Статистичне вивчення виручки від реалізації молока (180741)

Посмотреть архив целиком

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Кафедра статистики та економічного аналізу
Курсова робота

зі статистики

на тему:

"Статистичне вивчення виручки від реалізації молока"
Виконала:

студентка 3-го курсу

5групи. ФАМ "МО"

Павлишина Г.В.

Перевірила:

к.е.н., доцент Кирилюк О.Ф.


Київ - 2010


Зміст


Вступ

Розділ І. Система показників і завдання статистики тваринництва

1.1 Предмет, метод і завдання статистики тваринництва

1.2 Система показників статистики тваринництва

1.3 Організація статистики в Україні

Розділ ІІ. Статистичне вивчення показників виробництва продукції тваринництва

2.1 Статистичні групування: їх види та використання у характеристиці складу явища за певними ознаками

2.2 Ряди розподілу вибіркової сукупності, її характеристика та графічне зображення

2.3 Середні величини та способи їх обчислення

2.4 Варіація ознак та показники її вимірювання

Розділ ІІІ. Кореляційно-регресійний аналіз як метод визначення і кількісної взаємозалежності між статистичними ознаками виробництва продукції тваринництва

3.1 Парна (проста) прямолінійна кореляція

3.2 Множинна кореляція

3.3 Непараметричні критерії кореляційних зв’язків

Розділ IV. Роль та шляхи удосконалення статистичного аналізу в умовах ринкової економіки

Висновок

Список використаної літератури


Проектне завдання


До курсової роботи з статистики на тему:


Статистичне вивчення виручки від реалізації молока”

Виробництво тонн

Ціна за 1 тонну

Виручка від реалізації, тис. грн

1

362,1

95,9

34,73

2

359,6

91,4

32,87

3

829,8

208,7

173,18

4

509,1

143,7

73,16

5

415,7

97,2

40,41

6

404,6

85,6

34,63

7

640

173,9

111,30

8

396,4

115,8

45,90

9

317,3

73,2

23,23

10

539,4

140,7

75,89

11

541,4

108,4

58,69

12

366,2

80,4

29,44

13

349

70,9

24,74

14

813,4

192,1

156,25

15

379,2

100,8

38,22

16

467

114,7

53,56

17

681,2

157,1

107,02

18

471,7

137,4

64,81

19

457

123,7

56,53

20

452,1

132,3

59,81

21

487,4

110,2

53,71

22

321,1

88,7

28,48

23

638,7

183,2

117,01

24

501,8

113,8

57,10

25

344,4

82

28,24

26

578,6

170

98,36Вступ


Аграрний сектор України є важливою складовою національної економіки, яка виконує особливу роль щодо забезпечення продовольчої безпеки держави. Внаслідок здійснених докорінних соціально-економічних перетворень щодо форм власності, земельних і майнових відносин на селі сформована багатоукладна система господарювання, зміцнюється ринкова інфраструктура, розробляються і впроваджуються нові методи виробництва і управління в аграрних формуваннях. Проте, реформування сільськогосподарського виробництва не супроводжується стабільним підвищенням ефективності діяльності аграрних товаровиробників, а, навпаки, мають місце значні її варіації залежно від несприятливих природних умов, забезпеченості основними і оборотними засобами тощо.

Сільське господарство - одна з найбільших галузей матеріального виробництва, яка дає сирі продукти землеробства і тваринництва, які використовуються для харчування населення і промислової переробки. В цій галузі економічний процес виступає як натуральний процес, яким керує людина.

Сільськогосподарське виробництво, як і всяке інше суспільне виробництво представляє собою діалектичну єдність двох цих сторін - виробничих сил і виробничих відносин. В результаті взаємодії робочої сили з засобами виробництва в сільському господарстві створюється готовий продукт. Величина його залежить від забезпеченості робочої сили знаряддями праці, від ефективності використання засобів виробництва і робочої сили. Отримана протягом вищезазначеного періоду продукція сільського господарства реалізується різноманітними шляхами, створюючи тим самим основу для нового виробництва.

Тваринництво - одна з основних галузей сільськогосподарського виробництва, яка займається розведенням худоби, птиці та інших тварин. Воно забезпечує населення високоякісними продуктами харчування, частка яких в раціоні людини становить приблизно 35% загальної калорійності і більш як 60% потреби білка. Крім того, ця галузь є джерелом для одержання промислової і лікарської сировини.

В успішному розвитку тваринництва важливу роль відіграє статистика, яка повинна всебічно і об'єктивно відображати стан і розвиток цієї галузі.

Особливу увагу в умовах реформування економічних відносин і переходу до ринкової економіки слід приділити вивченню різноманітних форм господарювання, розвитку орендних, підрядних, кооперативних, акціонерних відносин. В цих умовах статистичний аналіз має бути спрямований на удосконалення економічного механізму господарювання. Зміцнення госпрозрахунку. Впровадження досягнень науково-технічного прогресу і передового досвіду, формування у працівників галузі навичок економічного мислення. Особливістю розвитку тваринництва як галузі сільського господарства є порівняно значна частка фермерських і особистих підсобних господарств населення у виробництві молока, м'яса та інших видів продукції. Це зумовлює потребу у статистичному дослідженні сучасних тенденцій змін поголів'я худоби і обсягів виробництва продукції в цих господарствах.

Статистика вивчає стан і розвиток тваринництва за категоріями господарств, адміністративними та економічними районами, сільськогосподарськими зонами і підзонами. А також за виробничими типами господарств.

Діяльність керівників і спеціалістів тваринницьких галузей та підрозділів пов'язана зі збиранням, розробкою і аналізом статистичних матеріалів. Щоб кваліфіковано управляти виробництвом, потрібно мати інформацію про трудові і виробничо-технічні ресурси тваринницьких ферм і комплексів, відомості про хід виробничих процесів і досягнуті результати, а також знати способи розробки та аналізу інформації.


Розділ І. Система показників і завдання статистики тваринництва


1.1 Предмет, метод і завдання статистики тваринництва


З давніх часів людство здійснювало облік багатьох явищ і предметів, які виникали в процесі його життєдіяльності. Це і чисельність чоловічого та жіночого населення країни, і прибуток скарбниці держави, і земельні угіддя та їх кількість, і сировинні ресурси та ін.

Всю перераховану інформацію надає суспільству статистика. Термін „ статистика" визначається сукупністю латинських та італійських слів: "status" (становище, стан справ); "stato" (керована область, держава); "statista" (державний чоловік, політик, знавець держави). В наукове використання термін "статистика" було введено німецьким вченим, професором Гетгингенського університету Г.Ахенвалем у 1743 році для визначення сукупності знань, які характеризують державний устрій, визначні пам'ятки країни, що характеризує її добробут. Однак таке визначення далеко від сучасного тлумачення поняття "статистика". В даний час під статистикою розуміють галузь практичної діяльності, економічної науки та навчальної дисципліни з вивчення способів збирання, обробки та аналізу даних про масові соціально-економічні явища і процеси. [6,c.67]


Случайные файлы

Файл
154630.rtf
114735.rtf
58456.rtf
163278.rtf
12382-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.