Прийняття рішень в умовах ризику (101807)

Посмотреть архив целиком

Обласний комунальний вищий навчальний заклад

Інститут підприємництва “Стратегія”Кафедра економічної кібернетики


КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

З дисципліни: "Дослідження операцій"

На тему: "Прийняття рішень в умовах ризику"Виконав:

Зарудний Є.Ю.м. Жовті Води

2009


План


Введення

1.Управління ризиками

2.Ухвалення рішень в умовах ризику

    1. Критерій очікуваного значення

    2. Складніші ситуації ухвалення рішень

2.2 Інші критерії очікуваного значення

3. Антикризове управління як основа управління ризиками

Висновки

Список літератури


Введення


У обстановці, коли переважаюча більшість малих, середніх і навіть крупних компаній не просто випробовує тимчасові утруднення, але давно і постійно знаходиться на самому краю пропасти, звичні, стандартні інструменти менеджменту вже не допомагають. Тому так актуально стала проблема пошуку і упровадження в широку практику таких форм і методів управління, використовування яких дозволяло б не доводити справу до кризового стану підприємства, не дивлячись на загальну несприятливу ринкову обстановку в нашій країні, а у разі, коли результати виявилися плачевні і вже йдеться про банкрутство, дозволили б підготувати і реалізувати програму оздоровлення підприємства.

Бізнес завжди пов'язаний з ризиком. При цьому найбільший прибуток, як правило, приносять ринкові операції з підвищеним ризиком. Проте у всьому потрібна міра. Ризик обов'язково повинен бути розрахований до максимально допустимої межі. Як відомо, всі ринкові оцінки носять, багатоваріантного характер вірогідності. Помилки, прорахунки - річ звична оскільки все передбачити не можна. Важливо помилок не повторювати, постійно коректувати систему дій з позицій максимуму прибутку. Менеджер завжди повинен передбачати додаткові можливості для пом'якшення крутих поворотів на ринку. Головна мета менеджменту - добитися, щоб при найгіршому розкладі могло йтися тільки про деяке зменшення прибутку, але у жодному випадку не стояло питання про можливість існування самого підприємства. Досвід переконує, що банкрутства майже завжди пов'язані з грубими прорахунками в менеджменті. Звідси особлива увага командири бізнесу покликані приділяти постійному вдосконаленню управління ризиком.

Головні задачі менеджера в цій області загальновідомі: знайти область підвищеного ризику, оцінити його ступінь, розробити і вжити завчасні заходи, а якщо збиток вже має місце, то і способи відшкодування збитку. Розпізнавання, оцінка, контроль ризикових ситуацій дозволяють уникнути багатьох втрат.

Ризик в бізнесі виступає як сама суть менеджменту. Не ризикуючий менеджер навряд чого-небудь позитивного доб'ється, хоча його підлеглі, можливо, відчуватимуть себе спокійніше. Жоден менеджер не в змозі усунути ризик повністю, але за рахунок виявлення сфери підвищеної небезпеки, точного її вимірювання, оцінки допустимого рівня ризику, здійснення необхідних контрольних процедур хороший менеджер завжди здатний володіти ситуацією. Підвищений ризик має місце в різних обставинах: при ухваленому неправильному управлінському рішенні, при незадовільно виконаному підлеглим завданні, при невдалому виборі виконавця, при помилках в оцінці об'єму продажів продуктів, при відмові керівництва фірми прийняти обґрунтовані пропозиції менеджера і т.д. Іншими словами, з ризиками пов'язані буквально всі рішення або господарські акції менеджера. Мистецтво останнього полягає в балансуванні рівнів ризиків і потенційної вигоди, що і складає істоту управління ризиками. Менеджер зважує позитивні і негативні сторони дії і оцінює можливі наслідки: наскільки прийнятний ризик або він превалює порівняно з потенційною вигодою. Якщо реально проаналізувати всі можливі наслідки конкретного рішення і на цій основі виявити весь шлейф сприятливих і несприятливих результатів, то майже завжди ризик можна звести до мінімуму. У більшості робіт, присвячених управлінню ризиками в бізнесі, основна увага надається аналізу механізму ризику, його розпізнавання, форм і методів захисту від можливих втрат і т.д. Але компанія може мати міцне фінансове положення, чималі резервні фонди і проте виявитися на межі банкрутства, якщо наявними грошовими ресурсами погано управляють менеджери, якщо співробітники компанії недостатньо кваліфіковані, щоб вчасно і повністю реалізувати намічене, якщо в цій компанії не налагоджене добре планування, особливе перспективне, стратегічне, якщо не використовуються повною мірою можливості антикризового управління, зокрема засоби захисту від ризиків, іншими словами якщо повною мірою не використовуються всі потенціали сучасного управління ризиками, вживаного з урахуванням специфічних умов економіки. Тому порушені вище питання знайшли адекватне віддзеркалення в пропонованій роботі.


1. Управління ризиками


Менеджмент ризику - одна з найважливіших областей сучасного управління, пов'язана із специфічною діяльністю менеджерів в умовах невизначеності, складного вибору варіантів управлінських дій. Наявність ризику неминуча в ринковому господарюванні, причому чим вище рівень ризику, тим більше за інших рівних умов можливий прибуток. Зараз світовий і локальні ринки стають все більш нестабільними, з непередбачуваними змінами. Бурхливо розвивається ризиковий бізнес. У цих умовах менеджер, що уникає ризикованих рішень, стає небезпечним для організації, прирікає її на застій, втрату конкурентоспроможності. З розширенням зони ризикованих ситуацій ризик-менеджмент стає об'єктивно необхідним і вельми значущим елементом управління, найважливішою передумовою ділового успіху.

Ризик-менеджмент - поняття дуже широке, що охоплює самі різні проблеми, пов'язані практично зі всіма напрямами і аспектами управління. Головні задачі менеджера в даній області загальновідомі: знайти область підвищеного ризику, оцінити ступінь ризику, розробити і вжити заходи, застережливі ризик, у разі, коли збиток вже має місце, вжити заходи до оптимального його відшкодування, аналіз і попередження ризиків.

При ринковій економіці виробники, продавці, покупці діють в умовах конкуренції самостійно, тобто на свій страх і ризик. Їх фінансове майбутнє є тому непередбачуваним і мало прогнозованим. Ризик-менеджмент представляє систему оцінки ризику, управління ризиком і фінансовими відносинами, що виникають в процесі бізнесу.

Управління ризиками - спеціальний вид менеджерської діяльності, націлений на пом'якшення дії ризику на результати роботи підприємства. Значення управлінських рішень, з ухваленням яких стикаються менеджери, визначається перш за все рівнем ризику, прийнятним для фірми. Кожна компанія характерна власними перевагами, пов'язаними з ризиком. На основі цього виявляються ризики, яким вона схильна в процесі ринкової діяльності, визначає, який рівень ризику прийнятний, і методи, як уникнути втрат, що виникають в результаті дії конкретного ризику. Сукупність таких дій і представляє систему управління ризиками. Це - особлива область економіки, що вимагає знань у області аналізу господарської діяльності підприємства, методів оптимізації рішення економічних задач і т.д. Робота менеджера по ризиках націлена на захист фірми від ризиків, загрозливих її доходам, і забезпечує рішення головної задачі фінансового менеджменту - вибір з альтернативних можливостей оптимального варіанту.

Менеджер по ризиках забезпечує безпеку підприємства. Він покликаний зберегти майно підприємства, його фінансовий добробут, інтелектуальний потенціал. Все це дозволяє ефективніше використати ресурси, поліпшити результати роботи підприємства, забезпечити його безпеку.

Його робота йде по наступних напрямах:

оцінка можливих джерел небезпеки;

визначення вірогідності несприятливої події і оцінка можливих втрат;

зниження ризику за допомогою застосування заходів по його мінімізації.

Ринок - перш за все економічна свобода. Над підприємцем можуть підноситися тільки закон і встановлювані їм обмеження. Державне регулювання в умовах ринку зводиться переважно до встановлення норм здійсненні підприємницької діяльності і до податкової системи. Вага інше визначається виробником і споживачем, їх волею, і якоюсь мірою складається випадковим чином.

Треба не уникати неминучого ризику, а уміти його відчувати, правильно оцінювати його ступінь, не переходити за допустимі межі. Звідси перше правило поведінки підприємця: не уникати ризику, а передбачати його, прагнучи понизити до можливо нижчого рівня.

Є окремі види підприємницької діяльності, в яких ризик піддається розрахунку, оцінці і де методи визначення ступеня ризику відпрацьовані і теоретично, і практично. Це перш за все страхування майна, здоров'я і життя, а також лотерейна і гральна справа зрозуміло, що в даному випадку мова йде про вузькі, украй специфічні види підприємницької діяльності. Вживані по відношенню до таких видів діяльності методи оцінки ризику звичайно не вдається використовувати в інших областях і сферах підприємництва. До того ж страховий ризик відноситься переважним чином до об'єкту, поза прямою залежністю від виду діяльності. Страховка будинку, автомобіля звичайно не враховує способів використовування страхованого об'єкту.

При оцінці ж підприємницького ризику звичайно перш за все цікавить не доля всього об'єкту, а міра небезпеки і ступінь потенційного збитку в умовах конкретної операції і супроводжуючих її видів діяльності. Наприклад, страхуючи підприємство або будинок від пожежі, страхове агентство аналізує тільки небезпеку спалаху об'єкту і міру виникаючої при цьому майнової утрати, яка доведеться компенсувати. Відповідно встановлюються і страхові платежі. Підприємець же вимушений вивчати ризик, що виникає при виробництві, закупівлі, продажу продукції і при всіх інших видах діяльності підприємства. Його цікавить не компенсація ризику, а запобігання збитку, а це вже зовсім інша справа.


Случайные файлы

Файл
122743.rtf
38842.rtf
182702.rtf
31173.rtf
75828-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.