Інформаційно-довідкова система (47332)

Посмотреть архив целиком

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

"ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

Кафедра Обчислювальної техніки та програмування
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри ОТП

__________ /xxxxxxxxx./

"___" __________ 2007р.
Розрахунково-графічне завдання № 1, 2

ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВА СИСТЕМА

Специфікація

ЛИСТ ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Xxxxxxxx
Розробники

Керівник проекту

__________ /доц. xxxxxxx./

"___" __________ 2007 р.

Виконавець

__________ /студ. xxxxxxx./

"___" __________ 2007 р.


2007

УЗГОДЖЕНО


xxxxxxxxxxxxxx


Розрахунково-графічне завдання № 1, 2

ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВА СИСТЕМА

Специфікація

xxxxxxxxxxxxx

2007

Формат

Позначення

Найменування

Кількість

Примітка


А4

Xxxxxxxxxxx-01 81 ТЗ

Технічне завдання

2


А4

Xxxxxxxxxxx-01 81 ПЗ

Пояснювальна записка

6


А4

Xxxxxxxxxxx-01 81 ОП

Програма та методика іспитів

2


А4

Xxxxxxxxxxx-01 81 ТП

Текст програми

4-6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

"ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

Кафедра Обчислювальної техніки та програмування


ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри ОТП

__________ /xxxxxxxxx./

"___" __________ 2007р.
Розрахунково-графічне завдання № 1, 2

ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВА СИСТЕМА

Технічне завдання

ЛИСТ ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Xxxxxxxxxxx-01 81 01-1-ЛЗ


Розробники

Керівник проекту

__________ /доц. xxxxxxx./

"___" __________ 2007 р.

Виконавець

__________ /студ. xxxxxxxx./

"___" __________ 2007 р.


2007

1. Вступ


У даному розрахунковому завданні розглянутий поліморфний список об'єктів. Технічні особливості програми розглянуті нижче.

2. Підстава для розробки

Підставою для розробки програми є отримання завдання за темою «Інформаційно-довідкова система».

3. Мета і призначення розробки

Мета роботи – засвоїти принцип використання поліморфних списків об'єктів і реалізувати роботу програмного забезпечення , що використовує ці принципи. Програма призначається для обробки таблиць даних.

4. Вимоги до розробки

Розроблена програма повинна виконувати такі пункти:

 • Створення поліморфного списку об’єктів

 • Вивід його на екран

 • Занесення у файл

 • Зчитування з файлу

 • Пошук запису

 • Редагування запису

 • Вставка нового запису

 • Знищення запису

 • Виконання задачі;

 • Вихід.

5. Стадії та етапи розробки

1. Створення класів;

2. Застосування поліморфізму;

3. Створення двонаправленого списку та робота з ним;

4. Втілення можливостей для даної програми, розглянутих у п.4;

5. Ввід та вивід інформації.

6. Показ результатів.

6. Порядок контролю та прийомки

Розроблене програмне забезпечення повинно:

- виконувати асоціативний пошук даних на основі розробленого алгоритму;

- легко адаптуватися при модифікації структури даних;

- забезпечувати дружній інтерфейс із користувачем і можливість настроювання параметрів дерева в діалоговому режимі.

Відмовлення ЕОМ у роботі не повинний приводити до значних втрат інформації.

Розроблювальне програмне забезпечення має функціонувати в середовищі MS-DOS та Windows і повинний бути написаний мовою C++/С.

7. Програмна документація

Для розроблювального виробу повинні бути складені програмні документи:

- Специфікація;

- Технічне завдання;

- Пояснювальна записка;

- Програма та методика іспиту;

- Текст програми.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

"ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра Обчислювальної техніки та програмування


ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри ОТП

__________ /Xxxxxxxxxxx./

"___" __________ 2007р.
Розрахунково-графічне завдання № 1, 2

ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВА СИСТЕМА

Пояснювальна записка

ЛИСТ ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Xxxxxxxxxxx-01 81 01-1-ЛЗ


Розробники

Керівник проекту

__________ /доц. Xxxxxxxxxxx./

"___" __________ 2007 р.

Виконавець

__________ /студ. Xxxxxxxxxxx./

"___" __________ 2007 р.

2007

Анотація


У даному розрахунково-графічному завданні докладно розглядається алгоритми поліморфних списків об’єктів, розроблена програма, що реалізує алгоритм поліморфних списків об’єктів та інтерфейсна частина програми мовою C++.

Пояснювальна записка містить достатньо прикладів та теоретичну частину для самостійного розгляду та опанування теми «Поліморфні списки об’єктів».


Аннотация


В данном расчетно-графическом задании подробно рассматривается алгоритмы полиморфных списков объектов, разработанная программа, которая реализует алгоритм полиморфных списков объектов и интерфейсная часть программы языком C++.

Объяснительная записка содержит достаточно примеров и теоретическую часть для самостоятельного рассмотрения и овладение темы «Полиморфные списки объектов».


Annotation


In the given settlement-graphic task in details is described algorithms of polymorphic lists of the objects, the developed program which realizes algorithm of polymorphic lists of objects and the interface part of the program language C++.

The explain annotation contains enough examples and a theoretical part for independent consideration and mastering of a theme « polymorphic lists of objects».

Зміст


 1. Вступ

 2. Призначення

 3. Технічні характеристики

 4. Отримані результати

 5. Список використаної літератури

С++ - це спроба рішення розроблювачами мови С завдань обєктно- орієнтованого програмування (Object Oriented Programming, OOP). Побудований на твердому фундаменті С, С++ крім ООР підтримує безліч інших корисних інструментів, ні жертвуючи при цьому ні міццю, ні елегантністю, ні гнучкістю С. С++ став універсальною мовою для програмістів усього миру. Саме на мові С++ проводиться навчання студентів у вузах вищих навчальних закладів для підготовки подальшої бази для гарного працевлаштування. С++ містить зручний інтерфейс для користувача початківця для розробки простіших задач але має також і можливості для розробки складних програм.

У даній роботі широко використовується поліморфізм та двонапрямлений список класів.


 1. Призначення та область використання

Призначення даної програми – збереження інформації о музичних альбомах: назва, рік випуску, кількість треків, кількість бонусних треків та довготи звучання.

Розроблена програма повинна виконувати:

 • Створення поліморфного списку об’єктів

 • Вивід його на екран

 • Занесення у файл

 • Зчитування з файлу

 • Пошук запису

 • Редагування запису

 • Вставка нового запису

 • Знищення запису

 • Знаходження запису найменшою кількістю треків у заданому діапазоні років

 • Вихід.

Використовувати дану програму можна для вивчення принципу роботи зі поліморфізмом та списком.

При роботі зі списками на практиці частіше усього приходиться виконувати наступні операції:

 • знайти елемент з заданими властивостями;

 • знайти перший елемент у лінійному списку;

 • вставити елемент до та після вказаного вузла;

 • видалити конкретний елемент із списку;

 • упорядкувати вузли списку у конкретному порядку.


 1. Технічні характеристики

Функціонування системи цілком забезпечується стандартною конфігурацією IBM сумісних персональних ЕОМ. Для експлуатації системи необхідний IBM/PC AT з CPU типу k286 чи вище, обсягом оперативної пам'яті 4 Мбайт і накопичувачем на HARD диску обсягом не менш 200 Мбайт.

Що стосується даної програми, то вхідними даними є інформація типу int та char. Вихідні дані є типами цих же типів. Основні функції встановлюють інформацію або виводять її на екран.

Нижче приведені схеми алгоритму головної функції void main().(Дивись малюнок 1.1)

 1. Очікувані техніко-економічні показники

Дана програма займає мінімальний об’єм пам’яті. Поширена інформація щодо вимог зазначена вище. Економічні прибутки не розглядаються, оскільки дана програма є об’єктом для навчання. Є можливість щодо використання її як посібника для наступних курсів.


 1. Розробка

У програмі використовується поліморфізм, інкапсуляція та успадкування, яскраво представлено ООП. При звернені до батьківського класу, викликаються функції наслідних класів(поліморфізм).При успадкуванні наслідні класи мають доступ до полів батьківського класу. Використано віртуальні функції та поліморфний список об’єктів.


Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.