Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них (96542)

Посмотреть архив целиком
Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них

Курсова робота


Зміст


Вступ

Розділ 1. Теоретично-методологічні підходи до визначення макроекономічних показників країн світу

1.1. Система макроекономічних показників розвитку світової економіки

1.2. Обчислення ВВП і ВСП

1.3. Показники рівня економічного розвитку країни та її місця у світовій економіці

Розділ 2. Міжнародні порівняння макроекономічних показників у системі національних рахунків країн світу

2.1. Загальні принципи та програма міжнародних порівнянь

2.2.Паритет купівельної спроможності країн світу

2.3. Зіставлення ВВП та його компонентів. Рейтинг країн світу за результатами Програми міжнародних зіставлень

Розділ 3. Міжнародні зіставлення макроекономічних показників за участю України

3.1. Визначення місця України у макроекономічних порівняннях світового господарства

3.2. Проблеми входження економіки України у світове господарство

Висновки

Список використаних джерел та літератури

Додатки


Вступ


Економічний процес охоплює процес виробництва, розподілу, обміну, обігу та споживання матеріальних благ і послуг, створених за відповідний проміжок часу. Це є процес розширеного відтворення, яке реально може здійснюватися лише за умови дотримання багатьох макроекономічних пропорцій та співвідношень між галузями і секторами економіки, що впливають на формування загальної структури економіки та на обсяги і структуру макроекономічних показників, які, у свою чергу, відображають результати економічної діяльності.

Для аналізу економічних явищ і процесів, складних господарських взаємозв'язків необхідна система надійних взаємозумовлених показників. В економічній теорії та у господарській практиці використовують різні форми виміру суспільного продукту. Різноманітність форм і способів виміру результатів народногосподарської діяльності зумовлена різними теоретичними підходами до характеристики суспільного виробництва, різною методикою статистичних розрахунків, різними стадіями руху суспільного продукту в процесі економічного кругообігу.

У світовій практиці при проведенні міжкраїнових порівнянь використовують декілька індикаторів, серед яких найважливішими є валовий внутрішній продукт (ВВП) (GDP). Він буває номінальним та реальним. При розрахунках його обсягів на країновому рівні використовують показник реального ВВП на душу населення, який є основним при проведенні міжнародних порівнянь та відповідної типології держав світу. Для визначення світових тенденцій використовують також показник Валового Світового продукту (ВСП).

Актуальність теми даної курсової роботи визначається тим, що макроекономічні порівняння країн світу та методи їх розрахунків є науковою основою для розробки обґрунтованого соціально-економічного прогнозу, що базується на відповідних темпах зростання національного та світового господарства.

Розгляд проблеми входження України у систему світового господарства свідчить, що її економіка має значний інтеграційний потенціал, усі підстави і значні можливості для поступового входження у світову економіку. Це зумовлено тим, що в нашій країні існують вагомі об'єктивні матеріальні передумови, які, виступаючи як інтеграційний потенціал, сприяють розвиткові зовнішньоекономічних зв'язків: природні й трудові ресурси, виробничі потужності, науково-технічний потенціал, географічне розташування, транспортне забезпечення, геополітичне становище. Саме тому, міжнародні порівняння макроекономічних показників є важливими, тому що дають можливість фахівцям бачити місце нашої країни у світовій економічній системі, виявити причини її розвитку чи відставання.

Метою даної курсової роботи є визначення теоретично-методологічних підходів до розрахунку та порівняння макроекономічних показників країн світу та України, проаналізувати міжнародні порівняння країн світу у системі національних рахунків та місця в них України.

Для досягнення означеної мети, ми поставили перед собою наступні задачі:

  • обґрунтувати теоретично-методологічні підходи до визначення макроекономічних показників розвитку світової економіки;

  • розглянути показники рівня економічного розвитку країни та її місця у світовій економіці;

  • проаналізувати міжнародні порівняння показників системи національних рахунків країн світу;

  • визначити місце України в міжнародних зіставленнях макроекономічних показників;

  • висвітлити можливі шляхи прискорення інтеграції України в світову економіку та підвищення міжнародного економічного рейтингу нашої країни.

Об’єкт дослідження курсової роботи – сукупність методів до визначення міжнародних макроекономічних показників країн.

Предмет дослідження даної курсової роботи – порівняння міжнародних макроекономічних показників країн світу та України.

Теоретичною та джерельною базою нашого дослідження виступають праці та статті українських та зарубіжних провідних вчених в галузі макроекономічної науки, міжнародної економіки, чинне законодавство України.

Теоретично-методологічним питання щодо вдосконалення розрахунків макроекономічних показників країн присвячені наукові розробки вітчизняних і зарубіжних учених у сфері макроекономічної науки, таких як Л. Клейн, В. Хьюет, І. Бураковський, М. І. Скрипниченко, С. С. Шумська, К. А. Бобер, Р. М. Моторин, Т. М. Моторина, аналітичні дослідження ОЕСР (Організації економічної співпраці та розвитку та інших.

Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури. У першому розділі «Теоретично-методологічні підходи до визначення макроекономічних показників країн світу» розглянуто теоретичні підходи та методи до системи визначення макроекономічних показників країн світу для визначення їх місця у світовій економіки. У другому розділі «Міжнародні порівняння показників системи національних рахунків країн світу» нами розглянуто основні засади порівняння макроекономічних показників країн світу у системі національних рахунків. У третьому розділі «Міжнародні зіставлення макроекономічних показників за участю України» проаналізовано позицію нашої держави у світових макроекономічних порівняннях та шляхи підвищення конкурентноздатності національної економіки в контексті її інтеграції у світове господарство.


Розділ 1. Теоретично-методологічні підходи до визначення макроекономічних показників країн світу


1.1. Система макроекономічних показників розвитку світової економіки


Для аналізу економічного становища світу використовується цілий ряд показників, що характеризують динаміку і стан світової економіки. Основний з них – валовий світовий продукт (ВСП) – виражає загальний обсяг кінцевих товарів і послуг, зроблених на території всіх країн світу незалежно від національної приналежності діючих там підприємств у визначений період часу. Облік кінцевої продукції передбачає виключення повторного рахунку сировини, напівфабрикатів, інших матеріалів, палива, електроенергії і послуг, використаних у процесі її виробництва. Показник ВСП виражає загальну активність у світі й окремих країнах. З іншого боку, його складові частини охоплюють основні сфери, галузі і фактори економічного розвитку.

У кожній окремо узятій країні розраховується валовий внутрішній продукт (ВВП). Він підраховується на основі системи національних рахунків (СНР), що побудована на концепції продуктивного характеру усіх видів діяльності. Вона являє собою сукупність міжнародновизнаних правил обліку економічної діяльності і відображає основні макроекономічні зв'язки внутрішнього і зовнішнього секторів національних господарств [25, с. 387].

Центральним показником СНР є ВВП, другий за значущістю показник – валовий національний продукт (ВНП). Вони відображують результати діяльності в двох сферах народного господарства – матеріального виробництва і послуг, – і визначаються як вартість всього обсягу кінцевого виробництва товарів і послуг в економіці за один рік (квартал, місяць). Підраховуються в поточних або постійних цінах.

Основна відмінність полягає в тому, що ВВП підраховується за так званою територіальною ознакою, ВНП – за національною.

ВВП – це сукупна вартість продукції сфери матеріального виробництва і послуг незалежно від національної належності підприємств, розташованих на території даної країни.

ВНП – це сукупна вартість всього обсягу продукції і послуг у національній економіці незалежно від місцезнаходження національних підприємств даної країни.


ВНП = ВВП + чистий факторний дохід [25, с. 390].


Чистий факторний дохід – це різниця доходів від використання факторів виробництва, що знаходяться за рубежем у власності резидентів, і виплат нерезидентам за використання належних їм факторів виробництва в даній країні, тобто різниця між прибутком і доходами резидентів за рубежем і нерезидентами в даній країні. Звичайно для розвинутих країн ця різниця невелика і складає близько 1% від ВВП.

Підрахунок ВВП/ВНП проводиться за трьома принципами: за виробництвом, використанням і доходами.

ВВП за виробництвом (за галузями) – це сума доданої вартості за всіма галузями національної економіки. Дозволяє виявити співвідношення і роль окремих галузей у створенні ВВП. Динаміка за ряд років дозволяє виявити зміни структури ВВП, динаміку розвитку окремих галузей національної економіки і характер економічної політики в країні.


Случайные файлы

Файл
84965.rtf
21778-1.rtf
3372-1.rtf
72719-1.rtf
32520.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.