Системи оброблення економічної інформації (48979)

Посмотреть архив целиком

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ ЗА КУРСОМ
«СИСТЕМИ ОБРОБЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ»
Автори: Валерій Анатолійович Лахно, Павло Петрович Палагно

Редактор В.А. Лахно

Оригінал-макет П.П. Палагно


Підписано до друку

Формат 60х84 1/16. Папір офсетна. Гарнітура Times.

Друк офсетний. Усл. печ. л. 2 .

Тираж 100 экз. Видав. № 215 . Замовлення № 71-16 . Ціна договірна.

Видавництво Луганського національного аграрного університету

91000, м. Луганськ.УДК 519.21.(075.8).Системи оброблення економічної інформації (методичні вказівки до курсового проектування студентів спеціальності 6.050100 – Економічна кібернетика) /Автор: Лахно В.А., Палагно П.П. – Луганськ: ЛНАУ, 2005.- 40 с.


Методичні вказівки покликані допомогти студентам в виконані курсового проекту з курсу “Системи оброблення економічної інформації”.

Подано навчально-методичне забезпечення до курсового проектування, що розкривають технологічні та організаційні питання проектування автоматизованих економічних систем, зміст і правила оформлення документації. Наведено інструктивний матеріал для кожного етапу курсового проектування АІС. Програмування частин автоматизованої системи здійснюється у середовищі Delphi, C++Builder, VB

.Автор: В.А. Лахно, к.т.н., доц.

П.П. Палагно, ас.


Відповідальний за випуск: І.М. Кукса, к.е.н., доц.
Рецензент: Леви Л.І. д.т.н., проф. Луганського національного аграрного університетуЗМІСТ


1. Цілі курсового проектування.

4. Зміст курсового проекту та його обсяг

5. Зміст пояснювальної записки.

6. Вказівки щодо оформлення та захисту курсового проекту

Додаток А

Додаток Б

Додаток В

Приклади вхідних даних до курсового проекту

Вхідні дані до індивідуального завдання до курсового проекту

Вхідні дані до індивідуального завдання до курсового проекту

Вхідні дані до індивідуального завдання до курсового проекту1. Цілі курсового проектування.


Курсове проектування з дисципліни «Економічної інформації» передбачає знання студентами сучасних систем програмування та систем управління базами даних, основних технологічних та організаційних засобів забезпечення якості програмного продукту і має такі цілі:

розвиток у студентів ініціативи та творчих здібностей, поглиблення та закріплення теоретичних знань;

набуття практичних навичок використання сучасних технологічних засобів та методів розробки програм;

розвиток вміння працювати в колективі розробників програмних продуктів;

набуття навичок управління якістю програмного продукту;

закріплення вміння користуватися довідковою літературою, правильно оформлювати програмну документацію.

З метою наближення процесу проектування програмного продукту до реальних виробничих умов його організація здійснюється в умовах застосування ігрових методів навчання.


2. Тематика курсових проектів.


Тематика курсових проектів формується, виходячи з потреб галузей народного господарства в інформаційному обслуговуванні, і тісно пов'язується з спрямованістю цільової підготовки студентів. Щорічно перелік тем курсових проектів оновлюється.

Орієнтований перелік тем курсових проектів за рівнями складності подано в додатку.


3. Графік виконання робіт


Курсовий проект виконується в процесі курсу відповідно до графіка (табл.3. 1).

Таблиця 3.1.

Графік виконання робіт

п/п

Етапи і зміст роботи

Документація

Термін (тиждень)


1

1.1

1.2

1.3

Обґрунтування необхідності розробки програми:

Постановка задачі

Визначення складу вихідних та вхідних даних

Попередній вибір методів розв'язання задачі

Розділ технічн.

завдання2

3

3

2

2.1

2.2

Розробка та затвердження технічного завдання:

Визначення вимог до програмного комплексу

Узгодження та затвердження технічного завдання

Техн. завд.

Розділи техн. завд.

Перелік знайдених

дефектів

45

3

3.1

3.2


3.3


3.4


3.5

Розробка технічного проекту:

Уточнення методів розв'язання задачі

Уточнення структури та визначення способу організації вихідних та вхідних даних

Розробка алгоритму: зовнішнє проектування програми; проектування логіки програми

Визначення інформаційних зв'язків програмних компонент комплексу

Узгодження та затвердження технічного проекту

Пояснюв. записка


Перелік знайдених

дефектів

6


7

4

4.1

4.24.3

Розробка робочого проекту:

Написання текстів програм

Тестування та налагодження програм:

  • розробка тестів для перевірки зовнішніх функцій комплексу;

  • розробка тестів для перевірки логіки програми;

  • перевірка працездатності програмного комплексу

Оформлення експлуатаційних документів


Текст прог.

Набір тестівПерелік зн.

дефектів

Опис прог.

Опис застос.


8

1315


16


16

5

5.1


5.2

Захист проекту:

Тестування програмного комплексу членами комісії

Оцінка якості документації

Протокол знайдених дефектів164. Зміст курсового проекту та його обсяг


У структурному плані курсовий проект складається з текстової частини з приблизним обсягом 30—40 аркушів та додатків: форми документів, набір тестових даних, результати тестування.

Пропонується така структура текстової частини:

  • технічне завдання;

  • пояснювальна записка;

  • опис застосування;

  • опис програми;

  • література;

  • додатки (текст програми, інструкція, вихідні відомості).

4.1. Зміст документа «технічне завдання»


Технічне завдання є специфікацією вимог до програмного виробу, що розробляється, і містить такі розділи:

1.1. Найменування та область застосування.

1.2. Призначення розробки.

1.3. Вимоги до програмного забезпечення.

1.4. Вимоги до програмної документації.

1.5. Техніко-економічні показники.

1.6. Стадії та етапи розробки.

1.7. Порядок контролю та прийому.

У підрозділі «Найменування та область застосування» подається повне найменування та позначення (стисла назва проекту) програмного виробу; стисла характеристика області застосування програмного виробу та об'єкта, в якому передбачається його використання.

Наприклад, повне найменування — «Нарахування допомоги у зв'язку з непрацездатністю»; позначення — «Непрацездатність».

У підрозділі «Призначення розробки» повинно бути викладено експлуатаційне та функціональне призначення програмного виробу.

Експлуатаційне призначення — це мета використання майбутнього програмного виробу. Наприклад, експлуатаційним призначенням системи автоматизованого обліку праці та заробітної плати (АОПЗ) є оперативність розрахунків (не треба вибирати вручну дані для кожного робітника за минулі періоди; швидкість розрахунків, що особливо відчутно за умови великих обсягів робіт); зручність виконання операцій (не треба потім вручну переносити результати до «книги» розрахунків по зарплаті); достовірність результатів; надійність виконання операцій (можливість оперативного внесення змін при виявленні помилок користувача під час введення початкових даних).

Функціональне призначення — це засоби досягнення поставленої мети.

У підрозділі «Вимоги до програмного забезпечення» містить перелік основних вимог, реалізація яких дасть змогу розв'язати поставлену задачу. Вимоги мають бути викладені повно, чітко, в термінах, зрозумілих проектувальнику. Не дозволяється використання формулювань, що мають неоднозначний зміст. У разі необхідності в текстову частину можуть бути включені приклади та схеми.

Підрозділ «Вимоги до функціональних характеристик» містить таку інформацію:

1. Опис функцій та обмежень.

Дається поетапний опис кожного обчислення, функції чи процедури, яка повинна виконуватись програмою, що проектується.


Случайные файлы

Файл
124038.rtf
30133.rtf
2051-1.rtf
5239-1.rtf
cerkv.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.