Підвищення економічних показників з урахуванням сезонних коливань в умовах шахти "Добропільська" (178042)

Посмотреть архив целиком


Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНИВЕРСТИТЕТ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ

Факультет фінансово-економічний

Кафедра економічної кібернетики й інформаційних технологій


ДИПЛОМНА РОБОТА

на присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня "магістра"

за фахом 7.050102 "Економічна кібернетика"

«Підвищення економічних показників з урахуванням сезонних коливань в умовах шахти «Добропільська»ГАНІЧ АЛІНА ІГОРІВНА

Керівник дипломної роботи

кафедри економічної

кібернетики й інформаційних

технологій, Нецветаєв В.А.

Дніпропетровськ 2008


РЕФЕРАТ


Пояснювальна записка: 104 сторінки, 32 рисунків, 29 таблиць, 34 посилань. Об’єкт дослідження: шахта «Добропільська» ДХК «Добропіллявугілля». Мета дипломного проекту: підвищення ефективності економічних показників роботи шахти «Добропільська» та максимізація прибутку. У вступі описана актуальність та значимість теми, сформульовані цілі та задачі досліджень.

У першому розділі наведена характеристика підприємства, проаналізована його виробничо-господарська діяльність, розраховані основні економічні показники фінансової діяльності умовах шахти «Добропільська».

У другому розділі розроблено методика моделювання процесів отримання прибутку підприємством, построєні моделі отримання прибутку для шахти «Добропільська», проведено аналіз отриманих моделей, в результаті вирішення яких отримані оптимальні ціни на вугілля.

У третьому розділі розроблено автоматизовану інформаційну систему максимізації прибутку шахти «Добропільська».

В розділі «Охорона праці» мові йде про безпеку та охорону навколишнього середовища на виробництві, протипожежну безпеку, а також описані правила охорони праці при експлуатації ЕОМ в офісі та на підприємстві.

ПРИБУТОК, МАКСИМІЗАЦІЯ ПРИБУТКУ, ОПТИМІЗАЦІЙНА ЗАДАЧА, МОДЕЛЬ ОТРИМАННЯ ПРИБУТКУ, ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ, ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА, ОПТИМАЛЬНА ЦІНА, ТЕХНОЛОГІЯ OLAP, СЕЗОННІ КОЛИВАННЯ.ЗМІСТ


ВСТУП

1. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШАХТИ "ДОБРОПІЛЬСЬКА". ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1 Характеристика підприємства

1.1.1 Загальні відомості

1.1.2 Економічний механізм функціонування підприємства

1.2 Аналіз господарської діяльності шахти “Добропільська”

1.2.1 Роль аналізу господарської діяльності в керуванні виробництвом і підвищенні його ефективності

1.2.2 Основні показники господарської діяльності шахти “Добропільська”

1.3 Економічний аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства

1.3.1 Види методики економічного аналізу

1.3.2 Експрес-аналіз стану шахти "Добропільська"

1.3.3 Аналіз ліквідності балансу шахти "Добропільська"

1.3.4 Оцінка погрози банкрутства шахти "Добропільська"

1.3.5 Класифікація типу фінансового стійкості шахти "Добропільська"

1.4 Етапи та методи ціноутворення

1.4.1 Загальна схема розрахунку цін й основні етапи ціноутворення

1.4.2 Витратні методи ціноутворення

1.4.3 Ринкові методи визначення цін

1.4.4 Економетричні методи визначення цін

1.4.5 Адміністративні методи визначення цін

1.5 Формулювання мети і задач дослідження

2. ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ МАКСИМІЗАЦІЇ ПРИБУТКУ В УМОВАХ ШАХТИ "ДОБРОПІЛЬСЬКА"

2.1 Розробка методики моделювання процесу одержання прибутку підприємством

2.2 Розробка моделей одержання прибутку на шахті "Добропільська"

2.2.1 Вивчення середовища, структурування ситуації і формалізація моделі

2.2.2 Формалізована постановка оптимізаційних задач

2.2.3 Вхідні дані для моделей

2.2.4 Вибір методу прогнозування даних

2.3 Прийняття рішення по максимізації прибутку шахти "Добропільська"

2.4 Прийняття рішення по максимізації прибутку шахти "Добропільська"

2.5 Економічна ефективність впровадження інформаційної системи

3. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ (СППР) ПО МАКСИМІЗАЦІЇ ПРИБУТКУ НА ШАХТІ "ДОБРОПІЛЬСЬКА"

3.1 Інформаційна система підтримки прийняття рішень (СППР) по максимізації прибутку на шахті "Добропільська"

3.2 Узагальнена структура і вимоги до СППР

3.3 Створення основних елементів інформаційної системи

3.4 Інструкція користувача

4. ОХОРОНА ПРАЦІ І ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

4.1 Безпека й охорона навколишнього середовища на шахті "Добропільська"

4.2 Правила охорони праці при експлуатації ЕОМ

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬВСТУП


Україна належить до числа держав, що мають не лише крупні запаси вугілля, але й потужні традиції його видобутку та переробки – історія вугільної промисловості на українській території налічує понад 200 років.

Вугільна промисловість є однією з базових для економіки України. Від її стабільності залежить робота суміжних базових галузей – електроенергетики та металургії, а також забезпечення паливом та енергією комунально-побутового сектору країни. З 1996 року відбувається реструктуризація вугільної галузі, потреба у якій зумовлена як загальними процесами економічної трансформації та її входженням до світового економічного простору, так і кризовими явищами, що наростали в українській вугільній галузі протягом останніх майже трьох десятиліть.

Водночас, аналіз головних показників роботи вугільної промисловості України протягом 1991-2007рр. свідчить, що реструктуризація поки що не досягла мети, галузь залишається у кризовому стані, що в достроковій перспективі загрожує енергетичній безпеці країни.

Єдиним можливим виходом з такої кризи є подальше вдосконалення економіки, створення умов для всебічного створення підприємництва і розвитку ринкових відносин.

В умовах ринкової економіки для кожного суб'єкта підприємницької діяльності, незалежно від форми власності, основним необхідно вважати забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності.

Усе це визначає актуальність і значимість теми дослідження, важливість його результатів не тільки для розвитку вітчизняної теорії і практики організації керування прибутком, але і для підприємства "Добропільська", що є об'єктом дослідження.

Основна мета дипломного дослідження – підвищення ефективності економічних показників роботи і максимізація прибутку на прикладі шахти "Добропільська".

Відповідно до поставленої мети дослідження в роботі визначені такі задачі:

  • аналіз економічних показників виробничо-господарської діяльності шахти "Добропільська";

  • розробка методики моделювання процесу одержання прибутку підприємством;

  • прогноз необхідних даних для моделі з урахуванням аналізу відомих методів прогнозування;

  • розробка моделі максимізації прибутку на основі виявлення закономірності прогнозування на основі аналізу чотирьох попередніх років за методом урахування сезонних коливань;

  • розробка моделі максимізації прибутку на основі аналізу цін на товари, що пропонує підприємство та фірми-конкуренти;

  • аналіз кожної з розроблених моделей та порівняльний аналіз цих моделей між собою;

  • створення автоматизованої інформаційної системи максимізації прибутку на шахті "Добропільська".

Научна новизна роботи полягає у розробці нового методу моделювання економічних процесів з урахуванням сезонних коливань. Цей метод отримав назву "Прогнозування на основі середньорічних значень з урахуванням сезонних коливань". Він відрізняється більш високою точністю та вірогідністю. Крім того він співпадає з вимогами інформаційних технологій OLAP і дає однакові результати прогнозування по річним, квартальним та місячним інтервалам.

Практична значимість роботи полягає в розробці моделі підвищення ефективності економічних показників роботи, максимізації прибутку і її дослідженні в умовах шахти "Добропільська", розробці інформаційної системи, що дозволяє вирішувати задачі підвищення прибутку.

Публікації та опробації. Матеріали дипломної роботи опубліковано в збірці матеріалів міжнародної науково-практичної конференції від 24-26 травня 2007 року "Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України". Наукова робота на тему "Прогнозування економічних показників з урахуванням сезонних коливань" на міжнародній конференції та конкурсі степендіальної програми Фонду Віктора Пінчука "ЗАВТРА".1. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШАХТИ "ДОБРОПІЛЬСЬКА". ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ


У цьому розділі викладена характеристика підприємства, специфіка його діяльності, опис реалізованих послуг. Проаналізовано господарську діяльність на основі результатів балансу, річних фінансових показників. За допомогою економічного аналізу, а саме, експрес-аналізу, горизонтального і вертикального аналізу і показників ліквідності розраховані основні показники ефективності діяльності підприємства, на основі яких висунута основна мета і задачі дослідження в дипломній роботі.


1.1 Характеристика підприємства


1.1.1 Загальні відомості

Відокремлене підприємство “Шахта”Добропільська”ДП“ Добропіллявугілля” створено відповідно до приказу Міністерства вугільної промисловості.

Поле шахти “Добропільська” розташовано на північно-західній частині Червоноармійського вугільного району Донбасу на території Добропільського адміністративного району Донецької області України. Площина шахти розташована поряд з діючими шахтами “ Білицька”, “ Білозерська” та дільницею Добропільською-Капітальною. Географічне положення площини описується наступними координатами: центр поля шахти “Добропільська” - 4802912211 північної широти, 37008126 11 східної довготи.

Метою та предметом діяльності підприємства є добича вугілля для найбільш повного задоволення потреб народного господарства і населення в вугіллі, реалізація соціальних і економічних інтересів його робітників.

В гірничопромисловому відношенні шахтою керує Добропільська Державна Холдингова Компанія по здобуті вугілля Мінвуглепрому України.

Підрозділ “Шахта”Добропільська” не є юридичною особою. Форма власності – загальнодержавна. Форма фінансування – державний розрахунок. Організаційно – правова форма господарювання – підрозділ. Головне підприємство – Державне підприємство “Добропіллявугілля”. Підприємство має ліцензію на право використання надра № 31726 от 14.01.99 на 20 років.

«Шахта Добропільська» являється лідером ДП “Добропіллявугілля”, яке в свою чергу займає одне з провідних виробничих об’єднань України.


Таблиця 1.1 – Паспорт підприємства

п/п

Параметри

Одиниці виміру


1

Назва родовища


Донецький вугільний басейн

2

Назва підприємства


шахта "Добропільська"

3

Місцезнаходження (область, район)


Донецька обл. Добропільський р-н

4

Стадійність (геологічне вивчення, дослідно-промислова розробка, експлуатація)


експлуатація

5

Форма власності


державна

6

Реквізити власника підприємства (прізвище, телефон, факс)


ДП "Донецька вугільна коксова компанія"

7

Реквізити керівництва (прізвище, телефон, факс)


Плєтньов В.А. (06277)2-24-00

8

Наявність дозвільних документів
- ліцензія (номер, дата видачі, на який термін видана)


3037, 11.07.2003 р., 16 р.


- гірничий відвід (номер, дата видачі, на який термін видана)


686, 11.08.2003 р.

9

Наявність проекту розробки (дослідно-промислової розробки), дата узгодження з ДНОП


Проект мається

10

Рік здачі підприємства до експлуатації


1 941р.

11

Проектна виробнича потужність

тис.т/рік (м3/добу) (млн.м3/рік)

1000

12

Встановлена виробнича потужність

тис.т/рік (м3/добу) (млн.м3/рік)

1000

13

Обсяги виробництва з видобутку за попередній рік

тис.т/рік (м3/добу) (млн.м3/рік)

1350,3

14

Рік вибуття підприємства з експлуатації за запасами

рік

2083

15

Кількість продуктивних горизонтів (пластів)

шт.

2(4)


в т.ч.які розробляються


2(4)

16

Балансові запаси, всього

тис.т/рік (м3/добу) (млн.м3/рік)

86,7


в тому числі по категоріям:
A

млн.т.

14,2


B

млн.т.

23,4


A+B

млн.т.

37,6


C1

млн.т.

49,1


A+B+C1

млн.т.

86,7

17

Промислові, всього

млн.т.

55,3

18

Розкриті промислові запаси

млн.т.

12,6


в тому числі:
Підготовлені

млн.т.

2,6


в тому числі:
Готові до виймання

млн.т.

0,7

19

Середня глибина відробки

м

508

20

Максимальна глибина відробки

м

590

21

Коефіцієнт внутрішніх робіт

%

-

22

Вартість основних фондів, всього

тис.грн.

195827

23

Знос основних фондів, всього

%

23,3

24

Вид продукції та її призначення


Рядове вугілля, концентрат

25

Собівартість товарної продукції

грн./т

141,99

26

Обсяг реалізації продукції за останній рік

тис.грн.

227539

27

Чисельність працівників, всього

чол.

3104

28

Наявність маркшейдерсько-геологічної служби (за розрахунком/факт)

чол.

15/14

29

Капітальні вкладення-всього

тис.грн.

оч.-18502/ 10949-11 міс.


- в тому числі: обладнання

тис.грн.

7218/2085


капітальне будівництво

тис.грн.

11284/8864

30

Приток води (при розробці вугільних, рудних, нерудних родовищ)

м3/рік

411

31

Наявність стволів, всього

шт.

4


з них вертикальні

шт.

4

32

Стан стволів (дата останнього профілювання та вимірювання проміжків)


задовільно (07.2003р.)

33

Наявність сховищ, відвалів (наявність паспорта, дата останньої зйомки)


-

34

Наявність свердловин (при розробці родовищ вуглеводнів, гідромінеральної сировини) всього:

шт.

-


в тому числі:
- експлуатаційні

шт.

-


-в бурінні

шт.

-


спостережні

шт.

-


консервації

шт.

-


1.1.2 Економічний механізм функціонування підприємства

Промислові запаси вугілля складають 60 млн.тонн. Марка вугільних пластів – ГЖО. Вугілля призначено для коксування. Технологічно шахта зв`язана з центральною збагачувальною фабрикою “Добропільська”. Кінцева продукція – вугільний коксуючийся концентрат марки “Г” зольністю – 7,8%, сірка – 2,1%, вологість – 10,4%. Діяльністю підприємства є: здобич вугілля підземним способом, забезпечення державного комплексу України вугільною продукцією, збут продукції через систему прямих договорів або товарні біржі та інші організації, зовнішньоекономічна діяльність, відповідно до діючого законодавства України, матеріально-технічне забезпечення виробництва продукції і послуг, оптова торгівля, реалізація соціальних та економічних інтересів трудового колективу, інші види діяльності. Основними видами діяльності шахти є здобич вугілля та державна зовнішня торгівля.

Основними споживачами є: Авдієвський КХЗ, Донецький КХЗ, Макіївський КХЗ, Ясинуватський КХЗ, Дніпропетровський КХЗ, Дніпродзержинський КХЗ.1.2 Аналіз господарської діяльності шахти “Добропільська”


1.2.1 Роль аналізу господарської діяльності в керуванні виробництвом і підвищенні його ефективності

Сучасна гірнича промисловість характеризується значними обсягами виробництва, великими витратами на видобуток і переробку корисних копалин. Розвиток виробництва вимагає технічного переоснащення і модернізації шахт, що діють, реформи ціноутворення, впровадження різних форм власності, і передбачає строгий облік і контроль витрачання і економії природних, матеріальних і фінансових ресурсів із застосуванням різних методів аналізу.

Розвиток і поглиблення аналізу є необхідною умовою стабільної роботи підприємства і дозволяє передбачити і проаналізувати господарську і комерційну ситуацію на підприємстві для досягнення кінцевої мети – одержання максимального прибутку від реалізації продукції чи послуг.

Осмислення і розуміння інформації досягається за допомогою проведення економічного аналізу, який у свою чергу є ланкою між обліком і прийняттям управлінських рішень. У процесі аналізу первинна інформація проходить аналітичну обробку: проводиться порівняння досягнутих результатів діяльності з даними за минулі відрізки часу, порівняння з показниками інших підприємств і середньо галузевими показниками; проводиться визначення впливу різних факторів на величину результативних показників; виявляються недоліки та помилки в управлінні підприємством, невикористані можливості, перспективи і так далі.

Таким чином, економічний аналіз можна розглядати як діяльність по підготовці даних, необхідних для наукового обґрунтування й оптимізації управлінських рішень.[29]

Функція керування аналізу господарської діяльності тісно зв'язана з плануванням і прогнозуванням виробництва, оскільки без глибокого аналізу неможливе здійснення цих функцій. Аналіз господарської діяльності має важливу роль під час підготовки інформації для планування та прогнозування, оцінці якості й обґрунтованості планових показників, у перевірці й об'єктивній оцінці виконання планів. Розробка планів для підприємства також являє собою прийняття рішень, що забезпечують розвиток виробництва в планованому відрізку часу. При цьому враховуються результати виконання попередніх планів, вивчаються тенденції розвитку економіки, виявляються і враховуються додаткові резерви виробництва.

Аналіз господарської діяльності є засобом не тільки обґрунтування планів, але і контролю за їхнім виконанням. Планування починається і закінчується аналізом результатів діяльності підприємства. Аналіз господарської діяльності підприємства дозволяє підвищити рівень планування, зробити його науково обґрунтованим.

Велика роль приділяється аналізу у визначенні і використанні резервів підвищення ефективності виробництва. Аналіз сприяє економічному використанню ресурсів, виявленню і впровадженню досвіду попередніх років, наукової організації праці, нової техніки і технології виробництва, попередженню зайвих витрат і так далі.

Таким чином, можна зробити висновок, що аналіз господарської діяльності є важливим елементом у системі керування виробництвом, діючим засобом виявлення внутрішньогосподарських резервів, а також основою розробки науково обґрунтованих планів і управлінських рішень. [27]


1.2.2 Основні показники господарської діяльності шахти “Добропільська”

До основних економічних показників, що характеризують діяльність розглянутого нами підприємства, тобто, шахти «Добропільська», відносяться: показники виробництва продукції, цінові та показники реалізації.


Таблиця 1.2 - Динаміка видобутку вугілля

п/п

Найменування показника

Од. вим.

2 001р.

2 002р.

2 003р.

2 004р.

2 005р.

2 006р.

2 007р.

1

Рядове вугілля

т

1300031

1329231

1337006

1350531

1247274

1094644

1228000

2

здобуток середній за добу

т

3654

3745

3767

3823

3513

3062

3461

3

Число днів роботи шахти

днів

357

356

355

353

356

360

357

4

Концентрат (натур)

т

774781

825506

732725

779888

696402,1

669709,4

470634


Рисунок 1.2 – Динаміка видобутку вугілля


Зрівнявши показники, ми бачимо, що шахта видала концентрату в 2002 році в порівнянні з 2001 роком на 50725 т більше, у 2003 році в порівнянні з 2002 роком на 92781 т менше, а в 2004 році в порівнянні з 2003 роком на 47163 т більше, в 2005 порівняно з 2004 на 83485,9 т менше, в 2006 порівняно з 2005 на 26692,7 менше, а 2007 порівняно з 2006 на 199075 т менше. Проте об’єми видобутку рядового вугілля збільшуються. Підприємство домагається такого результату завдяки збільшенню середньодобового видобутку вугілля та зменшенню загально шахтних простоїв. Можна побачити, що в 2007 році обсяг видобутку концентрату значно зменшився, що пов’язано зі зносом обладнання. Тому в найближчий час планується переоснащення.Таблиця 1.3 – Економічні показники реалізації вугілля по рокам

Наіменування показника

Од. вим.

2 001р.

2 002р.

2 003р.

2 004р.

2 005р.

2 006р.

2 007р.

видобуток

т

1300031

1329231

1337006

1350531

1247274

1094644

1228000

ціна

грн.

197,13

198,54

194,64

265,52

277,84

276,54

317,34

реалізація

т

759934,7

752631,8

741237,4

809732,6

832793,3

742390,9

1087814

реалізація з ПДВ

тис.грн

166429

165114

144442

227539

246031

224795

357793

витрати по собівартості

тис.грн

105963

99383

91881

114745

156955

179661

208414

прибуток

тис.грн

32736

38212

32102

74473

48665

7107

89469


Рисунок 1.3 – Динаміка видобутку та реалізації вугілля


Скорочення видобутку вугілля негативно оцінюється на тлі зростання потреб у вугіллі у металургійній галузі та вітчизняних електростанцій. На діаграмі можна побачити, що незважаючи на зменшення динаміки видобутку, обсяг реалізації постійно збільшується. Основні покупці вугілля шахти «Добропільська» наведені у таблиці.


Таблиця 1.4 - Основні напрямки реалізації вугілля

покупець

кількість тон

ціна вугілля

вартість з урахуванням знижок та ПДВ

ТЕС Ладижинська

5022

226

1328679,77

ТЕС Запорізьська

13790,054

226

3389523,17

ТЕС Бурштинська

33813

226

8900380,44

Управ.гор.соц.сфери

3098

226

848147,08

Усього Міненерго

55723,054


14466730,46

ГХК "ДУ"

149,1

181,51

38065,97

Дон. ШПУ

50

181,51

13246,06

ш. "Білицька"

359

181,51

89840,24

ДШСУ

23,3

181,51

5609,42

ДШСУ-5

60

181,51

15081,56

Управ. по гасінню

90,95

181,51

22998,06

ДРМЗ

150

181,51

37801,15

ш. "Алмазна"

2,95

181,51

710,21

УМТС

70

181,51

17673,56

Добропіл. автобаза

100

181,51

25348,81

Ітого рядовка

1055,3


266375,04

Працівники

528,625

181,51

139066,94

Дом культури

47

181,51

11957,21

Плав.басейн

50

181,51

13026,37

Ітого рядовка шахта

625,625


164050,52

Усього відгрузка

57403,979


14897156,02


Рисунок 1.4 – Обсяг реалізації вугілля по Міненерго


Актуальною залишається проблема ефективного використання родовищ. Через складні гірничо-геологічні умови, недосконалі планувальні рішення, недостатній технічний і технологічний рівень вуглевидобутку та значні втрати вугілля під час відпрацювання покладів витрати на здобич вугілля постійно зростають. Це змушує керівництво шахти приймати рішення про збільшення ціни.


Рисунок 1.5 – Залежність обсягу реалізації від ціни


По графіку видно, що цінова політика шахти дає змогу збільшити обсяги реалізації вугілля. Це свідчить про те, що товар підприємства є досить конкурентноспроможнім.

Аналізуючи економічні значення показників діяльності можна говорити про те, що діяльність підприємства добре налагоджено. Проте такі загальні дані не дають можливості повною мірою охарактеризувати та оцінити ефективність роботи підприємства в цілому. Таким чином, більш ретельне і глибоке вивчення економічних і фінансових показників діяльності підприємства допоможе виявити слабкі місця та сильні сторони підприємства. А також дасть можливість запропонувати методи підкріплення слабких місць та укріплення сильних сторони підприємства.


1.3 Економічний аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства


1.3.1 Види методики економічного аналізу

За методикою вивчення об'єктів розрізняють якісний і кількісний аналіз, фундаментальний аналіз, маржинальний аналіз, економіко-математичний аналіз, експрес-аналіз і інші.

Якісний аналіз – це спосіб дослідження, заснований на якісних порівняльних характеристиках і експертних оцінках досліджуваних явищ і процесів.

Кількісний аналіз, що також називають факторним, заснований на кількісних зіставленнях і дослідженні ступеня чутливості економічних явищ до зміни різних факторів, як внутрішніх, так і зовнішніх.

Фундаментальний аналіз являє собою заглиблене, комплексне дослідження сутності досліджуваних явищ з використанням математичного апарата й іншого складного інструментарію.

Маржинальний аналіз – це метод оцінки й обґрунтування ефективності управлінських рішень у бізнесі на підставі причинно-наслідкового взаємозв'язку обсягу продажів, собівартості, прибутку і розподілу витрат на постійні і перемінні.

За допомогою економіко-математичного аналізу вибирається найбільш оптимальний варіант рішення економічної задачі, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва за рахунок більш повного використання наявних ресурсів.

Експрес-аналіз є способом діагностики стану економіки підприємства на основі типових ознак, характерних для визначених економічних явищ. Знання ознаки дозволяє швидко і точно встановити характер процесів, що відбуваються, не роблячи глибоких фундаментальних досліджень, що вимагають додаткового часу і засобів. [29]


1.3.2 Експрес-аналіз стану шахти "Добропільська"

Для проведення розрахунків використовуємо дані фінансового звіту, а саме – Баланс Форми №1 за ДКУД за 2006-2007 року – за рік і Звіт про фінансові показники Форми №2 за ДКУД за 2006-2007 року за рік шахти "Добропільська".


Таблиця 1.5 – Баланс Форми №1 за ДКУД за 2006-2007 року

БАЛАНС
на 1 січня 2008 р.
Форма №1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періодуна 01.01.2007

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
Залишкова вартість

010Первинна вартість

011Знос

012Незавершене будівництво

020

24501

31554

Основні засоби:
Залишкова вартість

030

205744

213273

Первинна вартість

031

274320

286142

Знос

032

68576

72869

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040інші фінансові інвестиції

045Довгострокова дебіторська забаргованність

050Івідстрочені податкові активи

060Інші необоротні активи

070Усього за розділом I

080

230245

244827

II. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси

100

1580

2222

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110незавершене виробництво

120

88

184

готова продукція

130

496

118

Товари

140

41

45

Векселі одержані

150Дебіторська заборгованність за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість

160

8147

1835

первинна вартість

161

8147

1835

резерв сумнівних боргів

162Дебіторська заборгованність за розрахунками:
з бюджетом

170

1

1

за виданими авансами

180

9536

3030

з нарахованих доходів

190із внутрішніх розрахунків

200

83089

115936

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

104

37

Поточні фінансові інвестиції

220Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті

230

6945


в іноземній валюті

240Інші оборотні активи

250

418

273

Усього за розділом II

260

110445

123681

III. Витрати майбутніх періодів

270

4625

5946

Баланс

280

345286

374454

Пасив

Код рядка


На кінець звітного періоду

I. Власний капітал
статутний капітал

300

42876

42876

Пайовий капітал

310Додатковий вкладений капітал

320Іншій додатковий капітал

330

59703

54855

Резервний капітал

340Неразподілений прибуток (непокритий збиток)

350

172222

173514

Неоплачений капітал

360Влучений капітал

370Усього за розділом I

380

274801

271245

II. Забеспечення наступних витрат і платежів
Забеспечення виплат персоналу

400

400

5227

Інші забеспечення

410Цільове фінансування

420

14328

14209

Усього за розділом II

430

14728

19436

III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків

440Довгострокові фінансові забов'язання

450Відстрочені податкові зобов'язання

460Інші довгострокові зобов'язання

470Усього за розділом III

480

0

0

IV. Поточні забов'язання
Короткострокові кредити банків

500


12440

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510Векселі видані

520Кредиторська заборгованність за товари, роботи, послуги

530

4296

3275

Поточні забов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів

540з бюджетом

550

8437

2032

з позабюджетних платежів

560зі страхування

570

5126

6120

з оплати праці

580

8201

5068

з учасниками

590із внутрішніх розрахунків

600Інші поточні зобов'язання

610

2276

2539

Усього за розділом IV

620

28336

31474

V. Доходи майбутніх періодів

630

27421

52299

Баланс

640

345286

374454


Експрес-аналіз – це оцінка фінансових результатів і фінансового стану підприємства. За фінансовим результатом, що показує рентабельність, прибутковість, сумарні витрати, виторг від реалізації продукції можна простежити усі фінансові коефіцієнти, такі як оцінка погрози банкрутства, неплатоспроможність.


Таблиця 1.6 – Порядок розрахунку показників

Показник

Умовне позначення

Формула розрахунку

Нормативне значення

1. Аналіз майнового стану підприємництва:

Сума господарських засобів у розпорядженні підприємства

ГЗ

результат балансу

збільшення

Вартість основних фондів

ВОФ

Залишкова вартість основних засобів

зменшення

Коефіцієнт зносу основних фондів

ЗОФ

Знос

Первинна вартість

зменшення

2. Фінансовий стан:

Сума власних коштів

ВК

власний капітал + довгострокові зобов’язання – незворотні активи

збільшення

Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів

Кпв

позиковий капітал

власний капітал

<1 зменшення

Коефіцієнт покриття

Кп

зворотні активи

поточні зобов’язання

>1

Збитки

З

негативний чистий прибуток

не повинен бути

3. Оцінка прибутковості:

Витрати на виробництво

Зп

матеріальні витрати – витрати на оплату праці – відрахування в соціальні служби

зменшення

Прибуток

Пр

чистий прибуток

>0 збільшення

Рентабельність продажів

Рп

чистий прибуток

виручка від реалізації

>0 збільшення

Рентабельність основної діяльності

Род

чистий прибуток

витрати на виробництво

>0 збільшення

Рентабельність власного капіталу

Рвк

чистий прибуток

власний капітал

>0 збільшення

Рентабельність позикового капіталу

Рпк

чистий прибуток

позиковий капітал

>0 збільшення

4. Оцінка динамічності:

Темпи зростання виручки від реалізації

Твр

виручка на початок періоду

виручка на кінець періоду

>1 збільшення

Темпи зростання прибутку

Тпр

прибуток на початок періоду

виручка на кінець періоду

>1 збільшення

5. Економічний потенціал:

Виручка від реалізації

ВР

чистий дохід від реалізації продукції

збільшення

Рентабельність активів

РА

чистий прибуток

результат балансу

>0 збільшення

Оборотність оборотних коштів

Оок

чистий дохід від реалізації продукції

оборотні активи

збільшення

Оборотність власних коштів

Овк

чистий дохід від реалізації продукції

власні кошти

збільшення

Оборотність дебіторської заборгованності

Одз

чистий дохід від реалізації продукції

дебіторська заборгованність

збільшення

Оборотність кредиторської заборгованності

Окз

чистий дохід від реалізації продукції

кредиторська заборгованність

збільшення

Експрес-аналіз фінансового стану шахти "Добропільська" наведено у таблиці 1.5.

Показники

2006

2007

Відхилення

+,-

%

1. Стан і динаміка економічного потенціалу

 

 

 

 

1.1. Майновий стан:

 

 

 

 

- сума господарських засобів у розпорядженні підприємства, тис.грн.

345286

374454

29168

7,8%

- вартість основних фондів, тис.грн.

205744

213273

7529

3,5%

- коефіцієнт зносу основних фондів

0,250

0,255

0,005

1,8%

1.2. Фінансовий стан:

 

 

 

 

- сума власних коштів, тис.грн.

44556

26418

-18138

-68,7%

- коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів

0,000

0,046

0,046

100,0%

- коефіцієнт покриття

3,898

3,930

0,032

0,8%

- збитки

4391

0

-4391

0,0%

2. Результативність фінансово-господарської діяльності

 

 

 

 

2.1. Оцінка прибутковості:

 

 

 

 

- витрати на виробництво, тис.грн.

-53176

-23234

29942

128,9%

- прибуток, тис.грн.

-4391

75580

79971

105,8%

- рентабельність продажів, %

-0,020

0,211

0,231

109,2%

- рентабельність основної діяльності, %

0,083

-3,253

-3,336

102,5%

- рентабельність власного капіталу, %

-0,016

0,279

0,295

105,7%

- рентабельність позикового капіталу, %

0,000

6,076

6,076

100,0%

2.2. Економічний потенціал:

 

 

 

 

- виторг від реалізації, тис.грн.

30444

64084

33640

52,5%

- рентабельність активів, %

-0,013

0,202

0,189

93,7%

- оборотність оборотних коштів, дні

0,276

0,518

0,242

46,8%

- оборотність основного капіталу, дні

0,111

0,236

0,125

53,1%

- оборотність дебіторської заборгованості, дні

0,328

0,539

0,210

39,0%

- оборотність кредиторської заборгованості, дні

7,087

19,568

12,481

63,8%


Таблиця 1.6 – Експрес-аналіз фінансового стану шахти "Добропільська"


Сума господарських засобів, що знаходяться в розпорядженні підприємства, збільшилася з 345286 тис. грн. до 374454 тис. грн. це збільшення дорівнює 29168 тис. грн. чи в процентному співвідношенні 7,80 %. Це збільшення зв'язане з введенням у виробництво нових господарських засобів. Також на підприємстві збільшилася вартість основних фондів на 7529 тис. грн. Коефіцієнт зносу основних фондів зменшився на 1,8 % у зв'язку з тим, що наприкінці звітного періоду первісна вартість основних фондів була збільшена, і використання їх у господарській діяльності підприємства було зменшено, що і стало причиною зменшення коефіцієнта зносу основних фондів.

Сума власних коштів підприємства зменшилася на 68,7 %, що пов’язано зі зменшенням нерозподіленого прибутку підприємства.

Коефіцієнт покриття показує, на скількох підприємство здатне покрити позикові засоби своїми власними. На шахті "Добропільська" у 2007 році він дорівнював 0,8%. Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів підприємства 0,046. Цей коефіцієнт показує, скільки позикових коштів залучило підприємство на одну гривню вкладених в активи власних коштів.

В 2007 році шахта оформила кредит на закупівлю нового обладнання. Після переоснащення на підприємстві зменшилися витрати на виробництво і склали 29942 тис. грн. Прибуток шахти "Добропільська" збільшився на 79971 тис. грн. (105,8%), це свідчить про те, що підприємство працює стабільно і заробляє прибуток. Але це збільшення було недостатнім для того, щоб відбулося збільшення рентабельність основної діяльності, але це зменшення великого негативного впливу не дало. Значно збільшилась рентабельність продажів - 109,2% , що пазитивно впливає на розвиток підприємства. Рентабельність власного капіталу наприкінці 2007 року збільшилася на 0,295 % у порівнянні з кінцем 2006 року, і склала 105,7 %. Рентабельність позикового капіталу підприємства також збільшилась, що пов'язано зі збільшенням крекдитних забов'язань. Рентабельність активів підприємства збільшилась майже на 93,7 %, це відбулося через збільшення чистого прибутку підприємства.

Виторг від реалізації збільшився з 30444 тис. грн. і наприкінці 2007 року склав 64084 тис. грн., що на 52,5 % більше ніж наприкінці 2006 року.

Наприкінці звітного періоду відбулося збільшення оборотності оборотних коштів і складає 518 днів наприкінці 2007 року, що приблизно 46,8 % більше, ніж наприкінці 2006 року. Також збільшилася оборотність основного капіталу на 53,1 % і склала 236 днів проти 111 днів наприкінці 2006 року. На підприємстві наприкінці 2007 року відбулося значне збільшення оборотності дебіторської заборгованості на 39,0 % і склало 539 днів. Оборотність кредиторської заборгованості також збільшилася майже на 64 % .


1.3.3 Аналіз ліквідності балансу шахти "Добропільська"

Задача аналізу ліквідності балансу виникає в зв'язку з необхідністю давати оцінку кредитоспроможності організації, тобто його здатності вчасно і повністю розраховуватися по усім своїм поточним та довгостроковим зобов'язанням. Ліквідність балансу визначається як ступінь покриття зобов'язань організації її активами, термін перетворення яких у гроші відповідає терміну погашення зобов'язань. Тобто чим менше час, що буде потрібно, щоб даний вид активів перетворився в гроші, тим вище їхня ліквідність.


Случайные файлы

Файл
106306.rtf
15386.doc
32597.rtf
103226.rtf
131747.rtf