Облік виробничих запасів на промислових підприємствах (16851)

Посмотреть архив целиком

ЗМІСТ


ВСТУП

РОЗДІЛ I. ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКО – ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЗОВ «КОМПАНІЯ ТЕХНОПОЛ»

РОЗДІЛ II. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ РУХУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

РОЗДІЛ III. СИНТЕТИЧНИЙ ТА АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

РОЗДІЛ IV. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ТЗОВ «КОМПАНІЯ ТЕХНОПОЛ»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИВСТУП


Для здійснення виробничо-господарської діяльності підприємства використовують виробничі запаси, які є важливою і значною частиною оборотних активів підприємства.

Виробничі запаси займають особливе місце не лише у складі майна підприємства, а й у структурі витрат, оскільки вони є основною складовою формування собівартості готової продукції. Враховуючи це, виробничі підприємства особливу увагу приділяють саме обліку і аналізу виробничих запасів.

Для забезпеченості підприємства виробничими запасами та ефективності їх використання необхідно вживати комплекс заходів щодо виявлення, кількісного вимірювання та аналізу результатів. Це можливе при здійсненні систематичного обліку виробничих запасів, що зумовило актуальність теми проведеного дослідження. Основним джерелом інформації є дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Метою бакалаврської роботи є вивчення методичних аспектів обліку виробничих запасів. Для досягнення вказаної мети були поставленні і вирішені наступні завдання: досліджено економічну сутність виробничих запасів; вивчено методику аналізу забезпеченості та ефективності використання виробничих запасів; здійснено аналіз особливостей ведення обліку виробничих запасів.

Предметом дослідження є методика обліку виробничих запасів підприємства.

Як об’єкт дослідження обрано ТзОВ „Компанія Технопол”, яке займається виробництвом кабелю.

Теоретичною і методологічною основою дослідження є нормативні документи, які регулюють питання обліку виробничих запасів, а також підручники, навчально-методичні посібники, наукові статті.

Курсовий проект складається з вступу, 4-ох розділів, висновку, списку використаної літератури та додатків.РОЗДІЛ I. ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКО – ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЗОВ «КОМПАНІЯ ТЕХНОПОЛ»


В Україні склалися сприятливі умови для розвитку ринку виробів з металу. Найбільш затребуваною металевою продукцією сьогодні є кабель, труби і дріт. Попит на кабель пояснюється розвитком електроніки і тотальною зношеністю всіх електромагістралей.

Кабель мав попит у всі часи. Основними споживачами вважаються енергетики, зв'язківці і машинобудівники. В останні декілька років були прокладені сотні кілометрів оптоволоконного зв'язку. І це тільки початок, адже енергетики ще повністю не поміняли старі магістралі…

Втім, на них виробники кабелю не дуже орієнтуються у зв'язку з традиційною неплатоспроможністю енергетиків. Тому виробники кабельної продукції більше сподіваються на приватизовані підприємства і будівельно-монтажні організації, які оновлюють і прокладають мережі як у себе, так і в квартирах клієнтів.

Важливою подією для вітчизняних виробників стало введення для імпортерів мита на рівні 20 % майже на всі види кабельно-провідникової продукції. В результаті частка імпорту на українському ринку зараз не перевищує 25 %, а завозиться переважно та продукція, яка в Україні не випускається, або її виробництво тільки налагоджується. До такої продукції фахівці відносять кабелі з ізоляцією із зшитого поліетилену, кабелі для комп'ютерних мереж, кабельного телебачення, гнучкі кабелі в гумовій ізоляції.

Якщо не рахувати дрібних підприємств, то всього в Україні ринок кабелю поділений між вісьмома заводами і 14 підприємствами середньої величини. Сьогодні чимало заводів-виробників, які швидко нарощують обсяги виробництва, причому, в першу чергу, за рахунок створення нових високотехнологічних виробництв.

Спеціалізація кабельних заводів, безумовно, дещо відрізняється. Проте зараз, заради зниження собівартості продукції, вони нарощують обсяги виробництва, активно відходять від давальницької схеми роботи.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія Технопол» відноситься до підприємств, зайнятих виробництвом. Воно функціонує у сфері промислового виробництва та відноситься до суб’єктів малого підприємництва. Все це сприяє виникненню певних особливостей у господарсько-фінансовій діяльності даного підприємства.

Основним товаром, який виробляє ТзОВ «Компанія Технопол», є кабель та кабельно-провідникова продукція.

Товариство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблювану продукцію, послуги, підвищення доходів.

Основу планів становлять замовлення та договори, укладені із споживачами (покупцями) продукції, робіт, послуг і постачальниками матеріально-технічної продукції. Відносини ТзОВ «Компанія Технопол» з іншими підприємствами, організаціями та громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюється на основі договорів.

Підприємство самостійно здійснює матеріально-технічне забезпечення власного виробництва і капітального будівництва через систему прямих угод (контрактів), реалізує свою продукцію та майно за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно, або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавчими актами України,- за державними (регульованими) цінами. В розрахунках із зарубіжними партнерами застосовуються контрактні ціни, що формуються відповідно до умов і цін світового ринку.

Щодо фінансової діяльності підприємства, то порядок використання доходу (прибутку), що залишається після сплати податків та інших платежів у бюджет, визначають Збори Учасників. ТзОВ «Компанія Технопол» сплачує платежі в бюджет згідно чинного законодавства України (є платником ПДВ та єдиного податку 6%, сплачує платежі до фондів соціального страхування).

Особливе місце у діяльності підприємства займають виробничі запаси.

Запаси — це матеріальні ресурси (засоби виробництва, предмети споживання, інші цінності), необхідні для забезпечення розширеного відтворення, обслуговування сфери нематеріального виробництва та задоволення потреб населення, які зберігаються на складах або в інших місцях з метою їх наступного використання.

Основними завданнями обліку виробничих запасів є:

1) правильне та своєчасне документальне оформлення всіх операцій з руху матеріальних цінностей;

2) виявлення та відображення витрат, пов'язаних з їхньою заготівлею;

3) контроль за надходженням, заготівлею матеріальних цінностей, їх зберіганням;

4) одержання точних відомостей про залишки запасів, що знаходяться на складах і в коморах;

5) правильне та своєчасне виявлення запасів, які не використовуються на підприємстві та підлягають реалізації.

Забезпечення зберігання запасів здійснюють такими методами:

а) через систему матеріальної відповідальності — укладанням договорів із працівниками, які мають доступ до оформлення документів про рух матеріальних цінностей;

б) документальне оформлення всіх операцій руху матеріальних цінностей (прийняття, відпуск, списання);

в) затвердження окремим наказом посадового списку осіб, що мають право підписувати документи з прийняття, відпуску та списання матеріальних цінностей;

г) налагодження складського господарства;

ґ) проведення інвентаризації (вибіркової та суцільної).

Облік виробничих запасів як основи виробництва продукції даного підприємства має певні особливості. Відповідно до облікової політики підприємства (див. додаток А) визнання та первісну оцінку запасів (матеріалів, сировини, палива, комплектуючих виробів, товарів) потрібно здійснювати залежно від шляхів надходження запасів на підприємство: придбані за плату, виготовлені власними силами, внесені до статутного капіталу, одержані безоплатно, придбані у результаті обміну на подібні та неподібні запаси згідно з П(С)БО 9 «Запаси»[2].

Обліковою одиницею бухгалтерського обліку запасів на ТзОВ «Компанія Технопол» слід вважати найменування запасів. Такими, наприклад, є дріт мідний, пластикат, розчинник і т.п.

Оцінку запасів при вибутті підприємство здійснює за методом середньозваженої собівартості. Товариству цей метод найбільш підходить, адже для виробництва кабелю потрібна велика кількість запасів, що їх постачають різні підприємства. А отже і ціна не є стабільною. Тому найраціональнішим буде визначити середню ціну, за якою потім списується собівартість запасів.

Ще одним пунктом у обліковій політиці є те, що при складанні балансу потрібно здійснювати оцінку запасів та відображати у бухгалтерському обліку та звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.

У фінансовій звітності можна отримати таку інформацію про виробничі запаси:

а) облікові помітки, прийняті підприємством для оцінки запасів, включаючи використані формули собівартості;

б) загальну балансову вартістю запасів та балансову вартість окремих груп запасів згідно з їх класифікацією підприємством;

в) балансову вартість запасів, відображених за справедливою вартістю за вирахуванням витрат на збут;

г) суму запасів, визнаних упродовж звітного періоду;

ґ) суму списання запасів до чистої вартості реалізації;

д) раніше списаної вартості запасів у результаті збільшення їх чистої вартості реалізації;

е) обставини або подій, що призвели до сторнування раніше списаної вартості запасів;

є) балансову вартість запасів, переданих у заставу для забезпечення зобов’язань.


Случайные файлы

Файл
14084.rtf
145009.rtf
73685.rtf
RAMA.docx
121185.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.