Податкова система (163465)

Посмотреть архив целикомПодаткова системаТема 1: Сутність і класифікація податків


1. Поняття та функції податків


За економічним змістом податки – це економічні відносини між державою і платниками податків,з метою створення загальнодержавних централізованих грошових коштів, необхідних для виконання державою своїх функцій.

До податкових платежів відносяться: податок,збір і плата.

Податок- це обов’язків платіж який справляється до бюджетів усіх рівнів з юридичних та фізичних осіб у безспірному порядку.

Збір – це платіж,який стягується в основному до державних цільових фондів та місцевих бюджетів.

Плата – це сума коштів,яка повертається державі за тимчасове або постійне користування ресурсами.

Стягнення податків в Україні регламентується законом України "Про систему оподаткування", де під податками розуміють обов’язкові внески до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду здійснено у законодавчому порядку.

Сутність податків проявляється через їх функції:

 1. Фіскальна - означає формування державних доходів за допомогою акумулювання в бюджеті і позабюджетних фондах коштів для реалізації державної програми. Ці кошти витрачаються на соціальні послуги,господарські потреби,підтримку зовнішньої політики, безпека, адміністративно-управлінські витрати, платежі за державний борг.

 2. Регулююча – податки розподіляють та перерозподіляють доходи між різними верствами населення та між різними галузями економіки.2. Класифікація податків


Приводом для віднесення того чи іншого податку до певної групи слугує об’єкт оподаткування. В кожній групі податки діляться на періодичні та неперіодичні, що стягуються з юридичних та фізичних осіб або інших причин.

 1. За формою оподаткування:

 • Прямі (податок з фізичних осіб, податок на прибуток)

 • Непрямі ( ПДВ,АЗ,мито)

 1. За способом встановлення податкових ставок:

 • Реальні (податок на нерухомість,плата за землю)

 • Особисті (ПДФО,збори)

 1. За економічним змістом об’єкта оподаткування:

 • Майнові ( податок на нерухомість,податок з власників транспортних засобів)

 • Використання різних ресурсів ( рентні платежі,збір за забруднення навколишнього середовища)

 • Дохід або прибуток (ПДФО, податок на прибуток)

 • Різні дії (державне мито,збір за видачу ордера на квартиру)

 • Інші ( плата за патент)Тема 2. Податкова система України та її структура


1. Сутність податкової системи


Податкова система як елемент механізму відповідає економічному устрою країни, рівню розвитку продуктивних сил в системі державного регулювання економічних процесів.

Податкова система в кожній країні є основою фінансової системи. Вона з одного боку забезпечує фінансову базу держави, а з іншого виступає головним знаряддям реалізації державної економічної політики.

Податкова система – це сукупність податків, зборів і платежів законодавчо-встановлених у державі, а також система дій, що забезпечує їхню сплату, контроль і відповідальність за порушення податкового законодавства.

Необхідною умовою при формуванні ПС є врахування реальної соціально-економічної ситуації в країні.

ПС кожної країни відображає її специфічні умови:

- рівень розвитку економіки

- внутрішня і зовнішня політика

- рівень розвитку соціальної сфери

- традицій народу

- географічне положення

- клімат країни

- інші фактори

тому форми оподаткування однієї країни відрізняється від іншої.


2. Структура податкової системи


ПС України складають загальнодержавні та місцеві податки, збори, платежі.

Загальнодержавні податки встановлюються Верховною Радою України і справляється на всій території країни, а порядок їх зарахування до бюджету певного рівня визначається відповідно чинного податкового законодавства та Закону України "Про державний бюджет".

До загальнодержавних податків зборів платежів відносять:

- ПДВ;

- АЗ;

- податок на прибуток підприємства;

- ПДФО;

- мито;

- податок на нерухомість;

- плата за землю;

- податок за транспортних засобів та самохідних машин;

- збори до пенсійного фонду і фонду соціального страхування…

Місцеві податки і збори, механізм їх стягнення та порядок сплати встановлюється сільськими, селищними, міськими радами відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок установлених законами України крім збору за проїзд по території прикордонних областей, автотранспортом, що прямує за кордон, який встановлюється обласними радами.

Суми цих податків і зборів зараховуються до місцевих бюджетів:

- податок з реклами, комунальний податок;

- збір за припаркування автотранспорту;

- ринковий збір;

- курортний збір;

- збір за участю в бігах на іподромі;

- використання місцевої символіки;

- проведення кіно і телезйомок;

- збір з власників собак.Тема 3. Сутність податкової політики держави


1. Суть і типи податкової політики


Податкова політика – це система спрямованих дій та певних економічних, правових, організаційно-урядових заходів для досягнення визначених завдань, що стоять перед суспільством за допомогою податкової системи країни.

Зміст і цілі податкової політики можуть змінюватись залежно від факторів (об’єктивних та суб’єктивних) та обумовлені соціально-політичним ладом суспільства.

Виділяють такі типи бюджетно-податкової політики:- Дискреційною політика називається тоді, коли уряд свідомо вносить зміни в податкову систему і витрати бюджету з метою впливу на реальний ВВП, зайнятість, інфляцію.

Таким чином, зміни в податковій системі залежить від рішень уряду.

Вона може бути:

1) Стимулююча, яку доцільно проводити при економічному спаді. Вона передбачає зменшення податкових вилучень з доходів громадян з метою збільшення сукупного попиту.

2) Стримуюча, доцільна тоді, коли економіка знаходиться у стані надмірного підйому і попит перевищує пропозицію, тому з’являється необхідність обмеження споживчих витрат населення. Це можна зробити збільшуючи податкові вилучення шляхом підвищення ставок оподаткування чи раціоналізації податкових пільг.

- Не дискреційна політика базується на теоретичному припущенні, що ПС сама по собі має здатність автоматично впливати на економічний цикл і податкові вилучення збільшуються при зростанні ВВП і зменшуються при його спаді, тобто має місце стабілізуючий ефект.


2. Сутність системи оподаткування


Відомі такі системи:

1) Регресивна – якщо ефективні податкові ставки (відношення сплаченої суми податку до поточного доходу) для платників з високою платоспроможністю нижче ніж для тих, у кого ця здатність низька.

2) Прогресивна – якщо ефективні податкові ставки для платників з високою платоспроможністю вище ніж для тих, у кого ця здатність низька.

3) Пропорційна – ефективні податкові ставки для всіх груп однакові.

Податкове навантаження – це частина доходу фізичних і юридичних осіб, що перерозподіляється через державний бюджет.

Для його виміру використовують показники:

- на макрорівні – визначається частка податкових надходжень до бюджету відносно ВВП.При характеристиці податкового навантаження на мікрорівні, можна використовувати показники:

- частку податкових виплат підприємства у загальній сумі прибутку:- частка податкових віплат в обсязі продажу:Задача №1

Необхідно визначити тип податкової системи шляхом розрахунку ефективної податкової ставки, якщо:

- до оподаткування доходи групи платників з низькими доходами становлять 80000 грн.

- доходи платників з високим доходом становлять 260000 грн.

- сума сплачених податків платників з низькими доходами – 9000 грн.

- платникам з високими доходами – 21000 грн.

Розв’язання:

1) Визначаємо структуру доходів до сплати податків:2) Знайдемо ефективну податкову ставку:3) Дохід після сплати податків:


Дпс. = 80000 – 9000 = 71000 – для платників з низьким доходом;

Дпс.’ = 260000 – 21000 = 239000 – для платників з високим доходом;


4) Визначаємо структуру доходів після сплати податків.Висновок: у зв’язку з тим, що ефективна податкова ставка платників з низькими доходами вище ефективної податкової ставки для платників з високими доходами, податкова система є регресивною. Після сплати податків структура доходу розподілилась на користь платників з високим доходом.


Задача №2

Необхідно визначити податкове навантаження за різними методами, якщо податкові виплати підприємства за звітній рік становить:

- з податку на прибуток – 3,5 тис. грн.

- з ПДВ – 0,9 тис грн.

- з податків зборів, що виходять до валових витрат – 2,1 тис. грн.

- з інших податків і зборів – 0,8 тис. грн.

Балансовий прибуток підприємства за звітній рік становить 18000 грн.

Обсяг продажу з ПДВ – 690000 грн.

Розв’язання:

1) Визначити податкові виплати за звітній рік:ПВ = 3,5 + 0,9 + 2,1 + 0,8 = 7,3 тис. грн.


2) Визначити навантаження:

- як частину податкових виплат у загальній сумі прибутку:як частину податкових виплат в обсязі продажу:


Случайные файлы

Файл
142234.rtf
355.doc
56417.rtf
158859.rtf
pravo.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.