Міжнародні економічні відносини (96152)

Посмотреть архив целиком

1. Сутність світової економіки і основні тенденції її розвитку.


Світова економіка – сукупність національних економік об’єднаних системою міжнародних зв’язків.

При виділенні цих підсистем використовубть багато критеріїв. При визначенні структури СЕ використовуються такі крітерії:

рівень економічного розвитку (НД або ВВП на душу населення);

соц.-економічна стр-ра господарства (власність);

тип економічного росту;

рівень і крітерії ЗЕ зв‘язків.

Кінець ХІХ ст. Міжнародна економіка визначалась як сукупність національних економік. В 30-х рр.. виникає позиція: МЕ – сукупність міжнародних економічних відносин (МЕВ). Міжнародна економіка – цілісна система, яка вкладає в себе декілька підсистем. При виділенні їх використовується багато критеріїв:

 • рівень економічного розвитку ( ВВП на душу населення, або ВНП на душу населення);

 • соціально-економічна структура господарства;

 • Рівень і характер зовнішньоекономічних зв’язків;

За рівнем ВВП на душу населення (Світовий Банк) розрізняють:

 • розвинуті ( більше 6000$);

 • середньо розвинуті ( 2400$-6000$);

 • слабо розвинуті (800$ - 2400$);

 • найменш розвинуті країни ( до 800$);

Розподіл країн по критеріям ООН:

 • промислово розвинуті;

 • з перехідною економікою;

 • що розвиваються;Країни

Кількість

Доля ВВП в світі

Доля в світовому експорті

Промислово розвинуті

35

51%

71%

З перехідною економікою

17

11%

3%

Що розвиваються

130

38%

26%


2. Сутність міжнародних економічних відносин, їх форми, фактори

і показники розвитку.


МЕВ – це с-ма ек. зв”язків між крупними нац. госп. Комплексами та їх суб”єктами, які діють в рамках окремих доржав.

Розподіляютьс на:

 • основні – звичайні госп. зв”язки, вийшли за нац. межі (торгівля, інвестиції, кредит)

 • забезпечуючі – відносини, які забезпечують взаємодію країн, суб”єктів (транспорт, кредит).

МЕВ – це підсистема виробничих відносин, які існують на мікро-, мезо-, макрорівні.

Суб”єкти на мікрорівні: окремі громадяни, приватні підприємства, фірми, тобто фіз. Особи право і дієздатні і юр. особи: а) особи приватного права (фірми, АО, п/п); б) публічного права ( відомства).

Суб”єкти на макрорівні: держави, які регулюють, здійснюють ЗЕД; наддержавні організації (МВФ, МБРР).

МЕВ – це значний комплекс відносин країн, і їх суб”ктів, що постійно розвивається.Основними характеристиками сучасних МЕВ є розвинута сфера 1) міжнародного обміну товарами і послугами; 2) руху капіталів, роб. сили , технологій; 3) міжнародні форми вар-ва; 4) наявність с-ми міжнаціональних механізмів регулювання МЕВ; 5) самостійна міжнародна фін. сфера, незв”язана з обслуговуванням товаарів і факторів вир-ва; 6) ек. пол-ка держав, яка виходить з принципів відкритої економіки;

Фактори, які впливають на МЕВ:

Міжнародний поділ праці, НТП, лібералізація економічної політики, розвиток інформаційних сис-м, транспорт, TV, реклама, маркетинг.

За признаком глибини МЕВ розподіляють:

 • МЕ контакти – зв”язки епізодичного характеру;

 • МЕ взаємодії – більш-менш стійкі ек. відносини між суб”єктами на основі визначених угод;

 • МЕ інтеграція – переплетення ек. країн, узгодження ек. політики.

Форми МЕВ:

 • Міжнародна торгівля товарами та послугами;

 • Рух капіталу;

 • Міграція роб. сили;

 • Нуково-технічний обмін;

 • Валютно-кредитні відносини.

Показники розвитку МЕВ:

Експортна квота = (експорт країни / ВВП (абоВНП))*100%

Імпортна квота = (імпорт / ВВП)*100%

Зовнішньоторговельна квота = ([(експорт+імпорт)/2] / ВВП)*100%

Коефіцієнт інтенсивності ЗЕД = (експорт+імпорт/ВВП) */100%

Індекс умов торгівлі = індекс середніх цін експорте/індекс середніх цін імпорту.


3. Головні економічні закони розвитку світового господарства і

міжнародних економічних відносин.


 1. Закон інтернаціоналізації:

а) усуспільнення вир-ва на міжнародному рівні;

б) зростання об’ємів МЕВ і поява їх нових форм;

в) міжнародне співробітництво;

г) поглиблення міжнародного поділу праці.

 1. Закон вартості: регулює обмін товарів в залежності від суспільно необхідної праці (часу), затраченої на його вир-во.

 2. Закон міжнародної конкуренції

 3. Закон нерівномірності економічного розвитку

 4. Закон прибутку

 5. Закон інтеграції на мікро- і макрорівні.

Існує система норм і принципів, які регулюють відносини між суб’єктами. На практиці вони визначаються:

 • міжнародними угодами

 • кодексами поведінки

 • рішення міжнародних організацій


4. Основні та спеціальні принципи розвитку МЕВ.


Принципи, які лежать в основі функціонування МЕВ:

Загальні (для міжнародного права і міжнародного економічного права):

 • мирного співіснування держав;

 • суверенної рівності країн;

 • невтручання у внутрішні справи одне одного;

 • сумлінне виконання обов’язків;

 • взаємної користі.

Спеціальні:

 • юр. рівність і недопущення ек. дискримінації суб’єктів;

 • свобода вибору форм організації ЗЕЗ;

 • невід’ємний суверенітет держав над їх ресурсами і ек. діяльністю;

 • національного режиму;

 • найбільшого сприяння в торгівлі ( країна А надає на своїй території суб’єктам країни Б (і навпаки) всі ті пільги які вона надала суб’єктам ін. країн).

Принципи визначаються міжнародними угодами, кодексами поведінки, рішеннями міжнародних організацій.


5. Міжнародний поділ праці, фактори розвитку і особливості в

сучасних умовах.


МПП дозволяє країнам мати додатковий ек. ефект і повніше з найменшими витратами задовольняти свої потреби. В основі ек. ефекту який отримують країни лежить дія закону вартості, який проявляється в різниці між нац. і міжнаціональною вартістю товарів. Країна, яка має різницю між інтернаціональною і нац. вартістю (як експортери), має економію внутрішніх витрат шляхом відмови від нац. в-ва товарів і послуг, які можна дешево імпортувати.

Фактори, які визначають участь країни в МПП:

 • природнокліматичні (природні копалини, географічне розташування, наявність земель, їх родючість, величина території, чисельність населення);

 • соціально-економічні ( господарський механізм, особливості економічного розвитку, виробничі традиції, традиції зв’язків, рівень організації ЗЕЗ);

 • НТП (рівень роз-ку науки в країні, стимулювання розвитку нових напрямків, сприйнятливості до НТП). Витрати на наукові розробки співвідносяться таким чином 1:3:6:100 0-1 – на чисті фундаментальні дослідження (фізичні, хімічні, біологічні), 3 – на фундаментальні дослідження, орієнтовані на практичну сферу, 6 - прикладні дослідження, 100 – конкретні технологічні розробки.

Особливості МПП в сучасних умовах:

 1. Країна світу розподіляються на 2 групи: розвинуті з широкою участю в МПП і країни , які характеризуються монокультурністю економіки і тому є постачальниками сировини для перших і імпортерами готової продукції з них.

 2. Диференціація між країнами, що розвиваються.

 3. Постійні зрушення в ек. співвідношенні розвинутих країн.

 4. Активна діяльність ТНК.

 5. Наявність тенденцій до інтеграції, глобалізації, регіоналізації.


 1. Організаційно-економічні форми втілення міжнародного поділу

праці.


В залежності від того між якими підприємствами виникає обмін існують такі форми МПП:

 • внутрішньогалузеві – в межах однієї галузі

 • міжгалузева

Організаційно-економічні форми при цьому є:

 • спеціалізація

 • кооперація

Спеціалізація – концентрація ресурсів, зусиль суб’єктів країни на виробництві вітчизняних видів продукції для світового ринку

Вона існує як:

 • виробнича:

  1. внутрішньогалузева

  2. міжгалузева

 • територіальна

Згідно з видом продукції спеціалізація є:

 • предметна

 • подетальна

 • технологічна

Показники спеціалізації:

  1. по-товарна експортна квота

Експорт/Об’єм виробництва даного товару

  1. Коефіцієнт відносної експортної спеціалізації

Питома вага даного товару в експорті країни/ питома вага цього товару в світовому експорт

  1. ширина асортименту експорту (для розвинутих країн 150-170)

Кооперація – об’єднання зусиль (ресурсів) суб’єктів країн в виробництві кінцевої продукції, а самі суб’єкти виробники часткової продукції (кооперанти). Кооперація потребує обов’язкового узгодження. МПП класифікується за кількома ознаками:

   1. По видах (ЮНКТАД):

    • Спільні підприємства

    • Підрядна кооперація

   2. По стадіях:

 • до виробнича

 • виробнича

 • комерційна

   1. По методам

 • договірна

 • створення СП

   1. По структурі зв’язків:

a) Внутрішньо фірмове b) міжфірмове

a) Внутрішньогалузеве b) міжгалузеве

a) Горизонтальне (підпр. однієї галузі) b) вертикальна

   1. По територіальному охопленню

 • між двома і більше країнами

 • в рамках регіону

 • міжрегіональна

 • всесвітня

   1. По кількості суб’єктів

 • двох стороння

 • багато стороння

   1. По кількості об’єктів

 • одно предметна

 • багато предметна


7. Місце України в міжнародному поділу праці


Роль України в міжнародному поділі праці низька і мало ппомітна ( країни СНД дають 3% відсотки від ВВП світу).

Особливості МПП:

  1. сировинна спрямованість експорту ( 80% експорту – сировина)


Случайные файлы

Файл
46173.rtf
11262-1.rtf
107300.rtf
15076-1.rtf
34180.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.