Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з Windows XP" (115587)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти і науки України

Українська інженерно-педагогічна академія

Гірничий факультет

Кафедра соціально-економічних та педагогічних дисциплін


КУРСОВА РОБОТА

з дисципліні

«Дидактичні основи професійної освіти»


Організація та методика проведення уроку з теми: «Робота з Windows XP»

Спеціальність: «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем»;

дисципліна: «Операційні системи»


Керівник роботи Карчевська Н.В.

Фіногєєва Т.Є.

Виконавець студент гр. ДГ-К7-1

Гостілов О. С.Стаханов, 2009


Реферат


Курсова робота містить: 5 табл., 1 додаток, 10 джерел.

В даній курсовій роботі був виконаний аналіз учбової документації по підготовці фахівця, розроблений порядок організації і методики уроку, дані рекомендації по удосконаленню розробки уроку.

УЧБОВИЙ ПЛАН, УЧБОВА ПРОГРАМА, КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА, МОТИВАЦІЯ, АКТУАЛІЗАЦІЯ, СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ


Зміст


Вступ

1. Аналіз учбової документації

1.1 Загальна характеристика учбової дисципліни

1.2 Кваліфікаційна характеристика

1.3 Аналіз учбового плану

1.3 Аналіз учбової дисципліни та її ролі у підготовці фахівця

1.4 Міжпредметні зв'язки

1.5 Розробка фрагмента поурочно-тематичного плану

1.6 Розробка переліку комплексно-методичного забезпечення для вибраної теми

1.7 Характеристика учбово-матеріальної бази, яка повинна бути привернута для вивчення вибраної теми

1.8 Вибір системи виробничого навчання

2. Організація і методика уроку обраної теми

3. Індивідуальне завдання з поглибленим вивченням одного з аспектів професійного навчання. Соціальна адаптація учнів в умовах професійного навчання

3.1 Сучасна проблема соціальної адаптації

3.2 Поняття "соціальна адаптація"

3.2.2 Соціальна адаптація особистості як психолого-педагогічна проблема

Висновок

Список використаних джерел

Додаток 1


Вступ


Професійна підготовка, підвищення кваліфікації та перепідготовка безробітних громадян є найважливішим чинником активної політики зайнятості населення і направлена:

 • на розвиток трудових ресурсів;

 • забезпечення продуктивної, вільно обраної зайнятості громадян;

 • посилення їх соціальної захищеності за допомогою підвищення зростання професійної майстерності, професійної мобільності та конкурентоспроможності на ринку праці.

Педагогічне проектування область, в рамках якої пропонуються конкретні педагогічні дії для досягнення бажаних педагогічних результатів; процес прийняття рішень про найкращих педагогічних методах для здійснення бажаних змін у знаннях і навичках з урахуванням конкретного змісту курсу та цільової аудиторії. Педагогічне проектування можна визначити як систему процедур (або педагогічну технологію), що забезпечує педагогічну ефективність навчальних матеріалів, у тому числі розроблених з використанням нових інформаційних технологій. Це систематичне (наведене в систему) використання знань (принципів) про ефективнысть навчальної роботи (навчання та навчанні) в процесі проектування, розробки, оцінки та використання навчальних матеріалів.

Мета даної курсової роботи: на основі аналізу початкових даних (учбових документів, матеріально-технічної бази і дидактичного забезпечення дисципліни) і умов розробити порядок організації і методику проведення уроку з заданої теми.

Об'єкт дослідження: професійне навчання в професіонально-технічних навчальних закладах.

Для досягнення заданої мети необхідно виконати наступні задачі:

- виявити роль і місце учбової дисципліни «Операційні системи» в учбових документах при підготовці фахівців в ПТНЗ;

- визначити міжпредметні зв'язки та виявити, які дисципліни і теми забезпечують вивчення теми: «Робота з Windows XP»; виявити, вивчення яких дисциплін і тем забезпечує дана тема;

- скласти поурочно-тематичний план вивчення теми: «Робота з Windows XP»;

- розробити комплексно-методичне забезпечення для вибраної теми;

- виконати аналіз учбово-матеріальної бази, яка повинна бути використана для вивчення теми: «Робота з Windows XP»;

- розробити порядок організації і методику теми: «Робота з Windows XP»;

- дати рекомендації по удосконаленню розробки уроку.


1. Аналіз учбової документації


1.1 Загальна характеристика учбової дисципліни


Навчальна дисципліна «Операційні системи» є загальнопрофесійною, що формує базовий рівень знань для освоєння спеціальних дисциплін.

Мета дисципліни: формування теоретичної бази знань та умінь студентів для освоєння та ефективного використання базових операційних систем, що використовуються: MS DOS, Windows та Linux, створення підгрунтування для подальшого засвоєння спеціалізованих програмних продуктів з питань техніки і технології.

Програма розроблена з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми спеціальності «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем». Програмою дисципліни передбачено вивчення загальних принципів будови і функціонування базових операційних систем MS DOS, Windows та Linux, системного програмного забезпечення, необхідного для функціонування ЕОМ та прикладного програмного забезпечення, призначеного для ефективного вирішення практичних задач.

За навчальним планом освітньої установи дисципліна передбачає 162 години, з яких на аудиторні заняття відводиться 32 години, на практичні роботи — 60 годин, на самостійні роботи — 70 годин.

Студенти повинні знати:

 • структуру базових операційних систем, що використовуються, загальні принципи функціонування їх основних компонентів;

 • призначення, функціональні можливості і правіша використання основних складових базових операційних систем;

 • призначення, функціональні можливості і правила використання програм системного призначення;

 • параметри настроювання базових операційних систем.

Студенти повинні вміти:

 • використовувати можливості базових операційних систем та системних програм для вирішення практичних завдань;

 • використовувати можливості базових операційних систем та системних програм для забезпечення безвідмовної роботи ЕОМ;

 • виконувати настроювання базових операційних систем для даної конфігурації ЕОМ;

 • виконувати встановлення базових операційних систем на ЕОМ.


1.2 Кваліфікаційна характеристика


Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) випускника вищого навчального закладу є державним нормативним документом, в якому узагальнюється зміст освіти, тобто відображаються цілі освітньої та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі господарства держави і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей.

Спеціальність: «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем»

Розряд: 4-й

Згідно з довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників [1] фахівець спеціальності: «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем» — повинен вміти:

 • приймати участь під керівництвом спеціаліста в розробці математичних об'єктно-орієнтованих моделей ІС в умовах автоматизованого проектування та управління організаційно-економічними, конструкторсько-технологічними об’єктами за допомогою операційних досліджень на виробництві, використовуючи процедури формального уявлення про об'єкти моделювання;

 • володіти нормативними документами щодо контрольних випробовувань ІС і засобів автоматики та управління, вміти проводити контрольні випробовування апаратного та програмного забезпечення систем;

 • здійснювати перевірки, регулювання, настроювання та випробовування компонентів ІС після усунення причин їх нештатного функціонування згідно нормативно-технічної документації за допомогою відповідних методів та тестових програм;

 • розробляти пропозиції щодо удосконалення структури, електричної, функціональної схем та алгоритмічно-програмного забезпечення, методів діагностики технічного і функціонального стану та усунення несправностей;

 • володіти технічними та організаційними засобами реалізації правил безпеки та екологічних норм при експлуатації ІС, засобів автоматики і управління;

 • направляти до переробки складові частини ПС, засобів автоматики і управління.

Повинен знати: правила експлуатації комп'ютерної техніки і систем зв'язку, технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програми, інші нормативні і методичні матеріали щодо техніки проведення та послідовності виконання операцій у комп'ютерних системах (мережах); комплекс знань з основних розділів математики (дійсні та комплексні числа, тотожні перетворення, логарифми, функції та графіки, рівняння, нерівності, тригонометричних функцій), геометрії (прямі, трикутники, чотирикутники, подібність геометричних фігур, прямі і площини у просторі, багатогранники і круглі тіла); широкі знання з української мови та української літератури.

Кваліфікаційні вимоги: повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта; без вимог до стажу роботи.

Елементи предмета діяльності: пакет офісних програм, прикладні програми, електронна пошта, Інтернет.

Види діяльності: діяльність фахівця «Молодший спеціаліст з обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем» пов’язана з маркетингом обслуговуванням, експлуатацією окремих складових інтелектуальних інтегрованих систем управління об’єктами і процесами видобування, перетворення, виробництва матеріалів, виробів продукції та утилізації відходів, а також функціонування транспорту, послуг, фінансової, посередницької, громадської, освітянської діяльності і діяльності, пов’язаної з державним та організаційно-технічним управлінням, операціями з нерухомістю в сфері інформатизації, а також підготовки, перепідготовки підвищення кваліфікації працівників різних видів економічної діяльності.


Случайные файлы

Файл
177447.rtf
18479.rtf
168263.rtf
vad24.doc
169130.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.