Облік на АТП ТОВ "Перевізник" (16880)

Посмотреть архив целиком

ЗМІСТ


РОЗДІЛ 1 „ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА” 3

РОЗДІЛ 2: АНАЛІТИЧНО – РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА 4

2.1 Облік придбаних матеріалів 4

2.2. Облік використання матеріальних ресурсів у листопаді 4

2.3 Облік нарахування заробітної плати та утримань з неї 6

2.4 Облік амортизації основних засобів та облік оренди приміщення. 10

2.5 Облік доходу від реалізації продукції та послуг 11

2.6 Виявлення фінансового результату діяльності підприємства 12

2.7 Складання фінансової звітності 12

ВИСНОВОК 13

ДОДАТКИ 14


Вступ


Необхідність ефективного управління підприємством на основі даних бухгалтерського обліку зумовлює потребу в складанні фінансової звітності. Показники, відображені в фінансовій звітності та порядок їх заповнення, залежать від інтересів користувачів фінансової звітності. Процес інтеграції української економічної системи в європейську і світову спільноту висуває вимогу однотипності звітних форм і стандартів бухгалтерського обліку для всіх країн. Враховуючи це, П(С)БО, діючими в Україні, встановлені такі звітні форми: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал і Примітки до річної фінансової звітності.

Звітність як елемент бухгалтерського обліку — завершальний етап фінан­сового, податкового, виробничого та статистичного обліку. Вона призначена як для зовнішніх (держава, власники, партнери по бізнесу, інвестори), так і для внутрішніх користувачів і є джерелом різноманітної інформації для прий­няття рішень на внутрішньому і зовнішньому рівнях.

Держава використовує звітність для контролю за правильністю та своєчас­ністю розрахунків за податками, зборами, неподатковими платежами. Показ­ники звітності використовують для моніторингу господарсько-фінансової діяльності підприємств, її аналізу з метою прийняття рішень на макрорівні. Вищестоящі організації використовують звітність для контролю за діяльні­стю підлеглих підприємств і організацій, аналізу їхньої господарської діяль­ності, виявлення недоліків у роботі та управління. Статистичні органи на основі даних статистичної звітності групують показники діяльності підпри­ємств різних галузей, формуючи загальнодержавну статистику.

Дані фінансової і статистичної звітності широко використовуються нау­ковими установами для виявлення динаміки і тенденцій розвитку окремих галузей, факторного аналізу, підготовки науково обґрунтованих пропозицій для різних рівнів управління, написання підручників та навчальних по­сібників. На підприємствах звітність використовується для контролю за ви­конанням планів, аналізу господарської діяльності, формування стратегіч­них планів і рішень тощо. Від якості складання звітності залежить якість прийняття як тактичних, так і стратегічних рішень, а отже, і ефективність функціонування як кожного окремого підприємства, так і держави в цілому.

Обрана тема дослідження «Порядок складання фінансової звітності» є актуальною та проблемною для будь-якого підприємства та інших користувачів фінансової звітності. Від правильності складання та своєчасності подання фінансової звітності залежать відносини підприємства з контролюючими органами, можливість прийняття вірних господарських рішень та стратегічного планування. Актуальність розв’язання питань теоретичного і практичного значення зумовила вибір теми дослідження, його мету, завдання і структуру.

Метою курсової роботи є отримання навичок складання звітності підприємства.

Виходячи із зазначеної мети, завданнями курсової роботи є:

  • навчитись обробляти облікові регістри;

  • складати оборотно-сальдову відомість;

  • заповнювати фінансову звітність.


РОЗДІЛ 1 „ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА”


ТОВ «Перевізник» займається наданням послуг з перевезення та виробництва підшипників для мікроавтобусів ЛАЗ.

На підприємстві працює 6 чоловік:.

У тому числі водіїв 3, керівник-бугалтер – 1, майстер токар – 2.

На 1.11.07 на складі було 45 літрів дизельного палива, за ціною 3,50 за літр. 75 підшипників для мікроавтобусів ЛАЗ за ціною 26, 80 за штуку. 60 м2 сталі для виготовлення підшипників за ціною 40 грн./ м2

Основні фонди підприємства:

Станок для виробництва підшипників, первісна вартість якого 70000 грн., шліфувальний станок – 15000 грн. Загальна вартість 3 автомобілів – 400 тис. грн.

Стан майна та його джерел утворення ПП «Перевізник» на 1 листопада наведено в таблиці „Баланс”

Баланс ТОВ „Перевізник” на 01.11.07

Актив

Сума

Пасив

Сума

104

85000

131,1

20000

105

400000

131,2

150000

203

157,5

40

342721

201

2400

441

740

210

120

641,1

24000

301

443,5

641,2

650

311

30600

651

1560

361

25200

652

225

26

13000

653

225661

6800

Усього

546921


5469212 РОЗДІЛ: АНАЛІТИЧНО – РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА


2.1 Облік придбаних матеріалів


Для здійснення виробничої діяльності ПП «Перевізник» у листопаді місяця закупило ТМЦ, дані про які наведено в таблиці

Табл.. 2.1

Дані про придбання матеріальних цінностей у листопаді

Найменування

Од.виміру

К-сть

ПВ

ТЗВ

В-сть

Форма оплати

ПДВ

ДП

л

1500

4,8

120

7200

попер

1464

Сталь

М2

200

41

85

8200

наст

1657


Вартість ДП = 1500*4.8 = 7200 грн

Вартість сталі = 200*41 = 8200 грн

ПДВ ДП = 7200*0.2+120*0.2 = 1440 + 24 = 1464 грн

ПДВ сталь = 8200*0.2 + 85* 0.2 = 1640 + 17 = 1657 грн

Аванс за дизельне паливо = ВП+ТЗВ+ПДВдп+ПДВтзв = 7200+120+1464 = 8784 грн

Оплата за сталь = 8200+1657+85=9942 грн


2.2. Облік використання матеріальних ресурсів у листопаді

Таблиця 2.2.

Дані про використання виробничих запасів

Найменування

Одиниці виміру

Кількість

Залишкова

Придбана

Використана

ДП


45

1500

1520

Сталь


60

200

240


Використовуємо метод середньозваженої вартості:

Середньозважена ДПл = (45*3,50 + 1500*4,8) / 1545 = (157,5 + 7200)/1545 = 7357,5/1545 = 4,7

Розрахуємо вартість виданого дизельного палива:

Вдп = 1520*4,7 = 7238,45 грн

Ктзв = 120+85/2400+157,5+8200+7200 = 120+85/17957,5=0,011

Розрахуємо транспортно-заготівельні витрати до списання по дизельному паливу:

Втяв = 0,11*7238,45 = 82,6 грн

Середньозважена по сталі = (60*40+200*41)/260 = 40,7 грн

Вст = 240*40,7 = 9784,6 грн

ТЗВ = 0,011*9784,6= 107,6 грн

Оборотна відомість

Зміст операції

Дебет

Кредит

Сума

1

Нарахували аванс за ДП

371

311

8784

2

Нарахували ПК

641,3

644

1464

3

Оприходували ДП на складі

203

631

7200

4

Нарахували ТЗВ по ДП

210

631

120

5

Закриття 644

644

631

2566

6

Закриття 371

631

371

8784

7

Оприходували сталь

201

631

8200

8

Нарахували ПК

641,3

631

1657

9

Нарахували ТЗВ по сталі

210

631

85

10

Оплатили сталь

631

311

9942

11

Списання ДП на перевезення

23,1

203

7238,45

12

Списання ТЗВ до ДП

23,1

210

82,6

13

Списання сталі на вир-во прод

23,2

201

9784,6

14

Списання ТЗВ по сталі

23,2

210

107,6


Случайные файлы

Файл
27558.rtf
66686.rtf
8786-1.rtf
41561.rtf
82993.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.