Інвестиційна діяльність підприємства на ринку цінних паперів (164238)

Посмотреть архив целиком

зМІСТ


ВСТУП

 1. Основи діяльності підприємства на ринку ЦП

  1. Поняття інвестиційної і емісійної діяльності підприємства

  2. Класифікація цінних паперів

   1. Класифікаційні ознаки

   2. Акції

   3. Облігації

   4. Векселі

   5. Інші види цінних паперів

  3. Поняття та методи управління інвестиційним портфелем підприємства

 1. Методика прийняття рішень при здійсненні операцій з цінними паперами

  1. Визначення вартості цінних паперів

  2. Оцінка ризику при купівлі цінних паперів

  3. Порядок придбання цінних паперів на українському фондовому ринку

 2. Оцінка інвестиційної привабливості акцій на біржі ПФТС

  1. Аналіз динаміки вартості цінних паперів лідерів зростання ринкової вартості за квітень 2010 року

  2. Коефіцієнтний аналіз звітності лідерів зростання ринкової вартості

Висновки

перелік посилань

 1. ВСТУП


Актуальність теми випускної роботи. Інвестиції торкаються самих глибинних основ господарської діяльності, визначаючи процес економічного росту в цілому. У сучасній ситуації інвестиції виступають найважливішим засобом забезпечення умов виходу України зі стану фінансової кризи, здійснення структурних зрушень у народному господарстві, упровадження сучасних досягнень технічного прогресу, підвищення якісних показників господарської діяльності на мікро- і макрорівнях. Активізації інвестиційного процесу є одним з найбільш діючих механізмів подальших соціально - економічних перетворень.

В умовах ринкової економіки можливостей для інвестування в цінні папери досить багато. Разом з тим будь-яке підприємство має обмежені вільні фінансові ресурси, доступні для інвестування. Тому встає задача оптимізації інвестиційного портфеля.

Дуже істотний фактор ризику. Інвестиційна діяльність завжди здійснюється в умовах невизначеності, ступінь якої може значно мінятися. Так, у момент придбання нових основних засобів ніколи не можна точно оцінити економічний ефект цієї операції. Тому нерідко рішення приймаються на інтуїтивній основі.

Прийняття рішень інвестиційного характеру, як і будь-який інший вид управлінської діяльності, ґрунтується на використанні різних формалізованих і неформалізованих методів. Ступінь їхнього сполучення визначається різними обставинами, у тому числі і тим з них, наскільки менеджер знайомий з наявним апаратом, застосовним у тім чи іншому конкретному випадку. У вітчизняній і закордонній практиці відомий цілий ряд формалізованих методів, розрахунки за допомогою яких можуть бути основою для прийняття рішень в області інвестиційної політики.

Таким чином ефективна інвестиційна політика підприємств на ринку цінних паперів дає змогу отримати не лише додатковий (не операційний) прибуток, а й забезпечити розвиток економіки країни в цілому. Під час фінансової кризи ринок цінних паперів зазнав чи не найбільших втрат, проте динаміка торгів на фондовій біржі свідчить про поступове оздоровлення ринку цінних паперів.

Мета роботи – дослідити сучасний ринок цінних паперів, виявити і проаналізувати основні методи оцінки ефективності операцій з цінними паперами та проаналізувати найбільш перспективні напрямки інвестування на українському фондовому ринку.

Завдання дослідження, які поставлені та вирішені для досягнення мети роботи:

- розглянуті суть та цілі інвестиційної та емісійної діяльності підприємства;

- розглянута наявна класифікація та методи оцінки вартості цінних паперів;

- розглянуто поняття та основні методи управління інвестиційного портфелю підприємства;

- проаналізовано порядок купівлі акцій на українському фондовому ринку;

-проведено комплексний аналіз компаній на українському фондовому ринку,що мають найбільший відсоток зростання вартості акцій;

Об'єкт дослідження – методика прийняття рішення, щодо інвестування на ринку цінних паперів та порядок безпосередньго інвестування.

Предмет дослідження – фінансові відносини, які виникають в процесі здійснення інвестиційної діяльності підприємством на ринку цінних паперів.

Методи дослідження, які використовувалися в процесі дослідження та обробки матеріалів: абстрактно-логічний, порівняльний, коефіцієнтний, вертикальний (структурний) і горизонтальний (часовий) фінансовий аналіз.

Структура роботи. Основна частина випускної роботи складається з трьох розділів. У першому розділі цілі та завдання інвестиційної і емісійної діяльності підприємства на ринку цінних паперів, проаналізовано класифікацію цінних паперів, розглянуто поняття і методики управління інвестиційним портфелем підприємства.

У другому розділі розглянуті методики оцінки вартості цінних паперів, методика оцінки ризику при інвестуванні в цінні папери, проаналізовано методику купівлі акцій на українському фондовому ринку.

У третьому розділі проведено аналіз торгівлі на біржі ПФТС за останні 30 днів (на 28.04.2010), визначені 3 компанії, вартість акцій яких максимально зросла за цей час, проаналізовано динаміку зміни вартості акцій, проведено аналіз фінансової звітності цих компаній.

Фактологічну основу роботи складають матеріали періодичних видань, навчальних посібників, регламент біржі ПФТС, статистичну інформацію по вартості акцій та фінансова звітність учасників фондового ринку України.Основи діяльності підприємства на ринку ЦП


  1. Поняття інвестиційної і емісійної діяльності підприємства


Цінні папери - документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та передбачають виконання зобов'язань згідно з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають із цих документів, іншим особам.

Фондовий ринок (ринок цінних паперів) - сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних (деривативів) [2].

Учасники фондового ринку - емітенти, інвестори, саморегулівні організації та професійні учасники фондового ринку.

Фондовий ринок поділяється на первинний та вторинний. Первинний ринок цінних паперів - сукупність правовідносин, пов'язаних з розміщенням цінних паперів. Вторинний ринок цінних паперів - сукупність правовідносин, пов'язаних з обігом цінних паперів.

Емітент - юридична особа, Автономна Республіка Крим або міські ради, а також держава в особі уповноважених нею органів державної влади, яка від свого імені розміщує емісійні цінні папери та бере на себе зобов'язання щодо них перед їх власниками.

Інвестори в цінні папери - фізичні та юридичні особи, резиденти і нерезиденти, які набули права власності на цінні папери з метою отримання доходу від вкладених коштів та/або набуття відповідних прав, що надаються власнику цінних паперів відповідно до законодавства [2].

Фінансові інвестиції - активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора. Під фінансовими інвестиціями розуміють вкладення коштів у різні фінансові активи, серед яких найбільш значну частку посідають вкладення у цінні папери.

Інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект.

Об'єктами інвестиційної діяльності можуть бути будь-яке майно, в тому числі основні фонди і оборотні кошти в усіх галузях та сферах народного господарства, цінні папери, цільові грошові вклади, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші об'єкти власності, а також майнові права.

Інвестор самостійно визначає цілі, напрями, види й обсяги інвестицій, залучає для їх реалізації на договірній основі будь-яких учасників інвестиційної діяльності, у тому числі шляхом організації конкурсів і торгів.

За рішенням інвестора права володіння, користування і розпорядження інвестиціями, а також результатами їх здійснення можуть бути передані іншим громадянам та юридичним особам у порядку, встановленому законом. Взаємовідносини при такій передачі прав регулюються ними самостійно на основі договорів.

Для інвестування можуть бути залучені фінансові кошти у вигляді кредитів, випуску в установленому законодавством порядку цінних паперів і позик.

Основним правовим документом, який регулює взаємовідносини між суб'єктами інвестиційної діяльності, є договір (угода).

Укладення договорів, вибір партнерів, визначення зобов'язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України, є виключною компетенцією суб'єктів інвестиційної діяльності.

Інвестиційна діяльність може здійснюватись за рахунок:

 • власних фінансових ресурсів інвестора (прибуток, амортизаційні відрахування, відшкодування збитків від аварій, стихійного лиха, грошові нагромадження і заощадження громадян, юридичних осіб тощо);

 • позичкових фінансових коштів інвестора (облігаційні позики, банківські та бюджетні кредити);

 • залучених фінансових коштів інвестора (кошти, одержані від продажу акцій, пайові та інші внески громадян і юридичних осіб);

 • бюджетних інвестиційних асигнувань;


Случайные файлы

Файл
28239-1.rtf
diplom.doc
12020-1.rtf
50388.rtf
diplom.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.