Розробка програми підвищення показників виробничо-господарської діяльності підприємства (182557)

Посмотреть архив целиком

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВАРобота допущена до захисту

Зав.кафедрою економіки

підприємстваДИПЛОМНА РОБОТА

магістра


РОЗРОБКА ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ ПОКАЗНИКІВ

ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ВАТ “ХЛІБ”(ХЛІБОЗАВОД № 8)

Дніпропетровськ 2004


АНОТАЦІЯ


Дипломної роботи магістра

на тему: “РОЗРОБКА ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ВИРОБНИЧО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ “ХЛІБ”(ХЛІБЗАВОД № 8)”

Науковий керівник

Об’єкт досліджень дипломної роботи : детальний економічний аналіз діяльності ВАТ“ХЛІБ” (м. Дніпропетровськ) за 2001 - 2003 роки , виявлення основних проблем його економічного стану і шляхів подальшого розвитку, ви-конання розрахунків економічної ефективності капітальних інвестицій в проект територіальної диверсифікації виробничих ланок проекту “Соціальний хліб”.

Мета досліджень дипломної роботи: вивчення закономірностей та принципів фінансового механізму діяльності підприємств, оцінка конкуруючих економічних процесів ефективності діяльності на вітчизняному хлібному ринку, оцінка конкурентного ринку хлібної продукції та перспектив завоювання нових сегментів ринку.

Актуальність досліджень дипломної роботи: При стрімкому рості цін на зерно після неврожаю 2003 року на ринку з'явилися територіальні “ніши” за ра-хунок масового банкрутства малих хлібозаводів, для зайняття яких доцільний конкурентний аналіз схем “Нарощування обсягів крупного виробника хліба” – “Територіальна диверсифікація виробництва філіями крупного хлібозаводу”.

КЛЮЧОВІ СЛОВА : РИНОК ХЛІБА, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО, ДИВІДЕНДНИЙ ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ, МАРКЕТИНГ РИНКУ, СЕГМЕНТ РИНКУ, “СОЦІАЛЬНИЙ ХЛІБ”, ДИСКОНТОВАНІ ОЦІНКИ

Дипломна робота магістра складається із вступу, трьох розділів, виснов-ків та списку літератури . Роботу подано на 110 стор., вона містить 32 таблиці, 9 рисунків. Список використаної літератури включає 23 найменування.ЗМІСТ


ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА. СУТНІСТЬ ТА ПОКАЗНИКИ

МЕНЕДЖМЕНТУ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЮ

ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА У ФОРМІ ВІДКРИТОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

1.1 Об’єкт дослідження – відкрите акціонерне товариство та особливості

його статусу в Україні

1.2 Організація фінансів підприємства

1.2.1 Сутність фінансів підприємства

1.2.2 Фінансовий механізм отримання прибутку підприємства

1.3 Менеджмент структури витрат в собівартості продукції

1.4 Специфіка державного регулювання та розвитку конкуренції на

ринку хліба в Дніпропетровській області у 2003 - 2004 роках

РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА. АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ФІНАНСОВОЇ

ТА КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ “ХЛІБ” В 2001 – 2003

РОКАХ

2.1 Загальна характеристика ВАТ “ХЛІБ

2.2 Джерела інформації для аналізу та управління фінансами підприємства

2.3 Структурний аналіз динаміки розвитку ВАТ «ХЛІБ»

2.3.1 Аналіз составу та джерел майна (активів) підприємства

2.3.2 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

2.4 Коефіцієнтний аналіз економічних показників діяльності ВАТ “ХЛІБ”

2.5 Аналіз загрози банкрутства підприємства

РОЗДІЛ 3. ПРОЕКТНА ЧАСТИНА. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ

ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ “ХЛІБ”

ЗА РАХУНОК ВПРОВАДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ “СОЦІАЛЬНИЙ ХЛІБ”

3.1 Підприємницька ідея бізнес-плану інвестиційного проекту територіальних

пекарень «Соціальний хліб”

3.2 Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів

3.3 Калькуляція прибутку бізнес-плану впровадження хлібопекарні

«ВОСХОД-1300Р» продуктивністю 1300 кг/день на базі Ротаційної печі

«Мусон-ротор» 7.1

3.4 Калькуляція прибутку бізнес-плану впровадження хлібопекарні

«ВОСХОД-3200 Р» продуктивністю 3240 кг/день на базі люлечної печі

«Мусон-ротор» 14

3.5 Розрахунок коефіцієнтів економічної ефективності при впровадженні

10 пекарень «ВОСХОД-3200Р» проекту “Соціальний хліб”

3.6 Прогнозні характеристики підприємства ВАТ “ХЛІБ” після впровадження

проекту “Соціальний хліб”.

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ЛІТЕРАТУРИВСТУП


Фінанси підприємства - це сукупність грошових відносин, зв'язаних з формуванням і використанням грошових доходів і нагромаджень підприємства. Фінанси підприємства забезпечують кругообіг основного й оборотного капіталу і взаємовідносини з державним бюджетом, податковими органами, банками, страховими компаніями й іншими установами фінансово-кредитної системи. При цьому вони виконують дві функції :

Відтворювальна функція складається в обслуговуванні грошовими ресурсами кругообігу основного й оборотного капіталу в процесі комерційної діяльності підприємства на основі формування і використання грошових доходів і нагромаджень.

Контрольна функція - це фінансовий контроль за виробничо-господарською діяльністю підприємства.

Найбільш складною організаційно-правовою формою комерційних організацій є акціонерні товариства відкритого і закритого типів. Як правило, акціонерне товариство (АТ) поєднує широке коло юридичних і фізичних осіб. Майно акціонерного товариства формується за рахунок продажу акцій у формі відкритої або закритої підписки, отриманих доходів і інших джерел.

Статутний капітал акціонерних товариств формується за рахунок внесків, оформлених у виді визначеної кількості акцій рівної номінальної вартості, АТ випускають звичайні і привілейовані (не більш 10% статутного капіталу) акції, що мають різну номінальну вартість і дають їх власників різні права.

Розходження між відкритими і закритими акціонерними товариствами стосуються головним чином випуску і обертання акцій .

Відкрите акціонерне товариство має потенційно необмежені можливості в залученні капіталу, збільшенні числа акціонерів, кількості і сумі емісії, здійснюваних у формі відкритої підписки. Закрита підписка має місце при заснуванні акціонерного товариства, надалі проводяться відкриті підписки.

Закрите акціонерне товариство відносно менше по складу учасників, величині статутного капіталу, має обмеження в організації емісійного процесу. Підписка на акції - тільки закрита, що означає визначене, обмежене коло акціонерів. Акціонери користаються переважним правом придбати акції, продавані іншими акціонерами, умови і порядок продажу акцій обумовлюються в статуті закритого АТ.

Об’єкт досліджень дипломної роботи : детальний економічний аналіз діяльності відкритого акціонерного товариства “ХЛІБ(Хлібозавод № 8)” (м. Дніпропетровськ) за 2001 - 2003 роки , виявлення основних проблем його економічного становища і шляхів подальшого розвитку, виконання розрахунків економічної ефективності капітальних інвестицій в проект територіальної диверсифікації виробничих ланок проекту “Соціальний хліб”.

Мета досліджень дипломної роботи: вивчення закономірностей та принципів фінансового механізму діяльності підприємств , оцінка конкуруючих економічних процесів ефективності діяльності на вітчизняному хлібному ринку, оцінка конкурентного ринку хлібної продукції та перспектив завоювання нових сегментів ринку.

Актуальність досліджень дипломної роботи: з врахуванням великої кількості в Україні та Дніпропетровській області хлібних підприємств та стрімкого росту цін на зерно після неврожаю 2003 року на ринку з'явилися територіальні “ніши” за рахунок масового банкрутства малих хлібозаводів, для зайняття яких актуально проведення конкурентного аналізу схем “Нарощування обсягів крупного виробництва хліба” – “Територіальна диверсифікація виробництва філіями крупного виробника хліба”.

Методи досліджень : проведення горизонтального(індексно-хронологічного) та вертикального(структурно-хронологічного) аналізу балансу та фінансової звітності підприємства, аналіз фінансових коефіцієнтів, прогнозування інвестиційної привабливості методом дисконтованого аналізу ефективності впровадження територіальної диверсифікації виробництва підприємства по Дніпропетровській області.1 ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА. СУТНІСТЬ ТА ПОКАЗНИКИ

МЕНЕДЖМЕНТУ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЮ

ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА У ФОРМІ ВІДКРИТОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА    1. Об’єкт дослідження – відкрите акціонерне товариство та

особливості його статусу в Україні


Підприємство - самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Кодексом [1] та іншими законами [4].

Підприємства можуть створюватись як для здійснення підприємництва, так і для некомерційної господарської діяльності.

Підприємство, якщо законом не встановлено інше, діє на основі статуту.

Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

Залежно від форм власності, передбачених законом, в Україні можуть діяти підприємства таких видів:

приватне підприємство, що діє на основі приватної власності громадян чи суб'єкта господарювання (юридичної особи);


Случайные файлы

Файл
16872.rtf
54451.doc
82439.rtf
181410.rtf
168881.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.