Разработка прикладной программы тестового контроля с использованием технологий JSP и сервлетов (48612)

Посмотреть архив целиком

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

Кафедра “Автоматизовані системи управління”Курсовий проект

Розробка прикладної програми тестового контролю з використанням технологій JSP та сервлетів ”.
Керівник роботи:

асистент кафедри АСУ /xxxxxx/

Виконавець:

студент групи xxxxxxx

Харків – 2004


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”


Кафедра “Автоматизовані системи управління”Оцінка

_____________________

голова комісії

_____________________

«___»_________2004р.Курсовий проект

Тема:“ Розробка прикладної програми тестового контролю з використанням технологій JSP та сервлетів”.
Керівник роботи:

асистент кафедри АСУ / xxxxxx./

____”______________2004р.

Виконавець:

студент групи xxxxxxx

____”______________2004р.


Харків – 2004


Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Кафедра автоматизованих систем управління


Студент xxxxxxx. Група xxxxxx в Курс 2

З А В Д А Н Н Я

на науково-дослідну курсову роботу

з курсу "Технологія програмування"


Тема:

Розробка прикладної програми тестового контролю з використанням технологій JSP та сервлетів

Постановка задачі:

Під час виконання курсової роботи необхідно спроектувати та реалізувати програму, яка в залежності від прав користувача (адміністратор / викладач / студент) дозволяє:

 1. додавати, редагувати та видаляти дані про користувачів різних рівнів (адміністратор);

 2. додавати, редагувати та видаляти тести, запитання та відповіді, переглядати статистику проходження тестування студентів (викладач);

 3. проходити тести та переглядати особисту статистику їх проходження (студент).

Доступ до програми повинен здійснюватися за допомогою web-броузеру. Засоби роботи з файлами та обробки даних повинні бути розташовані на web-сервері. Для розміщення серверних компонентів застосувати контейнер сервлетів Tomcat, а для збереження даних про користувачів, тести та статистику – файли XML.

Короткий зміст роботи:

а) реферативна частина

Вивчення предметної області. Вивчення засобів мови Java для роботи з XML-файлами. Вивчення технологій JSP та сервлетів. Вивчення можливостей контейнеру сервлетів Tomcat.

б) теоретична частина

Проектування програмного забезпечення. Визначення вимог щодо програмного забезпечення. Розробка діаграм варіантів використання, класів, послідовності. Проектування інтерфейсу користувача.

в) програмна частина

Реалізація консольної програми для тестування роботи з XML-файлами. Реалізація та тестування програми з використанням технологій JSP та сервлетів. Документування програмного продукту.

Термін демонстрації програмного забезпечення 12.05.2004

Термін захисту курсової роботи 22.05.2004

Керівник курсової роботи _________________________(xxxxxxx.)


Отзыв

на курсовой проект

студента группы xxxxxxxxx


Данный курсовой проект посвящен разработке и реализации прикладной программы тестового контроля с использованием технологии JSP и сервлетов. При выполнении курсовой работы были изучены методы работы с XML-файлами, технологии сервлетов, JSP, JavaBeans. Во время выполнения работы были закреплены знания о методах проектирования, об унифицированном языке моделирования (UML). Программный продукт разрабатывался в рамках интегрированной среды разработки Borland JBuilder.

Студенту удалось реализовать удобный и понятный интерфейс, разделить права пользователей, обеспечить защиту программы от несанкционированного доступа.

При выполнении данной работы, студент Уманский А.Г. продемонстрировал инициативность и самостоятельность, освоил методы разработки web-ориентированных приложений, выполнял отдельные этапы своей работы в рамках установленных сроков.

Курсовая работа полностью отвечает поставленным требованиям и заслуживает оценки «____________»

Руководитель курсовой работы: ____________ асс. xxxxxxxx


АНОТАЦІЯ


Розробка прикладної програми тестового контролю з використанням технологій JSP та сервлетів.

Курсовий проект по курсу "Технологія програмування" за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем», Національний Технічний Університет "Харківський Політехнічний Інститут", Харків 2004.

Даний курсовий проект присвячений розробці програмного забезпечення створення тестів та їх проведення . Використовується технологія JSP та сервлети. Для збереження даних використовується XML. На цій основі розроблено програмне забезпечення мовою Java у середовищі Borland JBuilder 8.0.


АННОТАЦИЯ


Разработка прикладной программы тестового контроля с использованием технологий JSP и сервлетов.

Курсовой проект по курсу "Технология программирования" специальности «Программное обеспечение автоматизированных систем», Национальный Технический Университет "Харьковский Политехнический Институт", Харьков 2004.

Данный курсовой проект посвящен разработке программного обеспечения создания тестов и их проведения. Используется технология JSP и сервлетов. Для хранения данных используется XML. На этой основе разработано программное обеспечение на языке Java в среде Borland JBuilder 8.0.


ABSTRACT


Elaboration of the program of test control by means of JSP technologies and servlets.

An academic year project in “Technology of programming” course; specialization “Software of Automatized Systems”, National Technical University “Kharkov Polytechnical Institute”, Kharkov 2004.

This academic year project is devoted to elaboration of the software of test creation and their carrying out. Technology JSP and servlets are used. XML is used for the data storage. The software was developed by means of Java language in Borland JBuilder environment.


СОДЕРЖАНИЕ


Введение

 1. ОБЗОР СРЕДСТВ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

   1. Расширяемый язык разметки XML

   2. Описание типа документа DTD

   3. Значение XML и платформы Java

   4. Обзор стандартных анализаторов DOM и SAX

   5. Технология Java Servlet

   6. Технология Java Server Pages (JSP)

   7. Технология JavaBeans

 2. Проект программного продукта. Документация

   1. Общая функциональность программного продукта

   2. Модель данных

   3. Объектная модель приложения

   4. Архитектура программного обеспечения

   5. Структура прикладной программы

   6. Проектирование интерфейса пользователя

 3. Разработка и тестирование проекта

   1. Разработка классов для работы с данными

   2. Разработка JSP-страниц и классов JavaBeans

   3. Интерфейс программного продукта

Выводы

СПИСОК использованных источников

 1. ВВЕДЕНИЕ


Задачей данного курсового проекта является разработка Web-ориентированного приложения тестового контроля знаний студентов. Основной особенностью Web-приложений является использование их большим количеством пользователей, которые могут использовать различные операционные системы. Таким образом должна обеспечивается независимость от платформы. Java, являясь многоплатформенным языком отлично справляется с данной задачей.

Тестовый контроль является неотъемлемой частью современного учебного процесса. Программа создана для автоматизации данного процесса, получения расширенных возможностей сохранения результатов и ведения статистики тестирования. Процесс создания и администрирования тестами имеет иерархическую(или вложенную структуру), что сделало его наглядным и простым. Работа проектировалась с учетом разделения прав пользователей, что позволило оградить программу от несанкционированных доступов.

Все вышеизложенное говорит о том, что созданная прикладная программа в среде JBuilder 8.0 значительно ускорит производительность труда преподавателей, сократит временные затраты студентов на прохождение контроля, создаст предпосылки для достоверности полученных оценок.

 1. обзор средств разработки программного продукта


  1. Расширяемый язык разметки данных XML


XML (Extensible Markup Language) - это язык разметки, описывающий целый класс объектов данных, называемых XML- документами. Этот язык используется в качестве средства для описания грамматики других языков и контроля за правильностью составления документов. Т.е. сам по себе XML не содержит никаких тэгов, предназначенных для разметки, он просто определяет порядок их создания. Набор тэгов может быть легко расширен. Cам процесс создания XML документа очень прост и требует от разработчика лишь базовых знаний HTML и понимания тех задач, которые необходимо выполнить, используя XML в качестве языка разметки. Таким образом, у разработчиков появляется уникальная возможность определять собственные команды, позволяющие им наиболее эффективно определять данные, содержащиеся в документе. Автор документа создает его структуру, строит необходимые связи между элементами, используя те команды, которые удовлетворяют его требованиям и добивается такого типа разметки, которое необходимо ему для выполнения операций просмотра, поиска, анализа документа.


Случайные файлы

Файл
59262.rtf
78699.rtf
147476.rtf
74614-1.rtf
21113-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.