Інформаційні ресурси економічної діяльності (47326)

Посмотреть архив целиком

ПВНЗ «ЄВРОПЕЙСЬКМЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Матвієнко О.В.

Інформаційні ресурси економічної діяльності


Конспект лекцій і практичних занятьКиїв-2008ЗМІСТ


Вступ

Заняття №1 Національні інформаційні ресурси України у мережі Інтернет

Заняття №2 Оцінювання характеристик джерел інформації

Заняття №3 Підготовка інформаційно-аналітичного огляду конкретної галузі (джерелознавчий бібліографічний огляд)

Заняття №4 Оцінювання рейтингів представників еліти (ділової, наукової, політичної) за формальними характеристиками публікацій

Заняття №5 Моніторинг згадувань об’єктів (подій) у мережі Інтернет

Заняття №6 Інформаційне забезпечення кадрового менеджменту

Заняття №7 Експертне оцінювання характеристик інформаційно-пошукових систем мережі Інтернет

Заняття №8 Аналіз організаційного середовища. Структура інформаційних потоків організації

Заняття №9 Організація діяльності відділу управління інформаційними ресурсами

Заняття №10 База даних Інтернет-ресурсів (за предметними галузями)

Заняття №11 Аудит комунікативної політики організації (на основі ресурсів мережі Інтернет)

Висновок

Перелік використаної літературиВступ


Інформаційні ресурси є основою, на якій ґрунтується інформаційно-аналітична діяльність. Знання формування та використання інформаційних ресурсів, особливо електронних є основою для сучасного інформаційного забезпечення споживачів. Сучасне суспільство, в життя якого все більше впроваджуються новітні інформаційні технології, вже не може забезпечувати ефективне економічне зростання без використання інформації, перш за все в економічній діяльності.

Отримання теоретичних знань та набуття практичних навичок у процесах формування, зберігання та використання інформаційних ресурсів є необхідною умовою кваліфікаційної характеристики сучасного документознавця – інформаційного аналітика.

«Інформаційні ресурси економічної діяльності» є фаховою дисципліною для підготовки фахівців зі спеціальності "Документознавство та інформаційно-аналітична діяльність”. Вона дає теоретичні та практичні знання з питань формування та використання інформаційних ресурсів в економічній сфері.

Мета навчальної дисципліни – надати цілісне теоретичне уявлення та практичні знання про інформаційні ресурси економічної діяльності, сформувати практичні навички обробки економічної інформації.

Завдання курсу:

 • Надати знання для теоретичного представлення про систему інформаційних ресурсів інформаційної діяльності як об’єкт дослідження.

 • Висвітлити основні етапи формування створення, збереження та використання системи інформаційних ресурсів як цілісного явища.

 • Розглянути основні сучасні методи здобування економічних знань на основі інформаційних ресурсів.

 • Надати теоретичні практичні знання щодо інформаційних ресурсів глобальної світової мережі Інтернет та ознайомити з сучасними методами пошуку економічної інформації в мережі Інтернет.

 • Означити проблеми та надати теоретичні і практичні знання щодо побудови систем технічного захисту інформаційних ресурсів економічної діяльності.

 • Надати практичні знання щодо використання інформаційних ресурсів в економічній діяльності

 • Дати характеристику конкретних інформаційних ресурсів у конкретних інформаційних системах, в тому числі в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації та системі НТІ загалом.

Знання та уміння студентів

Студент повинен знати: джерела пошуку економічної інформації, її характеристики, сучасні технологічні процеси інформаційного забезпечення економічних процесів, технології підготовки і опрацювання інформаційно-аналітичних матеріалів в економічній і науково-технічній сферах.

Студент повинен вміти:

У результаті освоєння дисципліни у студентів формуються практичні навички, необхідні для:

 • проводити пошук та аналіз інформаційних ресурсів економічної діяльності , представлених у мережі Інтернет;

 • застосувати у практичній роботі методи та системи добування знань з інформаційних ресурсів економічної діяльності;

 • визначати принципи та основи побудови конкретних інформаційних систем в сфері економіки;

 • застосувати отримані знання при використанні систем технічного захисту інформаційних ресурсів економічної діяльності;

 • ефективно використовувати інформаційні ресурси науково-технічної і економічної інформації;

Місце дисципліни у структурно-логічній схемі:

Теоретичні питання дисципліни розкриваються на лекціях, закріплюються на практичних заняттях та в процесі самостійної роботи студентів. Практичні заняття надають можливості використовувати знання, здобуті на лекціях.Заняття№1

Національні інформаційні ресурси України у мережі Інтернет


Урядова та парламентська інформація у мережі Інтернет

Подання органами державної влади інформації у мережі Інтернет є одним найбільш дієвих способів взаємодії влади і суспільства. Сайт органу державної влади є відкритим і загальнодоступним інформаційним ресурсом, використання якого здійснюється безоплатно, однак, сайт може містити також інформацію обмеженого доступу.

До сайта органу державної влади висуваються певні вимоги:

­ представлення інформації про орган влади, його місцезнаходження, наявність контактної інформації, визначення умов і форм використання матеріалів сайта;

­ забезпечення цілодобового контролю за працездатністю сайта;

­ з метою запобігання створенню нерівних умов для різних користувачів для доступу до сайта не повинні пред’являтись завищені вимоги до апаратного і програмного забезпечення;

­ дотримання принципу поваги до практики інформаційного обміну у мережі Інтернет (відсутність відповідей на звертання громадян і організацій є неприйнятною практикою);

­ обмеження на сайті органу державної влади інформації, джерелом якої виступають треті особи (у випадку, якщо така інформація наявна, орган влади повинен визначити межі своєї відповідальності за її повноту і достовірність);

­ кожен електронний документ повинен мати власну унікальну адресу, має публікуватись інформація про дату його розміщення, а також забезпечуватись довготривале зберігання оновлюваної інформації;

­ розміщення інформації про умови використання сайта.

Пошук урядових ресурсів України доцільно починати з урядового порталу України (http://www.kmu.gov.ua). Повний список адрес серверів парламентів світу представлений на сайті Міжпарламентського союзу (www.ipu.org/english/parlweb.htm).

Пошук парламентської інформації України - з сайту Верховної Ради України (www.rada.kiev.ua).

Інформаційні ресурси архівів у мережі Інтернет

Архіви зберігають найрізноманітніші види документів з усіх сфер суспільної і особистої діяльності: управлінську документацію, документи особового походження, картографічні документи, науково-технічну документацію, кіно-, фото-, фоно-, відедокументи, документи церковних конфесій тощо.

Метою функціонування сайтів архівних установ є популяризація архівної справи, розширення доступу громадян і організацій до архівних матеріалів, надання інтерактивних послуг, висвітлення діяльності архівних установ, висвітлення змісту періодичних видань з архівної справи. Сайти архівів виконують такі функції: надання для широкого кола користувачів науково-довідкового апарату архівів, інформування про діяльність архівних закладів, надання інформації про склад і зміст архівних документів, подання законодавчої, нормативної та методичної бази функціонування архівних установ, висвітлення змісту публікацій (з повними текстами) з архівної справи.

Пошук інформації, яка надається архівами України, можна починати з порталу “Архіви України” ( http://www.archives.gov.ua/).

Бібліотечно-бібліографічні ресурси мережі Інтернет

У мережі Інтернет представлено значну кількість бібліотечнобібліографічних інформаційних ресурсів як у вигляді бібліотечної реклами, так і з власне бібліографічною інформацією, яка міститься у електронних каталогах. Крім цього, бібліографічна інформація розташовується на серверах наукових і освітніх закладів, які представляють доступ до своєї наукової продукції – періодичним виданням у електронній формі, при чому як на бібліографічному рівні, так і на повнотекстовому.

Бібліографічна інформація може надаватись також серверами видавництв та книготорговельних організацій, спеціальними службами, які забезпечують рефератами або анотаціями журнальних статей та інших друкованих матеріалів та ін.

Сайт найбільшої бібліотеки України – Національної бібліотеки України м.В.В.Вернадського (www.nbuv.gov.ua), який містить гіперпосилання на провідні бібліотеки світу і України.

Мета роботи: опанувати пошук національних інформаційних ресурсів України, представлених у мережі Інтернет.


Хід роботи:

1. Ознайомитись з урядовими, парламентськими, архівними та бібліотечними ресурсами мережі Інтернет за наведеними адресами порталів.

2. Проаналізувати представлені ресурси. Порівняти склад і структуру інформаційних ресурсів, до яких надається доступ. Скласти порівняльну таблицю (поставити знаки + та -).


Случайные файлы

Файл
56944.rtf
161050.rtf
104674.rtf
133191.rtf
150714.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.