Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія" (101321)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти та науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Факультет менеджментуКурсова робота
на тему:«Організація функціонального управління на підприємстві ДП «Рівнестандартметрологія»»Виконала:

Перевірила:Рівне-2008


Зміст


Вступ 3

1. Організація як об'єкт управління 5

1.1. Місцезнаходження, цільове призначення та вид діяльності 5

1.2. Мета та місія організації 6

1.3. Імідж підприємства, історія створення та розвитку 7

Розділ 2. Аналіз організації як системи управління 11

2.1. Діагностика макросередовища 11

2.2. Діагностика ділового оточення організації 17

2.3. Аналіз фінансового стану 20

2.4. Аналіз показників рентабельності 22

2.5. Аналіз показників ділової активності 23

2.6. Аналіз управління персоналом 25

Розділ 3. Основні заходи вдосконалення функціонування організації та очікуваного результату 31

Висновок 41

Список використаної літератури 45Вступ


Виробництво якісної продукції та розвиток національної економіки в цілому неможливі без розробки і прийняття відповідних стандартів та виконання достовірних вимірювань, що в свою чергу впливає на всі напрямки соціальної сфери – освіту, захист прав споживачів, охорону здоров’я, безпеку життя, відпочинок, захист довкілля.

Адаптація національного законодавства у цій сфері до міжнародного є важливою складовою вступу України до Світової організації торгівлі та розширення зв’язків з Європейським Союзом.

В даній курсовій роботі я представляю Державне підприємство «Рівнестандартметрологія» - територіальний орган Держспоживстандарту України, яке сьогодні забезпечує реалізацію державної політики у сфері стандартизації, єдності вимірювань, сертифікації продукції та послуг, акредитації випробувальних підрозділів. Діяльність підприємства спрямована на підтримку вітчизняних виробників і сприяння забезпеченню споживачів якісними товарами і послугами.

ДП "Рівнестандартметрологія": - «Ми працюємо на тих, хто зробив ставку на якість! ».

В умовах створення ринкової економіки України, розвитку підприємництва, модернізації державного сектору суттєво змінюється зміст організаційних, управлінських, соціально-економічних відносин як на державному рівні, так і на рівні управління окремим підприємством.

На сьогоднішній день, менеджмент слід розглядати як складне багатофункціональне управління, що дає змогу усвідомити внутрішні і зовнішні важелі регулювання всієї своєї діяльності в цілому і, таким чином, досягти їх збалансованості за умов мінливого ринкового оточення.

Метою даної курсової роботи є засвоєння теоретичних знань і оволодіння практичними навичками діагностування внутрішнього та зовнішнього середовища організації, окреслення проблем і надання рекомендацій щодо їх усунення на основі отриманих даних.

В результаті мною мають бути запропоновані можливі заходи по вдосконаленню управління підприємством та усуненню виділених проблем, на прикладі ДП «Рівнестандартметрологія».1. Організація як об'єкт управління


1.1. Місцезнаходження, цільове призначення та вид діяльності


Державне підприємство «Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» засноване на державній власності, підпорядковане уповноваженому органу управління - Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики, є державним комерційним підприємством.

Місцезнаходження підприємства: вул. Замкова, 32, м. Рівне 33028, Україна.

ДП «Рівнестандартметрологія» є правонаступником прав та обов’язків ДП «Рівненський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації».

Дане ДП створене з метою:

- задоволення суспільних та особистих потреб шляхом системного здійснення виробничої, наукової, інформаційної, комерційної, іншої господарської діяльності з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку;

- також здійснення управлінських функцій у сфері стандартизації, метрології, оцінки відповідності та захисту прав споживачів, у т. ч. здійснення державного нагляду за додержанням технологічних регламентів, стандартів, норм і правил та державного метрологічного контролю та нагляду згідно вимогами чинного законодавства.

Предметом діяльності Центру є:

здійснення державного нагляду за додержанням суб’єктами господарювання усіх форм власності технологічно регламентованих стандартів, норм і правил та державного метрологічного контролю та нагляду за забезпеченням єдності вимірювань згідно із законодавством України;

здійснення науково-технічних та науково-організаційних та інших робіт у сфері метрології, оцінки відповідності, стандартизації та захисту прав споживачів;

виконання робіт, надання послуг на замовлення суб’єктів господарювання та фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, у сфері стандартизації, метрології, оцінки відповідності;

здійснення державного нагляду за додержанням вимог технічних регламентів, стандартних норм і правил та інших вимог, пов’язаних із якістю продукції, що випускається, суб’єктами господарювання в Рівненській області на всіх стадіях життєвого циклу продукції;

участь у реалізації державної політики щодо додержання вимог законодавства України про захист прав споживачів;

розробка та участь у розробці технологічних регламентів, національних стандартів, в т. ч. гармонізованих з відповідними міжнародними стандартами та іншими нормами.


1.2. Мета та місія організації


Стратегічна мета політики ДП «Рівнестандартметрологія» у сфері якості – надання послуг, які максимально задовольняють нагальні потреби замовників та перевищують їх очікування.

Керівництво ДП «Рівнестандартметрологія» з усією відповідальністю заявляє, що дана діяльність спрямована на:

Забезпечення достовірності та об’єктивності наданих послуг з сертифікації та метрологічного забезпечення;

Своєчасне виконання всіх робіт з надання послуг;

Безумовне дотримання всіх правил сертифікації Системи УкрСЕПРО;

Набуття у замовників та ділових партнерів репутації авторитетного та об’єктивного виконавця;

Забезпечення конфіденційності інформації, одержаної в процесі надання послуг;

Забезпечення виконання вимог нормативних документів стосовно методів випробувань;

Забезпечення дотримання правил застосування засобів вимірювальної техніки і методик виконання вимірювань.

Досягнення проголошених цілей здійснюється шляхом виконання таких завдань:

Систематичне впровадження та постійне поліпшення у всіх видах діяльності внутрішньої системи управління якістю;

Постійне підвищення кваліфікації персоналу та вдосконалення внутрішніх організаційних взаємовідносин;

Постійного розвитку та вдосконалення діяльності, освоєння нових видів послуг та розширення їх географії;

Проведення внутрішніх перевірок функціонування системи управління якістю та її постійне поліпшення.

Реалізація заявленої політики у сфері діяльності забезпечується наявністю та ефективним використанням необхідних ресурсів, а саме:

Організаційної структури підприємства;

Компетентністю штатного розкладу персоналу та залучення фахівців співвиконавців;

Актуалізованого фонду нормативної документації;

Дотримання методик та робочих інструкцій, що використовуються в процесі надання послуг.


1.3. Імідж підприємства, історія створення та розвитку


ДП "Рівнестандартметрологія" створено 28 грудня 1939 року, як Рівненська контрольна лабораторія по вимірювальній техніці при Уповноваженому по справах мір і вимірювальних приладів при Рівненському обласному виконавчому комітеті.

У 1955 році Рівненське обласне управління мір та вимірювальних приладів перейменовано у Рівненську державну контрольну лабораторію по вимірювальній техніці, а у 1967 році - в Рівненську лабораторію державного нагляду за стандартами і вимірювальною технікою (ЛДН). Розширились функції ЛДН.

Вона стала здійснювати:

- державний нагляд за впровадженням та додержанням стандартів і технічних умов, а також за станом та застосуванням вимірювальної техніки;

- контроль уніфікації і агрегатування промислової продукції, машин, обладнання, приладів;

- організацію роботи по державній атестації якості продукції.

У 1986 році діяльність центру була відмічена дипломом першого ступеню ВДНГ СРСР.

У 1987 році з метою удосконалення робіт по стандартизації, метрологічному забезпеченню та управлінню якістю продукції утворено Рівненський центр стандартизації і метрології, а у 1993 році його було перейменовано у Рівненський центр стандартизації, метрології та сертифікації (ЦСМС).

У 1994 році Рівненський ЦСМС призначено органом сертифікації харчової продукції. Наказом Держстандарту України від 19.09. 1996р. Рівненський центр стандартизації, метрології та сертифікації набув статусу Рівненський державний центр стандартизації, метрології та сертифікації (ДЦС МС).

У складі центру була створена випробувальна лабораторія харчової продукції. В подальшому статус органу по сертифікації та його лабораторії був підтверджений шляхом акредитації в національній системі сертифікації продукції УкрСЕПРО. Розширилась галузь проведення сертифікаційних робіт. Такі роботи проводяться в будівництві, громадському харчуванні, туристичних послугах, авто послугах, сертифікації нафтопродуктів, скла.


Случайные файлы

Файл
referat.doc
33037.rtf
177658.rtf
101841.rtf
задача 99.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.