Оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту (на прикладі ВАТ "Дніпропетровський хлібозавод № 9") (164168)

Посмотреть архив целиком

Українська академія бізнесу та підприємництва

Факультет___________________________________________

Кафедра ___________________________________________

Спеціальність __________________________________________
ДИПЛОМНА РОБОТА

Тема: ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО

ПРОЕКТУ

(на прикладі ВАТ “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 9”)
Студент(ка)_________________________________________

_________________________ ________________

Курс __________ , група _____________ .

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент

_________________

РОБОТА ДОПУЩЕНА ДО ЗАХИСТУ”

Зав. кафедри _________________________________

Протокол № ______ від “___” _________ 200 __ р.


Київ – 2008


АНОТАЦІЯ


Дипломна робота на тему ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ (на прикладі ВАТ “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 9”) на 95 стор., 34 рисунки, 7 таблиць, 7 додатків на 40 стор.. Список використаної літератури з 47 джерел.

Об’єкт дипломного дослідженняпередінвестиційний (бізнес-план) етапи реалізації виробничого проекту модернізації хлібопекарських печей на базі модернізованої виробничої інфраструктури ВАТ “ДНІПРОПЕТ-РОВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 9”.

Предмет дипломного дослідженнятехнологія проектного менеджменту виробничих інвестиційних проектів та економічне обґрунтування бізнес-планів інвестиційних проектів.

Мета роботи: вивчення сутності побудови і аналізу інвестиційної привабливості виробничих проектів на прикладі проекту підприємства ВАТ “ДНІПРО-ПЕТРОВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 9” – зниження собівартості продукції при модернізації хлібопекарських печей.

Інформаційно-методологічна база досліджень дипломної роботи — звітні документи ВАТ “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 9” за 2005 - 2007 роки, інформація Інтернет-сайтів підприємств України по виробництву та реалізації хліба в Україні.

Практична цінність отриманих в дипломному дослідженні результатів полягає в економічному обґрунтуванні доцільності впровадження нового обладнання на підприємстві ВАТ “Дніпропетровський хлібозавод №9”, за допомогою якого буде досягнутий рівень рентабельності акціонерного капіталу не нижчий рівня альтернативної ставки доходності капіталу в Україні, тобто підприємство стає інвестиційно привабливим і може розширювати обсяги акціонерного капіталу за рахунок додаткових емісій акцій.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: БІЗНЕС-ПЛАН, ІНВЕСТУВАННЯ, ПРОЕКТ.


ЗМІСТ


ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

1.1 Сутність інвестиційного проекту та етапи його реалізації

1.2 Методологія оцінки економічної ефективності інвестиційного проекту

1.3 Управління ризиками інвестиційних проектів

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ВАТ “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД №9” У 2005 – 2007 РОКАХ

2.1 Загальна характеристика ВАТ “Дніпропетровський хлібозавод №9”

2.2 Економічна діагностика ВАТ “Дніпропетровський хлібозавод №9”

2.3 Аналіз структури собівартості продукції

2.4 Аналіз динаміки зміни собівартості порівняльної продукції

РОЗДІЛ 3. БІЗНЕС-ПЛАН ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ВАТ “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 9”

3.1 Специфіка державного регулювання та розвитку конкуренції на ринку хліба в Дніпропетровській області у 2003 - 2007 роках

3.2 Бізнес-план зниження собівартості продукції у 2008 році за рахунок впровадження нових типів хлібопекарень «ВОСХОД»

ВИСНОВКИ.

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИВСТУП


Сучасна організація може існувати й успішно конкурувати на ринку лише за умови постійного розвитку й адаптації до умов ведення бізнесу. А це означає, що керівництво підприємства, під час планування визначеної мети, постійно зіштовхується з відповідними управлінськими проблемами - як спланувати роботи в часі, які будуть потрібні ресурси, скільки ресурсів і коли саме, скільки це буде коштувати, коли відбуватимуться розрахунки з партнерами. Всі ці питання пов'язані з непевністю, що завжди присутня при реалізації проектів. Точне формулювання цілей і ефективне їхнє досягнення є запорукою успішного розвитку будь-якої компанії.

Актуальність дослідження формування собівартості продукції підприємства та шляхів її зниження полягає в тому, що це основна складова загальної конкурентоспроможності підприємства в ринковій економіці і тільки вихід на ринок з конкурентноздатним товаром дає можливість підприємству вижити в умовах ринку.

Об’єкт дипломного дослідженняпередінвестиційні (бізнес-план) етапи реалізації виробничого проекту модернізації хлібопекарських печей на базі модернізованої виробничої інфраструктури ВАТ “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 9”.

Предмет дипломного дослідженнятехнологія проектного менеджменту виробничих інвестиційних проектів та економічне обґрунтування бізнес-планів інвестиційних проектів.

Мета дипломної роботи: вивчення сутності побудови і аналізу інвестиційної привабливості виробничих проектів на прикладі проекту підприємства ВАТ “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 9” – зниження собівартості продукції при модернізації хлібопекарських печей.

Згідно завдання на дослідження дипломної роботи:

В першому розділі роботи розглянуті теоретичні питання:

- сутності та методології проектування виробничих інвестиційниїх проектів і оцінки їх ефективності та ризиків при реалізації;

2. У другому розділі роботи:

- проведений аналіз загальних характеристик ВАТ “Дніпропетровський хлібозавод №9”;

- виконана економічна діагностика фінансово-економічного стану ВАТ “Дніпропетровський хлібозавод №9” у 2005 – 2007 роках;

- проведений аналіз структури собівартості продукції та динаміки зміни собівартості порівняльної продукції у 2005 – 2007 роках;

3. У третьому розділі роботи:

- досліджена специфіка державного регулювання та розвитку конкуренції на ринку хліба в Дніпропетровській області у 2003 - 2007 роках;

- проведена оцінка обгрунтованості планового рівня собівартості продукції та відповідні шляхи її зниження;

- обгрунтований бізнес-план проекту зниження рівня собівартості продукції та підвищення ефективності роботи підприємства за рахунок впровадження нових хлібопекарень «ВОСХОД -5000»;

Інформаційно-методологічна база досліджень дипломної роботи — звітні документи ВАТ “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 9” за 2005 - 2007 роки, інформація Інтернет-сайтів підприємств України по виробництву та реалізації хліба в Україні.

Методи досліджень : проведення горизонтального(індексно-хронологічного) та вертикального(структурно-хронологічного) аналізу балансу та фінансової звітності підприємства, аналіз фінансових коефіцієнтів, калькуляційні розрахунки собівартості виробництва продукції, прогнозування інвестиційної привабливості бізнес-планів впровадження альтернативних варіантів нового обладнання.

Практична цінність отриманих в дипломному дослідженні результатів полягає в економічному обґрунтуванні доцільності впровадження нового обладнання на підприємстві ВАТ “Дніпропетровський хлібозавод №9”, за допомогою якого буде досягнутий рівень рентабельності акціонерного капіталу не нижчий рівня альтернативної ставки доходності капіталу в Україні, тобто підприємство стає інвестиційно привабливим і може розширювати обсяги акціонерного капіталу за рахунок додаткових емісій акцій.

При цьому, застосування багатоальтернативного аналізу ефективності застосування різних видів пекарських печей на природному газі, електроенергії та дизтопливі дозволило встановити, що навіть при піднятті вартості природного газу з рівня 50 дол.США/1000 м3 (2004 рік) до рівня 180 дол.США/ 1000м3(2008 рік) та одночасному піднятті вартості дизтоплива з 2,7 грн./л до 5,10 грн./л , а електроенергії з 22 коп/квтч до 65 коп/квтч– найефективнішою залишається хлібопекарська піч «Муссон-Ротор-5000» фірми «ВОСХОД» (Росія) на природному газі.


РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ


1.1 Сутність інвестиційного проекту та етапи його реалізації


В системі відтворення, безвідносно до його суспільної форми, інвестиціям належить найважливіша роль в справі відновлення і збільшення виробничих ресурсів, а, відповідно, і забезпечення відповідних темпів економічного росту. Якщо уявити суспільне відтворення як систему виробництва, розподілу, обміну та споживання, то інвестиції, головним чином, стосуються першої ланки – виробництва, і, можна сказати, складають матеріальну основу його розвитку.

Саме поняття інвестиції (від лат. Іnvestіo - одягаю) значить вкладення капіталу в галузі економіки як в самій країні так і за її межами [41].

Інвестиції – це грошові, майнові, інтелектуальні цінності, які вкладають в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання прибутку. Їх можна робити в основні (будівлі, споруди, машини и й устаткування тощо) та оборотні (для формування виробничих запасів товарно – матеріальних цінностей тощо) фонди, у нематеріальні ресурси й активи (цінні папери. патенти, ліцензії тощо).

Таким чином, інвестиціями вважаються ті економічні ресурси, які направлені на збільшення реального капіталу суспільства, тобто на розширення чи модернізацію виробничого апарату. Це може бути пов’язано з придбанням нових машин, будинків, транспортних засобів, а також з будівництвом доріг, мостів та інших інженерних споруд. Сюди також треба включити витрати на освіту, наукові дослідження та підготовку кадрів. Ці витрати представляють собою інвестиції в “людський капітал”, які на сучасному розвитку економіки набувають все більшого і більшого значення, тому що на сам кінець результатом людської діяльності виступають і будинки, і споруди, і машини, і устаткування, і саме головне, основний фактор сучасного економічного розвитку – інтелектуальний продукт, який визначає економічне положення країни в світовій ієрархії держав.


Случайные файлы

Файл
20451-1.rtf
115701.rtf
14273-1.rtf
142935.rtf
138208.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.