Методичні вказівки до оформлення звіту з науково-дослідної роботи студентів (100733)

Посмотреть архив целиком

ВІННИЦЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Кафедра менеджментуМетодичні вказівки до оформлення звіту з науково-дослідної роботи студентів

(напрямок 0502 «Менеджмент організацій»)

усіх форм навчання
Вінниця – 2010


Методичні вказівки до оформлення звіту з науково-дослідної роботи студентів (напрямок 0502 «Менеджмент організацій») усіх форм навчання.- ВФЕУ, - Вінниця, 2010, - 22 с. Українською мовою

Укладачі: к.е.н., професор Боковець В.В.

викладач Кащук Н.І.


Зміст


Вступ

Загальні положення

Науково-дослідна робота студентів

 1. Структура наукового звіту

2. Зміст наукового звіту

3. Загальні вимоги до оформлення наукового звіту

Додатки

Список рекомендованої літератури


Вступ


У змінах соціальних систем останньої чверті XX – початку XXI століття особливе місце займає перехід до нової системи суспільних відносин, заснованої на цінності кожної людини. Суспільство висуває нові вимоги до особистості, детермінуючи той набір її життєвих стратегій і якостей, що дозволить їй максимально реалізувати свій потенціал.

Формування й розвиток творчого потенціалу й підвищення активності студентів пов’язане з функціонуванням соціальних інститутів, особливе місце серед яких займає освіта. Від даного інституту залежать можливості здобуття знання, саморозвитку, самодіяльності, актуалізації інтелектуального потенціалу майбутнього фахівця.

Основним завданням подальшого розвитку вищої освіти виступає не стільки надання студентам максимуму наукової інформації, скільки формування здібностей до творчого мислення. Нова концепція вищої освіти припускає формування у студентів уміння самостійно, цілеспрямовано й відповідально вчитися. Створення у вищому навчальному закладі необхідних умов для розвитку у студентів творчих здібностей, виховання особистості, здатної до саморозвитку як під час навчання у вищій школі, так і в подальшій професійній діяльності є пріоритетним напрямком розвитку освіти.

Значний потенціал у вирішенні означених завдань належить науково-дослідній роботі, що може розглядатися як один із засобів розвитку творчого потенціалу особистості студента в умовах сучасності, що в цілому буде сприяти якісному розвитку українського суспільства.

Динаміка суспільного розвитку висуває нові вимоги до змісту й обсягу різних видів діяльності студентів під час їхнього навчання у вищому навчальному закладі. Слід визнати, що сьогодні науково-дослідна робота в ньому частіше розглядається як відокремлена від інших напрямків діяльності студентів. Беручи до уваги потенціал науково-дослідної роботи в формуванні особистості майбутнього фахівця відповідно до вимог сучасного ринку праці та суспільства, головним завданням повинно стати розповсюдження впливу науково-дослідної роботи як механізму розвитку та реалізації творчого потенціалу на кожного студента.Загальні положення


Науковий звіт оформлюється відповідно до державного стандарту України ДСТУ 3008-95 „Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”.

Відповідно до нормативних документів необхідно дотримуватися порядку подання окремих видів текстового матеріалу, таблиць, формул та ілюстрацій.

Звіт з науково-дослідної роботи виконується студентом під час проходження різних видів практик: на першому та другому курсі – навчальної практики; на третьому (четвертому) – виробничої практики; на четвертому (п’ятому) – комплексної практики з фаху; на п’ятому (шостому) – стажування з фаху та переддипломної практики з фаху.

Тематику наукового дослідження студент узгоджує з керівником науково-дослідної роботи. Тематика затверджується кафедрою і відповідає темі наукового дослідження, що проводиться кафедрою.

Назва звіту з наукового дослідження повинна бути, по можливості, короткою, відповідати спеціальності та суті вирішеної наукової проблеми (завдання), вказувати на мету наукового дослідження, його завершеність. Іноді для більшої конкретизації до назви слід додати невеликій (4-6 слів) підзаголовок. У назві не бажано використовувати ускладнену термінологію псевдонаукового характеру. Треба уникати назв, що починаються зі слів „Дослідження питання...”, „Дослідження деяких шляхів...”, „Деякі питання...”, „Матеріали до вивчення...”, „До питання...” тощо, в яких не відбито достатньою мірою суть проблеми.

При написанні наукового звіту студент повинен обов’язково посилатися на авторів і джерела, з яких запозичив матеріал або окремі результати. У разі використання запозиченого матеріалу без посилання на автора та джерело науковий звіт знімається з розгляду не залежно від стадії проходження.

У дослідженні необхідно стисло, логічно й аргументовано викладати зміст і результати досліджень, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології.


Науково-дослідна робота студентів


1. Структура наукового звіту


Науково-дослідна робота у період практики спрямована на підвищення рівня підготовки студентів. Участь у цій роботі є обов’язковою для кожного студента будь-якої форми навчання.

Планування науково-дослідної роботи здійснюється у вигляді індивідуального завдання та відображається у щоденнику практиканта. Зміст індивідуального завдання, порядок його виконання, методи дослідження погоджуються з керівником практики. Завдання можуть бути пов’язані не тільки з виконанням дипломних робіт, а й з науково-дослідницькою роботою кафедри, підготовкою доповідей на студентську наукову конференцію, дослідження окремих питань на замовлення торговельних підприємств.

Найкращі роботи, які містять новизну у вирішенні завдань, рекомендуються кафедрою на конкурс студентських наукових робіт різного рівня, використовуються у навчальному процесі, друкуються у збірниках праць університету та інше.

Науковий звіт повинна містити:

 • титульний аркуш;

 • реферат;

 • зміст;

 • вступ;

 • основна частина (розділи, підрозділи, пункти, підпункти, висновки по кожному розділу);

 • висновки (загальні за результатами дослідження);

 • список використаних джерел;

 • додатки (за результатами дослідження)


2. Зміст наукового звіту


2.1.Титульний аркуш роботи (додаток А)

2.2 Реферат.

Реферат призначений для ознайомлення зі звітом. Він має бути стислим, інформативним і містити відомості, які дозволяють рішення про доцільність читання всього звіту. Реферат повинен бути розміщений безпосередньо після списку виконавців, починаючи з нової сторінки. Реферат повинен містити:

 • відомості про обсяг звіту, кількість частин звіту, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел згідно з переліком посилань;

 • текст реферату у такій послідовності: об'єкт дослідження, мета роботи, методи дослідження, результати та їх новизна, основні економічні, соціальні чи педагогічні показники, ступінь впровадження; взаємозв'язок з іншими роботами, рекомендації щодо використання результатів роботи, галузь застосування, економічна та соціальна ефективність, значущість роботи та висновки, прогнозні припущення щодо розвитку об'єкта дослідження;

 • перелік ключових слів (5-15 слів, словосполучень в називному відмінку друкуються через кому) Приклад:

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 76 с., 12 рис., 29 табл., 40 джерел.

Об’єкт дослідження – система управління запасами матеріальних ресурсів на виробничому підприємстві.

Мета роботи – дослідити процес управління запасами на підприємстві.

Серед актуальних завдань управління запасами – отримання відповідей на питання: як раціонально розподілити ресурси; як ефективно побудувати систему управління запасами; як розрахувати оптимальний розмір замовлень; коли будуть отримані перші прибутки; як зменшити сукупні витрати на утримання та обслуговування запасів матеріальних ресурсів.

Результати НДР упроваджені у звітній документації підприємств Вінницького регіону.

Ключові слова: запаси, матеріальні ресурси, система управління запасами, сукупні витрати, АВС-аналіз.

2.3 Зміст

Зміст подається на початку наукового звіту. Він містить найменування і номер початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаної літератури тощо, приклад змісту НДР для студентів 5(6) курсу для переддипломної практики з фаху:

Приклад:

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКОГО СТАНУ ДП «ОВЕЧАЦЬКИЙ СПИРТЗАВОД»

1.1 Організаційно-економічна характеристика ДП «Овечацький спиртзавод»

1.2 Аналіз господарських показників ДП «Овечацький спиртзавод» та виявлення кризи

1.3 Шляхи подолання кризових ситуацій на підприємстві

РОЗДІЛ 2 ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКОГО СТАНУ ДП «Овечацький спиртзавод»

2.1 Обґрунтування необхідності покращення результатів діяльності на ДП «Овечацький спиртзавод»

2.2 Інформаційне та програмне забезпечення при покращенні фінансово – господарського стану підприємства

2.3 Удосконалення системи антикризового управління на підприємстві

2.4 Розробка плану удосконалення фінансового стану підприємства

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

2.4. Вступ

Вступ розкриває сутність і стан наукової проблеми (завдання), її значущість, підстави та вихідні дані для розроблення теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження зокрема, актуальність теми, об'єкт та предмет дослідження, мета і завдання дослідження, гіпотеза, методи дослідження, наукова новизна, практичне та теоретичне значення одержаних результатів, експериментальна база дослідження, апробація результатів наукового дослідження, публікації за темою дослідження).

Актуальність теми

Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв'язаннями проблеми (наукового завдання) обґрунтовують актуальність і доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва, особливо на користь України.


Случайные файлы

Файл
73722.rtf
66700.rtf
56270.rtf
185986.doc
РПЗ.docx
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.