Правові засади організації та проведення службових розслідувань в митних органах та участь в них юридичних служб (37284)

Посмотреть архив целиком


КУРСОВА РОБОТА


На тему:


«Правові засади організації та проведення службових розслідувань в митних органах та участь в них юридичних служб»


Дніпропетровськ-2008


Вступ


Забезпечення належного рівня службової дисципліни в митних органах України є ефективним засобом гарантування нормального організаційного, правового, кадрового та соціального аспекту функціонування митної служби України. Із цією метою та на виконання першочергових заходів реалізації Концепції боротьби з корупцією та впровадження положень ст. 410 Митного кодексу України, затвердила Дисциплінарний статут митної служби України, у якому визначилась суть службової дисципліни, права й обов’язки посадових осіб митної служби, яким присвоєно спеціальні звання. Дотримання службової дисципліни безпосередньо пов’язане з вчиненням посадовими особами правопорушень, які тягнуть за собою ведення службових розслідувань.

Службова дисципліна в митній службі України полягає в безумовному виконанні посадовими особами митної служби службових обов’язків, а також у реалізації прав та додержанні обмежень і заборон, установлених законодавством з питань проходження служби в митних органах, і ґрунтується на особистій відповідальності за доручену справу та на засадах єдиноначальності і централізації управління.

Посадові особи митної служби особисто виконують покладені на них службові обов’язки. Делегування своїх обов’язків іншим посадовим особам митної служби, так само як і виконання службових обов’язків інших посадових осіб митної служби, у випадках, не передбачених Дисциплінарним статутом, Митним кодексом України та іншими законами України, є порушенням службової дисципліни.

Складність даної теми полягає в тому, що вона є мало дослідженою, для вирішення цього питання вчені досліджують деякі аспекти службової дисципліни посадових осіб митної служби. Цьому питанню, зокрема, присвячені праці Є.В. Додіна, С.В. Ківалова, О.В. Тодощока, П.В. Пашко.

До найбільш поширених причин ведення службових розслідувань відносять: корупційні діяння, зловживання владою, або службовим становищем, погане соціально-побутове забезпечення, недосконала професійна підготовка, що призводить до нестабільності внутрішньої структури служби і, як наслідок призводить до порушення вимог законодавства, що тягне за собою ведення службового розслідування.

Метою даної роботи є – з’ясування підстав проведення службового розслідування, порядку та організації їх проведення, з'ясування причин та мотивів що спричинили скоєнню правопорушень.

При написанні роботи використовувалися методи аналізу, синтезу, порівняльний та формально-логічний. 1. Теоретична складова проведення службових розслідувань та участь в них юридичної служби


  1. Підстави проведення службового розслідування та його мета


Оскільки дане питання не є достатньо досліджене, а працівники митних органів відносяться до державних службовців, пропонується його розгляд на основі нормативно-правових актів, які перш за все пов'язані з проходженням державної служби, а вже потім на прикладі відомчих нормативно-правових актів.

Відповідно до цього Порядку про проведення службового розслідування стосовно державних службовців, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 року за №950.

Стосовно державних службовців може бути проведено службове розслідування:

 • у разі невиконання або неналежного виконання ними службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, що призвело до людських жертв або заподіяло значну матеріальну чи моральну шкоду громадянинові, державі, підприємству, установі, організації чи об’єднанню громадян;

 • у разі недодержання ними законодавства про державну службу, про боротьбу з корупцією, порушення етики поведінки;

 • на вимогу державного службовця з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри.

Відповідно до Порядку проведення службових розслідувань в митних органах, затвердженого Наказом Державної митної служби України від 29 липня 2002 року №408, підстави проведення службових розслідувань в митних органах, повністю дублюються з тими, що наведені в Постанові Кабінету Міністрів України, стосовно ведення службових розслідувань щодо державних службовців.

На кожній регіональній митниці, спеціалізованій митній установі та організації з метою забезпечення законності в роботі митних органів, спеціалізованих митних установ і організацій, ефективного захисту економічних інтересів держави діє юридична служба, відповідно до Наказу державної митної служби України від 14 січня 2006 року за №112 «Про затвердження Положення про юридичну службу регіональної митниці, спеціалізованих митних установ та організацій». Діяльність юридичних служб напряму пов'язано з порядком, підставами та законністю проведення службових розслідувань, адже:

Юридична служба зобов'язана:

 • Організовувати та забезпечувати правильне застосування законодавства в службовій, господарській і соціальній сферах діяльності митного органу. У разі виявлення порушень вимог законодавства подавати керівництву митного органу письмові пропозиції щодо усунення цих порушень. Консультувати керівництво митного органу з правових питань.

Організація та забезпечення правильного застосування законодавства в службовій діяльності митного органу напряму пов'язана з організацією та правильністю застосування кримінального, трудового законодавства під час проведенням службових розслідувань стосовно працівників митних органів.

Працівник юридичної служби, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, порушення прав і законних інтересів працівників митного органу та інших громадян, несе відповідальність у встановленому законодавством порядку.

Порушенням законодавства, що призвело до негативних економічних наслідків може бути вчинення працівником митного органу корупційного діяння, порушення прав і законних інтересів громадян, може бути, насамперед, пов'язано з непрофесійністю державного службовця.

Таким чином, юридична служба відіграє важливу роль у напрямку дотримання законності під час ведення службових розслідувань.

За анонімними повідомленнями, заявами та скаргами службове розслідування не проводиться. Проте прослідковуються певні суперечності у нормах Наказу з положеннями практики, яка склалася за останні роки в митних органах. Задля боротьби з проявами корупції серед працівників митних органів було створено безкоштовний телефон «Служби довіри» (8–800–50–13–13–0), на який надійшло 855 повідомлення, з них 181 – щодо можливих корупційних дій з боку працівників митних органів. За результатами перевірки зазначеної інформації матеріали 12 справ направлені до правоохоронних органів, звільнено трьох працівників, звільнено з займаних посад і переведено на роботу не пов’язану з митним оформленням – 11. Підрозділами внутрішньої безпеки митниць запроваджено на постійній основі анонімне (за бажанням) анкетування громадян та суб’єктів ЗЕД. Працівникам митних органів заборонено користуватися у зонах митного контролю мобільними телефонами, мати готівку в іноземній валюті або суму, що перевищує 100 грн.

Телефон довіри працює цілодобово. За таким телефоном приймаються повідомлення про корупційні та інші неправомірні дії з боку працівників митної служби; затримку здійснення митного контролю й оформлення предметів; порушення митних правил; черги у пунктах пропуску через державний кордон України, а також пропозиції і зауваження щодо організації роботи митних органів. Телефоном довіри не надаються консультації з питань митної справи.

Згідно з Порядком посадова особа митної служби при прийнятті повідомлення пропонує заявнику надати відомості про себе та максимально деталізовану інформацію щодо суті подій, які спричинили звернення телефоном довіри. При цьому небажання заявника надати свої анкетні дані не є підставою для відмови у прийнятті повідомлення.

Отримана телефоном довіри інформація підлягає перевірці відповідними підрозділами митної служби. За результатами перевірки керівник митного органу може прийняти рішення про проведення службового розслідування щодо посадових осіб, тематичної перевірки підрозділу митного органу, притягнення посадових осіб до відповідальності.

Тобто, відповідно до Наказу, анонімні повідомлення не приймаються і не розглядаються, відповідно інформації, розміщеної на сайті ДМСУ, підрозділи внутрішньої безпеки митниць запровадили в своїй робочій практиці анонімне анкетування, що суперечить вимогам нормативно-правового акту.

Що стосується мети проведення службового розслідування, то метою службового розслідування є:

 • об’єктивне й усебічне з’ясування обставин скоєння порушення;

 • виявлення причин та умов, що сприяли скоєнню порушення;

 • установлення винних і визначення ступеня їх відповідальності за скоєне порушення;

 • ужиття заходів до недопущення подібних порушень у подальшому.

Об'єктивне з’ясування обставин скоєння порушення означає незалежне дослідження, тобто, особа, що розслідує правопорушення повинна об'єктивно, не на власний розсуд, не дивлячись на свої власні переконання, оцінювати ситуацію згідно вимогам закону.


Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.