Захист навколишнього середовища, підвищення конкурентноздатності продукції (168867)

Посмотреть архив целиком

ВСТУП


Екологічний фактор в останні роки став здобувати важливе значення в забезпеченні міжнародної конкурентноздатності підприємств. При придбанні продукції й послуг, установленні партнерських відносин у різних сферах бізнесу перевага (за інших рівних умов) в усі більшому ступені віддасться тим компаніям, які орієнтуються на екологічні пріоритети. При цьому в умовах глобалізації інформаційних потоків найважливіше значення має не стільки сама діяльність по забезпеченню екологічної безпеки виробництва, скільки поширення інформації про природоохоронну діяльність, і тим більше в широкому плані – про готовність компанії вирішувати насущні екологічні проблеми.

Очевидно, що це пов'язане з необхідністю формування сприятливого екологічного іміджу, оскільки саме репутація значною мірою визначає успіх компанії на світовому ринку. Погіршення репутації будь-якої компанії, у тому числі й пов'язане з її зневагою до екологічних пріоритетів, неминуче грозить фінансовими втратами.

Зростаючі екологічні вимоги й одночасно гостра конкуренція на світових ринках змушують компанії займатися охороною навколишнього середовища й вишукувати шляхи для демонстрації своєї прихильності екологічним цінностям.

Саме потреби бізнесу в досягненні економічних цілей з обліком природоохоронних вимог й формування сприятливого екологічного іміджу на основі загальновизнаних підходів до оцінки діяльності в області охорони навколишнього середовища визначили доцільність підготовки міжнародних стандартів спеціальної серії ISO 14000, що пропонують до використання уніфіковані процедури управління охороною навколишнього середовища, які можуть бути інтегровані в загальну діяльність по адміністративному керуванню підприємством і гарантувати певний, не перевищуючий припустимих меж рівень споживання природних ресурсів і впливу на навколишнє середовище.

У дійсній бакалаврській роботі проводиться огляд нормативної бази екологічного менеджменту. Розглядається модель системи управління навколишнім середовищем. Особлива увага приділяється опису розробки й впровадженню системи управління навколишнім середовищем на підприємстві з виробництва питних напоїв.

Дається оцінка точності й вірогідності сертифікаційних випробувань і контролю. Розглядаються засоби використання методів статистичного аналізу в керуванні якістю сертифікації й проведена обробка багаторазових вимірів при оцінці якості води.


РЕФЕРАТ


Отчет о ДРС: 80 с., 6 рис., 14 табл., 45 источников.

Объект исследования – система управления окружающей средой.

Цель работы – защита окружающей среды, повышение конкурентоспособности продукции.

В работе осуществлен обзор нормативной базы экологического менеджмента. Произведен анализ модели системы управления окружающей средой. Предложены этапы разработки и внедрения системы управления окружающей средой на предприятии по производству питьевых напитков. Рассмотрен порядок проведения сертификации системы управления окружающей средой.

Проведен сравнительный анализ нормативных документов по оценке качества воды. Выполнена статистическая обработка результатов многократных измерений водородного показателя pH.

Ключевые слова: СЕРТИФИКАЦИЯ, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ, ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ.


реферат


Звіт про ДРС: 80 с., 6 рис., 14 табл., 45 джерел.

Об'єкт дослідження – система управління навколишнім середовищем.

Ціль роботи – захист навколишнього середовища, підвищення конкурентноздатності продукції.

У роботі здійснений огляд нормативної бази екологічного менеджменту. Зроблено аналіз моделі системи управління навколишнім середовищем. Запропоновано етапи розробки й впровадження системи управління навколишнім середовищем на підприємство з виробництва питних напоїв. Розглянуто порядок проведення сертифікації системи управління навколишнім середовищем.

Проведено порівняльний аналіз нормативних документів з оцінки якості води. Виконано статистичну обробку результатів багаторазових вимірів водневого показника pН.

Ключові слова: СЕРТИФІКАЦІЯ, СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАВКОЛИШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ, ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ, ВОДНЕВИЙ ПОКАЗНИК.


THE ABSTRACT


The report about DWS: 80 with., 6 fig., 14 tab., 45 sources.

Object of research – control system of an environment.

The purpose of job – protection of an environment, increase of competitiveness of production.

In job the review of normative base of ecological management is carried out. The analysis of model of a control system of an environment is made. The development cycles and introductions of a control system of an environment at the enterprise for manufacture of drinking drinks are offered. The order of realization of certification of a control system of an environment is considered.

The comparative analysis of the normative documents is carried out according to quality of water. The statistical processing of results of repeated measurements of a hydrogen parameter pH is executed.

Key words: CERTIFICATION, CONTROL SYSTEM of an ENVIRONMENT, ECOLOGICAL MANAGEMENT, QUALITY of PRODUCTION, HYDROGEN PARAMETER.


ЗМІСТ


Вступ

 1. Огляд нормативної бази екологічного менеджменту

  1. Міжнародні стандарти ISО серії 14000

  2. Стандарти України в області екологічного менеджменту

 2. Процесний підхід до побудови системи управління навколишнім середовищем

 3. Розробка й впровадження системи управління навколишнім середовищем

 4. Порядок проведення сертифікації системи управління навколишнім середовищем

  1. Загальні відомості про екологічну сертифікацію

  2. Проведення сертифікації СУНС

 5. Сертифікація системи управління навколишнім середовищем на підприємстві «Біола»

  1. Гармонізація нормативних документів з якості води

  2. Статистична обробка результатів прямих багаторазових вимірів з незалежними рівноточними спостереженнями

 6. Техніко-економічне обґрунтування проведення НДР

  1. Мета й призначення розробки

  2. Розрахунок кошторисної вартості й ціни НДР

  3. Економічна ефективність НДР

 7. Охорона праці і навколишнього середовища

7.1 Загальні питання охорони праці

7.2 Характеристика виробничого середовища в приміщенні

7.3 Промислова санітарія

7.4 Виробниче освітлення

7.5 Шум і вібрація

7.6 Пожежна безпека

7.7 Охорона навколишнього середовища

Висновки

Перелік джерел інформації1 ОГЛЯД НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ


1.1 Міжнародні стандарти ISО серії 14000


Появу ISO 14000 серії міжнародних стандартів систем екологічного менеджменту на підприємствах і в компаніях - називають однієї з найбільш значних міжнародних природоохоронних ініціатив. Система стандартів ISO 14000 орієнтована не на кількісні параметри (обсяг викидів, концентрації речовин і т.п.) і не на технології (вимога використати або не використати певні технології, вимогу використати «найкращу доступну технологію»). Основним предметом ISO 14000 є система екологічного менеджменту. Типові положення цих стандартів полягають у тому, що в організації повинні дотримуватися певні процедури, підготовлені певні документи, призначені відповідальні за певні області екологічно значимої діяльності.

Стандарти серії ISO 14000 не містять ніяких «абсолютних» вимог до впливу організації на навколишнє середовище, за винятком того, що організація в спеціальному документі (екологічній політиці) повинна оголосити про своє прагнення відповідати національному природоохоронному законодавству й національним стандартам.

Такий характер стандартів обумовлений, з одного боку, тим, що ISO 14000 як міжнародні стандарти не повинні вторгатися в сферу дій національних нормативів. З іншого боку, попередником ISO є «організаційні» підходи до якості продукції, (наприклад, концепція «загального управління якістю»), згідно яким, ключем до досягнення якості є вибудовування належної організаційної структури й розподіл відповідальності за якість продукції й послуг.

Базовим стандартом ISO серії 14000 є стандарт ISO 14001:2004 [1]. Він є єдиним офіційним міжнародним документом, що встановлює вимоги до системи управління навколишнім середовищем (СУНС), і може використатися для створення й сертифікації СУНС на підприємстві.

Успіх системи залежить від обставин, прийнятих всіма рівнями організації, особливо вищим керівництвом. Такий підхід дає організації можливість установити екологічну політику, мети й процеси для досягнення відповідності стандарту, скласти план реалізації своєї екологічної політики. Для ефективного впровадження СУНС організація повинна створити відповідні можливості й кошти забезпечення. Вона повинна вимірювати, здійснювати моніторинг і оцінювати свої екологічні характеристики. Керівництво повинне періодично аналізувати СУНС, ухвалювати рішення щодо її вдосконалення. Кожний працівник організації повинен усвідомлювати свою відповідальність за поліпшення екологічних характеристик.

Перша версія стандарту ISO 14001 була опублікована в 1996 році. Його метою була заявлена підтримка мер в області охорони навколишнього середовища й запобігання її забруднення при збереженні балансу із соціально-економічними потребами.

У цей час стандарт ISO 14001:1996 [2] переглянутий і замінений другою версією ISO 14001:2004 [1], опублікованої 15 листопада 2004 року. Міжнародний Форум по Акредитації IAF визначив 18-місячний перехід на нову версію стандарту до 15 травня 2006 року.


Случайные файлы

Файл
10699.rtf
103897.rtf
ref-18149.doc
5426-1.rtf
128837.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.