Інформаційні системи в економіці та підприємництві (47329)

Посмотреть архив целиком

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Інститут підприємництва та перспективних технологій

при Національному університеті “Львівська політехніка”

Факультет економіки і підприємництва

Кафедра міжнародної економікиІнформаційні системи

в економіці та підприємництві


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання індивідуальних завдань

для студентів освітно-кваліфікаційного рівня „бакалавр”

базового напряму підготовки 0501 “Економіка і підприємництво”


Затверджено

на засіданні кафедри міжнародної економіки

протокол №1 від 30 серпня 2007 р


Завідувач кафедри

міжнародної економіки

доц., к.е.н. Домарадзька Г.С.
Львів 2007


ЗМІСТ


Загальні положення

Перелік завдань, вимоги до їх виконання та критерії оцінювання

Література

Перелік електронних джерел інформації

Додаток 1. Карта самостійної роботи студента

Додаток 2. Перелік видів економічної діяльності

Додаток 3. Перелік підрозділів організації

Додаток 4. Зразок титульної сторінки звіту


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Технічна й технологічна децентралізація, поява типових автоматизованих робочих місць і потужних стандартних проблемно-орієнтованих пакетів прикладних програм зумовлюють необхідність суттєвого підвищення рівня кваліфікації студентів економічних спеціальностей в сфері обробки інформації, супроводу інформаційних систем та розробки альтернативних управлінських рішень.

Метою запропонованої індивідуальної роботи є розвиток у студента навичок роботи з сучасними інформаційними та комунікаційними технологіями як складової його професійної підготовки.

Робочою програмою дисципліни «Інформаційні системи в економіці і підприємництві» передбачено виконання індивідуального завдання, за яке студент максимально може отримати 60 балів, а його виконання є умовою допуску до семестрового контролю (заліку). Індивідуальне завдання виконується на аркуші формату А-4, згідно з варіантом та графіком виконання, затвердженими лектором (див. Карту самостійної роботи студента – Додаток 1). Воно повинно містити особисті висновки студента з висвітлюваної тематики, обсягом не менше 0,5 аркуша. Оформлення індивідуального завдання здійснюється відповідно до сучасних вимог. Текст слід набрати на комп’ютері 14 шрифтом у 1,5 інтервали з полями: 3-1-1-1. Допускається текст, написаний від руки, але розбірливим, чітким почерком. Зразок титульної сторінки наведено в Додатку 4. В кінці роботи слід навести перелік, як мінімум 10-ти джерел інформації, використаних при виконанні даного індивідуального завдання, серед яких обов’язково повинні бути: монографії, навчальні посібники та Інтернет-сторінки.


2. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ, ВИМОГИ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ


Завдання: Удосконалення інформаційної системи підрозділу організації.

Дослідження можливостей удосконалення інформаційної системи на підприємстві полягає в послідовному виконанні таких завдань:

 1. Описати підприємство, його місію та дати характеристику його основним напрямкам діяльності. Вид діяльності підприємства визначається на підставі переліку наведеного в Додатку 2, відповідно до групи, в якій навчається студент (варіант 1,2,3,4), та його порядковому номеру згідно з журналом викладача. Підрозділ організації, що підлягає детальному дослідженню, вибирається студентом з Додатку 3 із узгодженням даного факту з викладачем, про що робиться запис у журналі групи. Кількість управлінського персоналу і робітників, а також форма власності підприємства студентом визначається самостійно.

 2. Намалювати структуру управління підприємства, в якій буде окремо виділений вибраний вами підрозділ. На цій схемі додатково вкажіть функціональні зв’язки.

 3. Описати підрозділ, на базі якого розгортатиметься спеціалізована інформаційна система. Опишіть технологічні процеси (виробничі, інформаційні тощо), які характеризують призначення цього підрозділу. Вкажіть функції (2-3) цього підрозділу.

 4. На основі вказаних функцій сформулюйте задачі:

 • мета розв’язання;

 • вхідні дані;

 • шляхи розв’язання задачі (методи упорядкування – відбір, сортування, фільтрування, експертні підходи тощо)

 • вихідні дані;

 • вихідна форма (чи документ) у якій буде представлено розв’язок задачі.

 1. Згідно з організаційною структурою управління опишіть інформаційні потоки, які пов’язані з вказаними задачами (тобто охоплюють вхідні чи вихідні дані). Окремо вкажіть зв’язки з зовнішнім світом (якщо такі дані поступають ззовні). Для висвітлення цього завдання потрібно використати оперограму, маршрутно-технологічну карту, документограму.

 2. Запропонуйте власний варіант формування локальної обчислювальної мережі, яка б реалізувала задачі у спеціалізованій інформаційній системі. Зверніть увагу на відповідність організаційної структури управління у підрозділі і структури локальної обчислювальної мережі.

Максимальна оцінка за це завдання – 60 балів, з яких:

- за повне та самостійне і вчасне виконання всіх складових завдання – 16 балів;

- за оформлення роботи згідно з вимогами – 4 бали;

- за повне обґрунтування викладеного в самостійній роботі матеріалу на підставі конспекту лекцій – 40 балів.

Бальна оцінка зменшується:

- за невчасне виконання – на 5 балів;

- за недостатнє розкриття теми (по кожному завданню) – на 2 бали;

- за відсутність посилань на джерела інформації – на 5 бал;

- за недостатність обгрунтування і недостатність самостійності

при відповідях на задані питання при захисті роботи – на 10 балів.

- за невідповідність вимогам до виконання даного завдання – на10 балів.


ЛІТЕРАТУРА


1. Закон України “Про інформацію”, К., 1992.(зі змінами)

2. Закон України “Про науково-технічну інформацію”, К., 1993.(зі змінами)

3. Закон України “Про захист інформації в автоматизованих системах”, К., 1994. (зі змінами)

4. Закон України “Про електронні докумети та електронний документообіг”, К., 2003. (зі змінами)

6. Закон України “Про електронний цифровий підпис”, К., 2003.и)

7. Класифікатор видів економічної діяльності. ДК 009:2005, К., 2005

8. Класифікатор іноземних валют. Постанова НБУ №34 від04.02.98, К., 1998

9. Коди і кодування інформації. ДСТУ 3359-96, К., 1996

10. Береза А.М. Основи створення інформаційних систем: Навч. посібн.- К.: КНЕУ, 1998.—140 с.

 1. Ситник В.Ф., Писаревська Т.А., Єрьоміна Н.В., Краєва О.С. Основи інформаційних систем: Навч. посібник.—К.: КНЕУ, 1997.—252 с.

12. Інформаційні системи і технології в економіці. Посібник. / За ред. В.С.Пономаренка – К., ВЦ «Академія», 2002. – 544с.

13. В.П.Плескач, Т.Г.Затонацька. Електронна комерція. Підручник -К., Знання, 2007. – 535 с.

14. Меджибовська Н.С. Електронна комерція: Навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2004. – 384 с.

15. Ананьєв О.М. Сервіси Internet: Навч.-метод.посібник для студ.вузів. - Л.: вид-во ЛКА, 2007. – 124 с.

16 Автоматизированные информационные технологии в экономике. Под. ред. Г.А.Титоренко - М. Компьютер ЮНИТИ, 1998, - 336 с.

17. Гордієнко І. В. Інформаційні системи в менеджменті: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К: КНЕУ, 1999. — 128 с.

18. Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2002. – 320 с

19. Елесеева Т.П. Система маркетинговой информации – основа регулирования спроса и предложения. –Минск: Технологія, 1997, 204 с.

20. Інформаційні системи в менеджменті: Навч. Посібник / Ю.М. Мінаєв, В.П. Бочарников, О.Ю. філімонова, М.М. Гузій. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2003. – 191 с.

21. Інформаційні системи в менеджменті: Навчальний посібник / Глівенко С.В., Лапін Є.В., Павленко О.О. та ін. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2005. – 407 с.

22. Кондрашова С.С. Информационные технологии в управлении. Учебное пособие. – К., МАУП, 1998. с. 131с.

23. Лавінський Г.В. Автоматизовані системи обробки економічної інформації. К. Вища школа, 1995.

24. Мур Джеффри, Уедерфорд Ларри Р., и др. Экономическое моделирование в Microsoft Exel, 6-е изд.: Пер. с англ. – М.: издательский дом «Вильямс», 2004. – 1024с.

25. Пінчук Н.С., Галузинський Г.П., Орленко Н.С. Інформаційні системи і технології в маркетингу. К.: КНЕУ, 1999, - 328.

26. Проектування інформаційних систем: Посібник // За ред. В.С. Пономаренка. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2002. – 488 с.

27. Ситник В.Ф., Писаревська Т.А., Єрьоміна Н.В., Краєва О.С. Основи інформаційних систем. Навчальний посібник. - Київ, КНЕУ, 1997.


Перелік електронних джерел інформації


www.bank.gov.ua

НБУ

www.banking.com.ua

Банківські видання

www.companion.com.ua

Журнал “Компаньйон”

www.doc.gov

U.S. Department of Commerce

www.dol.gov

U.S. Department of Labor (DOL)

www.dot.gov

U.S. Department of Transportation (DOT)

www.econ.ag.gov

Economic Research Service (ERS)

www.finance.com.ua

Курси валют

www.imf.org

Міжнародний валютний фонд (IWF)

www.jetro.go.jp

Зовнішньоторговельна організація Японії (JETRO)

www.kitco.com

Ціни на банківські метали

www.mckinseyquarterly.com

Економічний огляд МакКінсі

www.oecd.org

Організація економічного співробітництва і розвитку (OECD)

www.strategy.com.ua

Журнал “Стратегії”

www.ueplac.kiev.ua.

TACIS. Тенденції української економіки

www.ukrnet.ua

Новини

www.ukrstat.gov.ua

Держкомстат України

www.unog.ch

Женевська штаб-квартира ООН

www.stock.com.ua

Торгівельна мережа України

www.poshuk.com

"Пошук", інформаційний бізнес-портал

www.pricenews.com.ua

Каталог товарів і послуг

www.ukrbp.com

Український бізнес-портал

www.ufs.com.ua

Український фінансовий сервер

www.dengi-info.com

Газета „Гроші”

www.aval.ua

Поштово-пенсійний банк "Аваль"

www.usb.com.ua

АКБ "Укрсоцбанк"

www.upc.kiev.ua

Український процесинговий центр

www.uabankir.com

Банківський портал

www.ufg.com.ua

Українська фінансова група

www.businessweek.com

Бізнес у світі - огляди

www.belerp.com

Огляд інформаційних економічних систем

www.tenfore.ukrpack.net

Інформаційні фінансові системи

http://info.ua.net/fin.htpl

Info.UA.NET- новини фінансових ринків

www.e-uniondirect.com

Довідник європейських фірм

www.olap.ru

Теорія та практика використання Оn-Line Analytical Processing

www.delukr.cec.eu.int

Корисні посилання на Інтернет сайти від Делегації Європейської Комісії в Україні, Молдові та Білорусії

www.olapreport.com

Детальна інформація про ринок та продукти Оn-Line Analytical Processing.

www.terf.ru

Інформація про досвід реструктуризації підприємств в Росії.

www.cfin.ru

Корпоративне управління та інформаційні системи.

www.osp.ru

Журнали та статті по інформаційних технологіях.

www.russianenterprisesolutions.com

Проектування, розробка та впровадження корпоративних інформаційних систем.

http://devbiz.narod.ru

Матеріали по розвитку бізнесу та інформаційних систем.

www.projectmanagement.ru

Програмне забезпечення та методи управління проектами.

www.rcsme.ru

Ресурсний центр малого підприємництва.

www.intelligententerprise.com

Публікації присвячені стратегічним бізнес програмам.

www.rusdoc.ru

Велика база даних статей по інформаційних технологіях.

www.fsforum.com

Сервер обміну ідеями та інформацією між спеціалістами по фінансових системах.

www.mcsa.ru

Проектування, розробка та впровадження корпоративних інформаційних систем.


Случайные файлы

Файл
166280.rtf
141661.rtf
26938.rtf
49654.rtf
ref-19667.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.