Дослідження рівня самооцінки учнів (133256)

Посмотреть архив целиком

Зміст


Введення

Роздiл I. Проблема самооцінки у вітчизняній та зарубіжній психології

1.1 "Я-концепція" особистості як психологічна категорія

1.2. Фактори формування самооцінки дітей молодшого шкільного віку

Роздiл II. Дослідно-практична робота з вивчення особливості самооцiнки в молодшому шкільному віці

2.1 Діагностика самооцінки молодших школярів

2.2 Аналіз результатів досліджень самооцінки дітей молодшого шкільного віку

2.3 Рекомендації вчителю по роботі з дітьми

Список використаних джерел


Введення


Формування соціально активної, моральної, реалізує свої здібності особистості - головні завдання освіти, успішність рішення яких багато в чому залежить від напрямку і темпу реформ шкільного життя. Однією з актуальних проблем, що стоять перед педагогами сучасної школи, є психолого-педагогічний дуалізм у відношенні особистості, що розвивається - навчання і виховання не завжди грунтується на знаннях про психологію розвитку дитини та формуванні його особистості.

Аналізуючи дослідження Є.В. Черносвістова, Н.Г. Алексєєва, Л.І. Божовіча, А.І. Липкиной, слід зазначити, що центральною характеристикою будь-якої особистості є "Я-КОНЦЕПЦІЯ". "Я - КОНЦЕПЦІЯ", на думку знаменитого психолога І.П. Шахова, це відносно стійка і усвідомлена система уявлень особистості про себе, на основі якої людина будує ставлення до себе і свою взаємодію з іншими людьми.

Складовою і невід'ємною частиною "Я - КОНЦЕПЦІЇ" є самооцінка. Самооцінка - оцінка особистістю самої себе, своєї зовнішності, місця серед інших людей, своїх якостей і можливостей. Самооцінка є системоутворюючим ядром індивідуальності особистості, яка багато в чому визначає життєві позиції людини, рівень його домагань, всю систему оцінок. Самооцінка впливає на формування стилю поведінки і життєдіяльність людини. Іншими словами, самооцінка багато в чому обумовлює динаміку і спрямованість розвитку суб'єкта.

У віковій і педагогічній психології молодший шкільний вік займає особливе місце: в цьому віці освоюється навчальна діяльність, формується довільність психічних функцій, виникають рефлексія, самоконтроль, а дії починають співвідноситися з внутрішнім планом.

Навчальна діяльність є одним з найважливіших факторів, який впливає на формування самооцінки дітей молодшого шкільного віку, тому вчитель початкових класів повинен знати психологічні особливості молодших школярів та враховувати індивідуальні особливості самооцінки в навчальному процесі, здійснюючи індивідуальний і диференційований підхід у навчанні.

Проблема: у чому особливості самооцінки у молодших школярів? Мета: вивчення особливостей самооцінки дітей молодшого шкільного віку.

Об'єкт дослідження: особистісна сфера молодшого школяра.

Предмет дослідження: особливості самооцінки молодшого школяра.

Завдання:

1. Вивчити самооцінку, як психологічну категорію.

2. Виявити фактори формування самооцінки молодших школярів.

3. Діагностувати самооцінку дітей молодшого шкільного віку.

4. Проаналізувати отриманий результат.

На основі виведених завдань були визначені наступні методи:

Теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми;

Емпіричні: спостереження, бесіда, діагностичні методики;

Статичні методи обробки даних.


Роздiл I. Проблема самооцінки у вітчизняній та зарубіжній психології


1.1 "Я-концепція" особистості як психологічна категорія


Поняття "Я - концепції" увійшло до словника російського педагога - практика відносно недавно, на початку 70-х років. Але вивчення цієї психологічної структури велося давно. У роботах американського психолога У. Джеймса, засновника психоаналізу З. Фрейда і його дочки А. Фрейд закладені основи вивчення цього психічного феномену. Цій проблемі в достатній мірі присвячені роботи відомий вітчизняних психологів І.С. Кона, В.В. Століна, А.Г. Спіркина, І.І. Чеснокова.

Що ж таке "Я - концепція", яку роль вона відіграє в психічному житті дитини?"Я - концепція" - це результат, підсумковий продукт роботи самосвідомості (Психологічний словник. - М., 1997.). "Я - концепція" - система уявлень людини про саму себе, котра включає три складових.

Перша складова - слова, як правило, прикметники, до яких ми вдаємося для опису особливостей свого характеру, складових якостей особистості. Наприклад, "товариський", "спритний", "сильний", "терплячий" і т.д.

Друга складова - самооцінка, емоційно - афективна оцінка того уявлення, яке ми складаємо про себе.

Третя складова - поведінкова реакція, тобто конкретні дії, які можуть бути викликані образом "Я" і самооцінкою.

На думку Роберта Бернса, "Я-концепція" включає в себе такі три складові (4, с.43):

Когнітивна складова "Я-концепції" Уявлення індивіда про самого себе, як правило, здаються йому переконливими думці, чи є вони істинними або помилковими. Описуючи якоїсь людини, ми зазвичай вдаємося до допомоги прикметників: "надійний", "товариська", "сильний", "совестлівий" і т.д. Все це абстрактні характеристики, які ніяк не пов'язані з конкретною подією або ситуацією. Як елементи узагальненого образу індивіда вони відображають, з одного боку, стійкі тенденції в його поведінці, а з іншого - вибірковість нашого сприйняття. Те ж саме відбувається, коли ми описуємо самих себе: ми в словах намагаємося висловити основні характеристики нашого саме - сприйняття. Їх можна перераховувати до безкінечності, бо до них відносяться будь-які атрибутивні, рольові, статусні, психологічні характеристики індивіда, опис його майна, життєвих цілей і т.п. Всі вони входячи в "Образ Я" з різною питомою вагою - одні представляються індивіду більш значущими, інші - менш. Причому значимість елементів самоопису й відповідно до їх ієрархія можуть змінюватися залежно від контексту, життєвого досвіду індивіда або просто під впливом моменту. Такого роду самоопису - це спосіб охарактеризувати неповторність кожної особистості через поєднання її окремих рис.

Оцінна складова "Я-концепції" Якості, які ми приписуємо власної особистості, далеко не завжди є об'єктивними, і, ймовірно, з ними не завжди готові погодитися інші люди. Бути може, лише вік, стать, зріст, професія і деякі інші дані, які мають достатню незаперечність, не викличуть розбіжностей. В основному ж у спробах себе охарактеризувати, як правило, присутня сильний особистісний, оцінний момент. Іншими словами, "Я-концепція" - це не тільки констатація, опис рис своєї особистості, але і вся сукупність їх оціночних характеристик і пов'язаних з ними переживань. Навіть такі на перший погляд об'єктивні показники, як зростання чи вік, можуть для різних людей мати різне значення, обумовлене загальною структурою їх "Я-концепції".

Якщо людина володіє непривабливою зовнішністю, фізичними вадами, є соціально неадекватним (навіть якщо йому це тільки здається), що супроводжують його при будь-якій взаємодії із соціальним середовищем. У цьому випадку на шляху розвитку позитивної "Я-концепції" можуть виникнути серйозні труднощі. Навіть емоційно нейтральні на перший погляд характеристики власної особистості зазвичай містять в собі відкриту оцінку. Замислившись над будь-якою з характеристик вашого самоопису, ви швидше за все, в кожній з них зможете знайти хоча б легкий оціночний відтінок, існуючий іноді лише на периферії свідомості.

Людина засвоює оцінний зміст різноманітних характеристик, присутніх у його "Я-концепції". При цьому засвоєння нових оцінок може змінювати і значення засвоєних раніше. Наприклад, школяр, успішно здає іспити, вважає себе здібним учнем. Він гордий і задоволений собою, оскільки це визнається іншими: його успіхи викликають позитивні реакції вчителів, зустрічають підтримку в сім'ї і взагалі мають сприятливий соціальних резонанс. Однак ця позитивна самооцінка може виявитися поколебленої в результаті зриву на екзаменах, або у випадку, якщо в колі однолітків цінність успішності буде винесена на другий план яким-небудь іншим ціннісним орієнтиром, скажімо спортивними досягненнями. Крім того, у міру дорослішання здатний школяр може виявити, що успіхи в навчанні самі по собі ще не приносять щастя і не є гарантією успіху в інших життєвих ситуаціях. У цьому випадку загальна самооцінка може знизиться, але в цілому залишатися позитивною. Таким чином, самооцінка не є постійною, вона змінюється в залежності від обставин. Джерелом оціночних значень різних уявлень індивіда про себе є його соціокультурне оточення, в якому вони нормативно фіксуються в мовних значеннях. Наприклад, слова "нудний", "товстий", "ледачий" містять негативну іманентну оцінку, в той час як "розумний", "сміливий", "надійний" - позитивну. Джерелом оціночних уявлень індивіда можуть бути також соціальні реакції на якісь його прояви і самоспостереження.

Самооцінка виявляється у свідомих судженнях індивіда, в яких він намагається сформулювати свою значимість. Однак, як було показано, вона приховано або явно присутній в будь-якому самоописі. Будь-яка спроба себе охарактеризувати містять оцінний елемент, який визначається загальновизнаними нормами, критеріями і цілями, уявленнями про рівні досягнень, моральними принципами, правилами поведінки і т.д.

У літературі, присвяченій "Я-концепції", можна знайти два її розгорнутих визначення. Обидва вони узгоджуються з точкою зору, викладеної вище. Перше визначення належить К.Р. Роджерсу (16, с.48). Він стверджує, що "Я-концепція" складається з уявлень про власні характеристики і здібності індивіда, уявлень про можливості його взаємодії з іншими людьми і з навколишнім світом, ціннісних уявлень, пов'язаних з об'єктами і діями, і уявлень про цілі чи ідеях, які можуть мати позитивну чи негативну спрямованість. Таким чином, це - складна структурована картина, яка існує в свідомості індивіда як самостійна фігура або фон і включає як власне "Я", так і відносини, в які воно може вступати, а також позитивні та негативні цінності, пов'язані з сприймаються якостями і відносинами Я - у минулому, сьогоденні і майбутньому (24, с.58).

У другому визначенні, що належить Стейнс, "Я-концепція" формулюється як існуюча в свідомості індивіда система уявлень, образів і оцінок, що відносяться до самого індивіду. Вона включає оціночні уявлення, що виникають в результаті реакцій індивіда на самого себе, а також уявлення про те, як він виглядає в очах інших людей; на основі останніх формуються й уявлення про те, яким він хотів би бути і як він повинен себе вести.


Случайные файлы

Файл
34280.rtf
50040.rtf
92804.rtf
784.doc
45345.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.