Правове регулювання біржової діяльності (31648)

Посмотреть архив целиком


з дисципліни: Правове регулювання підприємницької діяльності

на тему: Правове регулювання біржової діяльності

.

Київ, 2004 р.ЗМІСТ

Вступ ……………………………………………………………………… 3

 1. Правове регулювання біржі ……………………………………………... 6

  1. Правове регулювання товарної біржі …………………………….. 6

  2. Правове регулювання фондової біржі ……………………………11

 2. Правове регулювання біржової торгівлі ………………………………. 16

  1. Учасники біржової торгівлі ……………………………………….16

  2. Біржовий товар …………………………………………………….20

  3. Порядок та умови проведення біржових торгів …………………26

Висновки…………………………………………………………………...30

Додатки…………………………………………………………………….31

Список використаної літератури…………………………………………39ВСТУП


Перехід економіки України на ринкові засади обумовив необхід­ність створення і спеціальних його інструментів, до яких відносяться і біржі. Динаміка розвитку біржової діяльності в Україні пережила період буму романтизму до стабілізації, а навіть і штучного обме­ження біржового ринку та формування позабіржового ринку, особ­ливо цінних паперів. З появою та формуванням біржового ринку стала одночасно складуватись і притаманна йому система правових інститутів та спеціальних осіб-підприємців, що спеціалізуються на проведенні біржових операцій чи обслуговуванню учасників біржових торгів. Правові форми їх діяльності видозмінюються в залежності від формування ринкових інститутів, і перш за все, правових, інфор­маційних та технічних засобів їх забезпечення. На сьогодні біржі вна­слідок появи нових комукаційних технологій втрачають своє значен­ня біржового зібрання і набувають рис спеціалізованої біржової ін­формаційної системи.

Вже в 1999р. в Україні працювало 115 із 191 зареєстрованих товар­но-сировинних бірж різних за своїм призначенням, правовим формам та інститутам з різними технічними можливостями. З них: міжбанківських валютних - 2; бірж нерухомостей - 15; агропромислових - 16, то­варно-фондових та фондових - 16, спеціалізованих - 4; товарних, товар­но-сировинних, універсальних – 62.

З прийняттям Закону Української РСР «Про цінні папери та фондову біржу» стихійні біржі, що почали в Україні створюватись одержали чітку правову базу, яка ще більше зміцніла із прийняттям Закону «Про товарну біржу». Україна пережила відповідний біржо­вий бум, біржовий ренесанс та романтизм. Лише в Харкові за корот­кий час було створено 9 бірж. Більшість з них на сьогодні свою дію припинила (ліквідовані повністю чи реорганізовані в комерційні структури, або злились з іншими біржами). Біржовий ринок України стабілізувався, чому сприяла майже повна відміна державою розпо­ділу продукції, скорочення системи державних замовлень та контра­ктів і створення рівних можливостей для всіх суб'єктів підприємни­цької діяльності.

Біржа - найбільш поширена розвинута та пристосована до по­треб ринкової економіки форма постійно функціонуючого оптового ринку по здійсненню угод з купівлі-продажі цінних паперів, чи товар­ної маси. Біржі - організаційна форма ринкових відносин, де прово­диться вільна торгівля товарами, цінними паперами та формуються ринкові ціни (курси) на основі співвідношення попиту та пропозицій.

Біржа визнається юридичною особою, проходить легалізацію, і здійснює свою діяльність на принципах самофінансування та само­забезпечення.

Біржі по законодавству України є спеціалізованими некомерційними юридичними особами, здатними на ринкових засадах організу­вати торгівлю біржовим товаром, виявити реальний попит на нього та пропорції між ними і, тим самим, стабілізувати ціни та пропорції обміну і в цілому стабілізувати ситуацію на ринку. Як стабілізуючий фактор економіки, біржі чітко слідкують за кон’юнктурою ринку і аде­кватно на неї реагують. Як єдина система вони нерозривно пов’язані і біржові потрясіння на одному ринку, особливо фондовому, тут же спричиняють відповідну реакцію на інших ринках. На основі цих за­гальних завдань є чисто специфічні прогнозування ринкової кон’юнктури, котивіровка цін на продукцію, організація товарооб­мінних операцій на основі взаємної вигоди, формування банків данних та надання інших послуг учасникам торгів та іншим зацікавле­ним особам.

Як юридичні особи, біржі засновуються на засадах учасників бір­жових торгів та їх ведення по ринковим цінам та публічного їх про­ведення. В залежності від біржового товару, біржі поділяють на два великих види: товарні та фондові.

Біржа надає своїм клієнтам та членам біржі послуги, приміщення, визначає гарантії забезпечення виконання біржових угод, розробляє їх спеціальні правила, а в разі іх порушення сприяє чи розглядає че­рез біржовий арбітраж спори. Таким чином біржа як організована форма товарообігу в ринковій економіці покликана забезпечити безупинність процесу розширеного відтворення і прискорення обігу капіталів, товарів та інших видів суспільного продукту.


1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БІРЖІ


  1. Правове регулювання товарної біржі


Товарна біржа є організацією, що об'єднує юридичних та фізичних осіб, які здійсню­ють виробничу і комерційну діяльність, і має за мету надання послуг в укладенні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропо­зицій товарів, вивчення, упорядкування і полегшення товарообігу і пов’язаних з ним торговельних операцій (ст.1 Закону України «Про товарну біржу»). Аналіз цього визначення дозволяє зробити ряд висновків:

- товарна біржа відноситься до корпоративних юридичних осіб, майно якої формується за рахунок внесків членів бірж;

- засновниками біржі як господарського товариства можуть бути лише юридичні та фізичні особи - суб'єкти підприємництва. Не мо­жуть виступати засновниками і членами біржі органи державної вла­ди та управління, а також державні установи (організації), що пере­бувають на державному бюджеті;

- товарна біржа спеціалізується на надані своїм членам послуг в укладенні біржових угод. Інакше кажучи, біржа - організаційна фор­ма обслуговування ринкових відносин, місце для проведення вільної торгівлі товарами;

- на основі попиту та пропозицій біржового товару формується і цінова політика - товарні ціни;

- біржа забезпечує упорядкування та полегшення товарообігу між товаровласниками та споживачами за рахунок діяльності профе­сійних торговців.

Біржі діють на основі самоврядування, господарської самостій­ності. Як юридичні особи, вони наділені їх засновниками відокрем­леним майном і мають всі інші ознаки юридичної особи, в тому чис­лі індивідуальні. Загалом товарні біржі не мають на меті одержання прибутку і її діяльність здійснюється відповідно чинного законодавс­тва України, в тому числі спеціального, статуту біржі, правил біржо­вої торгівлі та біржового арбітражу.

Товарна біржа здійснює свою діяльність за принципами рівності учасників біржових торгів, застосування вільних (ринкових) цін, та публічного проведення торгів.

Як юридична особа, товарна біржа згідно ст.З Закону України «Про товарну біржу» вправі самостійно встановлювати власні прави­ла біржової торгівлі та біржового арбітражу, які є обов'язковими для всіх членів біржі. Так, в 1991р. одними з перших в Україні затверджені «Правила біржової торгівлі на Київській універсальній біржі».

Будучи по своїй організаційно-правовій формі господарським товариством біржі, безумовно, відносяться до комерційних.

Для виконання своїх функцій по організації торговельного обігу на основі біржового торгу, встановлення реального попиту на товари та наповненості ними ринку, створення умов для стабілізації цін і пропо­зиції товару, котировки на них цін, збору та наданню учасникам біржо­вих торгів та іншим зацікавленим особам не забороненої до відкритого розповсюдження комерційної та іншої інформації, біржа вправі ство­рювати свої спеціальні підрозділи та затверджувати щодо них відповід­ні положення чи рекомендації.

Котировка та допуск товарів до біржових торгів здійснюються на основі розроблених та затверджених самими біржами власних стан­дартів і типових контрактів.

Біржі вправі зупиняти на деякий час біржову торгівлю, якщо ціни біржових угод протягом дня відхиляються більше, ніж на визначений біржовим комітетом чи радою розмір. В цей час можливі негайні заходи зі стабілізації положення, в тому числі, за рахунок біржової інтервенції. Останні характерні більше для стабілізації курсу на фон­довому ринку. Призупинення таких торгів має на меті запобігання біржовій паниці - різкому падінню цін на біржовий товар.

Біржа самостійно встановлює вступні та періодичні внески для своїх членів, плату за послуги, встановлює інші грошові збори. Біржа вправі встановлювати і стягувати відповідно до її статуту плату за реєстрацію угод на біржі, штрафи та інші санкції за порушення статуту біржі та бір­жових правил. Для забезпечення цієї діяльності та розгляду спорів, що виникають між сторонами угод чи членами бірж, вони вправі заснову­вати арбітражні комісії.


Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.