Облік інших необоротних активів на прикладі "Рівненський завод тракторних агрегатів" (16876)

Посмотреть архив целиком

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. ВАДИМА ГЕТЬМАНА

КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ
Курсова робота

тема: Облік інших необоротних активів на прикладі "Рівненський завод тракторних агрегатів"м. Кривий Ріг

2010 р.


Зміст


ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА ЇХ РОЛЬ У ВИРОБНИЧОМУ ПРОЦЕСІ ВАТ "РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНИХ АГРЕГАТІВ"

1.1 Економічна сутність та класифікація інших необоротних матеріальних активів та їх зносу

1.2 Огляд нормативних документів, які регулюють облік інших необоротних активів

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ВАТ "РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНИХ АГРЕГАТІВ"

2.1 Первинний облік інших необоротних активів

2.2 Аналітичний та синтетичний облік інших необоротних активів

РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ ОБЛІКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ


П(С)БО – Положення (стандарт) бухгалтерського обліку.

МСФЗ – Міжнародні стандарти фінансової звітності.

МСБО – Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

Дт – дебіт.

Кт – кредит.

Субрах. - субрахунок.

Рах. – рахунок.

ПДВ – податок на додану вартість.

АЗ – акцизний збір.

НМА – необоротні матеріальні активи.

ІНМА – інші необоротні матеріальні активи.

С/Г продукція – сільськогосподарська продукція.ВСТУП


Облік необоротних активів – це важливе та актуальне питання в бухгалтерському обліку. Вивчення цього питання дає змогу краще прослідкувати господарські процеси, які відбуваються на підприємствах. Актуальність гармонізації у сфері бухгалтерського обліку основних засобів та інших необоротних матеріальних активів зростає у зв’язку з розширенням Європейського Союзу, яке відкриває нові перспективи для партнерства, економічної інтеграції та співробітництва.

Метою курсової роботи є виявлення економічної сутності інших необоротних активів, а також правил ведення первинного, аналітичного та синтетичного обліку інших необоротних матеріальних активів на підприємстві.

Завдання курсової роботи:

 • розширити, систематизувати та закріпити теоретичні знання та практичні навички ведення бухгалтерського обліку, набуті під час вивчення курсу "Фінансовий облік";

 • перевірити вміння застосовувати набуті знання для оцінки постановки обліку на підприємстві ВАТ "Рівненський завод тракторних агрегатів" і розробки пропозицій щодо її вдосконалення;

 • розвинути навички самостійної роботи і використання отриманих знань з організації і методики наукових досліджень у вирішенні завдань, поставлених у курсовій роботі.

Об’єктом дослідження є інші необоротні матеріальні активи.

Предметом дослідження є методика ведення обліку інших необоротних матеріальних активів на підприємстві.

Методи дослідження:

 1. Спостереження. Наукове дослідження ведення первинного, аналітичного та синтетичного обліку, документальне оформлення всіх процесів, що безпосередньо відбуваються на підприємстві за звітній період.

 2. Опис. В роботі описані всі вимоги та стандарти, яким повинен відповідати облік інших необоротних матеріальних активів.

 3. Аналіз. Виявлення тенденцій протікання різних процесів та операцій з необоротними активами, їх надходження або вибуття з підприємства, а також їх роль у виробничому процесі для підприємства.

 4. Узагальнення. Узагальнення всіх операцій з іншими необоротними активами, що відбуваються на підприємстві за звітній період і відображення їх у облікових регістрах.

 5. Систематизація аналітичних даних по підприємству для синтетичного обліку, а потім складання та подання фінансової звітності.

Підстави та вихідні дані для написання курсової роботи були надані підприємством ВАТ "Рівненський завод тракторних агрегатів".

Інформаційною базою написання курсової роботи є законодавчі та нормативні документи України, праці вітчизняних і закордонних вчених з питань обліку інших необоротних матеріальних активів, спеціалізовані періодичні видання, первинні документи, облікові регістри та форми звітності досліджуваного підприємства.РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА ЇХ РОЛЬ У ВИРОБНИЧОМУ ПРОЦЕСІ ВАТ "РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНИХ АГРЕГАТІВ"


1.1 Економічна сутність та класифікація інших необоротних матеріальних активів та їх зносу


Згідно із Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22 лютого 1997 року № 283/97-ВР матеріальними активами є основні засоби та оборотні активи у будь-якому вигляді, що відрізняються від коштів, цінних паперів, деривативів та нематеріальних активів [2, с. 2].

Необоротні активи є однією з двох груп основних засобів, яка має назву "інші необоротні матеріальні активи" (першою групою є власне основні засоби).

Необоротні активи визнаються активами лише за таких умов [17, с. 128]:

 • є ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигід;

 • вартість активу можна достовірно визначити;

 • актив утримується протягом терміну більшого ніж 12 місяців або одного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про матеріальні необоротні активи і розкриття їх у фінансовій звітності визначає П(С)БО 7 "Основні засоби". Виходячи з цього документа, інші необоротні матеріальні активи (як і основні засоби) – це активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більший ніж один рік (або операційного циклу, якщо він довший за рік). Зазначимо, що строк корисного використання (експлуатації) – це очікуваний період часу, протягом якого необоротні активи будуть використовуватися підприємством або з їх використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг).

Для цілей бухгалтерського обліку згідно з П(С)БО 7 інші необоротні матеріальні активи класифікуються за такими групами:

 • Бібліотечні фонди;

 • Малоцінні необоротні матеріальні активи;

 • Тимчасові (не титульні) споруди;

 • Природні ресурси;

 • Інвентарна тара;

 • Предмет прокату;

 • Інші необоротні матеріальні активи.

Облік інших необоротних матеріальних активів ведеться на рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи". Він призначений для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух інших необоротних матеріальних активів, до яких належать групи основних засобів, що обліковуються на рахунку 10 "Основні засоби". Рахунок "Інші необоротні матеріальні активи" активний.

За дебетом рахунка 11 відображаються:

 • надходження придбаних, створених, безоплатно отриманих інших необоротних матеріальних активів на підприємство (за первісною вартістю);

 • сума витрат, що пов’язана з поліпшенням об’єкта (реконструкція, модернізація), що приводить до збільшення майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від використання об’єкта;

 • сума дооцінки вартості об’єкта необоротних матеріальних активів.

За кредитом рахунка 11 відображається вибуття інших необоротних матеріальних активів внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом, а також у разі часткової ліквідації об’єкта та сума їх уцінки.

За цим рахунком ведуться такі субрахунки:

111 "Бібліотечні фонди" - на цьому субрахунку ведеться облік наявності та руху бібліотечних фондів;

112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" - тут відображається вартість предметів, строк корисного використання яких більший ніж один рік, зокрема спеціальних інструментів і пристосування, вартість яких погашається нарахуванням зносу за встановленою підприємством ставкою (нормою) з урахуванням очікуваного способу використання таких об’єктів;

113 "Тимчасові (не титульні) споруди" - ведеться облік експлуатаційних тимчасових (не титульних) споруд;

114 "Природні ресурси" - на цьому субрахунку ведеться облік наявності та руху придбаних природних ресурсів для видобутку (нафти, газу тощо);

115 "Інвентарна тара" - ведеться облік наявності та руху інвентарної тари;

116 "Предмети прокату" - ведеться облік наявності та руху активів, призначених для видачі напрокат;

117 "Інші необоротні матеріальні активи" - ведеться облік наявності та руху активів, які не обліковуються на попередніх субрахунках.

Облік бібліотечних фондів ведеться на рахунку 111 "Бібліотечні фонди". До бібліотечних фондів належать: книги, журнали, підшивки газет, які зберігаються в технічній бібліотеці підприємства і в поточному архіві. Підприємство зобов’язане вести облік книг, що надходять до бібліотечного фонду і вибувають, у встановлених одиницях. Облік має бути сумарним та індивідуальним.

Одиницею обліку бібліотечних фондів є примірник – кожна окрема одиниця книги. Додатковою одиницею є річний комплект – сукупність номерів періодичних видань за рік, що приймається за одну облікову одиницю фонду, а також переплетена одиниця (підшивка) – сукупність номерів періодичних видань, зшитих, переплетених або закріплених іншим способом в одне ціле, які приймаються за одну облікову одиницю.


Случайные файлы

Файл
56786.rtf
89227.doc
105279.rtf
42265.rtf
180356.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.