Ціноутворення при виході на міжнародний ринок (97466)

Посмотреть архив целиком

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

АЗОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ

ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Кафедра економіки та менеджменту

КУРСОВА РОБОТА

З дисципліни "ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ "

на тему: "ЦІНОУТВОРЕННЯ ПРИ ВИХОДІ НА МІЖНАРОДНИЙ РИНОК"
Виконала:

студентка 406 групи Анохіна Альона Евгеніївна

Науковий керівник:

ст. викладач Кобельчук Наталя МиколаївнаБердянськ - 2009 р


Зміст


Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи ціноутворення в міжнародній торгівлі

1.1 Економічна суть поняття ціноутворення в міжнародній торгівлі

1.2 Цінові стратегії на зовнішньому ринку

1.3 Методи та умови ціноутворення в міжнародній торгівлі

Розділ 2. Аналіз процесу формування ціни при виході на міжнародний ринок ТОВ "АЗОВСЬКА КАБЕЛЬНА КОМПАНІЯ"

2.1 Загальна характеристика ТОВ "Азовська кабельна компанія" та його положення на ринку

2.2 Цінова політика та фактори, що впливають на формування ціни ТОВ "Азовська кабельна компанія"

2.3 Аналіз ціноутворення на ТОВ "АКК"

Висновки та пропозиції

Перелік посилань


Вступ


Для сучасного світового ринку характерна наявність великої кількості різних галузевих ринків товарів і послуг, множинність цін. На практиці ціна на конкретну продукцію того самого ринку може істотно розрізнятися. В умовах ринкової економіки ціна визначається співвідношенням попиту та пропозиції. У принциповому плані процес ціноутворення на внутрішньому і зовнішньому ринках схожий, однак діяльність на зовнішньому ринку ускладнюється наявністю набагато більшого числа продавців і покупців, більш гострою конкуренцією. Процес ціноутворення на міжнародних ринках багато в чому залежить від типу ринку, у рамках якого діє відповідний суб'єкт зовнішньої торгівлі. Сучасному ринку характерна множинність цін. Для вивчення і використання на практиці цінових показників необхідно знати основні джерела даних про ціни. Механізм ціноутворення аналіз попиту та пропозиції, проектування цін - виходячи із ситуації на ринку - і формування контрактної ціни. [1. С.157]

Актуальність обраної теми полягає в тому, що в зв’язку зі вступом України в ВТО виникає проблема конкурентоспроможності підприємств. Тобто вітчизняним підприємствам доводиться виявляти нові методи та умови ціноутворення, які були б ефективними в умовах ринкової економіки.

В сучасній економічній літературі проблемам ціноутворення присвячені праці таких вітчизняних та зарубіжних економістів як І. Лукінова, Ю. Пахомова, В. Корнієнка, І. Ястремського.

Метою курсової роботи є аналіз ціноутворення при виході на міжнародний ринок.

Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань:

дослідити методи ціноутворення у міжнародній торгівлі;

вивчити особливості функціонування ринку кабельно-провідникову продукції та ціноутворення на ньому;

розглянути можливості оптимізації процесу ціноутворення у міжнародній торгівлі.

Об’єктом дослідження виступає ціноутворення при виході на міжнародний ринок.

Предметом дослідження виступають методи визначення ціни при виході на міжнародний ринок.

Методи дослідження - порівняльний, систематизації, кількісний, табличний. [1. С.214]


Розділ 1. Теоретичні основи ціноутворення в міжнародній торгівлі


1.1 Економічна суть поняття ціноутворення в міжнародній торгівлі


При аналізі процесів, пов'язаних з ціноутворенням на світових товарних ринках необхідно уважне вивчення усіх факторів, що завдають вплив на формування цін, як загального порядку, так і чисто прикладних. Від цін залежить, які витрати виробників будуть відшкодовані після продажу товару, які ні, який рівень доходів, прибутку і куди будуть, і чи будуть надалі спрямовані ресурси, чи виникнуть стимули для подальшого розширення зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). [2. С.358]

В умовах ринкової економіки ціноутворення в зовнішній торгівлі, також як і на внутрішньому ринку, здійснюється під впливом конкретної ринкової ситуації. У принциповому плані саме поняття ціни подібно і для характеристики внутрішнього ринку, і для характеристики зовнішнього. Ціна, у тому числі в міжнародній торгівлі, - це грошова сума, яку має намір одержати продавець, пропонуючи товар чи послугу, і яку готовий заплатити за даний товар чи послугу покупець. Збіг зазначених двох вимог залежить від багатьох умов, що одержали назву "ціноутворюючих факторів". По характеру, рівню і сфері дії вони можуть бути розмежовані на п'ять нижчеперелічених груп.

Загальноекономічні, тобто діючі незалежно від виду продукції і конкретних умов її виробництва і реалізації. До них відносяться:

економічний цикл;

стан сукупного попиту та пропозиції;

інфляція.

Конкретно економічні, тобто обумовлені особливостями даної продукції, умовами її виробництва і реалізації. До них відносяться:

витрати;

прибуток;

податки і збори;

пропозиція та попит на цей товар чи послугу з урахуванням взаємозамінності;

споживчі властивості: якість, надійність, зовнішній вигляд, престижність.

Специфічні, тобто діючі тільки у відношенні деяких видів товарів і послуг:

сезонність;

експлуатаційні витрати;

комплектність;

гарантії й умови сервісу.

Спеціальні, тобто пов'язані з дією особливих механізмів і економічних інструментів:

державне регулювання;

валютний курс.

Позаекономічні - політичні; військові. [3. С.98]

Як відзначалося вище, ціни визначаються умовами конкуренції, станом і співвідношенням попиту та пропозиції. Однак на міжнародному ринку процес ціноутворення має особливості. З врахуванням цього варто розглядати і дію перерахованих вище груп ціноутворюючих факторів. Узяти для приклада попит та пропозицію. Відомо, що співвідношення попиту та пропозиції в умовах світового ринку відчуваються суб'єктами зовнішньої торгівлі набагато гостріше, ніж постачальниками продукції на внутрішньому ринку. Учасник міжнародної торгівлі зіштовхується на ринку з більшим числом конкурентів, ніж на ринку внутрішньому. Він зобов'язаний бачити перед собою світовий ринок, постійно порівнювати свої витрати виробництва не тільки з внутрішніми ринковими цінами, але і зі світовими. Виробник-продавець товару на зовнішньому ринку знаходиться в режимі постійного "цінового стресу". Значно більше на міжнародному ринку і покупців. По-друге, у рамках світового ринку фактори виробництва менш мобільні. Ніхто не буде заперечувати той факт, що свобода пересування товарів, капіталу, послуг і робочої сили значно нижче, ніж у рамках однієї конкретної держави. Їхнє переміщення стримується національними границями, відносинами у валютній сфері, що протидіє вирівнюванню витрат і прибутку. Природно, що все це не може не відбиватися на формуванні світових цін. Під світовими цінами розуміються ціни великих експортно-імпортних угод, що укладаються на світових товарних ринках, в основних центрах світової торгівлі. Поняття "світовий товарний ринок" означає сукупність стійких, повторюваних операцій по купівлі-продажу даних товарів і послуг, що мають організаційні міжнародні форми (біржі, аукціони і т.д.), чи великих фірм-постачальників, що виражаються в систематичних експортно-імпортних угодах, і покупців. І у світовій торгівлі до факторів, під впливом яких складаються ринкові ціни, насамперед природно відноситься стан попиту та пропозиції.

Практично на ціну пропонованого товару впливає:

платоспроможний попит покупця даного товару, тобто попросту говорячи, наявність грошей;

обсяг попиту - кількість товару, що здатний придбати покупець;

корисність товару і його споживчі властивості.

На стороні пропозиції складові ціноутворюючі фактори:

кількість товару, пропонованого продавцем на ринку;

витрати виробництва і обігу при реалізації товару на ринку;

ціни на ресурси чи на засоби виробництва, використовувані у виробництві відповідного товару.

Загальним фактором є замінність пропонованого до реалізації товару іншого, задовольняючого покупця. На рівень світових цін впливають валюта платежу, умови розрахунку і деякі інші, як економічні, так і позаекономічні фактори.

При роботі з цінами ринку, у тому числі зовнішньоторговельними, варто враховувати розходження в них з урахуванням позицій окремих сторін і ринкової ситуації. По-перше, існують поняття "ціни продавця", тобто пропоновані продавцем, а виходить, відносно більш високі, і "ціни покупця", тобто прийнятна для покупця, а виходить, відносно більш низькі. По-друге, у залежності від ринкової кон'юнктури, "ринок продавця", на якому через перевагу попиту комерційні показники і ціни диктує продавець і "ринок покупця", на якому через перевагу пропозиції панує покупець і ситуація в частині цін протилежна. Але ця ринкова ситуація увесь час змінюється, що знаходить висвітлення в цінах. А це значить, що вона повинна бути предметом постійного спостереження і вивчення. У противному випадку у визначенні цін можливі дуже серйозні помилки. [4. С.231]

В останні два-три десятиліття важливу роль у ціноутворенні на товари, особливо у світовій торгівлі, займають супутні послуги, що надаються виробником і постачальником будь-якого товару імпортеру чи кінцевому споживачу. Мова йде про загальноприйняті умови постачання: технічне обслуговування, гарантійний ремонт, інші специфічні види послуг, пов'язані з просуванням, реалізацією і використанням товару. Даний аспект особливо важливий в сучасних умовах, у період розвитку високих технологій, ускладнення машин і устаткування. Відомі приклади, коли вартість послуг при експорті устаткування і машин складала 60 % частку в ціні постачання.


Случайные файлы

Файл
9827.doc
83236.rtf
47413.rtf
ref-16829.doc
ROM-0030.DOC
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.