Санація і реструктуризація як основа заходів оздоровлення стану дніпропетровського обласного комунального підприємства "Облпаливо" (178935)

Посмотреть архив целиком

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА


ДИПЛОМНА РОБОТА

магістра

Санація і реструктуризація як основа заходів оздоровлення стану дніпропетровського обласного комунального підприємства “Облпаливо”

Дніпропетровськ

2004


АНОТАЦІЯ


Тема дипломної роботи – „САНАЦІЯ І РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ЯК ОСНОВА ЗАХОДІВ ОЗДОРОВЛЕННЯ СТАНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА “ОБЛПАЛИВО””

Науковий керівник

Об’єкт досліджень: хронічнозбиткове Дніпропетровське обласне комунальне підприємство „Облпаливо”, яке займається оптовой та розничною торгівлею – продажем твердого палива юридичним особам та населенню негазифікованих сільських районів і приватного сектору міст Дніпропетровської області.

Мета досліджень: вивчення закономірностей та принципів фінансового механізму діяльності багатофілійного підприємства оптоворозничної торгівлі паливом з складів у Дніпропетровській області, оцінка причин хронічної збитковості діяльності та економічної ефективності санаційних заходів за рахунок реструктуризації шляхом об’єднання складів.

Актуальність: На основі отриманих статистичних даних за 1999 –2002 роки розроблені рекомендації по оптимальним шляхам санації за рахунок об’єднання структури складів по області.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ПАЛИВО, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО, ТОРГІВЛЯ, СОБІВАРТІСТЬ, ПОСТІЙНІ ВИТРАТИ, ЗМІННІ ВИТРАТИ, ЗБИТКОВІСТЬ, БАНКРУТСТВО,САНАЦІЯ.ЗМІСТ


Вступ

Розділ 1. Теоретична частина. Прогнозування банкрутства та шляхи санації неплатоспроможних підприємств в Україні

1.1 Об’єкт дослідження – унітарне комунальне підприємство та особливості

його статуса в Україні

1.2 Сутність банкрутства підприємства

1.2.1 Законодавча та економічна термінологія процесів банкрутства

1.2.2 Причини банкрутства підприємства

1.2.3 Оперативне виявлення причини доведення до банкрутства

1.3 Процедури та наслідки банкрутства підприємства

1.3.1 Досудова санація підприємства

1.3.2 Судове задоволення претензій кредиторів

1.3.3 Ліквідаційна процедура банкрутства

Розділ 2. Аналітична частина. Аналіз динаміки фінансової діяльності та оцінка загрози банкрутства ДОКП “ОБЛПАЛИВО” в 1999 – 2002 роках

2.1 Загальна характеристика ДОКП “ОБЛПАЛИВО”

2.2 Джерела інформації для аналіза та управління фінансами підприємства

2.3 Структурний аналіз динаміки розвитку ДОКП “ОБЛПАЛИВО”

2.3.1 Аналіз составу та джерел майна (активів) підприємства

2.3.2 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

2.4 Коефіцієнтний аналіз економічних показників діяльності

2.4.1 Аналіз рентабельності та делової активності

2.4.2 Аналіз платоспроможності та ліквідності

2.4.3 Аналіз фінансової стійкості

Розділ 3. Проектна частина. Ефективність впровадження моделі санації та схем оптимізації структури і діяльності докп „Облпаливо” на відвернення загрози банкрутства

3.1 Аналіз ефективності функціонування структури реалізаційних складів в Дніпропетровській області в 1999 2001 роках

3.2 Схеми оптимізації структури реалізаційних складів при їх частковому об’єднанні

3.3 Розрахунки показників ефективності проекта об’єднання складів

3.4 Оцінка результатів фінансової досконалості проектних рішень

3.4.1 Метод розрахунку чистого приведеного ефекту

3.4.2 Метод визначення строку окупності інвестицій

3.4.3 Оцінювання результатів проекту об‘єднання складів за реальними CASHFLOW грошовими потоками та дисконтованими оцінками NPV – грошових потоків............................................................................................97

3.5 Прогнозні характеристики підприємства після впровадження проекту санації

Висновки та рекомендації

Перелік використаних джерелВСТУП


У дипломній роботі на базі детального економічного аналізу діяльності обласного державного комунального підприємства „ОБЛПАЛИВО” за 1998 - 2002 рік виявлені основні проблеми його хронічнозбиткового економічного становища, виконані розрахунки економічної ефективності при моделюванні впливу реструктуризації складів підприємства на зниження загальної собівартості його діяльності та розроблені рекомендації усуненню загрози банкрутства при оптимальному об’єднанню складів по Дніпропетровській області.

Фінанси підприємства - це сукупність грошових відносин, зв'язаних з формуванням і використанням грошових доходів і нагромаджень підприємства. Фінанси підприємства забезпечують кругообігу основного й оборотного капіталу і взаємовідносини з державним бюджетом, податковими органами, банками, страховими компаніями й іншими установами фінансовокредитної системи. При цьому вони виконують дві функції:

Відтворювальна функція складається в обслуговуванні грошовими ресурсами кругообігу основного й оборотного капіталу в процесі комерційної діяльності підприємства на основі формування і використання грошових доходів і нагромаджень.

Контрольна функція - це фінансовий контроль за виробничогосподарською діяльністю підприємства.

Об’єкт досліджень: фінансовий стан та вибір заходів санації хронічнозбиткового Дніпропетровського обласного комунального підприємства „Облпаливо”, яке займається оптовой та розничною торгівлею – продажем твердого палива юридичним особам та населенню негазифікованих сільських районів і приватного сектору міст Дніпропетровської області.

Мета досліджень: вивчення закономірностей та принципів фінансового механізму діяльності багатофілійного підприємства оптоворозничної торгівлі паливом з складів у Дніпропетровській області, оцінка причин хронічної збитковості діяльності та економічної ефективності санаційних заходів за рахунок реструктуризації шляхом об’єднання складів.

Методи досліджень: проведення горизонтального(індекснохронологічного) та вертикального(структурнохронологічного) аналізу баланса підприємства, аналіз фінансових коефіцієнтів, прогнозування діяльності підприємства.

На основі отриманих статистичних даних за 1999 –2002 роки проведено моделювання впливу реструктуризації складів підприємства на зниження загальної собівартості його діяльності та розроблені рекомендації по оптимальним шляхам санації за рахунок об’єднання структури складів по області.

Актуальність досліджень в дипломній роботі заключається в тому, що банкрутство – це природній процесс ринкової економіки, який є наслідком впливу об'єктивних екзогенних (зовнішніх) факторів ринку та суб'єктивних ендогенних(внутрішніх) факторів менеджменту підприємством. Своєчасна ідентифікація ознак банкрутства та застосування заходів по уникненню негативних наслідків, знання та вміння застосування заходів антикризового управління підприємством – основа діяльності сучасних економічних менеджерів підприємств в ринковій економіці України.

Рекомендації, розроблені в роботі, доцільно використовувати для санаційних заходів по запобіганню банкрутства ДОКП “Облпаливо”.

При виконанні дипломного проекту використані:

а)Методи ретроспективного економічного аналізу результатів діяльності підприємства (горизонтальновертикальні розрізи);

б) Фінансовоекономічна звітність ДОКП “Облпаливо” за 1998 –2002 роки.


РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА. ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВА ТА ШЛЯХИ САНАЦІЇ НЕПЛАТОСПРОМОЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ


1.1 Об’єкт дослідження – унітарне комунальне підприємство та особливості його статуса в Україні


Згідно ЗАКОНУ УКРАЇНИ „Про місцеве самоврядування в Україні” (Стаття 60. Право комунальної власності) [5]:

Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження.

Підставою для набуття права комунальної власності є передача майна територіальним громадам безоплатно державою, іншими суб'єктами права власності, а також майнових прав, створення, придбання майна органами місцевого самоврядування в порядку, встановленому законом.

Територіальні громади сіл, селищ, міст, районів у містах безпосередньо або через органи місцевого самоврядування можуть об'єднувати на договірних засадах на праві спільної власності об'єкти права комунальної власності, а також кошти місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій і створювати для цього відповідні органи і служби.

Районні та обласні ради від імені територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюють управління об'єктами їхньої спільної власності, що задовольняють спільні потреби територіальних громад.

Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правоможності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду.


Случайные файлы

Файл
23818-1.rtf
Kyrsovay pabota.doc
114355.rtf
9768-1.rtf
129681.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.