Формування самоосвітньої компетентності учнів (116339)

Посмотреть архив целиком


ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ2009


На сторінках сучасної педагогічної преси все частіше звучить актуальне питання сьогодення: школа мало приділяє уваги формуванню самоосвітніх компетенцій:

 • самостійна діяльність учнів щодо застосування отриманих знань, трансформацій їх в різні форми;

 • самостійна діяльність учнів з визначення критеріїв оцінювання певних об’єктів;

 • самостійне визначення обєму, змісту завдання для опрацювання;

 • самостійна діяльність щодо поповнення своїх знань з різних джерел;

 • самостійна робота по знаходженню помилок, труднощів в процесі пізнавальної діяльності;

 • самостійне закріплення знань.

Ми часто, а то і переважно даємо дітям готові знання (зараз Інтернет, букетики, готові твори і т.п.) Все це сприяє тому, що особистість мало розвивається, ми ж цьому мало приділяємо уваги, мало приділяємо уваги формуванню вмінь:

 • аналізувати;

 • зіставляти;

 • робити свої висновки, які іноді збігаються із загальноприйнятими.

Аналіз спеціалістами зовнішнього тестування підтвердив це.

Сьогодення ставить перед нами завдання:

 • підготувати школяра до дорослого життя, яке складається не із шкільних предметів;

 • навчити дитину працювати з інформацією, довідковою, науковою літературою;

 • знаходити в інформації відповіді на поставлені питання.

Ми ж сьогодні бачимо в школі:

 • репродуктивне відтворення;

 • повторення чужих думок;

 • списування творів із посібників, яких багато;

 • а часто зовсім не розуміння ні теми, ні основної думки інформації.

Проаналізувавши все це, ми прийшли до такої проблеми «Формування самоосвітньої компетентності учнів», вирішення якої намагаємося пройти в період 2006-2010 р.р.


ПРОГРАМА ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ


Програма формування самоосвітньої компетентності учнів, використана нами з урахуванням рекомендацій психологів і педагогів, допоможе вчителеві створювати програмно-методичне забезпечення самоосвітньої діяльності на підставі порівняння результатів моніторингу з ідеальною моделлю підготовки учнів на кожному віковому етапі.

Мета даної програми — створення системи формування самоосвітньої компетентності учнів.

Завдання:

 • ознайомлення учнів з поняттями: самоосвіта, загально навчальні вміння, вміння самоорганізації, навички загальної культури праці;

 • формування мотивів самоосвіти;

 • створення умов для розумового самовиховання учнів, їхньої самоосвіти;

 • формування свідомого ставлення до навчання;

 • створення умов для усвідомлення учнем ефективності своєї навчальної праці;

 • ознайомлення учнів із методами та прийомами самоосвіти;

 • ознайомлення з творчими та дослідницькими методами роботи;

навчання створення індивідуальних програм самоосвіти.

Готовність до самоосвіти передбачає наявність в учнів:

 • певного обсягу загальноосвітніх та політехнічних знань, що використовуються як основа, а часто й метод самоосвітньої пізнавальної діяльності;

 • дієвих мотивів, що спонукають особистість до неперервної освіти;

 • розвинутих навичок самостійного оволодіння знаннями та пізнавальними вміннями під час використання різноманітних джерел і в різних формах самоосвіти (читанні, слуханні, спостереженні, експерименті тощо);

 • умінь розумової діяльності;

 • умінь самоорганізації.

Компоненти готовності до самоосвіти покладено в основу створеної програми формування самоосвітньої компетентності.

Зміст «Програми формування самоосвітньої компетентності» у кожному класі є таким:

І. Організація навчальної праці

 1. Уміння планувати свою діяльність. Уміння намітити мету, визначити завдання, шляхи та терміни роботи.

 2. Уміння самоорганізації. Вміння знайти джерела інформації та організувати роботу з ними. Виконання домашніх завдань. Режим, система діяльності. Вміння зберігати час. Уміння готувати місце для занять.

ІІ. Робота з книжкою та іншими джерелами інформації

1.Уміння навчально-пізнавальної діяльності. (Загальнонавчальні вміння.) Універсальні здібності самостійного отримання, здобування та використання знань, умінь і навичок.

2.Уміння працювати з книжкою (читати, складати план, конспектувати тощо). Використання для самоосвіти радіо-, кіно-, телепрограм, різноманітних видів практичної діяльності: дослідів, експериментів, моделювання, відвідування виставок, музеїв, концертів, лекцій, вистав тощо. Комп'ютер у самостійному розвитку. Використання відеоматеріалів.

Література для самоосвіти, самовчителі.

3.Бібліотечно-бібліографічні вміння. Організація читання. Апарат книжки. Бібліотеки, їхній довідково-бібліографічний апарат. Види запису під час читання. Книжки та записи — подовження фізіологічних сховищ знань та досвіду.

ІІІ. Культура усного та письмового мовлення

1.Розвиток усного мовлення. Вміння користуватися монологічною (оволодіння такими видами монологу: стисле повідомлення, розповідь, опис, характеристика тощо) та діалогічною (оволодіння такими функціональними типами діалогу: діалог етикетного характеру, діалог-розпитування, діалог-домовленість, діалог-обмін думками, повідомленнями) формами мовлення, складати розгорнуту характеристику на основі одного або кількох джерел знань, висловлювати свою точку зору та обстоювати її. Вміння дискутувати. Уміння сприймати на слух незнайомий текст, розуміти з одного прослуховування фактичний зміст, причинно-наслідкові зв'язки, основну думку висловлювання, зображувально-виразні засоби прослуханого твору. Оволодіння ораторською майстерністю.

2.Розвиток письмового мовлення. Практичне користування основними видами письмових робіт, ведення запису прочитаного, прослуханого у вигляді плану (простого, складного), тез, конспектів, анотацій, рецензій, відгуків тощо. Уміння письмово висловлювати свою точку зору та аргументовано доводити її.

IV.Сформованість операцій розумової діяльності

1.Розвиток мисленевої діяльності. Поступове формування наочно-дієвого, наочно-образного та логічного мислення, загальнопізнавальних умінь. Загальні логічні інтелектуальні вміння: порівняння, встановлення зв'язків, визначення головного, абстрагування, систематизація, узагальнення тощо.

2. Творчі вміння, поняття про творчість, дослідницькі методи в навчанні, умови творчого розвитку. Розвиток дивергентного мислення.

V.Контрольно-оцінювальні вміння

1.Уміння самоконтролю. Здатність перевіряти правильність та міцність самостійного засвоєння теорій, практичних умінь, правильність результатів розв'язання задач.

2. Самооцінювання та взаємооцінювання засвоєння знань, умінь, навичок. Рефлексія.

ПОЧАТКОВА ШКОЛА

1-й КЛАС

І. Організація навчальної праці

Уміти виконувати поради вчителя щодо підготовки робочого місця для заняття; вчитися тримати правильну поставу за робочим столом; учитися правильно користуватися письмовим приладдям: олівцем, ручкою, лінійкою тощо; вчитися розуміти навчальне завдання, яке ставить учитель; розрізняти основні елементи навчальної книжки, користуватися закладкою. Розуміти послідовність дій, запропонованих для індивідуального та колективного виконання навчальних завдань.

ІІ. Робота з книжкою та іншими джерелами інформації

Мати уяву про навчальну книжку, підручник, їхню відмінність від інших книжок. Вчити правильно користуватися підручником. Під керівництвом учителя працювати над текстом підручника, звертатися до змісту, запитань, завдань, зразків.

Сприймати на слух невелику казку, розповідь, загадку, вірш; розповідати, про що слухали; розділяти прослуханий текст на речення; виділяти слова, що означають, про кого або про що йдеться.

Мати загальну уяву про бібліотеку, правила користування нею, про розташування книжок. Уміти дбайливо ставитися до книжки, правильно користуватися книжковими закладками; вчитися розрізняти основні елементи книжки: обкладинка, корінець, сторінка, ілюстрації; правильно називати дитячі книжки. Розрізняти книжки одного автора, правильно називати книжку (автор, назва), вчитися правильно ознайомлюватися з нею. Мати уяву про розташування книжок на абонементі, ознайомитися з читальним залом, з тематичними книжковими виставками, дитячою періодикою для молодшого шкільного віку.

III.Культура усного та письмового мовлення

Уміти відповідати на окремі запитання та на запитання, об'єднані однією темою; докладно, зв'язно переказувати зміст невеликого тексту; складати зв'язний текст на основі картинки (ілюстрації, кадру діафільму тощо) та запитань учителя.

IV.Сформованість операцій розумової діяльності Виокремлювати в предметах певні ознаки, розрізняти розмір, форму, колір, смак тощо; знаходити в двох об'єктах однакові, схожі та відмінні зовнішні ознаки; порівнювати групи предметів за однією суттєвою ознакою; помічати зміни в об'єктах, що підлягають спостереженню, за ознаками, на які вказує вчитель; робити з допомогою вчителя висновки-узагальнення після виконання навчального завдання.

V.Контрольно-оцінювальні вміння

Учитися перевіряти свою роботу за зразком; виявляти фактичну помилку під час порівняння результатів своєї роботи зі зразком; дотримуватися єдиних вимог до виконання письмових вправ; учитися правильно оцінювати свою роботу; оцінювати результати своєї діяльності за орієнтирами, на які вказує вчитель. Уміти висловлювати своє ставлення до особистих дій, подій, що відбуваються, оцінювати свій настрій.


Случайные файлы

Файл
33908.rtf
147157.rtf
55251.rtf
Psiholog.doc
pb_10-77-94.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.