Цивільна оборона (5259)

Посмотреть архив целиком

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ”

ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА


Навчально-методичний посібникМ.В. ГрищукОстрог-2004


ІДК 355. 58

Г 85


Грищук М.В. Цивільна оборона: навчально-методичний посібник – Острог: Національний університет “Острозька академія” 2004. с.


Мета даного методично-навчального посібника - допомогти студентам у підготовці до практичних занять, заліків, написання рефератів та іспитів відповідно до навчальної програми нормативної дисципліни “Цивільна оборона” для вищих закладів освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України.


Рецензенти:

Доктор технічних наук, професор О.В. Сидорчук

Кандидат медичних наук, доцент М.П. Кушнір


ISBN 966-7631-64-8

ЗМІСТ


Теми лекцій

Теми практичних робіт

Тематика рефератів, завдань для домашніх контрольних робіт

Питання на іспит

Рейтинг

Тема 1. Організація цивільної оборони в сучасних умовах

Тема 2. Надзвичайні ситуації

Тема 3. Захист населення у надзвичайних ситуаціях

Тема 4. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій

Тема № 5. Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях

Тема №6. Стійкість роботи промислових об’єктів у надзвичайних

ситуаціях.

Тема №7. Планування заходів та підготовка населення з цивільної

оборони

ЛітератураТема 1. Організація цивільної оборони в сучасних умовах

1.1 Українське законодавство про ЦО

1.2 Основні положення міжнародного права з питань захисту людей

1.3 Цивільна оборона України

1.3.1 Державна система Цивільної оборони

1.3.2. Організаційна будова

1.3.3 Організація ЦО на об’єктах господарської діяльності

1.3.4 Війська цивільної оборони

1.3.5 Спеціалізовані формування

1.3.6 Невоєнізовані формування

1.3.7 Постійні комісії з надзвичайних ситуацій при виконавчих органах влади.

1.3.8 Єдина державна система органів виконавчої влади з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру.

Тема 2. Надзвичайні ситуації

2.1 Визначення

2.2 Класифікація

2.3 Причини виникнення надзвичайних ситуацій в Україні

2.4 Види надзвичайних ситуацій

Тема 3. Захист населення у надзвичайних ситуаціях

3.1. Законодавство.

3.2. Державне регулювання і контроль захисту населення і територій

3.3. Основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях

3.2.1 Інформування та оповіщення

3.2.2 Спостереження

3.2.3 Укриття у захисних спорудах

3.2.4 Індивідуальні засоби захисту

3.2.5 Евакуація

3.4 Прилади радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю

3.5 Медичний захист

Тема 4. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій

4.1 Сутність РІНР

4.2 РІНР при аваріях на радіаційно-небезпечних об'єктах

4.3 РІНР при аварії на ХНО

4.4 РІНР в осередку бактеріологічного (біологічного) ураження

4.5 РІНР в осередках комбінованого ураження

4.6 РІНР в районах стихійного лиха

4.7 Заходи безпеки при проведенні РІНР

4.8 Харчування особового складу невоєнізованих формувань ЦО

4.9 Життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях

4.10 Захист сільськогосподарської продукції і тварин

4.11 Спеціальна обробка

4.12 Дезактивація

4.13 Дегазація

4.14 Дезінфекція

4.15. Захист продуктів харчування, води і їх дезактивація

4.16 Радіація і харчування

Тема 5 Оцінка обстановки

5.1 Оцінка радіаційної обстановки

5.2 Оцінка хімічної обстановки при аваріях на ХНО

5.3 Оцінка стану ураження міст та населених пунктів

5.4 Оцінка інженерної обстановки на об’єкті господарської діяльності

5.5 Оцінка інженерного захисту робітників та службовців об’єктів господарської діяльності

5.6 Прогнозування та оцінка пожежної обстановки на об’єктах

Тема 6. Стійкість роботи промислових об’єктів у надзвичайних ситуаціях

6.1 Прискорення темпів науково-технічного прогресу

6.2 Сутність стійкої роботи об’єктів господарської діяльності та основні шляхи їх підвищення

6.3 Вимоги норм проектування інженерно-технічних заходів у цивільній обороні

6.4 Розміщення об’єктів і планування міст

6.5. Розміщення атомних станцій

6.6 Розміщення об’єктів, що мають СДОР, вибухові і пальні речовини.

6.7 Розміщення інших господарських об’єктів

6.8 Планування і забудова міст

6.9 Підприємства і інженерні системи

6.10 Водопостачання

6.11 Газопостачання

6.12 Електропостачання

6.13 Гідротехнічні споруди

6.14 Транспортні споруди і станції

6.15 Організація і проведення досліджень з оцінки стійкості об’єкта

Тема 7. Планування заходів та підготовка населення з цивільної оборони

7.1 План дій

7.2 Організація навчання населення з цивільної оборони

7.2.1 Підготовка керівного складу

7.2.2 Підготовка командно-керівного та рядового складу невоєнізованих формувань.

7.2.3 Основний склад формувань

7.2.4 Підготовка робітників, службовців, які не входять до складу формувань

7.2.5 Підготовка населення, яке не зайняте у сфері виробництва та обслуговування

7.2.6 Програми підготовки для студентів і учнів

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ


Практичне заняття 1. Тема. Надзвичайні ситуації та способи їх вирішення

Практичне заняття 2. Тема. Планування роботи цивільної оборони

Тема реферату або домашньої контрольної роботи вибирається за останніми двома цифрами залікової книжки додаючи до цього порядковий номер студента у списку групи. Якщо отримана цифра більше 39 то варіант беруть по останній одержаній цифрі. Наприклад: номер заліковки 2239, порядковий номер у списку групи – 13 тоді до 39 додаємо13 і отримуємо суму 52, номер варіанта буде 2. На титульній сторінці реферату або домашньої контрольної роботи мають бути написані прізвище та ініціали студента, номер його залікової книжки, порядковий номер у списку групи, назва групи, назва дисципліни, номер варіанта. Реферат або контрольну треба здати на кафедру, не пізніше, як за десять днів до початку сесії, після рецензування викладачем студент має переглянути роботу та враховуючи зауваження допрацювати.

Реферат або контрольна оцінюється за слідуючи ми критеріями: логічності плану; повноти і глибини розкриття теми; наявності таблиць, рисунків; відображення практичного досвіду роботи; актуальності.

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ, ЗАВДАНЬ ДО ДОМАШНІХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

1. Женевські конвенції – гарантія захисту прав людини.

2. ЦО зарубіжних країн

3. Завдання та терміни ЦО згідно з Женевськими конвенціями

4. Закон України “Про цивільну оборону” – гарантія захисту від незвичайних ситуацій

5. Система цивільної оборони України та її основне завдання

6. Сили Цивільної оборони, методика створення, призначення та основні завдання

7. Глобальні проблеми людства та основні напрямки стратегії техногенної безпеки в найближчий час

8. Основні завдання захисту населення і територій під час НС

9. Сутність рятувальних та інших невідкладних робіт

10. Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях

11. Стійкість роботи промислових об’єктів у надзвичайних ситуаціях

12. Захист населення від зброї масового ураження

13. Евакуація

14. Дії населення при стихійному лихові

15. Самодопомога та перша медична допомога у надзвичайних ситуаціях

16. Дії населення під час надзвичайних ситуацій

17. Бактеріологічна зброя

18. Засоби індивідуального захисту

19. Сигнали цивільної оборони

20. Цивільна оборона – зміст, характеристика, особливості вивчення

21. Інженерний захист населення

22. Цивільна оборона в різних галузях України

22. Надзвичайні ситуації мирного часу

23. Надзвичайні ситуації військового часу

24. Характеристика осередків ураження

25. Роль міжнародних організацій в організації захисту населення

26. Види та основні властивості біологічних засобів, що використовуються в сучасних війнах

27. Джерела, зони дії та рівні забруднень навколишнього середовища у разі аварій на АЕС та ХНО

28. Захист сільськогосподарських рослин та тварин від ураження

29. Ядерна загроза

30. Основні заходи щодо проведення навчання з цивільної оборони серед населення

31. Хімічна зброя

32. Соціально-політичні конфлікти

33. Загальні засади організації цивільної оборони в Україні

34. Дії населення в надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час

35. Заходи по запобіганню виникнення та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій

36. Прискорення темпів науково-технічного прогресу та Цивільна оборона

37. Планування заходів з Цивільної оборони

38. Питання організації харчування, інформації, побутового та медичне обслуговування для життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях

39. Основні напрямки і методи морально-психологічної підготовки населення та особового складу формувань ЦО

40. Пожежні формування і ЦО

Рейтинг:

Стаціонар: відвідування – 10 бал. практичні – 15 бал. контрольна робота – 15 бал. активність - до 10 бал. іспит або залік – 50 бал

Інплан: реферат – 40 бал. іспит або залік – 60 бал.

Заочне відділення: відвідування – 10 бал. практична – 15 бал. контрольна або реферат 25 бал. іспит або залік – 50 бал

ЗАПИТАННЯ НА ІСПИТ

1. Дайте загальну характеристику надзвичайних ситуацій, що мали місце в Україні протягом останніх років.

2. Опишіть можливість виникнення надзвичайних ситуацій в Україні зв’язаних з: сейсмоактивними зонами, зсувами, обвалами та осипами, гідрологічними явищами селевими процесами, паводками, сильними дощами.


Случайные файлы

Файл
118193.rtf
pasha.doc
7777.rtf
35809.rtf
143227.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.