Підприємство. Повна характеристика діяльності (178062)

Посмотреть архив целиком

Мінестерство освіти та науки України

Полтавський національний технічній унівеситет ім. Ю.Кондратюка

Факультет економічний

Кафедра економіки підприємства
Курсова робота

з дисципліни “Економіка підприємства”

Розробив: студент

Перевірив

Полтава 2005


Зміст


Вступ

1. Документи і процес реєстрації підприємства

1.1 Підприємство, мета створення і принципи діяльності. Порядок створення та реєстрації підприємства

1.2 Розроблення документації, необхідної для реєстрації підприємства в місцевих органах влади.

2. Склад, структура, показники руху та використання персоналу підприємства

2.1 Характеристика, склад і структура персоналу. Визначення середньорічної чисельності персоналу підприємства

2.2 Визначення показників руху та продуктивності праці персоналу

3. Основні виробничі фонди підприємства, характеристика, структура, ефективність їх використання та розрахунок амортизаційних відрахувань у бухгалтерському та податковому обліку.

3.1 Характеристика, склад і структура основних виробничих фондів; розрахунок технологічної структури

3.2 Визначення показників руху основних виробничих фондів

3.3 Визначення середньорічної вартості основних фондів, розрахунки показників, які характеризують ефективність їх використання

3.4 Визначення амортизаційних відрахувань, аналіз діючих методів нарахування амортизації

3.5 Особливості нарахування амортизації'в податковому обліку

3.6 Визначення впливу зміни показника фондовіддачі основних фондів у звітному періоду в порівнянні з базовим на ТЕП діяльності підприємства

4. Склад, структура та показники використання оборотних коштів підприємства

4.1. Характеристика, склад і структура оборотних коштів підприємства

4.2 Визначення середнього річного залишку оборотних коштів

4.3 Розрахунок показників, які характеризують ефективність використання оборотних коштів. Розрахунок розміру вивільнення (додаткового вилучення) оборотних коштів у звітному році порівняно до базового року

5. Основні техніко-економічні показники виробничо-господарської діяльності підприємства

5.1. Визначення узагальнених показників ефективності діяльності підприємства.

5.2 Розрахунок часткових показників діяльності підприємства

5.3. Система показників ефективності діяльності підприємства

Висновок

Література

ДодадкиВступ


У сучасному суспільстві людина намагається зробити своє життя більш комфортнішим, тобто більш повно забезпечити свої потреби та інтереси. Для задоволення людських потреб виготовляється все більше товарів і послуг. Продукція, завдяки науково-технічному прогресу , стає більш якісною, доступнішою та міцно входить у наше життя, стає необхідністю.

Тому у суспільстві для забезпечення нормального (достатньо комфортного) рівня своєї життєдіяльності здійснює безліч видів конкретної праці. З цією метою люди створюють певні організації (трудові колективи), які спільно ту чи іншу місію (реалізують програму або мету).

Раніше товари виготовлялися окремими робітниками. Але згодом процес ви - робництва ускладнюється, а робітник не може самостійно виготовити товар, бо він має вузьку спеціалізацію, тобто орієнтується на виконання однієї з технологічних функцій. Ринок, в свою чергу визнає лише товар який пройшов повний цикл виго - товлення, тобто кінцевий продукт. Для того, щоб його виробити, робітники повин - ні об’єднувати свої трудові зусилля. Організації в які вони об’єднуються з метою випуску завершеного продукту, утворюють підприємства.

Підприємство є головною діючою особою економічних відносин. Воно здійснює виробничу, науково-технічну, комерційну діяльність з метою одержання прибутку і задаволеня суспільної потреби в товарах, роботах і послугах. Кожне підприємство займає подвійне становище в господарській структурі ринкової еко-номіки. По-перше, воно є самостійним суб’єктом ринкових відносин, а, по-друге, кожне підприємство є елементом національної економіки. Ефективна діяльність підприємства веде до його успішного функціонування і розвитку надалі, а отже і до розвитку національноїекономіки в цілому.

Основна мета економіки – створення товарів і послуг для задоволення потреб населення з найменшими витратами на виробництво та реалізацію продукції. Цю мету і повинно виконувати підприємство, в цьому полягає їх основна функція. Зав - данням ж підприємства є оптимізація виробничої функції, тобто пошук такого ва - ріанта, коли б кількість виробляємої продукції булаб найбільшою, а затрачені при цьому ресурси – найменшими.

Ринковий простір, в якому діють підприємства, перетворює всі компоненти підприємства в грошову оцінку для порівняння результатів. Так, всі ресурси, які надходять на підприємство мають грошовий вираз. Результат діяльності підприєм - ства також виступає в грошовій формі.

Ринкові принципи діяльності – раціональність, економічність і ефективність – знаходять на рівні підприємства первинну сферу свого існування. Для того, щоб правильно зробити вибір і успішно управляти діяльністю підприємства, необхідні знанняоснов економіки підприємства.

Отже метою виконання курсової роботи є поглиблене вивчення діяльності підприємства, освоєння методів виконання широкого кола типових планово-еконо - мічних розрахунків і обгрунтувань, формування практичних навичок для керування власним підприємством.


1. Документи і процес реєстрації підприємства


1.1 Підприємство, мета створення і принципи діяльності. Порядок створення та реєстрації підприємства


Підприємство є основним ланцюгом економіки кожної країни. Саме на підприємствах зосереджені кваліфіковані кадри, сучасна техніка, впроваджуються сучасні технології, менеджмент, маркетинг і т. Д. Визначення підприємства дане у пл.1 Закону України „Про підприємства в Україні”: Підприємство – самостійний господарюючий суб’єкт, що володіє правами юридичної особи здійснює виробничу, наукову і комерційну діяльність з метою отримання прибутку.

Метою діяльності підприємства є задоволення інтересів власника підприємства і отримання прибутку.

Основні ознаки підприємства як юридичної особи:

1).Право самостійно і від свого імені вступати в господарські відносини з іншими фізичними і юридичними особами включаючи укладання різних договорів.

2).Право захищати свої майнові інтереси в судах і господарських судах, інших органах державної влади і управліннях.

3).Майнова відповідальність перед контрагентом в межах норм діючого законодавства.

4).Наявність свідоцтва про державну реєстрацію.

5).Наявність затверджених установчих документів.

Формальні ознаки підприємства: наявність закінченого самостійного балансу, поточного та інших рахунків в установах банків, круглої печатки і штампів, товарного знаку для промислових підприємств.

Основні принципи діяльності підприємств:

1).Вільний вибір видів діяльності.

2).Вільний вибір місця знаходження підприємства.

3).Самостійне залучення і використання усіх видів ресурсів у межах діючого законодавства.

4).Самостійний вибір форм і систем оплати праці.

5).Самостійне формування програми діяльності підприємства.

6).Вільно розпоряджатися чистим прибутком.

7).Самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність.

Порядок створення підприємства можна умовно поділити на етапи:

1).Прийняття рішення про створення підприємства.

2).Розробка і затвердження на зібрання засновників установчих документів, відкриття тимчасового рахунку в установах банку (якщо це потребується).

3).Державна реєстрація підприємства в органах виконавчої влади.

4).Після реєстраційні процедури. реєстрація підприємства в державній податковій адміністрації, у пенсійному фонді, фонді сприяння зайнятості, фонді страхування від нещасних випадків, в органах статистики і соціального страхування.

5).Отримання в міліції дозволу на виготовлення та виготовлення печатки і штампу.

6).Відкриття поточного і інших рахунків в установах банку.

Державна реєстрація підприємства проводиться у відповідності із Постановою Кабінету Міністрів України №740 за місцем знаходження підприємства. Місце знаходження підприємства – це офіс головного офісу або домашня адреса одного із засновників.

Для державної реєстрації у виконком необхідно надати наступні документи:

1).викладені на державній мові, пронумеровані, зшиті установчі документи завірені нотаріусом;

2).протокол зібрання засновників по рішенню створити підприємство;

3).реєстраційна картка (в 3 примірниках);

4).квитанція про сплату реєстраційного збору (7 мінімальних неоподатковуваних доходів громадян, тобто 119грн), якщо прискорена процедура, то сплачується у 3 кратному розмірі;

5).документ із установи банка, який засвідчує внески в установчий фонд підприємства на тимчасовий рахунок (не менше 1/3 установчого фонду);

6).договір про ренту, якщо офіс орендується;

7).копії свідоцтва про державну реєстрацію підприємства, якщо воно є засновником даного підприємства.

Виконком протягом 5 робочих днів зобов’язаний прийняти рішення про реєстрацію підприємства або дають вмотивовану відмову. При позитивному рішенні підприємство отримує свідоцтво про державну реєстрацію і 2 примірника установчих документів із відміткою виконкому.

Зареєстроване підприємство заноситься органами статистики в єдиний державний реєстр підприємств і організацій України.

У процесі діяльності підприємство може змінювати місце знаходження, власників, розмір установчого фонду, можуть з’являтися нові види діяльності не вказані в установчих документах – у цих випадках необхідно заносити зміни до установчих документів і погоджувати ці зміни у виконкомі.


Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.