МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТЗатверджено на засіданні

Вченої Ради університету

протокол № 7 від 25.03.2002 р.

Кафедри економіки і приватизації

протокол № 5 від 14.03.2002 р.
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

«МЕНЕДЖМЕНТ»

для студентів спеціальності 8.050106

усіх форм навчання


Усі цитати, цифровий і

фактичний матеріал,

бібліографічні відомості,

написання одиниць відповідає

стандартам

Укладачі: Пилипенко А.А.

Пилипенко С.М.

Отенко В.І.

Відповідальний за випуск Хохлов М.П.Харків, ХДЕУ, 2002


УДК 657.1

Пилипенко А.А., Пилипенко С.М., Отенко В.І. Менеджмент.
Навчальний посібник. – Харків: Вид. ХДЕУ, 2002. – 208 с. укр. мов.


Рецензенти: Ю.Б. Іванов, д-р. екон. наук, професор, зав. кафедрою економіки і маркетингу Харківського державного економічного університету;

О.В. Васюренко, проректор Української академії банківської справи НБУ, директор Харківської філії, академік АЕН України, доктор економічних наук, професор


В учбовому посібнику розглянуто широке коло питань менеджменту організацій, що функціонують в конкурентному ринковому середовищу: викладаються теоретичний погляд на природу, сутність та розвиток менеджменту; характеризуються основні елементи сучасної парадигми управління; розглядаються основи загального процесу управління організацією та її персоналом; умови та факторі становлення стратегічного менеджменту; методи розробки та вибору стратегії в умовах зовнішнього середовища, що притаманна ринковій економіці; організація та система інноваційного виробничого менеджменту; методи розкриття творчого потенціалу особистості.

Матеріали в учбовому посібнику базуються на прогресивних теоріях менеджменту, сучасному та закордонному досвіді управління в ринковій економіці.

Учбовий посібник призначений для студентів, що вивчають курс "Менеджмент", а також для аспірантів, викладачів та менеджерів різних рівнів управління.

Затверджено на засіданні Вченої ради Харківського державного

економічного університету, протокол № 3 від 19.03.2001 р.

Затверджено на засіданні кафедри економіки і приватизації ХДЕУ,

протокол № 8 від 13.03.2001 р.

ISBN  ХДЕУ

 А.А. Пилипенко, С.М. Пилипенко, В.І. Отенко


Навчальне видання


Навчальний посібник "Менеджмент" для студентів спеціальності 8.050106 усіх форм навчання


Укладачі: Пилипенко Андрій Анатолійович


Пилипенко Світлана Миколаївна


Отенко Василь Іванович


Відповідальний за випуск Хохлов М.П.


Відповідальний редактор


Редактор

Коректор


План , поз №

Подп. до друку Формат 60x90 1/16.

Папір TATRA Друк офсетний Ум.-друк. арк. Обл.-вид. арк.

Тираж прим. Зам. № Безкоштовно

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи

Дк №481 від 13.06.2001

Видавець і виготівник – ХДЕУ, 61001, Харків, просп. Леніна, 9а


ЗМІСТ


Вступ 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ 5

1. Менеджмент як наукова система управління 5

1.1. Сутність менеджменту 5

1.2. Предмет, об'єкт і методи дослідження менеджменту 7

1.3. Загальні принципи менеджменту 10

Контрольні питання 12

2. Організація, її внутрішнє середовище і зовнішнє оточення 13

2.1. Поняття організації 13

2.2. Внутрішнє середовище організації 17

2.3. Менеджмент і зовнішнє оточення організації 20

2.4. Взаємодія: організація – зовнішнє середовище 24

2.5. Управління, як система що розвивається 26

Контрольні питання 28

3. Розвиток теорії і практики менеджменту 29

3.1. Школа наукового менеджменту 30

3.2.Адміністративні принципи 30

3.3. Теорії менеджменту, засновані на "доктрині людських відносин" 32

3.4. Менеджмент як наука 33

Контрольні питання: 38

Розділ II. ТЕХНОЛОГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ 39

4. Місія, цілі і задачі менеджменту 39

4.1. Місія організації 39

4.2. Цілі організації 41

4.3. Управління по цілям 43

Контрольні питання: 45

5. Процес і методи прийняття рішення 46

5.1. Рішення як форма здійснення управління 46

5.2. Класифікація рішень 48

5.3. Процес прийняття управлінських рішень 49

Контрольні питання: 52

6. Методи прийняття та оптимізації управлінських рішень 53

6.1. Загальна характеристика методів 53

6.2. Методи експериментування 54

6.3. Методи моделювання 55

6.4. Методи оцінки 57

6.5. Форми участі в процесі прийняття рішень 59

Контрольні питання. 60

7. Система забезпечення процесу менеджменту 61

7.1. Інформаційне забезпечення менеджменту 61

7.2. Документальне забезпечення менеджменту організації 65

7.3. Технічні засоби в інформаційній системі 68

Контрольні питання: 69

Розділ ІІІ. ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ 70

8. Стратегічний менеджмент 70

8.1. Сутність стратегічного управління 70

8.2. Процес стратегічного планування 72

8.3. Формулювання стратегій 76

Контрольні питання. 80

9. Планування і реалізація стратегії 81

9.1. Система планів в організації 81

9.2 Інструменти реалізації стратегії 85

Контрольні питання 88

10. Мотивація – соціальна основа менеджменту 89

10.1. Загальна характеристика мотивації 89

10.2. Системний характер мотивационнго механізму 93

10.3. Змістовні концепції мотивації 94

10.4. Процесуальні теорії мотивації 96

10.5. Мотиваційна теорія підкріплення 98

Контрольні питання 99

11. Контроль виконання 100

11.1 Сутність і зміст контролю 100

11.2. Види контролю 102

11.3. Етапи проведення контролю 103

11.4. Система управлінського контролю 105

Контрольні запитання 107

12. Побудова організації 108

12.1. Поняття і принципи побудови управлінських структур 108

12.2. Типи структур управління організаціями 110

12.4. Види органічних структур управління організаціями 119

12.5. Ситуаційні фактори й організаційні структури 122

Контрольні питання 124

РОЗДІЛ IV. МЕТОДИ МЕНЕДЖМЕНТУ 125

13. Економічні методи менеджменту 127

13.1. Сутність і складові економічного механізму 127

13.2. Ціноутворення в системі економічних методів 128

13.3. Заходи щодо забезпечення конкурентоспроможності організації 131

Контрольні питання 132

14. Організаційно-розпорядницькі (адміністративні) методи управління 133

14.1 Сутність і склад організаційно-розпорядницьких методів управління 133

14.2 Організаційний вплив 135

14.3 Розпорядницький вплив 139

14.4 Дисциплінарні методи управління 141

Контрольні запитання 142

15. Соціально-психологічні методи управління 143

15.1. Роль соціально-психологічних методів управління 143

15.2. Концепція групової динаміки 147

15.3. Етап розвитку команди 149

Контрольні питання 149

РОЗДІЛ V. УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ 150

16. Інноваційний менеджмент 150

16.1. Цілі й основні напрямки інноваційного менеджменту 150

16.2. Інноваційна стратегія 155

16.3 Формування інноваційних інфраструктур 156

Контрольні питання 157

17. Виробничий менеджмент 158

17.1 Сутність і зміст системи виробничого менеджменту 158

17.2. Організаційні форми управління 161

17.3. Виробництво як об'єкт управління 164

Контрольні питання 167

18. Управління маркетингом 168

18.1. Цілі і функції маркетингу 168

18.2. Сутність, зміст і цілі маркетингової діяльності 170

18.3. Формування маркетингових стратегій і їхня
класифікація 172

Контрольні питання 174

19. Управління персоналом в організації 175

19.1. Концепція управління персоналом в організації 175

19.2. Формування ефективне працюючого персоналу 178

Контрольні питання 183

20. Стиль керівництва, влада, лідерство, комунікації 184

20.1. Керівник в організації 184

20.2. Лідерство: природа й визначення поняття 186

20.3. Стилі управління 191

20.4.Взаємодія керівника і підлеглих 194

Контрольні питання 196

21. Забезпечення ефективності діяльності організації 197

21.1 Поняття про фактори ефективності 197

21.2. Зміни в управлінській парадигмі 199

Контрольні питання 201

Перелік літератури 202

Зміст 204


ВСТУП


Нова економічна реальність, з якою зіткнулись сучасні організації, потребує створення такої системи менеджменту, що забезпечила би їм високу ефективність роботи, конкурентноздатність та стійке положення на ринку. Такий підхід до менеджменту передбачає використання ентузіазму і творчих здібностей людей, пошук загальних поглядів, норм і цінностей, відкритий доступ до інформації, співробітництво та партнерство, адаптацію організації до змін зовнішнього середовища.

В ринкових умовах організація самостійно формує цілі і задачі, розробляє стратегію па політику свого розвитку, знаходить необхідні заходи для її реалізації, готує кадри та вирішує багато інших проблем. У зв’язку з цим значно розширюється сфера управління, зростає обсяг і ускладнюється характер тих робіт, що виконує менеджер. Суттєво зростає і його відповідальність за своєчасність та якість рішень, що приймаються. Підвищується роль маркетингових досліджень. Одним з інструментів управлінських нововведень, що сприяють створенню умов для ефективної роботи стає науково – технічний прогрес. Успіх організації все більшою мірою залежить від прийнятої системи управління персоналом, в якій значне місце відведено професійному керівнику, що володіє загальними основами науки управління, специфічними знаннями в галузі маркетингу, інновацій, стратегій управління тощо. Все це і визначило структуру учбового посібника, мета якого – дати студентам комплексні знання, необхідні як для здійснення загального процесу управління, виборі нових форм та методів управління так і для роботи в галузі стратегічного, інноваційного, виробничого, кадрового менеджменту.


Случайные файлы

Файл
ВСН 53-86.doc
77051-1.rtf
26318-1.rtf
17182-1.rtf
Diplom.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.