що підлягає розробці (зона виїмки), знаходять як суму об’ємів в повних і перехідних квадратах і об’ємів грунту в укосах.


4.1. Визначення об’ємів грунту в основних фігурах планувальної сітки.


Для визначення об’ємів грунту в основних фігурах користуюся наступними розрахунковими формулами.

Таблиця 2.

Формули для визначення об’ємів в основних фігурах


Елементи

Розрахункові формули

1

2

Однойменний квадрат (чотирьохгранна призма)

(8).

Перехідний квадрат

а) зона насипу

б) зона виїмки


а). (9)

б).


Однойменний трикутник (трьохгранна призма)


(10)

Перехідний трикутник

а) ділянка з одною робочою позначкою h1

б) ділянка з двома робочими позначками h2, h3


a). (11)

б).


Розглядаємо квадрати, на які поділений даний майданчик (див. мал. 1), положення попередньо побудованої лінії нульових робіт ( див. п. 3, мал. 5),

і, в кожному з них визначаємо наявність тої, чи іншої фігури (або декількох ).

Визначаємо обми грунту в останніх (див. табл. 2 ), підрахунки зводимо в таблицю 3.

Таблиця 3.

Відомість підрахунку обємів грунту в основних формулах.


Назва елемента, № фігури

Робочі позначки

V,м

h

h

h

h

(8)

+

-


О д н о й м е н н и й к в а д р а т

1

0,79

0,78

0,66

0,65

1800


2

0,78

0,8

0,65

0,64

1793,75


3

0,8

0,78

0,64

0,61

1768,75


4

0,78

0,59

0,61

0,43

1506,25


5

0,59

0,27

0,43

0,09

862,5


7

-0,04

-0,34

-0,28

-0,37


-643,75

8

0,66

0,65

0,44

0,49

1400


9

0,65

0,64

0,49

0,47

1406,25


10

0,64

0,61

0,47

0,43

1343,75


11

0,61

0,43

0,43

0,25

1075


14

-0,28

-0,37

-0,25

-0,17


-668,75

15

0,44

0,49

0,32

0,3

968,75


16

0,49

0,47

0,3

0,28

962,5


17

0,47

0,43

0,28

0,23

881,25


18

0,43

0,25

0,23

0,02

581,25


20

-0,12

-0,25

-0,1

-0,06


-331,25

22

0,32

0,3

0,19

0,13

587,5


23

0,3

0,28

0,13

0,09

500


24

0,28

0,23

0,09

0,04

400


25

0,23

0,02

0,04

0,05

212,5


32

0,04

0,05

0,02

0,22

206,25


33

0,05

0,09

0,22

0,25

381,25


34

0,09

0,12

0,25

0,28

462,5


35

0,12

0,18

0,28

0,33

568,75


37

-0,07

-0,12

-0,33

-0,11


-393,75

39

0,02

0,22

0,21

0,38

518,75


40

0,22

0,25

0,38

0,38

768,75


41

0,25

0,28

0,38

0,41

825


42

0,28

0,33

0,41

0,47

931,25Назва елемента, № фігури

Робочі позначки

V,м


h

h

h

h

(9 )
+

-

Перехідний квадрат6.1

0,27

0,09

-0,04

-0,28

0,36

-0,32

119,12


6.2

0,27

0,09

-0,04

-0,28

0,36

-0,32


94,12

19.1

0,25

0,02

-0,12

-0,1

0,27

-0,22

92,98


19.2

0,25

0,02

-0,12

-0,1

0,27

-0,22


61,73

27.1

0,09

0,12

-0,1

-0,06

0,21

-0,16


43,24

27.2

0,09

0,12

-0,1

-0,06

0,21

-0,16

74,49


30.1

0,13

0,09

-0,07

-0,12

0,22

-0,19

73,78


30.2

0,13

0,09

-0,07

-0,12

0,22

-0,19


55,03

38.1

0,21

0,02

-0,11

-0,12

0,23

-0,23


71,88

38.2

0,21

0,02

-0,11

-0,12

0,23

-0,23

71,88
Назва елемента, № фігури

Робочі позначки

V,м

h

h

h

(10 )
+

-

Однойменний

трикутник

12.1

0,43

0,09

0,25

320,86


13.3

-0,28

-0,25

-0,12


270,86

21.1

-0,25

-0,17

-0,06


200,02

26.1

0,02

0,05

0,09

66,67


28.3

0,02

0,18

0,12

133,34


29.1

0,19

0,13

0,08

166,68


31.1

0,09

0,04

0,02

62,51


36.3

-0,07

-0,33

-0,22


258,35


Назва елемента, № фігури

Робочі позначки

V,м

h

h

h

(11) a)

(11) a)

(11) б)

(11) б)
+

-

+

-


Перехідний трикутник

12.2

-0,12

0,09

0,25100,94


12.3

-0,12

0,09

0,25


9,2713.1

0,09

-0,12

-0,28

3,91
13.2

0,09

-0,12

-0,28
133,08

21.2

0,02

-0,17

-0,06
87,73

21.3

0,02

-0,17

-0,06

0,22
26.2

-0,1

0,02

0,0922,44


26.3

-0,1

0,02

0,09


18,2828.1

-0,06

0,02

0,12


6,2528.2

-0,06

0,02

0,1239,59


29.2

-0,07

0,13

0,0863,10


29.3

-0,07

0,13

0,08


4,7631.2

-0,12

0,09

0,0220,32


31.3

-0,12

0,09

0,02


24,4936.1

0,08

-0,22

-0,07

4,74
36.2

0,08

-0,22

-0,07
92,25


4.2.Визначення обємів грунту в укосах майданчика.


Для визначення обємів грунту в укосах майданчика користуюся слідуючи ми схемами розрахунковими формулами.

Таблиця 4.

Схеми і формули для визначення обємів в укосах.


Елементи

Розрахункові формули

1

2

Кутовий, типу чотирьохгранної піраміди

(12).

Кутовий, типу призматоїда

(13).

Боковий, типу призматоїда

(14).


У розрахунках у формулах (12)-(14), значення m для виїмки становить 1,25, для насипу – 1,5.

Підсумки зводимо ва таблицю 5.

Таблиця 5.

Відомість підрахунків об’ємів грунту в укосах.


Назва

елемента


h


V, м3 (12).


h1

h2

V, м3 (13).

h

V, м3 (14).

+

-

+

-

+

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Кутовий,

типу чотирьохгранної призми

0,79

0,37

-0,34


0,02
0,47

0,08

-0,22


0,006
ПРИЗМЛТОЇДА
0,79

0,78

24,54
0,78

0,8

24,99
0,8

0,78

24,99
0,78

0,59

16,28
0,59

0,27

4,02
-0,04

-0,34


0,20-0,34

-0,37


2,41-0,37

-0,17


1,050,02

0,18

0,05
0,18

0,33

1,17
0,33

0,47

3,79
0,47

0,41

4,99
0,41

0,38

3,79
0,38

0,38

3,44


Продовження таблиці 5.


БОКОВИЙ, ТИПУ
0,38

0,21

1,67
-0,11

-0,33


0,56-0,33

-0,22


1,230,08

0,19

0,24
0,19

0,32

1,19
0,32

0,44

3,35
0,44

0,66

8,68
0,66

0,79

19,37

Боковий, типу тригранної призми
0,27

0,78

-0,04


0,002
-0,17


0,26
0,02

0,0006

0,21

0,36

-0,11


0,04
-0,22


0,38
0,08

0,020,45

0,03146,55

5,44


1,17

0,69


4.3.Складання зведеної відомості обємів земляних робіт.


На основі виконаних розрахунків об’ємів грунту в основних фігурах та укосах, складаю зведену відомість об’ємів земляних робіт, в яку заношу результати з таблиць 3 і 5, а також враховую збільшення об’єму грунту виїмки, після його ущільнення за рахунок коефіцієнта залишкового розпушення ( табл.6).Коефіцієнт залишкового розпушення приймаю по додатку 2 методичних вказівок. Отож, Кзр=1,03...1,05 – для супіску.

Сума колонок + V по таблиці 3:

+V=22712,5+432,25+8,87+246,40+750,06=24150,08 м3.

Сума колонок –V по таблиці 3 :

-V=(-2037,5)+(-326,0011)+(-63,05)+(-313,061)+(-729,225)=-3468,84 м3.

Відповідно по таблиці 5:

+V=0,45+146,55+1,17=148,16 м3.

-V=(-0,03)+(-5,44)+(-0,69)=-6,158 м3.

Vкр=VКкр

Таблиця 6.

Зведена відомість обємів земляних робіт.


Назва обємів

Геометричні обєми

Обєми грунту з врахуванням Кзр

Розходження в обємах,

%

насипу

+V, м3


виїмки

-V, м3


насипу

+V, м3


виїмки

-V, м3Основні обєми

24150,08

3468,84

24150,08

3642,28


Обєми грунту в укосах

148,16

6,158

148,16

6,47


Обєм котловану

-

20410,04

-

21430,54


Сума24298,24

25079,29

3


Розходження в обємах.


5.Визначення середньої відстані транспортування ґрунту.


Для правильного вибору ведучого механізму для розробки і транспортування грунту при вертикальному плануванні необхідно знати середню відстань його транспортування, оскільки продуктивність землерийно-транспортних машин в значній мірі залежить від неї.

Середня відстань транспортування – це відстань між центрами ваги виїмки і насипу. Визначення центрів ваги виїмки і насипу можна виконувати аналітичним і графічним методом. В даному випадку, я користуюся аналітичним методом.

При аналітичному методі координати центрів ваги виїмки і насипу визначаються за формулами:

(15).

(16).

(17).

(18).

координати центру ваги виїмки, м;

координати центру ваги насипу, м;

обєми грунту в межах елементарних фігур;

координати центрів ваги елементарних фігур, м.

Цей метод полягає у визначенні статичних моментів обємів відносно осей координат, які вводяться по двох взаємно перпендикулярних сторонах майданчика.

Середня відстань транспортування грунту , м, визначається як відстань між двома точками центрів ваги виїмки і насипу по їх координатах.

(19).

Отож визначаю центри ваги та середню відстань переміщення грунту користуючись формулами (15) – (19).

Аналогічно визначаємо

6.Вибір механізмів для ведення земляних робіт.

У ході виконання циклу земляних робіт плануються слідуючи види робіт:

 • зняття родючого шару грунту (товщина родючого шару 0,3 – 0,35), виконуються бульдозером на площі 350300 м.;

 • вертикальне планування майданчика – зрізання і переміщення грунту з зони виїмки у зону насипу на віддаль .Обсяг робіт буде складати обєм основних фігур зони виїмки;

 • ущільнення грунту в зоні насипу ( ущільнення виконується за першу проходку). Обсяг робіт – обєм основних фігур зони виїмки;

 • розробка котловану одноківшовим екскаватором;

 • ручна доробка грунту котлована( ручна доробка становить товщину =10- 15 см., обєм робіт:

 • кінцеве ущільнення грунту (обсяг кінцевого ущільнення = ,

тобто = 21,43+46,4=67,83м3.

Отож, для вибору типів та марок механізмів, попередньо аналізуємо вихідні дані (об’єм земляних робіт у відповідності зі зведеною відомістю

об’ємів (табл.6 ) складає 3642,28 м3; середня відстань переміщення грунту - 125,9 м; об’єм котловану – 21430,54 м3.).Користуючись рекомендаціями по типорозмірах машин для земляних робіт , а також таблицями збірника Е2 „Земляні роботи”, вибираю механізми, що відповідають даним вимогам і записую в таблицю 7.

Таблиця 7.

Механізми для ведення земляних робіт.


п/п

Назва роботи

Назва та технічні параметри механізмів

Комплекти

1варіант

2 варіант

1

2

3

4

5

1

Зняття родючого шару грунту

Бульдозер:

- марка трактора

- тип відвала

- довжина відвала

- висота відвала

- керування

- потужність

- маса бульдозерного обладнання

ДЗ-42

ДТ-75

неповоротний

2,56м


0,81м

гідравлічне

55 кВт

1,07т

ДЗ-8

Т-100

неповоротний

3,03м


1,1м

канатне

79кВт

1,58т

2

Вертикальне планування майданчика

Скрепер причепний:

- місткість ковша

- ширина захвата

- глибина різання

- товщина відсипаючого шару

- потужність

- маса скрепера

ДЗ-20


6,7м3

2,59м

0,3м

0,35м79кВт

ДЗ-26


10м3

2,80м

0,3м

0,5м132кВт

9,2т

3

Ущільнення грунту в зоні насипу

Каток:

- тип катка- ширина ущільнюючої смуги

- товщина ущільнюючої смуги

- потужність двигуна

- маса катка

Д-39А

на пневматичних шинах

2,6мдо 0,35м79кВт


25т

Д-39А

на пневматичних

шинах

2,6мдо0,35м79кВт


25т

4

Розробка котловану одноківшевим екскаватором

Екскаватор:

- місткість ковша

- довжина стріли

- найбільший радіус різання

- найбільша глибина копання

- радіус вивантаження у транспорт

- висота вивантаження у транспорт

- потужність

- маса екскаватора

Е-656

0,8м3

5,5м

9,2м

2,3м59кВт

20,5т

ЕО-5111А

1,1м3

12,5м


6,1м


7,8м5,1м59кВт

43,2т7.Складання калькуляцій працеємності, машиноємності та заробітної плати.


Калькуляції працеємності, машиноємності та заробітної плати складаю, користуючись ДБН Д2. 2-2-99 .

Складаю дві калькуляції, для кожного варіанта комплексів механізмів , дані заношу у таблицю 8.

Складається калькуляція наступним чином. Колонка 1,2 –у технологічній послідовності записуються роботи, що розробляються в проекті, при цьому, крім назви вказуються технологічні і технічні параметри розробки.

Колонки 3,5 -7 заповнюються по ДБН. Кількість одиниць (колонка 4) отримуємо, привязавши обєми робіт до одиниць вимірювання.

Тарифна ставка (колонка 8) – вартість відпрацьованої люд.год. працівника певного розряду.

Розцінка ( колонка 9) – вартість розробки вимірника. Для знаходження значення даної колонки, потрібно значення колонки 8 перемножити на чисельник колонки 6.

Трудомісткість і машиноємність робіт люд. дні. (чисельник колонки 10) визначаємо, як добуток колонки 4 і чисельника колонки 6, розділеного на 8,0.

Аналогічно, машино-зміни (знаменник колонки 10 ) визначаємо, як добуток колонки 4 і знаменника колонки 6, поділених на 8,0.

Значення колонки 11 (заробітна плата ) визначимо, знайшовши добуток колонки 9 та колонки 4.


Таблиця 8.

Розрахунок калькуляції витрат праці і заробітної платні.


Назва

роботи

Одини-

ця вимірю-

вання

(вимір-

ник).

Кіль-

кість оди-

ниць

Норма-

тивне

джере-

ло

по ДБН

Норма

часу

Серед-

ній

розряд

робіт

Тариф -

на ставка

грн. -

коп.

Роз-

цін-

ка

грн.-

коп.

Трудоміст-

кість і машино-

ємність робіт

Заробітна плата

грн.-

коп.

1

Зняття родючого шару грунту

T=0,3-0,35

бульдо-

зером

ДЗ-42

потуж-

ність

55кВт


1000

м2

105

1-30-1

2

2,99

1,794

188,37

Бульдо-

зером

ДЗ-8,

потуж-

ністю

79кВт


1000

м2

105

1-30-2

2

2,99

1,166

122,43

2

Вертикальне планування майданчика

причепним скрепе-

ром

ДЗ-20

З єм-

ністю ковша

6,7м3 у

грунтах катего-

рії 2

1000

м3

3,64

1-22-6

1-22-18

2

2,99

147,89

538,32

скрепе-

ром

ДЗ-26

потуж-

ністю 10м3 у

грунтах катего-

рії 2

1000

м3

3,64

1-22-10

1-22-22

2

2,99

92,16

335,46

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3

Ущіль-

нення грунту в зоні насипу катком

Д-39А

на грунтах 2-ї катего-

рії


1000

м3

3,64

1-130-2

2

2,99

71,13


258,91


4

Розроб-ка котлова-ну одноківшевим ескава-

тором

Е-656 (зворотня лопата)

З обє

мом ковша 0,8м3 грунту катего-

рії 1

1000

м3

21,43

1-12-7

2

2,99

113,5

2432,3

Одноківшевим екскаватором

ЕО-5111А з обє

мом ковша

1,1м3 грунту катего-

рії 1


1000

м3

21,43

1-12-1

2

2,99

130,04

2786,8

5

Ручна оброб

ка грунту котлована без наявності кріп

лень у грунтах катего-

рії 1

100

м3

4,64

1-164-1

1,7

2,91

583,75

2708,6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6

Кінцеве ущільн.

1000

м3

21,89

1-130-2

2

2,99

71,13

1557,0
8. Техніко-економічне порівняння варіантів комплектів механізмів.


Техніко-економічне порівняння бульдозерів.

Вираховуємо змінну експлуатаційну продуктивність бульдозера за формулою: , (20). де

число годин роботи бульдозера в зміну;

q- об’єм грунту, який переміщується за 1 рейс, м3;

коефіцієнт, який враховує втрати грунту в процесі переміщення, вираховується за формулою

коефіцієнт використання механізму в часі ();

термін циклу роботи бульдозера (21) де

термін набору грунту;

відстань переміщення бульдозера при різанні грунту, в середньому дорівнює 6-12м.;

швидкість переміщення бульдозера;

час, який затрачується на переключення швидкостей;

час, який затрачується на переміщення грунту;

розрахункова відстань переміщення з вантажем, м;

швидкість у завантаженому стані, м/хв.

час порожнього ходу, хв.:

відстань порожнього ходу бульдозера, м;

швидкість переміщення порожнього ходу бульдозера.

Порівнюємо дві марки бульдозерів ДЗ-42 і ДЗ-8 користуючись вище наведеними формулами.

Для ДЗ-42:

м3/зм. Тут , q=1,5, , ,

хв.; ; хв.; хв. хв.

Для ДЗ-8:

; q=1,7 , , , хв.; ;

хв.; хв.;

хв.

м3/зм.

Продуктивність ДЗ-42 більша продуктивності ДЗ-8.

Техніко-економічне порівняння скреперів.

Вираховуємо змінну експлуатаційну продуктивність вибраних скреперів (ДЗ-20, ДЗ-26 ) за формулою:

, (22) де

тривалість зміни, год. (8,2 год.);

q - ємність ковша скрепера, м3 (ДЗ-20- 6,7м3; ДЗ-26- 10м3);

коефіцієнт наповнення ковша;

коефіцієнт використання скрепера в часі ( для причепних дорівнює 0,8 );

коефіцієнт попереднього рихлення грунту (1,05-1,29 );

тривалість одного циклу.

(23)

А).Час набирання грунту для ДЗ-20.

де

q =6,7м3 (ЕНиР с.80);

коефіцієнт наповнення ковша,

b - ширина ножа скрепера, b=2,6м;

товщина стружки, ;

коефіцієнт попереднього рихлення,

коефіцієнт нерівномірності товщини стружки,

швидкість руху скрепера під час набору грунту, кг/год.

Для ДЗ-26:

де

Б).Довжина шляху розвантаження грунту

для ДЗ-20:

для ДЗ-26: де

товщина шару відсипання.

Для ДЗ-20:

для ДЗ-26: де

швидкість руху скрепера під час розвантаження ковша.

В). Час руху завантаженого скрепера

для ДЗ-20:

для ДЗ-26: де

швидкість руху завантаженого скрепера.

Г). Час руху порожнього скрепера

для ДЗ-20:

для ДЗ-26: де

швидкість руху порожнього скрепера.

Д). Час на повороти скрепера

для ДЗ-20:

для ДЗ-26: де

n - кількість поворотів скрепера (прийнято 2 );

тривалість одного повороту (прийнято 12-15).

Підраховуємо цикл роботи скрепера

для ДЗ-20:

для ДЗ-26:

Підраховуємо змінну експлуатаційну продуктивність вибраних скреперів за формулою:

для ДЗ-20:

для ДЗ-26:

Далі, визначаємо приведені витрати на розробку 1 м3 грунту користуючись формулою (24):

(24), де

С- вартість розробки 1м3 грунту, грн.

нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень, рівний 0,15;

К- питомі капітальні вкладення на розробку 1м3 грунту.

Вартість розробки 1 м3 грунту визначається за формулою (25):

(25), де

1,08- коефіцієнт, що враховує накладні витрати;

вартість роботи машино-зміни механізму;

змінний виробіток механізму, м3/зм.

В свою чергу змінний виробіток визначаємо за формулою (26):

(26), де

V-обєм робіт по конкретному механізму, м3;

сумарна кількість відпрацьованих машино-змін конкретним механізмом.

Питомі капітальні вкладення на розробку 1м3 грунту визначаємо за формулою (27):

(27), де

інвентарно-розрахункова вартість механізму;

нормативне число змін роботи механізму за рік.

Отож, визначаємо приведені витрати на розробку 1м3 грунту для скреперів ДЗ-20 та ДЗ-26, користуючись формулами (24) –(27).

Для ДЗ-20:

Для ДЗ-26:

Для ДЗ-20:

Для ДЗ-26:

Для ДЗ-20:

Для ДЗ-26:

Для ДЗ-20:

Для ДЗ-26:

Виходячи з вище вказаних розрахунків, вибираємо скрепер ДЗ-20, тобто скрепер, у якого приведені витрати на розробку 1м3 грунту мінімальні.

Техніко-економічне порівняння екскаваторів.

Техніко-економічне порівняння екскаваторів проводимо користуючись формулами (24)-(27).

Для Е-656:

Для ЕО-5111А:


Для Е-656:

Для ЕО-5111А:

Для Е-656:

Для ЕО-5111А:

Для Е-656:

Для ЕО-5111А:


9. Розрахунок необхідної кількості механізмів в комплекті та автосамоскидів для забезпечення безперебійної роботи екскаватора.


9.1. Розрахунок необхідної кількості механізмів в комплекті.


Необхідна кількість механізмів конкретного типу визначається по формулі(28):

(28), де

необхідний потік робіт в зміну;

змінна нормативна продуктивність механізму.

Необхідний потік робіт в зміну визначається по формулі (29):

(29), де

V-обєм робіт, що виконується механізмом даного типу;

Т- термін виконання роботи згідно завдання;

кількість робочих змін на добу ( потрібно прийняти).

Змінна нормативна продуктивність механізму визначається по формулі (30):

(30), де

В- вимірник;

8.0 –тривалість робочої зміни;

норма часу згідно ДБН, маш.год.

Отож, користуючись формулами (28) –(30), підраховуємо необхідну кількість вибраних екскаваторів та скреперів.

Розрахунок необхідної кількості екскаваторів.

()

Приймаємо 3 екскаватори.

Розрахунок необхідної кількості скреперів.

()


9.2. Розрахунок необхідної кількості автосамоскидів.


Для безперебійної роботи землерийних машин підраховуємо марку транспортних засобів, а потім підраховуємо їх кількість.

Кількість транспортних засобів, необхідних для безперебійної роботи землерийної машини, знаходимо за формулою:

, де

термін циклу роботи, завантаження, транспортування, розвантаження. Встановлення під завантаження, встановлення під розвантаження транспортного засобу, маневрів на шляху.

, де

розрахункова вага грунту, тут

кількість ковшів;

технічна продуктивність екскаватора під час вивантаження грунту у транспорт, м3/год.;

коефіцієнт наповнення ковша екскаватора грунтом (приймаємо 0,7);

Q- вантажопідйомність транспортних засобів;

середня щільність ґрунтів ( ).

обєм ковша, м3, тут

с –коефіцієнт, який враховує форму днища (0,75-0,9);

B, H, L-відповідно ширина, висота і довжина ковша.

, де

L - віддаль транспортування грунту , км.;

V - середня швидкість руху транспортних засобів.

Отож, підраховуємо кількість ковшів з грунтом (супісок 1-ї категорії, ) заповнення одного самоскида. Беремо ЗИЛ-ММЗ-555 вантажопідйомністю 4,5т., обєм кузова 3,1 м3, максимальна швидкість 80 км/год.:

Перевіряємо щільність грунту який завантажений у автосамоскид:

Підрахуємо кількість автосамоскидів:

, тут

м3/год.

Приймаємо 3 автосамоскиди.


10.Розробка календарного плану провадження робіт.


Календарний план є одним з основних документів по організації будівництва, що встановлює технологічну послідовність і терміни виконання робіт з максимально можливим їх суміщення, їх взаємний зв’язок, нормативний час роботи будівельних машин, визначає потребу в трудових та матеріально-технічних ресурсах.

Методика розробки календарного плану слідуючи: на основі калькуляції працеємності, машиноємності та заробітної плати робочого комплекту механізмів, прийнятого на основі техніко-економічного порівняння, заповнюємо колонки 1-10 календарного плану (таблиця 9).

Кількість ланок (колонка 8) приймаємо у відповідності з розрахованою кількістю механізмів (в розділі 9).

Таблиця 9.

Календарний план проведення робіт.п/п

Назва роботи

Одиниця вимірювання

Кількість одиниць

Працеєм-

ність

люд.дні.

Машино-

ємність

маш. дні.

Прийня-

тий механізм

Кількість ланок

Кількість змін на добу

Тривалість виконання робіт

Дні.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Зняття родючого шару грунту

1000

105

7,875

7,875

ДЗ-42

1

2

4

2

Вертикальне

планування

майданчика


1000

3,64

22,50

16,94

ДЗ-20

2

1

11

3

Ущільнення грунту

1000

3,64

10,82

11,79

Д-39А

1

2

6

4

Розробка котловану

1000

21,43

116,50

47,36

ЕО-5111А

3

2

10

5

Ручна обробка

100

4,64

116,35

-

-

10

2

6

6

Кінцеве ущільнення

1000

21.89

65,10

70,92

Д-39А

3

2

11роботи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Зняття родючого

шару

грунту


Вертикальне

планування

майданчика

Ущільнення грунту
Розробка котловану

Ручна обробка
Кінцеве ущільнення
Робочі дні.


N, чол. 42


382616

6 6

2


(31). (32).

За формулами (31), (32) маємо:11.Вибір методів виконання робіт та технологічних схем руху механізмів.


11.1 Зрізування родючого шару.


Родючий шар грунту в основі всіх насипів та виїмок до початку основних земляних робіт зрізуємо і вкладаємо у відвали для використання його при відновленні (рекультивації) порушених і малопродуктивних сільськогосподарських земель, а також при благоустрої майданчика.

Зрізування родючого шару виконуємо бульдозером ДЗ-42.