Особливості організації та функціонування інформаційних систем обліку активів (19481)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти та науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Кафедра обліку та аудитуКурсова робота з дисципліни

«Інформаційні системи і технології обліку»

на тему

«Особливості організації та

функціонування інформаційних систем обліку оборотних активів»Рівне – 2009


Вступ


1. Принципи організації автоматизації обліку на прикладі ЗАТ «Рівне-Борошно»

1.1 Економіко-організаційна характеристика ЗАТ «Рівне-Борошно»

1.2 Основні принципи організації автоматизації обліку

1.3 Інформаційне забезпечення розв’язання задач обліку

2. Технологія обробки даних в інформаційних системах з обліку оборотних активів на прикладі ЗАТ «Рівне-Борошно»

2.1 Задачі, що вирішуються в умовах функціонування інформаційних систем обліку

2.2 Нормативно-довідкова інформація

2.3 Автоматизація первинного обліку

2.4 Автоматизація синтетичного та аналітичного обліку

3. Технологія підготовки звітності в умовах функціонування інформаційних систем з питань обліку оборотних активів

3.1 Облікові реєстри

3.2 Фінансова, податкова, статистична та інша звітність

4. Шляхи вдосконалення організації обліку на ЗАТ «Рівне-Борошно»

Висновок

Список використаної літературиВступ


Дана курсова робота є підсумковим етапом вивчення курсу «Інформаційні системи і технології обліку».

На нашу думку, тема даної курсова робота «Особливості організації та функціонування інформаційних систем обліку активів», є досить актуальною оскільки, сьогодні на кожному підприємстві використовується певна інформаційна системи обліку, що значно спрощує ведення бухгалтерського обліку на даному підприємстві. Також, актуальність даної роботи полягає в тому, що ми розглядаємо саме інформаційну систему обліку активів, а активи, як відомо, є засобами господарюючого суб’єкта, які потрібні підприємству для його функціонування у різних формах діяльності з метою одержання прибутку, а прибуток – це чи не найголовніша причина діяльності підприємства. Також, активи складають 1-3 розділи активу балансу, який надає користувачам повну та правдиву інформацію про фінансовий стан підприємства на звітну дату.

Інформаційною базою дослідження стали праці вітчизняних та зарубіжних учених-економістів з питань інформаційних систем і технологій обліку, законодавчі та нормативні акти України, дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності ЗАТ «Рівне-Борошно».

Метою написання курсової роботи є:

  1. систематизація та закріплення теоретичних знань студентів з систем автоматизації бухгалтерського обліку;

  2. цілеспрямоване використання матеріалів виробничої практики, подальше вдосконалення навичок самостійного вирішення поставлених завдань за допомогою комп’ютера;

  3. узагальнення отриманого на практиці досвіду, співставлення технологічних можливостей декількох інформаційних систем бухгалтерського обліку, реалізація невикористаних можливостей покращення автоматизації облікової роботи, розробка рекомендацій по підвищенню ефективності облікового процесу та оцінка впровадження найефективнішого програмного забезпечення.

Завдання при написанні даного курсового проекту полягають в наступному:

- розширити набуті теоретичні знання з питань автоматизованої організації облікового процесу на підприємствах;

- перевірити вміння студентів застосовувати ці знання при дослідженні системи бухгалтерського обліку підприємства, по якому здійснений збір та обробка інформації: облікової політики, форми бухгалтерського обліку, способу обробки облікової інформації;

- розвинути навички самостійної роботи, вивчення законодавчої нормативної бази з питань бухгалтерського та податкового обліку, нових можливостей систем автоматизованої обробки економічної інформації та інформаційно-пошукових систем, налагодження систем у відповідності із змінами у нормативно-законодавчій базі;

- навчити використовувати отримані знання з метою формування реальних пропозицій по покращенню обліку та звітності суб'єкта господарювання.

Дана курсова робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновку, списку використаної літератури та додатків.

У першому розділі розкриваються основні принципи організації автоматизації обліку на прикладі ЗАТ «Рівне-борошно». Зокрема, висвітлюється загальна інформація по підприємству, описується значення автоматизованої обробки інформації в удосконаленні діяльності підприємства, зазначаються принципи, що покладені в основу автоматизації обліку, а також, надається коротка характеристика автоматизованої інформаційної системи організації і описуються організаційно-методичні функції бухгалтера в умовах автоматизованого обліку, зазначаються функції бухгалтерського апарату, та їх зміни в умовах автоматизації обліку.

У другому розділі даної курсової роботи, надається інформація про склад задач, що можуть бути вирішені з питання організації та функціонування інформаційних систем обліку активів, що використовуються підприємством для автоматизації обліку. В даному розділі представлений перелік та надана характеристика основним довідникам, які використовуються в інформаційній системі, що використовується на підприємстві, а також, описано вимоги, що висуваються до первинної документації, яка виконана за допомогою ЕОМ і представлено інформацію про організацію синтетичного та аналітичного обліку на підприємстві.

У третьому розділі надається інформація про форми звітності підприємства з питань, що досліджуються в даному розділі.

У четвертому розділі розглядається доцільність застосування підприємством обраної облікової політики. Надається оцінка систем автоматизації фінансово-господарської діяльності, що використовується а підприємстві та описується в даній курсовій роботі, вказати її переваги та недоліки. В зв’язку з цим, висвітлено питання щодо удосконалення впровадження автоматизованого облікового процесу на ЗАТ «Рівне-Борошно».1. Принципи організації автоматизації обліку на прикладі ЗАТ «Рівне-Борошно»


1.1 Економіко-організаційна характеристика ЗАТ «Рівне-Борошно»


Закрите акціонерне товариство “Рівне-Борошно” є підприємницьким господарським товариством, що підпорядковується зборам акціонерів, [див. дод. 1] і створено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, “Про власність”, “Про цінні папери і фондову біржу”, “Про зовнішньоекономічну діяльність” та інших нормативно-правових актів [див. дод. 1].

Юридична адреса та місце знаходження Товариства: Україна, м. Рівне, вул. Біла 35 [див. дод. 1, 2, 3].

ЗАТ “Рівне-Борошно” зареєстрований Розпорядженням Голови Рівненської райдержадміністрації № 205 від 29.03.2001 р. З 22.05.2007 р. було прийнято рішення про видачу ліцензії на внутрішнє перевезення вантажу № 75Л [див. дод. 2], а також з 01.05. 2006 р. підприємство отримало торговий патент на право здійснення підприємницької діяльності у сферах торгівельної діяльності за готівкові кошти [див. дод. 3].

Метою діяльності Товариства є задоволення суспільних потреб у товарах народного споживання, продукції виробничо-технічного та іншого призначення, роботах, послугах та реалізації на основі одержаного прибутку економічних і соціальних інтересів акціонерів та трудового колективу Товариства [див. дод. 1].

Предметом діяльності Товариства є види діяльності, передбачені пунктом 2.3. статуту підприємства [див. дод. 1].

Основними видами діяльності ЗАТ “Рівне-Борошно” [див. дод. 1, 5] є:

- виробництво борошна;

- виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах;

- інші види оптової торгівлі;

- оптова торгівля зерном та кормами для тварин;

- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом.

Товариство може здійснювати свою діяльність самостійно або спільно з іншими суб’єктами господарювання, в тому числі і з іноземними.

Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність у встановленому законодавством порядку.

Для детальнішого представлення про товариство, розглянемо його основні техніко-економічні показники за 2008 р., а саме: дохід від реалізації продукції, чисельність робітників, фонд оплати праці, вартість майна, операційні витрати, чистий прибуток, продуктивність праці, фондовіддачу та заробітну плату (табл. 1.1.). за допомогою перелічених показників, ми зможемо дізнатися збільшується чи зменшується дохід підприємства та як на нього впливають ті чи інші чинники.


Табл. 1.1.

Основні техніко-економічні показники діяльності

ЗАТ “Рівне-Борошно” за 2008 р.

п/п

Назва показника

Од. виміру

2008 р.

1.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Тис. грн.

55160

2.

Середньооблікова чисельність працюючих в еквіваленті повної зайнятості

Чол.

168

3.

Фонд оплати праці

Тис. грн.

2618,0

4.

Середньорічна вартість основних засобів

Тис. грн.

9518,5

5.

Середня вартість майна

Тис. грн.

37529

6.

Операційні витрати

Тис. грн.

37200

7.

Чистий прибуток (збиток)

Тис. грн.

2381

8.

Продуктивність праці 1 працівника

Грн./чол.

328333

9.

Фондовіддача основних засобів

Грн./чол.

5,79

10.

Середня заробітна плата 1 працівника

Грн./чол.

15583,33


Случайные файлы

Файл
168077.rtf
100336.rtf
82804.rtf
65323.rtf
konspect.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.