Методичні вказівки та програмні робочі матеріали з переддипломної практики (100734)

Посмотреть архив целиком

ВІННИЦЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Методичні вказівки та програмні робочі матеріали з переддипломної практики

(для студентів V та VI курсів усіх форм навчання спеціальності 8.050201

Менеджмент організацій”)

ВІННИЦЯ – 2010


Методичні вказівки та програмні робочі матеріали з переддипломної практики (для студентів V та VI курсів усіх форм навчання спеціальності 8.050201 “Менеджмент організацій”) Вінниця ВФЕУ, 2010. - 30 с.

Українською мовою

Укладач: к.е.н., професор Боковець В.В., викладач Гусак Н.І.

Редактор: Паюк І.М.


Зміст


Вступ

Розділ 1. Загальні положення про проведення переддипломної практики з фаху

1.1 Мета та зміст практики

1.2 Організація, проведення та керівництво практикою

Розділ 2. Написання звіту з переддипломної практики з фаху

2.1 Структура звіту

2.2 Правила оформлення

Розділ 3. Підведення підсумків практичної підготовки студентів

3.1 Щоденник практики й порядок його подання

3.2 Критерії оцінювання знань, умінь і навичок практикантів

3.3 Підведення підсумків практики

Додатки

Список рекомендованої літературиВступ


Підвищення ефективності і якості суспільного виробництва вимагає раціонального поєднання теоретичних знань фахівців з умінням вирішувати практичні питання, підвищення рівня виробничої підготовки, диктує необхідність розширення і зміцнення зв'язків вищих навчальних закладів з підприємствами відповідних галузей економіки.

Фахівець повинен у досконалості володіти своєю спеціальністю, мати широку наукову і практичну підготовку, бути вмілим організатором, здатним на виробництві застосовувати принципи наукової організації праці, уміти працювати з людьми.

Навчальний процес у вищих навчальних закладах (надалі - навчальний процес) - це система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти на певному освітньому або кваліфікаційному рівні відповідно до державних стандартів освіти.

Практика студентів є невід'ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів в вищих навчальних закладах і проводиться на сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей господарства, культури, торгівлі.

Програма переддипломної практики зорієнтована на вивчення господарського механізму функціонування підприємства (організації), зовнішнього середовища, проблем його розвитку і взаємодії двох рівнів – підприємства в цілому та його підрозділів. Аналізу підлягають економічні взаємозв’язки виробничих підрозділів і підрозділів апарату управління, що й зумовлює вибір відповідних місць проходження практики.

У період практики студентів закладаються основи досвіду професійної діяльності, практичних умінь і навичок, професійних якостей особистості фахівця. Від ступеня успішності на цьому етапі залежить професійне становлення майбутнього фахівця.


Розділ 1. Загальні положення про проведення переддипломної практики з фаху


1.1 Мета та зміст практики


Згідно з Закону України “Про вищу освіту” (ст.42) обов’язковим елементом навчального плану освітньо-професійної підготовки фахівців відповідного рівня у вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації є практична підготовка студентів.

Основним навчально-методичним документом, що регламентує практичну підготовку студентів вищого навчального закладу, є програма практичної підготовки студентів, укладена з врахуванням багатоступеневих освітньо-кваліфікаційних рівнів вищої освіти.

Організація та методичне забезпечення практичної підготовки студентів відповідають освітньо-професійній програмі фахівця, затвердженій для нього освітньо-кваліфікаційній характеристиці та її варіативної компоненти для відповідної спеціалізації, а також мають враховувати специфіку галузей економіки в яких буде працювати випускник після закінчення навчання, основні завдання, види та зміст діяльності фахівця відповідної спеціалізації, а також особливості підприємств, які є базами практики.

Програма практики є основним навчально-методичним документом, який регламентує загальні положення щодо організації, порядку проведення та підсумків усіх видів практики, визначає їх змістовну частину і тривалість проходження. На основі цієї програми розробляються робочі програми та відповідні методичні матеріали усіх видів практики.

Програма практики є навчально-методичним документом, в якому визначається мета і завдання практики на кожному етапі її проходження, їх взаємозв’язок між собою та з навчальною і науково-дослідною діяльністю студентів, а також загальні питання щодо організації, керівництва та підведення підсумків практики.

Програму підготовлено до структурно-логічної схеми навчального процесу та вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця спеціальності “Менеджмент організацій”. Переддипломна практика підсумовує та логічно завершує теоретичне навчання студентів спеціальності “Менеджмент організацій” освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”. Переддипломна практика є завершальним етапом навчання і проводиться з метою узагальнення та вдосконалення знань, практичних умінь і навичок, оволодіння професійним досвідом і готовності майбутнього фахівця до самостійної трудової діяльності, збирання матеріалів для магістерської роботи.

Метою практики є закріплення теоретичних знань, які були отримані в процесі навчання, формування в студента професійного вміння приймати самостійні рішення в певних виробничих умовах, оволодіння студентами сучасними методами, формами організації, знаряддями праці в галузі їх майбутньої спеціальності.

У процесі професійної підготовки студентів увага відповідальних за проведення практики повинна акцентуватися на:

розвитку творчих здібностей студента;

самостійності студента;

умінні студентами приймати рішення;

спроможності працювати в колективі.

Практика студентів проводиться відповідно до діючих Державних та галузевих стандартів вищої освіти.

Метою переддипломної практики є:

1) систематизація, закріплення й розширення теоретичних і практичних знань, умінь й навичок студентів за фахом;

2) перевірити професійну готовність майбутнього фахівця до самостійної трудової діяльності;

3) збір, узагальнення й аналіз матеріалів по темі роботи.

Для магістра передбачається набуття більш глибоких практичних умінь та навичок. Практика у відповідних підприємствах, організаціях і установах є не тільки передумовою формування навичок та знайомства з виконання функцій фахової та керівної роботи (як у бакалавра), а й стає об’єктом проведення самостійного прикладного наукового дослідження і виконання реальної дипломної роботи, яка виконується здебільшого на замовлення конкретних підприємств.

Магістр з менеджменту організацій повинен вміти:

проводити системний аналіз діяльності організації;

розробляти стратегічні напрями розвитку організації, забезпечувати її конкурентоспроможність;

планувати та прогнозувати діяльність організації (підрозділу);

розробляти та впроваджувати нововведення;

поєднувати усі види ресурсів організовувати колективну працю по досягненню місії організації;

приймати управлінські рішення та організовувати їх реалізацію

організовувати ділові контакти підприємства із зовнішнім середовищем та зовнішньоекономічну діяльність;

управляти якістю та конкурентоспроможністю продукції, забезпечуючи захист прав споживачів, формувати колектив і управляти персоналом;

розробляти ефективні системи мотивації та оплати праці, створювати сприятливий соціально-психологічний клімат в колективі;

оцінювати та контролювати виконання рішень, підтримуючи виконавську дисципліну;

збалансовувати узгодження надходження та ефективне використання всіх ресурсів у часі та просторі, здійснюючи маневрування всіма видами ресурсів;

діагностувати та аналізувати конфліктні ситуації, нейтралізувати їх, використовуючи відповідні структурні та особистісні методи управління конфліктами;

проводити наукові дослідження;

створювати підлеглим сприятливі умови для навчання та розвитку, виявляти та оцінювати індивідуальні потреби працівників у навчанні, розробляти проекти планів підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

користуватись технічною та технологічною документацією;

працювати в мережі Internet;

самостійно виконувати завдання за заданою науковою темою;

контролювати дотримання правил охорони праці та техніки безпеки;

робити узагальнення наукового характеру.

Завдання практики є:

формування інформаційної бази для проведення аналітичних планових розрахунків у дипломному дослідженні;

збір практичних матеріалів, необхідних для написання магістерської роботи;

дослідження програмного забезпечення для існуючих на підприємстві технологій;

виконання індивідуального завдання з науково-дослідної роботи;

одержання досвіду рішення практичних задач, що вимагають застосування професійних знань і вмінь фахівця.

Збір матеріалу для звіту з практики, виконання індивідуального завдання по практиці, ведення щоденника й оформлення звіту по практиці проводиться студентом самостійно. Лише в окремих випадках, при виникненні питань, зв'язаних зі специфікою даного підприємства, практикант звертається за роз’ясненнями до керівника підприємства.


Случайные файлы

Файл
112023.rtf
22869.rtf
162827.rtf
95774.rtf
AXD.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.