Основи розробки бізнес-плану (104792)

Посмотреть архив целиком

Міністерство аграрної політики України

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КУРСОВЕ ПРОЕКТУВАННЯ

З ІНЖЕНЕРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК


ЖИТОМИР-2010Укладачі: к.т.н., доцент, зав. кафедрою технічного сервісу та інженернї екології С.М. Герук, к.і.н., викладач О.М. Сукманюк, к.т.н., ст. викладач М.Л. Заєць, к.с.-г.н., доцент Дерев‛янко Д.А., к.т.н., доцент Савченко В.М., асистент Міненко С.В., асистент Хоменко С.М. (Житомирський національний агроекологічний університет), к.т.н, професор Михайлович Я.М., к.т.н., професор Мельник І.І. (Національний універистет біоресурсів і природокористування України), к.т.н., професор Сідашенко О.І. (Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка)ЗМІСТ


Оформлення і захист курсового проекту

Вступ

 1. Бізнес-план

1.1 Опис підприємства та характеристика його продукції

1.2 Оцінка ринку збуту

1.3 Конкуренція та стратегія маркетингу

1.4 План виробництва

1.5 Організаційний план

1.6 Юридичний план

1.7 Ризики та шляхи їх усунення

1.8 Фінансовий план

2. Організація ремонту і стан ремонтно-обслуговуючої бази господарства

2.1 Визначення загального об’єму ремонтно-обслуговуючих робіт і обґрунтування програми центральної ремонтної майстерні

2.2 Обґрунтування режиму і розрахунок річних фондів часу майстерні, робочих, обладнання

2.3 Розрахунок площі майстерні

2.4 Енергетичний розрахунок

2.4.1 Розрахунок річної потреби в силовій і освітлювальній Електроенергії

2.4.2 Розрахунок річної потреби тепла на опалення і вентиляцію

2.5 Розрахунок вартості основних виробничих фондів

2.6 Розрахунок собівартості ремонту

2.7 Розрахунок показників ефективності проектного рішення

3. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства

3.1 Матеріально-технічне забезпечення

3.2 Забезпечення кадрами

3.3 Стан умов праці на окремих виробничих об’єктах

3.4 Аналіз захворюваності

3.5 Аналіз травматизму

3.6 Атестація робочих місць

Список використаних джерел
Оформлення і захист курсового проекту


Курсовий проект оформляється у вигляді пояснювальної записки обсягом 35-40 сторінок і двох листів креслень (формат А1).

Креслення виконуються на ватмані у відповідності до вимог встановлених СТП 2.01-2005 Стандарт підприємства. Проекти (роботи) курсові та дипломні. Загальні вимоги до оформлення. (А. Малиновський, В. Микитюк, С. Герук, О. Сукманюк). Титульна сторінка оформляється за наведеною формою (додаток 1).

Надписи на обкладинці роблять креслярським шрифтом відповідно із ГОСТ 2.304-68.

Пояснювальна записка повинна складатися з таких частин:

 1. Реферат

 2. Зміст

 3. Вступ

 4. Резюме

 5. Опис підприємства та характеристика його продукції

 6. Оцінка ринку збуту

 7. Конкуренція та стратегія маркетингу

 8. План виробництва

 9. Організаційний план

 10. Юридичний план

 11. Ризики та шляхи їх усунення

 12. Фінансовий план

Курсовий проект виконується відповідно до методичних вказівок і захищається студентом на кафедрі перед комісією.

Вихідна інформація і завдання до курсового проектування. Курсове проектування виконується, як правило, за матеріалами конкретного господарства – сільськогосподарського чи ремонтно-обслуговуючого.

В завданні на проектування повинні бути вказані наступні вихідні дані: район розміщення господарства, планове річне напрацювання по маркам машин. Крім того, можуть бути задані напрацювання від останнього ремонту чи ТО машин, напрацювання після цього ремонту /ТО/, строки виконання польових робіт, кількість голів худоби і птахів в господарстві, назва цеху /дільниці/, для якого розробляється система управління.

Вихідні дані для курсового проектування студенти отримують в період ремонтної практики. Якщо з яких-небудь причин студент не зміг отримати вихідні дані до проектування, то вони видаються викладачем.Вступ


Бізнес-план є відображенням стратегії підприємства, що охоплює питання визначення напрямків розвитку підприємства і здійснення його довгострокових планів, спрямованих на отримання максимального прибутку.

У вступі слід відобразити загальну характеристику бізнес-плану.

При необхідності дати пояснення про особливості, які має даний курсовий проект у порівнянні з рекомендаціями.1. БІЗНЕС-ПЛАН


Резюме

Бізнес-план починається з резюме (додаток 2). Розділ може бути написаний тільки тоді, коли є всі інші розділи. Мета цього розділу-зацікавити потенційних партнерів, інвесторів та дати чітке уявлення про питання, які детально розглянуті в бізнес плані. Виклад повинний бути украй простим і лаконічним, мати мінімум спеціальних термінів. Обсяг розділу не повинен перевищувати 1,5-2 сторінки.

У даному розділі необхідно відобразити:

- суть проекту, тобто чим ви збираєтесь займатись (напрямок, механізована технологія);

- характеристику майбутньої продукції, тобто, чим ваш товар буде відрізнятись від існуючого на ринку і чому покупці захочуть придбати саме його ;

- фінансові результати, які ви очікуєте від свого проекту в майбутньому (обсяг продажу, витрати на виробництво, ціна продукції, очікуваний прибуток і, нарешті, суму кредиту і термін, протягом якого ви зможете гарантовано його повернути).

Укладаючи бізнес-план необхідно постійно тримати в голові питання, що будуть, насамперед, цікавити майбутніх кредиторів або інвесторів:

 • що я одержу при успішній реалізації цього бізнес-плану?

 • який відсоток ризику втрати моїх грошей?

ПРИКЛАД 1

Резюме

Метою бізнес – плану є створення дільниці, яка приноситиме прибуток. Такою дільницею може бути дилерська діагностична станція на базі ТОВ «Житомирський автоцентр КамАЗ».

Для організації дільниці необхідно 391540 грн.

Послуги, які пропонуються клієнтам при діагностиці успішно реалізовуватимуться завдяки використанню передових технологій з використанням нового сучасного устаткування і комп'ютерної техніки. Довіра до бізнесу фірми повинна викликати високу якість діагностичних послуг в поєднанні із зниженням цін.

Основними економічними показниками діагностичної дільниці ТОВ «Житомирський автоцентр КамАЗ» (за 1 рік) є:

- виручка – 660000 грн.

- витрати - 563160 грн.

- рівень рентабельності – 20.2 %

Вигідність ведення бізнесу діагностичної дільниці значною мірою визначається розміщенням його у межі міста, де немає подібних дільниць.

ПРИКЛАД 2

Резюме

Охорона праці є необхідною при будь-якому товарному виробництві. Тому розроблення і впровадження заходів з охорони праці повинне проводитися в підприємстві на етапах проектування виробництва і впровадження технологічних процесів у цілому.

Покращення умов більшості працюючих, зменшення травматизму та запобігання нещасним випадкам є основою для складання бізнес-плану з охорони праці у СГП „Потилко”. Оскільки, згідно аналізу, стан охорони праці вимагає удосконалення на даному підприємстві.

ПРИКЛАД 3

Резюме

Охорона праці є необхідною складовою сільськогосподарського виробництва. Тому розроблювати i впроваджувати заходи з охорони праці потрібно проводити у господарстві на всіх етапах проектування виробництва i впровадження технологічних процесів загалом та, зокрема, під час виконання механізованих робіт у господарстві. Постійна потреба необхідної кількості сучасних сільськогосподарських машин i механізмів у господарстві не дозволяє виконувати механiзованi роботи своєчасно i якісно, а тому зростає ризик травмування працівників. До того ж наявна у господарстві техніка не є новою, вона вимагає постійних ремонтів.

Основним завданням для господарства є отримання сільськогосподарської продукції. Разом з тим покращення умов праці працiвникiв, зменшення рівня виробничого травматизму та запобігання нещасним випадкам є необхідною складовою дiяльностi господарства i ці питання з охорони праці повинні знайти своє місце під час складання бізнес-плану. Виконаний аналіз у СТОВ „Вереси” Житомирського району стану охорони праці вимагає його поліпшення. Зокрема потрібно врахувати, що вiд впровадження працеохоронних заходів буде не лише матеріальний , але й соціальний ефект, що знайде вираження у покращені умов праці, підвищенні рівня соціальної захищеності працiвникiв.

В курсовому проекті рекомендується впровадити насамперед органiзацiйнi заходи з охорони праці, що не вимагатиме значних додаткових матеріальних витрат.

ПРИКЛАД 4

Резюме

Суть проекту полягає у розрахунку економічної вигідності виробництва картоплі.

Для того, щоб отримати добрі результати (високу врожайність та якість) підприємство закуповує елітний хворобостійкий районований сорт картоплі. Це дасть змогу отримати гарний валовий збір продукції та зменшити собівартість виробництва, що зробить можливим продаж продукції за цінами нижчими ніж у конкурентів.

З засадженої площі (180 га) планується отримати 3600 т товарної продукції, з якої на продаж піде 3300 т (300 т насіннєвий фонд та на власні потреби). При відпускній ціні 2000 грн/т, підприємство планує отримати дохід в сумі 6,6 млн. грн., тобто близько 4 млн. грн. чистого прибутку. Витрати на виробництво планується покрити власними коштами господарства, т.я. це зменшити їх на суму відсотків по кредиту.


Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.