Значення і розвиток поділу та кооперування праці на підприємствах різних форм власності ПОДЛІ ТА КООПЕРАЦІЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ (103875)

Посмотреть архив целиком

М-7-06 МУЕП (2,6 з)

НЕЧАЙ (НАКОНЕЧНА) Ольга Олександрівна


Проживаю за адресою:

м.Київ, пр-т Маяковського, 24а

кв. 102 (тел. 547-5014)


Зареєстрована за адресою:

м. Київ, вул. А. Барбюса, 5 б,

кв. 39 (тел. 289-5769)


інспектор з кадрів

ТОВ «ТЕХНА»


Курсова робота

з дисципліни: «НОРМУВАННЯ ПРАЦІ»

за темою: «ЗНАЧЕННЯ І РОЗВИТОК ПОДІЛУ ТА КООПЕРУВАННЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ»

Викладач: КАЛИНА Алла Василівна

Примітка: допрацьовано з урахуванням зауважень викладача.


Київ 2006

План курсової роботи за темою:

«ЗНАЧЕННЯ І РОЗВИТОК ПОДІЛУ ТА КООПЕРАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ»

1.

Вступ 3

2. Значення і розвиток поділу праці на підприємствах різних форм власності 5

3. Значення і розвиток кооперування праці на підприємствах різних форм власності 15

4. Висновки 21

Список використаної літератури 23Вступ

В умовах ринкової конкуренції ефективність діяльності стає вирішальною передумовою розвитку і виживання підприємства. Тому суттєво зростає значення всіх факторів, які впливають на результативність виробництва. Одним із найсуттєвіших факторів ефективності є організація праці. Поділ і кооперація праці на підприємстві є одним з основних напрямків організації праці на підприємстві і передбачають розподіл працівників за певними трудовими функціями, робочими місцями, а також об'єднання працівників у виробничі колективи [5, 148].

Свою роль в організації праці відіграє й те, на якій власності засновано (створено) суб’єкта господарської діяльності. Ч. 4 ст. 2 закону України «Про власність» від 7 лютого 1991 року N 697-XII зі змінами зазначає, що власність в Україні виступає в трьох формах: приватній, колективній, державній, які є рівноправними між собою. Частина 1 статті 63 Господарського кодексу України зазначає, що залежно від форм власності, передбачених законом, можуть діяти підприємства таких видів:

  • приватне підприємство, що діє на основі приватної власності громадян чи суб’єкта господарювання (юридичної особи);

  • підприємство, що діє на основі колективної власності (підприємство колективної власності);

  • комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади;

  • державне підприємство, що діє на основі державної власності;

  • підприємство, засноване на змішаній формі власності (на базі об’єднання майна різних форм власності).
Значення і розвиток поділу праці на підприємствах різних форм власності

У процесі спільної праці, як правило, виокремлюються різні види діяльності, робіт або операцій, які доповнюють один одного, тобто одним або групою працівників виконується певна частина загального обсягу роботи.

Поділ праці як спеціалізація трудової діяльності, що призводить до виділення й співіснування різноманітних її видів, з доісторичних часів був основним фактором зростання продуктивності праці. У певній формі поділ праці існує на всіх рівнях людської діяльності: від світового господарства до сім'ї й робочого місця [7, 320].

Одним з основних напрямів організації праці на підприємстві є удосконалення розподілу праці, тобто поліпшення технологічного, функціонального і кваліфікаційного розподілу праці [12; 92].

Під поділом праці на підприємстві розуміється розмежування діяльності працюючих у процесі спільної праці, їхня спеціалізація на виконанні певної частини спільної роботи [8, 69].

Щодо поділу праці на підприємстві, то він передбачає спеціалізацію окремих працівників на виконанні певної частини спільної роботи. Науковець Завіновська Г. Т. виділяє наступні основні види поділу праці:

  1. технологічний,

  2. поопераційний,

  3. функціональний,

  4. професійний,

  5. кваліфікаційний [7, 150].

А група науковців, очолювана Головачьовим А. С, професійний та кваліфікаційний види поділу праці відносить до підвидів функціонального, поопераційний — до підвиду технологічного [8, 71].

У рамках функціонального виділяють професійний і кваліфікаційний поділ праці.

Значення і розвиток поділу праці на підприємстві, основаному на колективній формі власності майна, можна розглянути на основі товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХНА», виробника обладнання для промислового птахівництва та свинарства. Підприємство існує близько п’яти років і має штат чисельністю близько 1000 працівників.

Насьогодні весь процес довиробничий, виробничий та поствиробничий набув наступного вигляду. Перший етап — знаходження замовника працівниками відділу продажу департаменту маркетингу і продажу або замовник самостійно звертається до підприємства. Другий етап — документальне оформлення замовлення працівниками відділу супроводження замовлень. Третій етап — розроблення працівниками відділу головного конструктора за співпрацею з технологічним центром саме під конкретне замовлення необхідних креслень обладнання під конкретний об’єкт, де воно буде розміщуватися. Четвертий етап — виготовлення обладнання виробничим комплексом та розміщення його на складі складської служби. П’ятий етап — поставлення продукції замовнику (служба логістики). Шостий етап — встановлення обладнання (монтажна служба). Сьомий етап — сервісне обслуговування (сервісна служба).

У відношенні до загальноекономічної форми поділу праці, то ТОВ «ТЕХНА» характеризується внутрішньовиробничим поділом праці, що полягає у виділенні різних видів робіт, які являють собою часткові виробничі процеси, і закріпленні їх за певними працівниками з метою підвищення продуктивності праці на основі прискорення засвоєння робітниками трудових навичок, спеціалізації знарядь праці й робочих місць, паралельності виконання операцій.

Для виконання певної ролі у виробничому процесі згідно функціонального поділу на підприємстві є робітники, які безпосередньо зайняті на виробництві продукції, на установленні готового обладнання у замовника (служба монтажу) та подальшого сервісного обслуговування (сервісна служба). [2], [3].

На даному підприємстві було надано перевагу подетальному технологічному поділу праці, за якого одна група працівників (робітники дільниці цеху) виготовляє саму клітку, інша група — встановлює електроустаткування, ще інші складають частини систем водопостачання, вентиляції та опалення. Так досягається виготовлення закінченої частини виробу і саме за такого поділу досягається виконання обособленої частини технологічного процесу циклу виготовлення продукції.

Функціональним поділом праці на основних робітників (механічний та механічно-збиральний цехи), допоміжних (відділ технічного контролю) та обслуговуючих (виробничо-диспетчерська служба, господарська служба) досягається розмежування робітників за виконанням функцій.

Згідно функціональної спеціалізації невиробничих підрозділів підприємства, то працівники розділено на функціонально однорідні групи, чим забезпечується управління (апарат керівництва підприємством), перспективне плануванням (планово-економічний відділ), розроблення технічної політики, конструкторська підготовка виробництва (відділ головного конструктора та технологічний центр), фінансування (фінансова дирекція), матеріально-технічне постачання (відділ постачання), охорона (служба безпеки) та ін. і покладається на них повна відповідальність за кінцеві результати їх діяльності. Таким чином, на підприємстві виділено групи працівників: керівний персонал, фахівці та технічні виконавці, робітники та охорона.

Професійний та кваліфікаційний поділ можна побачити на прикладі бухгалтерії, де всі працівники за професією бухгалтери, за спеціальністю є бухгалтер-касир, а за критерієм кваліфікації є головний бухгалтер та його заступник. Також значна частина працівників слюсарів за професією, а от за спеціальністю слюсар-сантехніки, слюсар-збиральники, слюсар-випробовувачі, слюсар-наладчики.

У найближчий час планується виділити з технологічного центру самостійний структурний підрозділ —технологічний центр зі свинарства, що зумовлено зростанням кількості замовлень з даного напряму. Цим буде досягнуто більш вузької спеціалізації працівників, але сприятиме підвищенню їхньої кваліфікації. Також відбудуться зміни у відділі кадрів, який стане складовою департаменту з кадрів і працівники даного відділу будуть зайняті в управлінні документацій ними процесами. Іншою складовою департаменту з кадрів стане відділ з підбору та навчання персоналу, що виконуватиме функцію закриття вакантних місць та організацію навчання працівників. Щодо працівників виробничого комплексу (основних, допоміжних та обслуговуючих), то планується збільшення їх кількості без змін у структурі пропорційно зростанню попиту на продукцію, що пов’язане з розширенням ринку збуту у країни ближнього та дальнього зарубіжжя. За останній рік за рахунок придбання машин-погрузчиків для складської служби було досягнуто зменшення кількості працівників останньої, але установлення нового високотехнологічного обладнання лазерної різки створило необхідність найняти кваліфікованих робітників для його технічного обслуговування. Таким чином, на даному підприємстві при встановленому технологічному поділу праці спостерігається розвиток функціонального виду поділу праці.

Приватні підприємства в Україні зайняті у різних сферах діяльності (підприємницькій – виробничій, наданні послуг, ін., та некомерційній). Розвиток поділу праці на приватному підприємстві можна розглянути на прикладі приватного підприємства «ТЕХНАМАКС» з чисельністю близько 300 працівників, яке надає послуги з монтажу готових конструкцій. На даному підприємстві встановлено функціональний поділ праці робітників, за якого створені бригади, очолювані бригадирами, а декілька бригад підпорядковані одному майстру. Підприємство очолює директор, диспетчерська служба, також наявний бухгалтер, прибиральниця, кожний з них виконує свої функції. При наявності на підприємстві функціонального поділу праці функціонально однорідних груп немає, бо достатнім є робота одного працівника на виконання наявного об’єму роботи саме на даному підприємстві.


Случайные файлы

Файл
184345.doc
ref-20915.doc
176046.rtf
2520.rtf
71948.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.