Міжнародна економіка (97035)

Посмотреть архив целиком

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ


МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

(для студентів усіх спеціальностей, окрім спеціальності "Міжнародна економіка")

І.Д. ЯКУШИК,

В.Є.ПОЛІВАНОВ,

В.І. САВЧУК


КИЇВ 2010


УДК 339 (075.8)

ББК 65.5

Авторський колектив:

д.е.н., професор Якушик І. Д.,

к.е.н., доцент Поліванов В.Є.,

к.е.н., доцент Савчук В. І.

Рецензенти: Румянцев А.П., д.е.н., професор,

Філіпенко А.С., д.е.н., професор,

Якушик І.Д., Поліванов В.Є., Савчук В.І.

Міжнародна економіка: Курс лекцій. - К.:, 2010. -

У навчальному посібнику розглядаються актуальні питання та важливі тенденції розвитку сучасної міжнародної економіки. Основна увага приділена міжнародній торгівлі товарами і послугами, переміщенню капітала і робочої сили, світовій валютній системі та міжнародним розрахункам. Висвітлюються процеси міжнародної регіональної інтеграції та глобалізації світової економіки.

Для студентів вищих навчальних закладів і тим, хто цікавиться проблемами світової економіки і міжнародних економічних відносин.


Зміст


Вступ

Модуль I. Міжнародна економічна діяльність та основні сегменти світового ринку

Тема 1. Міжнародна економічна система

1. Міжнародна економіка як складова частина економічної теорії

2. Поняття міжнародної економічної системи та її структурні елементи

3. Основні чинники виникнення міжнародної економічної системи

Тема 2. Міжнародна економічна діяльність

1. Сутність та суб’єкти міжнародної економічної діяльності

2. Відкритість національної економіки як умова розвитку міжнародної економічної діяльності

3. Середовище міжнародної економічної діяльності

Тема 3. Світовий ринок товарів та послуг

1. Сутність та основні риси світового ринку

2. Світовий ринок товарів

3. Світовий ринок послуг

Тема 4. Світовий фінансовий ринок

1. Поняття і структура світового фінансового ринку

2. Учасники міжнародного фінансового ринку

3. Сучасні світові фінансові центри

Тема 5. Прямі інвестиції та міжнародне виробництво

1. Сутність та класифікація іноземних інвестицій

2. ТНК та вивезення капіталу

3. Міжнародне виробництво

Тема 6. Міжнародний кредит

1. Форми й види міжнародного кредитування

2. Світова криза заборгованості

3. Міжнародні валютно-кредитні організації

Тема 7. Світовий ринок праці

1. Передумова формування та сутність світового ринку праці

2. Національні моделі ринків праці та їх особливості

3. Роль Міжнародної організації праці в регулюванні світового ринку праці

Модуль ІІ. Сучасні форми міжнародних економічних відносин.

Тема 1. Міжнародна трудова міграція

1. Сутність, напрями та форми міжнародної трудової міграції

2. Економічні та соціальні наслідки трудової міграції

3. Міжнародне регулювання міграційних процесів

Тема 2. Світова валютна система

1. Етапи становлення та розвитку світової валютної системи

2. Валюта, валютний курс, світові валютні ринки

3. Валютна політика та її інструменти

Тема 3. Міжнародні розрахунки

1. Поняття та особливості міжнародних розрахунків

2. Форми міжнародних розрахунків

3. Міжнародні платіжні системи

Тема 4. Платіжний баланс та макроекономічна рівновага.

1. Сутність і види балансів міжнародних розрахунків

2. Структура платіжного балансу

3. Методи балансування платіжного балансу

Тема 5. Міжнародна регіональна інтеграція

1. Сутність та основні ознаки міжнародної регіональної інтеграції

2. Передумови і переваги регіональної інтеграції

3. Основні форми регіональної економічної інтеграції

Тема 6. Глобалізація економічного розвитку

1. Сутність процесів глобалізації світової економіки

2. Фактори і форми прояву глобалізації

3. Суперечності і проблеми глобалізації

Тема 7. Інтеграція України у світову економіку

1. Економічні та політичні передумови інтеграції України у світову економіку

2. Основні напрями інтеграції України у світове економічне середовище

3. Відносини України з міжнародними економічними організаціями

Використана література


Вступ


Серед дисциплін, які формують систему економічних знань сучасного фахівця, велике значення має міжнародна економіка. Курс теорії міжнародної економіки, поряд з політекономією, мікро- і макроекономікою, є важливою складовою загальної економічної теорії. Сьогодні стає очевидним, що чим активніше країна включається в систему світогосподарських зв’язків, тим динамічніше і результативніше розвивається її економіка, що є основою для підвищення добробуту суспільства і його громадян.

Особливо актуальним є вивчення дисципліни "Міжнародна економіка" зараз, коли взаємозв’язок і взаємозалежність національних економік впливає не тільки на зовнішньополітичне життя країни, а й внутрішньоекономічне. Фінансові й економічні кризи, що виникають в окремих країнах, набувають, як правило, глобального характеру. Тому стає зрозумілим, що жодна країна світу не може успішно вирішувати свої економічні проблеми, не координуючи власну економічну політику з політикою, яка проводиться іншими країнами.

Вивчення дисципліни "Міжнародна економіка" дозволяє студентам привити вміння аналізувати із загальних економічних позицій складні процеси сучасної світової економіки.

Мета дисципліни - дати студентам теоретичні знання про світову економіку як про цілісну систему, формування умінь та практичних навичок в галузі міжнародної економіки, форм, методів та механізмів реалізації міжнародних економічних відносин.

Навчальне завдання дисципліни: вивчення сутності міжнародної економічної системи та закономірностей її розвитку, методів аналізу політико-правового, економічного, соціально-культурного середовища, інфраструктури міжнародної економічної діяльності; здобуття знань про регулювання міжнародних економічних відносин, міжнародну валютну систему, методологію міжнародних розрахунків, процеси міжнародної економічної інтеграції; набуття вмінь використовувати одержані знання у практичній зовнішньоекономічній діяльності України.

Об’єктом вивчення дисципліни є: процеси і явища, що відбуваються в умовах розвитку світового господарства, системи міжнародних економічних відносин.

Предметом вивчення є: система міжнародних економічних відносин, що складаються між суб’єктами міжнародної економіки у зв’язку з торговельною, виробничо-інвестиційною, валютно-фінансовою діяльністю.

У результаті вивчення цієї навчальної дисципліни студент повинен знати: понятійно-категоріальний апарат міжнародної економіки; процес розвитку і структуру міжнародної економічної системи; суть міжнародної економічної діяльності; основні форми міжнародних економічних відносин та методи їх регулювання; основні ознаки та етапи розвитку світової валютної системи; закономірності та етапи розвитку міжнародної економічної інтеграції; сутність і проблеми глобалізації світової економіки; процеси інтеграції України у світову економіку та проблеми, пов’язані з ними.

Студент повинен вміти: аналізувати основні форми міжнародної економічної діяльності і міжнародних економічних відносин; робити висновки і прогнози, узагальнення, передбачати зміни кон’юнктури світового і національного ринків товарів та послуг; визначати тенденції глобалізації світового економічного розвитку; застосовувати набуті теоретичні знання у практичній зовнішньоекономічній діяльності.

Зміст посібника охоплює всі теми передбачені програмою з дисципліни "Міжнародна економіка".


Модуль I. Міжнародна економічна діяльність та основні сегменти світового ринку


Тема 1. Міжнародна економічна система


1. Міжнародна економіка як складова частина економічної теорії

Сучасна економічна теорія включає, як відомо, такі три складові частини: мікроекономіку (microeconomics); макроекономіку (macroeconomics); і міжнародну економіку (international economics).

Мікроекономіка є першою і найбільш старою частиною економічної теорії. Її виникнення відноситься до останньої третини XIX століття і пов’язано з працями таких економістів як Л.Вальрас, К. Менгер, А. Маршалл та ін.

Основи макроаналізу пов`язують з працями Дж. Кейнса, зокрема, в першу чергу, з його роботою "Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей", 1936р., в якій в 30-х роках започатковано дослідження макроекономічних проблем, що виникли під час Великої депресії (1929-1933рр.).

Міжнародна економіка є самою молодою частиною економічної теорії, яка динамічно розвивається. Її виникнення як самостійну наукову і навчальну дисципліну пов’язують із вступом світового господарства у другій половині XX ст. на якісно нову сходинку свого розвитку. Перехід світового господарства на нову сходинку свого розвитку відбувся під впливом таких подій як завершення краху колоніальної системи, розпад світової соціалістичної системи і перехід колишніх соціалістичних країн до ринкових відносин. Ринкова економіка стала практично міжнародною.

Ознаками міжнародної економіки є:

1. Розвинута сфера міжнародного обміну товарами та послугами на основі міжнародної торгівлі;

2. Розвинута сфера міжнародного руху факторів виробництва, перш за все у формі вивезення/ввезення капіталу, робочої сили, технології;

3. Міжнародні форми виробництва на підприємствах, розташованих в кількох країнах, в першу чергу в рамках ТНК;

4. Самостійна фінансова сфера, не пов’язана з обслуговуванням ні міжнародного руху товарів і послуг, ні руху факторів виробництва;


Случайные файлы

Файл
161834.rtf
43464.rtf
164170.rtf
37709.doc
76736-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.