Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос" (17119)

Посмотреть архив целиком


ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І АУДИТУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СВИНАРСТВА У ТОВ "АГРОФІРМА "КОЛОС"


Зміст


1. Аналіз облікової політики ТОВ "Агрофірма "КОЛОС"

2. Завдання обліку процесу виробництва

3. Стан первинного обліку витрат і виходу продукції

4. Організація синтетичного і аналітичного обліку процесу виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "КОЛОС"

5. Аудит документального оформлення процесу виробництва продукції свинарства

6. Аудит витрат виробництва і собівартості продукції свинарства

7. Аудит синтетичного і аналітичного обліку процесу виробництва продукції свинарства

Література1. Аналіз облікової політики ТОВ "Агрофірма "КОЛОС"


Перехід України до ринкових відносин, що дозволяють функціонувати різноманітним формам власності, конкретним образом змінив відношення до бухгалтерського обліку. Підприємства одержали більшу самостійність у частині вибору форм обліку, облікової політики, разом з тим це викликало ще більшу відповідальність, особливо в обміні закінченою бухгалтерською звітністю, що надається податковим адміністраціям, банкам, інвесторам і т.д.

Бухгалтерський облік і фінансова звітність на підприємстві повинні відповідати основним принципам, установленим Законом "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" і П (С) БУ 1.

Одним з таких принципів є принцип послідовності, тобто постійне застосування підприємством обраної облікової політики.

Кожне підприємство розробляє облікову політику самостійно. Це встановлено пунктом 5 статті 8 Закону "Про бухгалтерський облік". У цьому ж пункті зазначено, що кожне підприємство вибирає форму регістрів бухгалтерського обліку, розробляє систему та форми внутрішньогосподарського обліку, звітності і контролю господарських операцій, затверджує правила документообігу і технологію обробки облікової інформації.

Облікова політика являє собою сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для складання і надання фінансової звітності.

Вона формується керівником підприємства і підлягає оформленню за допомогою відповідної організаційно-розпорядницької документації підприємства (наказ, розпорядження й т.п.).

Її створення - дуже трудомісткий і відповідальний процес, тому що не один рік доводиться працювати та ураховувати активи і зобов'язання відповідно до розробленої облікової політики. З урахуванням особливостей підприємства передбачаються в розроблювальному наказі ті принципи, методи і процедури виконання, які характерні саме для його діяльності.

Згідно Закону України від 16.07.2008 року № 996-ХIV "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" і відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в ТОВ "Агрофірма "КОЛОС" облікова політика. У наказі про облікову політику зазначені класи, рахунки і субрахунку по яких здійснюється облік. Зазначено номенклатуру справ бухгалтерії, а саме:

1 - річний бухгалтерський звіт з додатками;

2 - податкові декларації і інші звіти та листування з податковими органами;

3 - касова книга, журнали реєстрації прибуткових і витратних ордерів і журнали до них;

4 - головна книга;

5 - книги з оплаті праці, довідки про доходи працівників господарства;

6 - листи з тимчасової непрацездатності, звіти про соціальні платежі і страхування;

7 - облікові списки по виконанню робіт і табеля обліку робочого часу;

8 - договори;

9 - сальдові відомості по матеріальному відділу;

10 - журнали-ордера і додатки до них;

11 - Виробничі звіти;

12 - матеріали інвентаризацій і акти документальних ревізій;

13 - виписки з наказів і розпоряджень.

також розподілені обов'язки і відповідальність працівників бухгалтерської служби. Господарство є платником єдиного фіксованого податку.

Обов'язки і відповідальність за ведення обліку покладені на головного бухгалтера господарства, що формує, планує та здійснює організацію бухгалтерського обліку і фінансово-господарську діяльність, здійснює контроль за використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Поділ обов'язків між працівниками здійснює директор.

Бухгалтерія господарства організована по централізованому принципі. У ТОВ "Агрофірма "КОЛОС" ручна обробка інформації, і тому форма бухгалтерського обліку - журнально-ордерна. Застосовувати затверджений план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій з урахуванням положень, інструкцій про застосування плану рахунків, Затверджених наказом Мінфіну України від 30.11.2005р. №291.

Надавати фінансову звітність в наступний термін: Баланс підприємства квартальний - до 20 числа місяця наступного звітного періоду, річний - до 20 лютого наступного звітного року); Звіт про фінансові результати квартальний - до 20 числа місяця наступного звітного періоду, річний - до 20 лютого наступного звітного року); Звіт про рух грошових коштів - до 20 лютого наступного звітного року; Звіт про власний капітал - до 20 лютого наступного звітного року. Відповідальність за своєчасне подання фінансової звітності покласти на головного бухгалтера - Сергєєву В.Г.

Статистичну звітність надавати відповідно до строків, установленим органами статистики.

З усіма особами, пов'язаними з охороною майна, укласти договір про повну матеріальну відповідальність. Проводити інвентаризацію необоротних активів робити 1 жовтня звітного року, оборотних активів і коштів - щокварталу.

Згідно з наказом про облікову політику первинні документи повинні підшиватися разом зі зведеними документами, згрупованими по регістрах журналу-ордера за звітний період, підшиваються в окрему справу відповідно росту кодів бухгалтерських рахунків.

Графік документообігу в господарстві оформляється у вигляді схеми по створенню, перевірці й обробці документів, виконується кожним підрозділом господарства, а також всіма виконавцями із вказівкою їхнього взаємозв'язку й строків виконання робіт.

Документообіг визначає головний бухгалтер підприємства. Графік також затверджується керівником підприємства. Важливою умовою раціональної організації документообігу є належне зберігання документів і можливість швидкого знаходження документа якщо буде потреба. Із цією метою організовується архів. Всі оброблювані документи зшиваються, переплітаються по характері операцій, що враховують.

З метою підтвердження вірогідності фінансової звітності проводиться інвентаризація майна незалежно від його місцезнаходження, а також всіх видів фінансових зобов'язань.

Інвентаризація проводиться згідно затвердженого графіка проведення інвентаризації. Інвентаризацію проводить спеціально створена комісія із трьох чоловік, яких з керівник.

Відповідно до облікової політики нарахування амортизації на нематеріальні активи здійснюється прямолінійним методом.

Облік матеріальних цінностей ведуть за загальноприйнятою методикою, використовуючи сальдовий метод і середньозважені ціни.

Загально-виробничі і непрямі витрати розподіляються між окремими об'єктами виробництва пропорційно всім прямим витратам без вартості основних матеріалів. Витрати на ремонт основних засобів у господарстві включають у витрати виробництва та розподіляються між окремими об'єктами виробництва пропорційно базі, що характеризує використання відремонтованого об'єкта.

Подальша деталізація витрат в обліку здійснюється в розрізі статей калькулювання собівартості. В сільському господарстві застосовують достатньо широку номенклатуру статей, яка наведена у таблиці.


Таблиця 1. Статті калькулювання собівартості продукції ТОВ "Агрофірма "КОЛОС"

Статті витрат

В рослинництві

В тваринництві

Допоміжні виробництва

Підсобні промислові

Витрати на оплату праці

+

+

+

+

Відрахування на соціальні заходи

+

+

+

+

Насіння і посадковий матеріал

+

Добрива

+

Засоби захисту рослин і тварин

+

+

Корми

+

+

Сировина і матеріали

+

+

Роботи та послуги

+

+

+

+

Витрати на утримання

основних засобів

+

+

+

+

У тім числі

Паливо і мастильні матеріали

+

+

+

+

Амортизація основних фондів

+

+

+

+

Інші витрати

+

+

+

+

Витрати на управління

+

+

+

+


Случайные файлы

Файл
68358.doc
РД 34.21.306-96.doc
99478.rtf
6676-1.rtf
148486.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.