Случайные файлы

Файл
125412.rtf
9879.doc
174612.rtf
103436.rtf
81517.rtf