Вирізання картинок з екрану та запис їх в BMP форматі (для графіки) і TXT форматі (для тексту) (46997)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти та науки України

Кіровоградський Державний Технічний університет

Кафедра програмного забезпечення
КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни

«Програмування мовою ASM-86»

на тему:


«Вирізання картинок з екрану та запис їх в BMP форматі (для графіки) і TXT форматі (для тексту)»Зміст


Завдання

Вступ

  1. Постановка задачі

  2. Обґрунтування методу розв’язку

  3. Алгоритм програми

  4. Реалізація програми

  5. Системні вимоги

  6. Інструкція користувача

Висновок

Використана література

Лістинг програми
Вступ


При роботі буває необхідно «перехопити» текстову або графічну інформацію, яку виводять на екран різні програми, в текстовий або графічний файл для подальшої обробки. Для такої мети використовують резидентні програми.

Для роботи нам знадобиться опис заголовку ВМР-файла. Його можна знайти в додатку (в лістингу файла grabber.inc).
1. Постановка задачі


Розробити резидентну програму на асемблері, яка дозволить перехопити зміст текстового та графічного екрану у файл (відповідно TXT і BMP).


2. Обґрунтування вибору методів розв’язку задачі


Для того, щоб записувати зміст екрану, будемо читати його з відеопам’яті. Для роботи з файлами можна використовувати функції ОС (з переривання 21h). Але при використанні функцій ДОС з обробника переривань виникає проблема нереентерабельності ДОС (тобто не можна викликати сервіс ДОС під час роботи будь-якої її функції). Тому використовується перехоплення не документованого переривання ДОС 28h, яке викликається в той момент, коли система вільна. В цей час можна викликати функції.

Графічних режимів дуже багато. Для реалізації виберемо режим 3 (текстовий) і 13h (графічний – режим 320х200х256 кольорів).


3. Алгоритм програми


1. Встановити обробники переривань 5 і 28h.

2. Залишити резидент в пам'яті.

Обробка переривання 5.

1. Встановити змінну, яка сигналізує про натиснення клавіші, в 1.

Обробка переривання 28.

1. Визначити режим екрану.

2. Відкрити файл на запис.

3. У разі текстового файлу записати побайтно зміст відеопам’яті у файл і перейти на п. 5.

4. У разі графіки заповнити структуру заголовка ВМР-файла, записати палітру і всі графічні дані у файл. Графіка записується, починаючи з лівого нижнього кута екрану.

5. Закрити файл.

6. Стоп


4. Реалізація програми


Після запуску програма встановлює обробник на переривання 5 (клавіша Print Screen) та 28h (переривання при якому відбувається збереження екрану). Потім вона залишається резидентною в пам’яті.

При натисканні клавіші Print Screen встановлюється ознака про її натиснення. Коли ДОС звільняється і виконує переривання 28, то при встановленій ознаці відбувається збереження екрану. Створюється або обнулюється файл, визначається поточний режим екрану і спосіб запису, з разі текстового режиму у файл записується зміст відеопам’яті у вигляді рядків, а у разі графічного – заповнюється структура BMP файлу, визначається палітра, і все це разом зі змістом графічної області відеопам’яті записується у файл. Після цього файл закривається і обробка завершується.


5. Системні вимоги


Процесор: 80286 або старший.

Пам’ять: 640 К або більше

Екран: CGA або вище для тексту, VGA і вище для графіки

ОС: MS-DOS 4.0 або вище6. Інструкція користувача


Для початку роботи програми треба запустити файл GRABBER.COM. Програма встановить свою резидентну частину і завершиться. Для зберігання текстового або графічного екрану треба натиснути клавішу Print Screen. У разі текстового режиму у поточному каталозі з’явиться файл dump.txt зі змістом екрану, а у разі графічного режиму 320х200х256 – файл dump.bmp. Для вивантаження програми з пам’яті можна використати функції оболонки VC.
Висновок


Отже, завдяки виконанню роботи продемонстровано методи створення резидент них програм, використання функцій MS-DOS в обробнику переривань завдяки не документованому перериванню 28, розглянута структура графічних файлів формату ВМР.
Використана література


1. Том Сван «Освоение Turbo Assembler»

2. Роберт Журден «Справочник программиста на персональном компьютере фирмы IBM»

3. Абель П. «Мова Асемблера для IBM PC та програмування»
Лістинг програми


grabber.asm


model tiny

286


include grabber.inc


code

org 100h

start:


jmp inital


old_int28_treater dd 0

ready_to_write db 0

filename_bmp db 'dump.bmp', 0

filename db 'dump.txt', 0

handle dw 0

data db 0

col dw 0

row dw 0


bmp_header BITMAPFILEHEADER <>

bmp_info BITMAPINFOHEADER <>

bmp_rgb RGBQUAD <>

;–


; створення BMP файлу

create_file_bmp proc

; створити файл

mov ah, 3ch

xor cx, cx

mov dx, offset filename_bmp

push ds

push cs

pop ds

int 21h

pop ds

mov word ptr cs: [handle], ax; хендл на файл

ret

create_file_bmp endp


; створення файлу

create_file proc

; створити файл

mov ah, 3ch

xor cx, cx

mov dx, offset filename

push ds

push cs

pop ds

int 21h

pop ds

mov word ptr cs: [handle], ax; хендл на файл

ret

create_file endp


;–


; закриття файлу

close_file proc

mov ah, 3eh

mov bx, word ptr cs: [handle]

int 21h

ret

close_file endp


;–


; перехопити режим 320x200x256 (13h)

mode_13h proc

call create_file_bmp


; запис таблицi заголовка bmp

mov word ptr cs: [bmp_header.bfType], 4d42h

mov word ptr cs: [bmp_header.bfReserved1], 0

mov word ptr cs: [bmp_header.bfReserved2], 0


mov word ptr cs: [bmp_header.bfSize], 0fe36h

mov word ptr cs: [bmp_header.bfSize+2], 0

mov word ptr cs: [bmp_header.bfOffbits], 0436h

mov word ptr cs: [bmp_header.bfOffbits+2], 0


; запис таблицi iнформацiї

mov word ptr cs: [bmp_info.biSize], 28h

mov word ptr cs: [bmp_info.biWidth], 140h

mov word ptr cs: [bmp_info.biHeight], 0c8h

mov word ptr cs: [bmp_info.biSize+2], 0

mov word ptr cs: [bmp_info.biWidth+2], 0

mov word ptr cs: [bmp_info.biHeight+2], 0

mov word ptr cs: [bmp_info.biPlanes], 1

mov word ptr cs: [bmp_info.biBitCount], 8

mov word ptr cs: [bmp_info.biCompression], 0

mov word ptr cs: [bmp_info.biSizeImage], 0

mov word ptr cs: [bmp_info.biXPelsPerMeter], 0b40h

mov word ptr cs: [bmp_info.biYPelPerMeter], 0b40h

mov word ptr cs: [bmp_info.biClrUsed], 100h

mov word ptr cs: [bmp_info.biClrImportant], 0

mov word ptr cs: [bmp_info.biCompression+2], 0

mov word ptr cs: [bmp_info.biSizeImage+2], 0

mov word ptr cs: [bmp_info.biXPelsPerMeter+2], 0

mov word ptr cs: [bmp_info.biYPelPerMeter+2], 0

mov word ptr cs: [bmp_info.biClrUsed+2], 0

mov word ptr cs: [bmp_info.biClrImportant+2], 0


; запис BITMAPFILEHEADER

mov cx, size bmp_header

mov ah, 40h

mov bx, word ptr cs: [handle]

push ds

push cs

pop ds

mov dx, offset bmp_header

int 21h

pop ds

;======================================================

; запис BITMAPINFOHEADER

mov cx, size bmp_info

mov ah, 40h

mov bx, word ptr cs: [handle]

push ds

push cs

pop ds

mov dx, offset bmp_info

int 21h

pop ds

;======================================================

; отримання i запис палiтри

mov cx, 256

xor si, si

SAVE_P:

push cx

; дiстаємо палiтру

mov dx, 03c8h

mov ax, si

inc si

out dx, al

inc dx

in al, dx

shl al, 2

mov byte ptr cs: [bmp_rgb.rgbBlue], al

in al, dx

shl al, 2

mov byte ptr cs: [bmp_rgb.rgbGreen], al

in al, dx

shl al, 2

mov byte ptr cs: [bmp_rgb.rgbRed], al

mov byte ptr cs: [bmp_rgb.rgbRserved], 0


; пишемо палiтру – 1 колiр

mov cx, size bmp_rgb

mov ah, 40h

mov bx, word ptr cs: [handle]

push ds

push cs

pop ds

mov dx, offset bmp_rgb

int 21h

pop ds


pop cx

loop SAVE_P


;======================================================

; тепер записуємо графiчнi данi


push es

push ds


push cs

pop ds

mov dx, 0a000h

mov es, dx


mov bx, word ptr cs: [handle]

mov dx, offset data


mov cx, 200

rows_b:

; ///////////

mov word ptr cs: [row], cx


push cx

mov cx, 320


cols_b:; ///////////

push ax

mov ax, 320

sub ax, cx

mov word ptr cs: [col], ax

pop ax


push cx

mov cx, 1

; обчислення змiщення

push dx

push ax

push bx


mov ax, 320

mov bx, word ptr cs: [row]

mul bx

add ax, word ptr cs: [col]

mov si, ax


pop bx

pop ax

pop dx


mov al, es: [si]

mov byte ptr cs: [data], al

mov ah, 40h

int 21h

pop cx

add si, 2

loop cols_b

; ///////////


pop cx

; ///////////

loop rows_b


pop ds

pop es


call close_file

ret

mode_13h endp


;–


; перехопити текстовий режим

mode_text proc

call create_file


push es

push ds


push cs

pop ds

mov dx, 0b800h

mov es, dx


xor si, si

mov bx, word ptr cs: [handle]

mov dx, offset data


mov cx, 25

rows:

; ///////////

push cx

mov cx, 80


Случайные файлы

Файл
87762.doc
26419.rtf
6380-1.rtf
71303-1.rtf
162031.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.