Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel" (113175)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти і науки України

Українська інженерно-педагогічна академія

Гірничий факультет

Кафедра соціально-економічних та педагогічних дисциплін
КУРСОВА РОБОТА

з дисципліні

«Дидактичні основи професійної освіти»


Організація та методика проведення уроку з теми:

«Професійна робота з табличним редактором MS Excel» (Спеціальність: «Оператор комп’ютерного набору»; дисципліна: «Виробниче навчання»)
Керівник роботи

Карчевська Н.В.

Фіногєєва Т.Є.

29 вересня 2009 р.

Виконавець

Студент гр. ДГ-К7-1

Коновалов С. Г.

Стаханов, 2009


РЕФЕРАТ


Курсова робота містить: 38 арк., 6 табл., 1 додаток, 13 джерел.

В даній курсовій роботі був виконаний аналіз учбової документації по підготовці фахівця; розроблений порядок організації і методики уроку, дані рекомендації по удосконаленню розробки уроку.

ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ, УЧБОВИЙ ПЛАН, УЧБОВА ПРОГРАМА, КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА, МОТИВАЦІЯ, АКТУАЛІЗАЦІЯ, ОСНОВИ ПОБУДОВИ ДІАГРАМ У MS EXCEL, «ГРУПА РИЗИКУ», РОДИНА «ГРУПИ РИЗИКУ», ФОРМИ І МЕТОДИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИФорма № У-6.01

Затв. наказом Мінвузу УССР

від. 3 серпня 1984 р. №253

_____________________________________________________________

(найменування вищого навчального закладу)

Кафедра________________________________________________

Дисципліна_____________________________________________

Спеціальність___________________________________________

Курс________Група_____________Семестр__________________

ЗАВДАННЯ

на курсовий проект студента

_____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту_______________________________________________

2. Термін здачі студентом закінченого проекту_____________________

3. Вихідні дані до проекту______________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що підлягає розробці)

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)__________________________________________________________

6. Дата видачі завдання_________________________________________


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

з/п

Найменування етапів курсового проекту

Термін виконання етапів і проекту

Примітка


Студент____________________________________(підпис)

Керівник__________________________ _________________________

«____» ________________________ _______ р.


ЗМІСТ


ВСТУП

1 АНАЛІЗ УЧБОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

1.1 Загальна характеристика учбової дисципліни

1.2 Кваліфікаційна характеристика

1.3 Аналіз учбового плану

1.3 Аналіз учбової дисципліни та її ролі у підготовці фахівця

1.4 Міжпредметні зв’язки

1.5 Розробка фрагмента поурочно-тематичного плану

1.6 Розробка переліку комплексно-методичного забезпечення для вибраної теми

1.7 Характеристика учбово-матеріальної бази, яка повинна бути привернута для вивчення вибраної теми

1.8 Висновок

2. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА УРОКУ ОБРАНОЇ ТЕМИ

3. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ОДНОГО З АСПЕКТІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ. Особливості виховної роботи з учнями «групи ризику»

3.1 Поняття про «групи ризику»

3.2. Особливості учнів «групи ризику»

3.3. Основні чинники формування «групи ризику»

3.4. Форми і методи соціально-педагогічної підтримки

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


ВСТУП


Професійно-технічна освіта є формою професійної освіти, що має на меті підготовку кваліфікованих робітників для галузей народного господарства в професіонально-технічних навчальних закладах. Це сукупність систематизованих знань, умінь та навичок, що дозволяють кваліфіковано виконувати роботу з певної робітничої професії, спеціальності.

Педагогічне проектування — це вищий рівень педагогічної діяльності, що виявляється у творчості вчителя, у постійному вдосконаленні мистецтва навчання, виховання та розвитку людини. Вона передбачає наявність у педагога сукупності творчих здібностей, якостей, дослідницьких умінь, серед яких важливе місце займають ініціативність та активність, глибока увага і спостережливість, мистецтво нестандартно мислити, багата уява та інтуїція, дослідницький підхід до аналізу навчально-виховних ситуацій, розв'язання педагогічних задач, самостійність суджень і висновків.

Педагогічне проектування з технологічної точки зору — це система, основними компонентами якої є висока загальна культура, гуманістична спрямованість, професійні знання та вміння, творчість і педагогічні здібності.

Мета даної курсової роботи: на основі аналізу початкових даних (учбових документів, матеріально-технічної бази і дидактичного забезпечення дисципліни) і умов розробити порядок організації і методику проведення уроку з заданої теми.

Об'єкт дослідження: професійне навчання в професіонально-технічних навчальних закладах.

Для досягнення заданої мети необхідно виконати наступні задачі:

- виявити роль і місце учбової дисципліни «Виробниче навчання» в учбових документах при підготовці фахівців в ПТНЗ;

- визначити міжпредметні зв'язки та виявити, які дисципліни і теми забезпечують вивчення теми: «Професійна робота з табличним редактором MS Excel»; виявити, вивчення яких дисциплін і тем забезпечує дана тема;

- скласти поурочно-тематичний план вивчення теми: «Професійна робота з табличним редактором MS Excel»;

- розробити комплексно-методичне забезпечення для вибраної теми;

- виконати аналіз учбово-матеріальної бази, яка повинна бути використана для вивчення теми: «Професійна робота з табличним редактором MS Excel»;

- розробити порядок організації і методику теми: «Професійна робота з табличним редактором MS Excel»;

- дати рекомендації по удосконаленню розробки уроку.


1. АНАЛІЗ УЧБОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ


1.1 Загальна характеристика учбової дисципліни


Дисципліна «Виробниче навчання» відноситься до професійно-технічного циклу та має професійну спрямованість. Це планомірно організований процес спільної діяльності майстра виробничого навчання та учнів, направлений на оволодіння учнями на основі отриманих теоретичних знань. Практичними уміннями та професійними навичками, відповідними сучасному рівню розвитку техніки а технологій промислового виробництва, на виховання у учнів професійно важливих і соціально значущих якостей особи в процесі їх практично-трудової діяльності.

Виробниче навчання своєю головною метою ставить практичне навчання професійній продуктивній праці, тобто доцільній діяльності по створенню необхідних для життя людей матеріальних цінностей. Воно здійснюється в учбово-виробничих майстернях ПТУ і (оскільки небагато ПТУ можуть похвалитися їх належною оснащеністю, а іноді і наявністю) безпосередньо на підприємствах.

Производственная (профессиональная) практика студентов – важная составляющая часть основной образовательной программы среднего профессионального образования. Её целью является закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе теоретического обучения, приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической работы по специальности.


1.2 Кваліфікаційна характеристика


Спеціальність: «Оператор комп’ютерного набору»

Розряд: 4-й

Згідно з довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників [1] фахівець спеціальності: «Оператор комп’ютерного набору» (код: 4112) — повинен вміти:

 • виконувати операції з базами даних на комп’ютерному устаткуванні (введення, опрацювання, накопичення, систематизація, виведення інформації) відповідно до затверджених процедур та інструкцій з використанням периферійного обладнання, систем передавання (приймання) даних на відстань;

 • готувати до роботи устаткування, магнітні диски, стрічки, картки, папір;

 • працювати в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням;

 • оперувати файлами, записувати текст на дискету чи переносити на папір за допомогою матричного принтера;

 • виконувати інші операції технологічного процесу: опрацювання інформації (приймати і контролювати вхідні дані, готувати, виводити та передавати вихідні тощо);

 • керувати режимами роботи периферійного обладнання згідно із робочими завданнями (підготовка текстів документів та листів, розрахунків, таблиць, переліків, списків тощо);

 • своєчасно застосовувати корекційні дії в разі появи недоліків у роботі устаткування;

 • доповідати відповідальному працівникові про виявлені відхилення від установлених норм функціонування комп'ютерного устаткування;

 • використовувати обладнання для передавання (приймання) інформації на відстань відповідно до вимог призначених для цього програм;

 • постійно удосконалювати уміння та навички праці з клавіатурою;

 • у разі необхідності виконувати обов’язки секретаря керівника (організації, підприємства, установи), вести діловодство.

Повинен знати: правила експлуатації комп'ютерної техніки і систем зв'язку, технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програми, макети, інші нормативні і методичні матеріали щодо техніки проведення та послідовності виконання операцій у комп'ютерних системах (мережах): стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації: діловодство; правила орфографії та пунктуації; технічні вимоги до магнітних дисків, паперу, витратних матеріалів для принтера; основи організації праці, трудового законодавства, правила і норми охорони праці.


Случайные файлы

Файл
29807-1.rtf
89612.rtf
1395-1.rtf
104279.rtf
3209.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.