Система органів внутрішніх справ (35967)

Посмотреть архив целиком

Вступ


Актуальність теми. Напрямки правоохоронної діяльності є відображенням внутрішньої політики держави. Органи внутрішніх справ – один з правоохоронних органів держави, діяльність якого досить різнобічна. Вона здійснюється одночасно на трьох рівнях і спрямована на захист прав і свобод громадян, інтересів суспільства, боротьбу із злочинністю, охорону громадського порядку й забезпечення громадської безпеки. Ця діяльність здійснюється від імені держави. Держава, як і суспільство, зацікавлена в громадському спокої, впорядкованості внутрішніх державних відносин, в забезпеченні особистої безпеки громадян, захисті їх прав, свобод та законних інтересів.

«Безпека» згідно етимології цього слова означає відсутність будь – яких загроз особі, суспільству та державі. В механізмі забезпечення особистої безпеки громадян важлива роль належить державі та її органам. І в цій системі важливе значення мають органи внутрішніх справ.

Об’єктом дослідження є призначення та діяльність органів внутрішніх справ.

Предметом дослідження є діяльність органів внутрішніх справ у сфері забезпечення прав людини у системі правоохоронних органів.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є комплексне опрацювання завдань, функцій, системи і структури органів внутрішніх справ, як складової частини центральних органів виконавчої влади з питань формування і реалізації державної політики в сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави, забезпечення громадської безпеки і охорони.

Для досягнення цієї мети необхідно було розглянути такі завдання:

  • дати загальну характеристику призначенню органів внутрішніх справ;

  • дослідити завдання, функції органів внутрішні справ;

  • розглянути систему і структуру органів внутрішніх справ;

  • визначити повноваження міністра внутрішніх справ, діяльність міліції та діяльність органів досудового слідства.

Методи дослідження. Комплексний характер досліджуваної проблеми, її значення в юридичних науках, а також дисципліни, як судові та правоохоронні органи, – зумовили й обрання відповідних методів та методології дослідження.

Теоретико-науковим фундаментом даної роботи слугували положення законів України «Про міліцію» від 20. 12. 90 р., «Про внутрішні війська МВС України» від 31. 10. 95 р. і інші. Указу президента України «Про положення про Міністерство внутрішніх справ України» від 17.10.2000 р. Наказів МВС №1600 від 25. 12. 2003 р. «Про організацію діяльності органів досудового слідства системи МВС України» та інші.

Практичне значення одержаних результатів. Матеріал контрольної роботи здатен по-перше сформувати уявлення про поняття, як органи внутрішніх справ, по-друге сприяти та організувати подальше вивчення даної дисципліни, по-третє допомогти опрацювати та засвоїти предмет під час його вивчення.
1. Поняття, завдання і функції органів внутрішніх справ


Органи внутрішніх справ – це правозахисні органи державної виконавчої влади, які приймають участь у здійсненні внутрішніх та зовнішніх функцій держави, спрямованих на забезпечення законності та правопорядку, захист від протиправних посягань життя, здоров’я, прав та свобод громадян, власності, природного середовища, інтересів суспільства та держави.
Чинне законодавство, встановлюючи загальні завдання органів внутрішніх справ, відводить їм специфічне місце серед правоохороних органів. На них як на органи, що діють оперативно і цілодобово. Покладено основний тягар правоохоронної роботи по підтриманню правопорядку, а саме: виконання різноробочих завдань по профілактиці, виявленню, усуненню правопорушень і притягненню правопорушників до адміністративної чи кримінальної відповідальності. Виходячи із завдань, що стоять перед органами внутрішніх справ, їх правоохоронна діяльність є досить розгалуженою, вона є важливою гарантією законності і правопорядку. Становлячи собою систему, органи внутрішніх справ працюють у структурі і під керівництвом МВС України, яке виступає державним органом виконавчої влади і здійснює в межах своєї компетенції державне керівництво у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина, охорону правопорядку, забезпечення громадської безпеки і безпосередньо розгалужує напрямки діяльності органів внутрішніх справ і внутрішніх військ МВС України.

Діяльність МВС України у сфері забезпечення прав людини ґрунтується на принципі, що всі люди є вільними і рівними у своїй гідності та правах, а права і свободи є відчужуваними та непорушними. [9, с. 304]

Основними завданнями органів внутрішніх справ є:

1. Забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав, свобод та законних інтересів.

2. Реалізація державної політики боротьби із злочинністю. З цією метою здійснюються профілактичні та оперативно – розшукові заходи щодо запобігання, виявлення, припинення та розкриття злочинів.

3. Профілактика правопорушень. МВС та його підрозділи на місцях вносять до центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, підприємств, установ та організацій подання про необхідність усунення причин та умов, що сприяють вчиненню правопорушень, організовують серед населення роз’яснювальну роботу з питань охорони громадського порядку й боротьби із злочинністю.

4. Охорона та забезпечення громадського порядку. Органи внутрішніх справ мають відповідні повноваження у сфері забезпечення охорони правопорядку на вулицях, майданах, у парках, скверах та інших громадських місцях; у сфері здійснення контролю за виконання правил перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства.

5. Виявлення та розслідування злочинів.

6. Охорона прав та законних інтересів громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності. Дуже часто органи внутрішніх справ взаємодіють з іншими органами державної влади (прокуратурою, судами, органами Міністерства оборони України, СБУ) і надають їм сприяння у здійсненні їх завдань.

Як було вже зазначено, що органи внутрішніх справ є одним із елементів системи правоохоронних органів України. Їхня діяльність спрямована на забезпечення громадського порядку на всій території держави. Існують три функції органів внутрішніх справ.

До основних функцій відносяться такі:

– гарантування особистості безпеки громадян, захист їх прав, свобод і законних інтересів;

– забезпечення охорони громадського порядку; попередження, припинення злочинів та інших правопорушень;

– своєчасне виявлення, й розкриття й розслідування злочинів та осіб, що скоїли; забезпечення дорожнього руху;

– захист власності від злочинних посягань; виконання кримінальних покарань і адміністративних стягнень;

Функції забезпечення мають внутрішній характер і спрямовані на забезпечення ефективної діяльності органів внутрішніх справ. До них відносять матеріально-технічне постачання, фінансове забезпечення, забезпечення здорових умов праці співробітників зазначених органів тощо.

Функції загального керівництва мають на меті забезпечення ефективності в управлінні органами системи МВС України в процесі забезпечення громадського порядку та боротьби зі злочинністю в державі. [19, с. 51]

Міністерство внутрішніх справ України відповідно до покладених на нього завдань здійснює такі функції:

  • забезпечує реалізацію державної політики щодо боротьби зі злочинністю; визначає основні напрямки діяльності підпорядкованих йому органів, підрозділів, установ та ефективні засоби і методи виконання покладених на них завдань;

  • організовує діяльність органів внутрішніх справ, пов'язану з охороною громадського порядку, запобіганням адміністративним правопорушенням, їх припиненням та забезпеченням провадження у справах про ці правопорушення, розгляд яких законом покладено на ці органи; організовує здійснення органами внутрішніх справ профілак – тичних і оперативно-розшукових заходів запобігання злочинам, їх виявлення, припинення і розкриття, провадження дізнання і досудового слідства у справах про злочини, розслідування яких покладено законом на ці органи;

  • здійснює у передбачених законодавством України випадках спеціальні заходи забезпечення безпеки працівників суду, органів прокуратури, внутрішніх справ, митних органів, органів державної податкової служби, державної контрольно-ревізійної служби, рибоохорони, державної лісової охорони, антимонопольного комітету України, їх близьких родичів, а також осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві;

  • виявляє, розкриває і розслідує злочини, що мають міжрегіональний і міжнародний характер, веде боротьбу з організованою злочинністю, наркобізнесом і злочинами у сфері економіки;

  • забезпечує профілактику правопорушень, вносить центральним і місцевим органам виконавчої влади, підприємствам, установам і організаціям подання щодо усунення причин і умов, які сприяють вчиненню правопорушень, організовує здійснення серед населення роз'яснювальної роботи з питань охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю;

  • бере участь у наукових, кримінологічних і соціологічних дослідженнях, розробці на основі їх результатів державних програм боротьби зі злочинністю і охорони громадського порядку; вживає разом з іншими державними органами заходів запобігання дитячій безпритульності та правопорушенням серед неповнолітніх; організовує і здійснює розшук громадян у випадках, передбачених законодавством України та міжнародними договорами;


Случайные файлы

Файл
1400.rtf
15897-1.rtf
25784.doc
184016.doc
29111.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.