Система виборчих комісій в Україні, аналіз процедури їх формування, проведення виборів Президента (33371)

Посмотреть архив целиком

ВСТУП


На сьогоднішній день в Україні як у відносно молодій державі гостро постає питання про спосіб організації державної влади, поняття, структуру і функції її органів. Багатьма науковцями проводилися ґрунтовні дослідження на дану тему, що в процесі становлення України як держави дало свої результати, адже теоретичні розробки і рекомендації були враховані законодавцем при формуванні нормативно-правової бази держави. Але хотілося б розглянути питання формування органів державної влади, обрання посадових осіб і зосередити увагу на процесі обрання Президента України, оскільки з юридичної точки зору саме ця посада являється найвищою в ієрархії органів державної влади, і правовому статусі оструктур, діяльність яких безпосередньо з ним пов’язана. Це насамперед Центральна виборча комісія та її структурні підрозділи: територіальні та окружні виборчі комісії. Дане питання є актуальним в зв’язку з проведенням в цьому році чергових президентських виборів і з огляду на труднощі, що виникли при організації, проведенні та підбитті результатів на минулих виборах 2004 року.

Правовий статус виборчих комісій регламентується низкою законодавчих актів, серед яких Конституція України, закон «Про Центральну виборчу комісію», «Про вибори Президента України», «Про територіальні виборчі комісії» і т.д. Не дивлячись на досить велику за обсягом законодавчу базу для вивчення цього питання, при дослідженні і аналізі стало цілком ясно, що законодавство про вибори і зокрема про формування і функціонування виборчих комісій всіх рівнів далеко не досконале, що проявляється в першу чергу у відсутності реальних механізмів реалізації декларованих положень, тобто наявності колізій та прогалин.

Метою курсової роботи є узагальнення поняття про систему виборчих комісій в Україні, аналіз процедури їх формування, проведення виборів Президента, підрахунку голосів, формулювання основних проблем діяльності виборчих комісій та розробка шляхів їх подолання, посилаючись на нормативну базу України та розробки науковців у даній галузі.

Для досягнення мети було поставлено наступні завдання:

 • розкриття поняття системи виборчих комісій;

 • дослідити процес формування законодавчої бази, необхідної для дієвого функціонування системи виборчих комісій при виборах Президента України;

 • визначити принципи діяльності виборчих комісій;

 • проаналізувати особливості діяльності виборчих комісій різних рівнів та їх співвідношення;

 • дати характеристику процедурі проведення виборів Президента України стосовно аспекту організаційних питань як складової частини легітимності голови держави;

 • визначити предмет подальших розробок науковців, пов’язаних із усуненням наявних недоліків у процедурі діяльності виборчих комісій.

Предметом дослідження безпосередньо виступає правовий статус виборчих комісій.

Об'єкт дослідження можна визначити як нормативно-правову базу, на основі якої здійснюється діяльність виборчих комісій всіх рівнів.

Наукова база: при виконанні роботи використано безпосередньо витяги із законів, зокрема закон України «Про вибори президента України», «Про Центральну виборчу комісію», «Про порядок утворення та формування окружних виборчих комісій», багато інших нормативно-правових актів, дослідження то розробки провідних науковців у сфері розробки питання правового статусу виборчих комісій всіх рівнів.РОЗДІЛ 1

Загальні положення про порядок проведення виборів Президента України


Істотним важелем у інституті державного управління суспільством є інститут глави держави1. Він начебто вивершує всю систему органів влади й управління, і юридично йому в цій системі належить першорядне місце. Стосовно України, то тут повноваження глави держави належать одноособовому органу, а саме – президенту. Інститут президента України як глави держави є порівняно новим явищем у політичному житті України. З’явився він в процесі реформування державної влади в Україні, який почався з ухвалення Декларації про державний суверенітет України. В ній проголошувалося, що державна влада в республіці має здійснюватися за принципом її поділу на три гілки влади: законодавчу, виконавчу, судову. Саме це і зумовило введення інституту президентства і 25 червня 1991 року ВР ухвалила постанову «Про вибори Президента Української РСР» , якою визнала за доцільне заснувати посаду Президента до прийняття нової конституції і провести вибори у 1991 році.

Основною метою нових виборів було перетворити інститут Президента України із символічного колективного внутрішньо парламентського інституту в реальний одноособовий позапарламентський інститут, а тому Президент вже мав обиратися не парламентом, а громадянами України. В принципі для того, щоб дана ідея стала об'єктивною реальністю, необхідно було надати їй відповідну конституційно-правову основу. Саме в зв’язку з цим 5 липня 1991 року було прийнято закон України «Про заснування поста Президента Української РСР і внесення змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР», «Про Президента Української РСР», «Про вибори президента Української РСР».

Прийняттю даних законів передувало внесення відповідних змін та доповнень до чинної на той час Конституції.

Останні вибори Президента України (а саме – 2004 року) проводилися за законом України «Про вибори президента України», в редакції 18 березня 2004 року. Згідно з цим нормативним актом Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого прав шляхом таємного голосування строком на 5 років2.

Виборчий процес здійсняється на засадах3:

 1. багатопартійності, вільного і рівноправного висування кандидатів у Президенти України;

 2. гласності і відкритості, свободи агітації; рівності можливостей для всіх кандидатів у проведенні виборчої кампанії;

 3. неупередженості до кандидатів з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів.

Президент України обирається безпосередньо виборцями, а голосування на виборах Президента України є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється.

Вибори Президента України проводяться по єдиному загальнодержавному одномандатному виборчому округу, який включає в себе всю територію України. Проте для проведення виборів територія єдиного загальнодержавного одномандатного виборчого округу поділяється на 225 територіальних виборчих округів.

Організацію і проведення виборів Президента України здійснюють виборчі комісії:

 1. Центральна виборча комісія;

 2. територіальні виборчі комісії;

 3. дільничні виборчі комісії.

Право висування претендента на пост Президента України належить громадянам України, які мають право голосу. Дане конституційне право здійснюється через:

 1. політичні партії та їх виборчі блоки;

 2. самовисування.

З метою забезпечення реальності кандидатур, які претендують на посаду Президента України законодавцем розроблений специфічний механізм, яким являється збір підписів на підтримку того чи іншого кандидата. Саме завдяки йому фактично допускаються до виборчих перегонів лише ті особи, які реально зможуть боротися за найвищу посаду в Україні. Реєстрація претендента як кандидата у Президенти України здійснюється Центральною виборчою комісією, яка видає уповноваженому представнику партії (блоку) або кандидата не пізніше наступного дня копію постанови про реєстрацію.

Передвиборча агітація розпочинається після реєстрації претендента кандидатом в Президенти України Центральною виборчою комісією і закінчується за один день до дня виборів.

Голосування проводиться в день виборів з 8 години ранку до 12 години ночі. Голова дільничної виборчої комісії виборчої комісії перед початком голосування надає для огляду членам дільничної виборчої комісії, уповноваженим особам, офіційним спостерігачам, представникам ЗМІ всі наявні виборчі скриньки, після чого вони пломбуються або опечатуються печаткою дільничної виборчої комісії. У кожну виборчу скриньку, що використовується для голосування на виборчій дільниці, опускається контрольний лист, у якому зазначається номер одномандатного округу, номер виборчої дільниці та інші дані.

Член дільничної виборчої комісії на підставі списку виборців по відповідній виборчій дільниці за умови пред’явлення виборцем документа, що посвідчує особу, видає виборцю один виборчий бюлетень для голосування в одномандатному окрузі. Виборець розписується за отримання вказаних виборчих бюлетенів у визначених місцях на контрольних талонах кожного виборчого бюлетеня та у списку виборців4.

По закінченні голосування здійснюється підрахунок голосів та оголошуються результати виборів Президента України. Підрахунок голосів на виборчій дільниці здійснюється виключно членами дільничної виборчої комісії на її засіданні в тому ж приміщенні, де проходило голосування. На підставі списку виборців дільнична виборча комісія визначає загальну кількість виборців на виборчій дільниці, яка оголошується і заноситься до протоколу. Перед самим початком підрахунку голосів вона встановлює за кількістю контрольних талонів з підписами виборців та членів комісії, які видавали виборчі бюлетені, а також відповідних підписів у списку виборців кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені. Ця кількість також заноситься до протоколу.

Коли буде перевірено цілісність печаток, пломб на виборчих скриньках голова дільничної виборчої комісії відкриває їх і таким чином проводиться підрахунок голосів, результати підрахунку заносяться до протоколу. Перший і другий примірники протоколу разом із пакетами виборчих бюлетенів та контрольних талонів негайно надсилаються до територіальної виборчої комісії, третій – зберігається у справах дільничної виборчої комісії, четвертий – відразу після його оформлення обов’язково вивішується для загального ознайомлення в приміщенні дільничної виборчої комісії, інші примірники протоколу відразу одержують голова, заступник голови, секретар та всі інші члени комісії, які брали участь у засіданні.


Случайные файлы

Файл
26896.rtf
183271.doc
13586.rtf
111283.doc
134.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.