Случайные файлы

Файл
110273.doc
72807-1.rtf
23232-1.rtf
83973.rtf
9283-1.rtf