Теоретична і прикладна метрологія (125515)

Посмотреть архив целиком


Конспект лекцій за темою

Теоретична і прикладна метрологія”


Зміст


1. Вступ

1.1 Мотиви винаходу та застосування засобів вимірювальної техніки.

1.2 Концептуальні підходи до створення еталонів фізичних величин.

1.3 Зв'язок метрології з іншими науками.

2. Міжнародне співробітництво у сфері метрології

3. Освітянська діяльність у сфері метрології.

4. Роль вимірювань у розвитку гуманітарних наук

4.1 Вимірювання якості (кваліметрія).

4.2 Вимірювання інформації.

4.3 Вимірювання у медицині.

4.4 Вимірювання у педагогіці.

4.5 Вимірювання у юриспруденції.

4.6 Вимірювання у економіці.

4.7 Вимірювання у соціології

4.8 Вимірювання у історії

4.9 Вимірювання у спорті

4.10 Вимірювання у мистецтві.

Заключні положення


1. Вступ


Починаючи новий предмет традиційно ми маємо с перших кроків визначитися з його місцем та призначенням у багатогранній діяльності людини. І це нам допоможе зробити аналіз визначень, що таке є метрологія.

Офіційне: метрологія - це наука про вимірювання (Vocabulary International in Metrology)

Розгорнуте: метрологія - це наука про вимірювання, методи і засоби забезпечення їх єдності та способи досягнення потрібної точності.

Єдність вимірювань – це стан вимірювань, коли їх результати виражені в узаконених одиницях, а похибки відомі.

Точність – близькість результату вимірювання до істинного значення величини.

Наочне: метрологія - це діяльність, пов'язана з вимірюваннями.

Види діяльності:

Партійна фракція депутатів Верховної Ради вносить зміни до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" - політична, законотворча.

Вчений-зберігач проводить звірення національного еталону України з національним еталоном іншої країни - наукова, міжнародна

Робітник вимірює розміри деталі, що обробляється на верстаті - виробнича, прикладна

Хазяйка готує святковий торт та відміряє складові за рецептом – побутова

Продавець на ринку підпилює гирю - кримінальна

Пішохід переходить вулицю в забороненому місці та оцінює швидкість автомобіля, що наближається – повсякденна, підпадає під дію кодексу про адміністративні правопорушення.

Мета курсу – довести до слухачів історію виникнення вимірювань, основні поняття метрології та її місце у суспільному житті.

Метрологія відповідає на вічне питання - Скільки?


1.1 Мотиви винаходу та застосування засобів вимірювальної техніки


Людина народжується для вимірювань. Вимірювання є одним із засобів виживання людини, Вона саме є вимірювальним приладом, використовуючи для цього п'ять своїх природних органів чуття - зір, слух, смак, нюх, дотик. (довжину, масу, кут, час, температуру, силу світла, швидкість та напрям тощо).Натуральне кустарне виробництво.

Примітивні поняття о відносних шкалах та мірах.

"На око" - найстаріший універсальний метод вимірювання.

Хоча й на разі органолептичні методи вимірювання широко застосовуються, особливо у галузі контролю якості продуктів харчування.

Далі - поява виробництва та торгівлі. Натуральний обмін, поява грошей (одиниця еквівалентної вартості товару), оцінка кількості товару – ваги, гирі, міри довжини і місткості. Щоб торгівля здійснювалась без обману - інститути повірників на наглядачів. Агірономи та агіропрати (древня Греція).

Самим сильним почуттям людини є жадібність.

Еталони – церква (віра, гріх) пізніше - монетні двори (точність, жорсткий нагляд).

Біблія:

Неверные весы - мерзость пред Господом, но правильный вес угоден Ему.”

Да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верная и гин верный.”


1.2 Концептуальні підходи


Задача - де, у чому шукати міру, еталон?

Використовуючи самого себе - пальці, руки, ноги, зріст тощо.

1.У самій людині містяться одиниці довжини (лікоть, дюйм, п'ядь, фут, сажень тощо).

2. У світі, у якому живемо. Земний меридіан, період обертання Землі навколо Сонця.

3. Універсальні світові константи.

Еталон – ЗВТ, що забезпечую відтворення та (або) зберігання одиниці та передавання її розміру іншим ЗВТ.


1.3 Зв'язок метрології з іншими науками


Основою класичної метрології є фізика і сама метрологія по суті є прикладною галуззю фізики. Всі засоби вимірювальної техніки представляють собою матеріальні об'єкти та використовують у якості основи методу вимірювання ті чи інші фізичні закони, явища та ефекти.

Математика знайшла своє застосування в метрології при розробці теорії і методів статистичної обробки результатів вимірювання та теорії похибок вимірювання.

Решта наук та дисциплін здебільш лише використовують методологію та матеріальну базу метрології для вирішення власних вимірювальних задач.

Сучасна метрологія складається з трьох основних підрозділів:

- наукова (теоретична) метрологія

- прикладна (практична) метрологія

- законодавча метрологія

Міжнародна система одиниць SI

1. Метрична.

2. Когерентна.

Існує сім основних одиниць фізичних величин, які взагалі описують метрологічну картину матеріального світу. Метр, кілограм, секунда, кельвін, ампер, кандела та моль. Решта - похідні.

Система SI народилася у надрах Французької революції і в неї закладена колективна ідеологія. „Для всіх народів, на всі часи”.

Всі ЗВТ умовно розподілені на дванадцять видів:

01 - вимірювання геометричних величин;

02 - вимірювання механічних величин;

03 - вимірювання параметрів потоку, витрати, рівня та об'єму речовин;

04 - вимірювання тиску, вакуумні вимірювання;

05 - вимірювання фізико-хімічного складу та властивостей речовин;

06 - температурні та теплофізичні вимірювання;

07 - вимірювання часу та частоти;

08 - електричні і магнітні вимірювання:

09 - радіотехнічні і радіоелектронні вимірювання;

10 - вимірювання акустичних величин;

11 - оптико-фізичні вимірювання;

12 - вимірювання характеристик іонізуючих випромінювань та ядерних констант.

Основними задачами наукової метрології є:

- розробка теоретичних основ метрології;

- розробка та вдосконалення методів відтворення одиниць фізичних величин та передавання їх розмірів;

- розробка та зберігання еталонів фізичних величин.

Основне рівняння вимірювання:


Х = кхо


де Х – істинне значення вимірюваної величини; хо – одиниця вимірювання; к – кількість одиниць вимірювання, що відповідає значенню вимірюваної величини; Δ – похибка (невизначеність) вимірювання - міра недосконалості вимірювання.

Признак науки – те, що вона оперує з абстракціями.

Математика – точка, лінія, нескінченість.

Фізика – ідеальний газ, абсолютно чорне тіло.

Метрологія – істинне значення вимірюваної величини.

Одиниця вимірювання – величина певного розміру, прийнята за угодою для кількісного відображення однорідних з нею величин. Розмірність

Похибка вимірювання – різниця між результатом вимірювання та істинним значення вимірюваної величини.

Невизначеність вимірювання – параметр, що характеризує розсіяння значень, які можна приписати вимірюваній величині.

Шкала – послідовність значень величини, які присвоєні цим величинам відповідно до узгоджених правил. Шкали найменувань, порядку, відношення.

Найменувань – класифікація тварин, рослин, груп крові, смак тощо. Робиться оцінка еквівалентності.

Порядку – рівень знань, рівень майстерності спортсменів, інтенсивність землетрусу тощо

Умовні числа, бали. Визначається не тільки еквівалентність, але і зростання чи зменшення.

Відношення - температура, інтервали часу, довжини тощо. Вимірюються інтервальні скалярні величини. Має іменовану одиницю вимірювання (або умовну) та нуль шкали. Може мати реперні точки. Позитивні та негативні значення.

Методи вимірювання – прямі, опосередковані; зіставлення, протиставлення, порівняння з мірою, компенсаційні, накладання.

Основними задачами прикладної метрології є:

- розробка та виробництво засобів вимірювальної техніки (ЗВТ);

- застосування ЗВТ;

- повірка (калібрування, атестація, випробування) ЗВТ;

- розробка методик виконання вимірювання.

Тенденції – виключення присутності людини при реалізації процесу вимірювання. Ворог №1 точних вимірювань – людина.

Ваги рівноплечі (накладання гир) –шкальні нерівноплечі – шкальні квадрантні - тензоваги – автоматичні чекодрукуючі ваги

Загальні тенденції у приладобудуванні:

Мініатюрізація сенсорів на базі нанотехнологій

Перехід з аналогових на цифрові технології оброблення вимірювальної інформації.

Самодіагностування, індикація нештатних ситуацій

Збереження архівів результатів вимірювання та нештатних ситуацій.

Передача вимірювальної інформації на великі відстані.

Інтеграція ЗВТ у вимірювально-інформаційні системи.

Захист від несанкціонованого втручання.

Екологічність (електромагнітна сумісність, утилізація тощо).

Директива Євросоюзу МІД 22

Основними задачами законодавчої метрології є:

- розробка та впровадження нормі правил у сфері метрології;

- дозвільна діяльність у сфері метрології;

- наглядова діяльність у сфері метрології.

Закон України „Про метрологію та метрологічну діяльність”

Стаття 20. Сфера державного метрологічного контролю і нагляду

Державний метрологічний контроль і нагляд стосовно засобів вимірювальної техніки та методик виконання вимірювань поширюється на вимірювання, результати яких використовуються під час:


Случайные файлы

Файл
182099.rtf
65525.rtf
164930.doc
94190.rtf
2738-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.