Фінансування державного апарату в Україні (163041)

Посмотреть архив целиком

Зміст


1. Теоретична частина. Теоретичні підходи до проблеми фінансування державного апарату в Україні

1.1 Предмет і об’єкт фінансування апарату державного управління в Україні

1.2 Сутність та особливості об’єктів та категорій дослідження

1.3 Чинники що впливають якість дослідження

1.4 Критерії оцінювання ефективності діяльності

1.5 Користувачі інформації

1.6 Характеристика сучасного стану бюджету міста та Оболонського району Києва

1.7 Інформаційне забезпечення дослідження

2. Аналітична частина. Аналіз видатків бюджету на фінансування державного апарату на прикладі діяльності районної державної адміністрації Оболонського району м. Києва

2.1 Визначення ефективності фінансування державного апарату в Оболонському районі м. Києва (Модель1)

2.2 Аналіз динаміки обсягів фінансування органів державного управління Оболонського району м. Києва ( Модель2)

2.2.1 Аналіз змін за рахунок росту кількості державних установ

2.2.2 Аналіз індикатора інтенсифікації діяльності ( Модель 3)

2.2.3 Факторний аналіз динаміки ефективності фінансування за рахунок зміни обсягів фінансування (Модель 4)

2.2.4 Аналіз динаміки абсолютних величин (Модель 5)

2.2.5 Аналіз коефіцієнта еластичності ( Модель 6)

2.2.6 Аналіз структури у відносному вимірі ( Модель 7)

2.2.7 Аналіз кон’юнктури внутрішніх коливань(Модель 8)

2.2.8 Аналіз ефективності структурної політики (індексний аналіз) (Модель 11)

2.2.9 Аналіз динаміки зміни бюджету фінансування органів державної влади (Модель 12)

2.3 Розробка управлінського рішення щодо підвищення ефективності фінансування державного апарату в Оболонському районі м. Києва

3. Використання програмного середовища Microsoft Excel в процесі аналізу фінансування державного апарату

Література1. Теоретична частина. Теоретичні підходи до проблеми фінансування державного апарату в Україні


1.1 Предмет і об’єкт фінансування апарату державного управління в Україні


До бюджетних належать організації, основна діяльність яких повністю або частково фінансується за рахунок коштів бюджету на підставі кошторису доходів і видатків. Належність організацій до бюджетних визначається їхнім статутом, установчими документами, відповідними фінансовими органами. Це школи, дитячі садки, вищі та середні спеціальні навчальні заклади, науково-дослідні установи, установи охорони здоров'я, соціального забезпечення, фізкультури, культури і мистецтва, оборони, державної влади та управління.

Об'єктом дослідження являється бюджетне фінансування органів державного апарата в Україні.

Предмет дослідження - ефективність бюджетного фінансування органів державного апарата в Україні

Метою фінансування органів державного апарату є сприяння виконанню обов’язків органів державної влади в сфері державного управління, а саме: забезпечення матеріальними ресурсами органів державної влади, забезпечення оплати праці державних службовців .

Головною умовою досягнення мети ефективного фінансування апарату державного управління є всебічний аналіз фінансової системи забезпечення коштами органів державної влади, розробка управлінського рішення , щодо можливості економії бюджетних коштів.1.2 Сутність та особливості об’єктів та категорій дослідження


Виконавчу владу в областях, районах, районах в Автономній Республіці Крим, у містах Києві та Севастополі, районах у містах Києві та Севастополі здійснюють відповідно обласні, районні, районні в АРК, Київська та Севастопольська міські, районні в цих містах державні адміністрації. Вони є місцевими органами виконавчої влади і входять до єдиної системи органів державної виконавчої влади та в межах своїх повноважень здійснюють виконавчу владу на відповідній адміністративно-територіальній одиниці, а також реалізують повноваження, делеговані їм відповідною радою.

Місцеві державні адміністрації в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечують:

1) виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;

2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;

3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин - також програм їх національно-культурного розвитку;

4) підготовку та виконання відповідних бюджетів;

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;

6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;

7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

У політико-правовій практиці України інститут місцевих державних адміністрацій вперше було запроваджено у 1992 р. Законом України "Про представника Президента України".

Саме цим Законом було відокремлено місцеві органи виконавчої влади, які були засновані на базі виконавчо-розпорядчих органів районних і обласних рад, віл органів місцевого та регіонального самоврядування. Таке відокремлення мало на меті створити єдину систему виконавчих органів на місцях на чолі з Президентом України та розмежувати функції і повноваження між місцевими державними органами (адміністраціями) та такою самостійною формою реалізації публічної влади, як місцеве та регіональне самоврядування.

Таким чином, в Україні почався процес роздержавлення місцевих рад, які становили політичну основу колишньої радянської України.

Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Саме через зазначені органи й відбувається переважно практична реалізація основних функцій держави, яка потребує постійного фінансування.

Органи державної влади здійснюють свою діяльність виключно за рахунок бюджетного фінансування в межах, передбачених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.

Фінансування утворення, реорганізації та ліквідації органів державної влади здійснюється в межах коштів, передбачених на утримання органів державної влади Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік або (у разі недостатності такого фінансування) після внесення відповідних змін до такого Закону.

Кошти на фінансування органу державної влади передбачаються у Державному бюджеті України окремим рядком. Органи державної влади можуть отримувати додаткові кошти з місцевих бюджетів для виконання делегованих законами України повноважень органів місцевого самоврядування.

Органам державної влади забороняється створювати позабюджетні фонди, мати позабюджетні спеціальні рахунки та використовувати кошти, одержані за здійснення функцій держави, що передбачають видачу дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, проведення реєстрацій та інших дій на платній основі, в будь-який інший спосіб, крім зарахування таких коштів до Державного бюджету України.

За рахунок коштів Державного бюджету України фінансуються видатки на державне управління, у тому числі на законодавчу і виконавчу владу та Президента України; судову владу; правоохоронну діяльність та забезпечення безпеки держави; проведення виборів та, референдумів тощо.

Згідно з функціональною класифікацією видатків фінансування зазначених органів та заходів підпадає під розділ "Загальнодержавні функції" (код 0100).

На кошторисно-бюджетному фінансуванні перебувають вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування (код 0111). З державної скарбниці фінансується утримання апаратів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Адміністрації Президента України, Державного управління справами та органів, що входять до його системи; апарату Верховної Ради АРК. З державного бюджету фінансується діяльність народних депутатів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; забезпечується здійснення загальнодержавних повноважень Президентом України та Кабінетом Міністрів України.

Враховуючи те, що згідно з Конституцією України (ст. 118) виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації, на яких покладається здійснення загальнодержавних функцій та завдань на місцях, держава бере на себе фінансування видатків на утримання зазначених місцевих адміністрацій.

Діяльність органів місцевого самоврядування та їх виконавчих комітетів фінансується за рахунок місцевих бюджетів, крім виконання тих функцій, які делегуються їм з загальнодержавного рівня: органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади (ст. 143 Конституції України). У цьому разі держава фінансує здійснення таких повноважень у повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету або шляхом віднесення до місцевого бюджету у встановленому законом порядку окремих загальнодержавних податків, передає органам місцевого самоврядування відповідні об'єкти державної власності. Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, також компенсуються державою.

Органи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень затверджують плани й програми економічного та соціального розвитку відповідної території, місцеві екологічні програми, плани приватизації об'єктів комунальної власності. Витрати на утримання апарату органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів також визначаються кошторисами витрат.

Порядок організації і функціонування місцевих державних адміністрацій закріплюється Конституцією та Законом України "Про місцеві державні адміністрації" від 9 квітня 1999 р. та іншими законами.

Певні особливості здійснення виконавчої влади у місті Києві встановлюються Законом України "Про столицю України - місто-герой Київ" від 15 січня 199 р.

Особливості здійснення виконавчої влади у місті Севастополі мають бути закріплені законом про статус міста Севастополя, який до цього часу не прийнято


1.3 Чинники що впливають якість дослідження


В даному дослідженні ми будемо використовувати метод фінансового аналізу

Фінансовий аналіз - це засіб оцінювання і прогнозування фінансового стану підприємства на основі його бухгалтерської звітності. Новий план рахунків бухгалтерського обліку, приведення форм бухгалтерського обліку та звітності у відповідність із міжнародними стандартами зумовили необхідність використання нової методики фінансового аналізу, яка відповідала б умовам ринкової економіки. Така методика необхідна для вибору ділового партнера, забезпечення фінансової стабільності підприємства, оцінки ділової активності підприємницької діяльності, прогнозування фінансового стану установи

Якість фінансового аналізу залежить від застосованої методики, достовірності даних фінансової звітності, а також від компетенції керівника, який приймає управлінські рішення.

Під методом економічного аналізу розуміють науково обґрунтовану систему теоретико-пізнавальних категорій, принципів, способів та спеціальних прийомів дослідження, що дають змогу приймати обґрунтовані управлінські рішення і базуються на діалектичному методі пізнання. Особливості діалектичного методу полягають у тому, що всі явища, котрі досліджуються, розглядаються в їх взаємозв'язку та русі, зміні та розвитку, при цьому розвиток розуміють як боротьбу протилежностей на засаді об'єктивних законів реальної дійсності. Категорії економічного аналізу - це найбільш загальні, ключові поняття даної науки. До таких належать, наприклад: фактори, резерви, модель, результативний показник, відсоток, дисконт, фінансовий результат, капітал, зобов'язання, активи, грошовий потік, леверидж і т. ін. Визначення та зміст окремих категорій наведено у відповідних розділах посібника.

Принципи економічного аналізу регулюють процедурну сторону його методології та методики. До них відносять: системність та комплексність, періодичність, зрозумілість та адекватність тлумачення, достовірність та об'єктивність, доречність та своєчасність. Системний підхід до вивчення явищ виявляється в комплексному взаємозв'язаному вивченні багатосторонніх зв'язків і взаємозумовленості дії факторів організації, техніки і технології виробництва. Підприємство будь-якої галузі виробництва - це складна система, і правильний висновок щодо характеру досліджуваного явища можливий тільки за умови врахування всіх взаємозв'язаних факторів. Здебільшого комплексне дослідження результатів діяльності підприємства починають з вивчення загальних показників. Потім, розподіляючи їх, поглиблюють аналіз, вивчаючи окремі сторони та ділянки роботи підприємства. Принцип системності робить неможливими висновки на підставі лише окремо взятих фактів без урахування відповідних взаємозв'язків.

Принцип періодичності (або регулярності) передбачає необхідність систематичного проведення аналізу за відповідні звітні періоди (та протягом таких) з метою створення цілісного уявлення про динаміку господарських і фінансових процесів на підприємстві. Зрозумілість та адекватність тлумачення досягається через обов'язкове пояснення отриманих результатів дослідження (розрахунків) у вигляді відповідних висновків, коментарів, складання пояснювальних записок. Наявність аналітичних висновків є обов'язковим елементом методики економічного аналізу.

Достовірність та об'єктивність аналітичних досліджень передбачають використання вірогідної інформації, брак арифметичних помилок у розрахунках, правильне застосування методики розрахунку окремих показників та впливу окремих факторів.

Доречність та своєчасність аналітичної інформації визначають її вплив на прийняття управлінських рішень користувачами. Своєчасна та доречна інформація дає можливість оперативно оцінити минулі, теперішні чи майбутні події та вжити необхідних заходів для виправлення ситуації або її поліпшення. Дані аналізу мають не просто констатувати факти минулих подій та давати їм оцінку, а насамперед служити інформацією для прогнозування господарських подій, майбутнього фінансового стану підприємства, його фінансових результатів. Принцип доречності передбачає також брак зайвої інформації, яка непотрібна для прийняття управлінських рішень.

Основним елементом методу економічного аналізу є його науковий інструментарій (апарат), тобто сукупність загальнонаукових та специфічних способів і прийомів дослідження фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання. Відокремити прийоми та способи, які притаманні лише конкретній економічній науці, практично неможливо - науковий інструментарій різних наук є надто взаємозв'язаним. В економічному аналізі також застосовуються різні прийоми, які були спочатку розроблені в межах тієї чи іншої економічної науки (статистики, математики, програмування). Водночас економічний аналіз має і специфічні прийоми дослідження. Саме висвітленню сутності цих прийомів та техніці їх використання і присвячено цей розділ.

Метод аналізу має певні специфічні особливості. До них належать:

- використання системи показників, що характеризують діяльність підприємства;

- вивчення причин зміни показників;

- визначення та вимірювання взаємозв'язків та взаємозалежностей між ними з допомогою спеціальних прийомів.

Однією з найважливіших особливостей методу економічного аналізу є використання системи показників для вивчення господарських явищ та процесів. Адже економічний аналіз спроможний дослідити лише ті економічні явища, які відображено в певних економічних показниках, що мають числову характеристику. Наприклад, такі властивості продуктів харчування, як смак, колір, запах, корисність, не мають об'єктивної числової характеристики, а для того, щоб вони могли стати об'єктом дослідження в економічному аналізі, потрібно спочатку розробити відповідну систему показників даних властивостей, виражених у балах. Система економічних показників базується, як правило, на системах та підсистемах економічної інформації, проте не виключено, що в ході самого аналізу виникатиме потреба в розрахунку нових показників.

Інша характерна особливість методу економічного аналізу - вивчення причин, що вплинули на зміну тих чи тих економічних показників. Ураховуючи, що економічні явища обумовлено причинно-наслідковою залежністю, головним завданням аналізу є розкриття та вивчення цих причин (факторів). На господарську діяльність підприємства, навіть на окремо взятий показник, можуть впливати численні фактори. Визначити та вивчити абсолютно всі причини дуже складно, та й не завжди доцільно. Завдання полягає в тому, щоб знайти те найсуттєвіше, що найбільше впливає на той чи інший показник. Отже, обов'язковою умовою правильного аналізу є економічно обґрунтована класифікація причин, що вплинули на господарську діяльність підприємства та її результати.

До характерних особливостей методу економічного аналізу належить і визначення та вимірювання взаємозв'язку між об'єктивними економічними показниками. Іноді нехтування таким взаємозв'язком може призвести до некоректних висновків, а подеколи зробити аналіз узагалі неефективним. Тому в економічних дослідженнях жодне явище не може бути правильно інтерпретоване, якщо воно розглядається ізольовано, без зв'язку з іншими. Не можна також на основі окремо взятого явища робити загальні висновки про тенденцію розвитку об'єкта в цілому. Такий підхід призводить, як правило, до фальсифікованих висновків. Однак це зовсім не виключає можливості та необхідності логічного виокремлення певних явищ у процесі економічних розрахунків.

На основі даних поточного фінансового аналізу здійснюється розроблення планів ,щодо підвищення ефективності фінансування апарату державної влади.


1.4 Критерії оцінювання ефективності діяльності


Головним критерієм оцінювання ефективності діяльності є визначення пропорційності розподілу бюджетних коштів між місцевими районами та державними установами, пропорційність зростання рівня фінансування зростанню кількості державних установ, за умови необхідності в збільшені їх кількості.


1.5 Користувачі інформації


Користувачами інформації, що містися в дослідженні можуть бути всі органи державної влади, місцевого самоврядування, керівники бюджетних установ, керівництво Оболонського району м. Києва, а також всі особи , які мають відношення до сфери державних фінансів .


1.6 Характеристика сучасного стану бюджету міста та Оболонського району Києва


Бюджет міста Києва в 2009 році становитиме 1953,2 млн. грн., його доходи та витрати затверджено в обсязі 1834,1 млн. грн.

На утримання органів державного управління в бюджеті міста Києва передбачено 14351,6 тис грн., які розподілені по 10 районах міста .

Районний бюджет Оболонського району м Києва сформований по доходах в сумі 35,9млн.грн. і по видатках в сумі 36,2 млн.грн.

Субвенція з Державного бюджету на надання пільг і субсидій населенню на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого палива та житлово-комунальних послуг одержана в сумі 3,3 тис.грн., державна допомога сім’ям з дітьми в сумі 6,3 млн.грн., що більше попереднього року на 2,6 млн.грн., компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян в сумі 115 тис.грн.

Крім того, з Державного бюджету одержано дотацію в сумі 15,5 млн.грн. проти 14,6 млн.грн. в 2001 році, яка спрямовувалась на проведення першочергових заходів: виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери, оплату за спожиті енергоносії, харчування та придбання медикаментів.

На протязі 2009 року постійно вживалися заходи щодо наповнення дохідної частини бюджету району, зокрема проводились виїзді колегії районної державної адміністрації , на яких постійно розглядались питання про хід виконання плану дохідної частини бюджету та можливості додаткового поступлення коштів загального та спеціального фондів.

До районного бюджету надійшло власних доходів загального та спеціального фондів 9271,4 тис.грн. в тому числі загального фонду 8526,6тис.грн. ,що становить 111 відсотків до бюджетних призначень та 744,8тис.грн. спеціального фонду.

Виконання поступлень власних доходів загального фонду становить 112 відсотків до річних призначень. При плані 13334,9 тис .грн. фактично поступило 14983,5 тис. грн.

Також до районного бюджету поступило субвенцій в сумі 9787,1 тис.грн з Державного бюджету.

Із загальної суми видатків районного бюджету 88,7 відсотки складають видатки соціального спрямування. На освіту спрямовано 15,1 млн.грн., або 41,7 відсотка у загальній сумі видатків, охорону здоров’я 6,8 млн.грн. або 18,8 відсотка, соціальний захист та соціальне забезпечення 10,2 млн.грн., або 28,2 відсотки.

Видатки районного бюджету на фінансування закладів освіти за минулий рік склали 15,1 млн.грн., що більше попереднього року на 4,1 млн.грн., або 137,2 відсотки. Найбільший ріст відбувся за рахунок зростання заробітної плати педагогічних працівників в сумі 3,3 млн.грн. фінансування капітальних видатків 0,8 млн.грн.

По охороні здоров’я видатки районного бюджету за минулий рік склали 6,8 млн.грн. проти 5,2 млн.грн. за 2008 рік. Ріст видатків в цілому по галузі складає 129,6 відсотка, або 1,5 млн.грн., в тому числі: видатки на заробітну плату зросли на 1,2 млн.грн., капітальні вкладення 140 тис.грн., медикаменти і продукти харчування на рівні попереднього року.

По закладах культури видатки склали 1,1 тис.грн. і збільшились протии попереднього року на 234 тис. грн.

Зростання відбулось в основному за рахунок підвищення зарплати на 234 тис.грн., проведення капітальних видатків на 113 тис.грн

В таблиці наведений звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2009 року (див. табл.. 1.1)


Таблиця 1.1 Звіт про виконання бюджету Оболонського району м Києва за 9 місяців 2009 року

Найменування видатків

Річні призначення на 2009 рік з урахуванням внесених змін за 9 місяців

Виконай о за 2002 рік

Відхилення (гр.4-гр.З)

1

3

4

5

Органи місцевого самоврядування

269,7

296,0

+26,3

Правоохоронна діяльність

303,1

282,0

-21,1

-РВ УМВС

133,1

126,9

-6,2

-СДПЧ-16

125,0

110,1

-14,9

-ДАІ РВ УМВС

45,0

45,0


Освіта - всього

14034,8

15117,0

+1082,2

- відділ освіти РДА

13477,6

14562,8

+1085,2

- ліцей

290,4

287,4

-3,0

- Делятин СЗОШІ-ІИ ст. № 3

266,8

266,8


Охорона здоров'я

6708,5

6754,1

+45,6

Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього

7820,9

10140,4

+2319,5

- державна допомога сім'ям з дітьми

3044,1

6347,5

+3303,4

- надання пільг населенню

1171,6

1282,5

+110,9

- субсидії населенню

3120,5

2040,2

-1080,3

- територіальний центр

225,0

225,0


- утримання РЦССМ та виконання програм у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей

75,7

75,8

+0,1

- інші видатки

184,0

169,4

-14,6

Культура і мистецтво

1048,2

1069,9

+21,7

Засоби масової інформації, всього:

125,6

118,9

-6,7

- радіомовлення "Синьо-жовта хвиля"

19,4

19,7

+0,3

- телекомпанія "Надвірна -ТБ"

40,5

37,5

-3,0

- редакція газети "Народна Воля"

65,7

61,7

-4,0

Фізична культура і спорт - всього

229,3

219,6

-9,7

- відділ з питань молоді і спорту

61,0

37,7

-23,3

-ФСТ "Колос"

20,7

22,8

+2,1

-БК "Бескид"

43,0

72,2

+29,2

-ДЮСШ відділу освіти РДА

93,6

85,9

-7,7

- спортивний клуб стрибків з трампліну та лижного двоборства

11,0

1,0

-10,0

Капвкладення — всього:

28,0

20,0

-8,0

- програма будівництва інд. житла на селі «Ріднва оселя»

23,0

15,0

- 8,0

- програма кредитування молодіжного житлового будівництва

5,0

5,0

+3357,8

Крмпенсація за пільговий проїзд окремих категорій населення

187,8

115,2

-8,9

Інші видатки – всього

441,8

422,4

-72,7

- видатки на покриття боргів минулих років

250,5

243,8

-19,4

- с/г

15,3

13,4

-6,7

- резервний фонд

100,0

89,2

-1,9

- інші видатки

76,0

76,0

-10,8

Разом видатків

31197,7

34555,5

+3357,8

Кошти, що передаються до інших бюджетів – всього

1627,5

1618,6

-8,9

- дотації

11627,5

1618,6

-8,9

Всього видатків

32825,2

36174,1

+3348,9


Бюджетом передбачена сума в 1 502,8 тис грн на фінансування органів державної влади, а саме на фінансування :

1. Органів місцевого самоврядування

2. Правоохоронних органи

3. Органів керівництва освітою

4. Органів керівництва охороною здоров’я

5. Органів керівництва спортом та культурою

6. Інших органів державної влади

За цим розподілом ми будемо далі аналізувати стан бюджетного фінансування органів державної влади в Оболонському районі м. Києва1.7 Інформаційне забезпечення дослідження


Інформаційними джерелами, на якому будувалося дослідження були наступні нормативні акти ;

1. Конституція України .

2. Бюджетний кодекс України .

3.. Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

4 Закон України «Про столицю України - місто-герой Київ»

5. ЗАКОН УКРАЇНИ . «Про джерела фінансування органів державної влади».

6. Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» .

7 Постанова Кабінету Міністрів України «Про економію бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів» .

8. Бюджет м. Києва на 2009 рік .

9. Звіт Оболонської районної роди «Про виконання районного бюджету за 9 місяців 2009 року.

Наведені вище нормативні акти дають змогу не тільки аналізувати економічні показники фінансування держаного апарата, а і визначати відповідність такого фінансування законодавству України


1.8 Визначення системи показників, характеризуючих стан фінансування районних державних адміністрацій м. Києва


Необхідною умовою аналізу бюджетних відносин в сфері фінансування районних державних адміністрацій є визначення показників, які характеризують цей процес (див. табл. 1.2)Таблиця 1.2 Система показників для визначення ефективності фінансування районних державних адміністрацій м. Києва

Абсолютні показники

Показник

Позначення

Одиниці

Економічна сутність

1

Загальний міській бюджет

бюдж

Тис. грн

Характеризує загальну суму бюджетного фінансування

2

Кількість районів в місті

Кр

Од

Характеризує загальну кількість районів. на які розподілений бюджет

3

Кількість органів, влади в місті , що фінансуються з районих бюджеті

К. овм

Од

Характеризує загальну кількість органів державної влади в місті, які фінансуються з районних бюджетів

4

Кількість органів, влади, що фінансуються з бюджету району

Ковр.

Од

Характеризує кількість органів державної влади в районі

5

Обсяг бюджету на фінансування державних установ

фін

Тис. грн

Характеризує загальний обсяг бюджету на фіксування державних установ

6

Обсяг районного

бюджету на фінансування державних органів влади

фін д.о.

Тис. грн

Характеризує суму видатків з бюджету районна на фінансування органів державної влади

Відносні показники

Форпмула

Одиниці


1

Середня сума фінансування на кожний район міста

фін д.о : К. овм

Тис. грн

Характеризує суму видатків на фінансування органів державної влади в кожному районі міста

2

Середня сума фінансування,що припадає на один держаний орган в районі

: Ковр.

Тис. грн

Характеризує суму фінансування з бюджету району на утримання одного органу державної влади


Отже, наведені вище показники і будуть нами аналізуватися в процесі даного дослідження.


1.9 Класифікація і групування обсягів бюджету міста Києва, відповідно до кількості суб’єктів фінансування


Під групуванням розуміють розчленування масового явища на характерні типи, групи і підгрупи по найбільш важливих і суттєвих ознаках. Лише з допомогою групувань можна опрацювати дані так, щоб визначити показники, які правильно відображають дійсність.

З допомогою групування в статистиці вирішуються такі основні завдання:

1. Виділення в сукупності явищ, які вивчаються соціально економічних типів. Це, наприклад, групування населення по групах, групування підприємств по формах власності. Для вирішення цього завдання використовують типологічні групування.

2. Вивчення структури суспільних явищ, тобто відмінності в складі якого не будь типу явища ( відношення між окремими складовими частинами явища, зміна цього співвідношення за окремий період часу.)

Групування називається первинними, які проведені на основі безпосереднього узагальнення первинних даних статистичного спостереження.

Але на практиці доводиться перегруповувати раніше згрупований матеріал. Угрупування зменшення інтервалів – такі угрупування називаються вторинними.

Важливими принципами групування даних є:

1) вияснення суті і характеру розвитку тих явищ, які вивчаються;

2) Облік взаємозв’язку явищ і можливості переходу поступових кількісних змін в явищах до корінних якісних змін;

3) Правильний вибір основи групування, що визначає ефективність результатів групування, можливість правильної наукової характеристики і вивчення суспільних явищ. При виборі ознаки групуванням важливим є не спосіб вираження ознаки, а його значення для явища, яке вивчається, ті які виражають найбільш характерні риси даного явища;

4) Правильний вибір кількості груп, на які необхідно розділити всю сукупність;

5) Створення груп повинно відповідати дійсності, різниці між групами повинні бути видимими, в одну групу не можна об’єднувати ті явища, які суттєво відрізняються. Ми в даному досліджені будемо групувати дані по районам та видаткам (див табл.. 1.3)Таблиця 1.3 - Обсяги бюджетного фінансування відповідно до кількості суб’єктів фінансування (ОБ – обсяги бюджету (млн. грн), У - кількість установ, ОБОВ – обсяги районного бюджету на утримання органів державної влади (тис грн.)

Район

Роки

2005

2006

2007

2008

2009

У.

ОБОВ

У.

ОБОВ

У

ОБОВ

У

ОБОВ

У

ОБОВ

Голосіївський район

221.1

21

1211, 2

225,2

21

1216,1

265

21

14.34,9

278

21

1412,9

207,1

21

1412.,1

Дарницький район

135, 0

22

1062, 6

154

22

1092, 6

145

22

1162, 1

154

22

1192, 6

154,8

22

1262, 6

Деснянський район

217.1

22

1261,1

218

24

1276,2

221

24

1356,2

245,1

24

1400,2

243,1

24

1466,2

Дніпровський район

213,7

22

922,5

221.2

26

1029,1

224,6

26

1023,1


26

1113,1

112,1

26

1122,5

Оболонський район

1343,1

23

1412,0

240,1

25

1440,3

334

27

1451,5

331,1

27

1501,6

328.2

27

1502,8

Печерський район

112.1

21

1622, 2

109.0

21

1677, 8

121

21

1745, 1

123, 0

21

1821, 1

121, 0

21

1922, 8

Подільський район

1112,2

20

1188,2

123, 0

21

1189,1

123

23

1198,1

103, 9

23

1200,1

124, 1

23

1288,2

Святошинський район

232.1

21

1021,6

234, 9

21

1100,6

245

21

1122,1

265, 4

21

1161,9

278, 1

21

1221,6

Солом’янський район

176, 0

21

1403,5

143, 1

21

1502,1

167

21

1455,2

212, 8

21

1588,7

232. 7

21

1605,7

Шевченківський район

143,0

21

1201,3

1341,1

21

1313,2

135

21

1410,7

147, 0

21

1481,3

152,1

21

1511,2

Всього


214

12306,1


223

12844,0


227

12104,1


227

12681,8


230

14315, 7В окремій таблиці визначаємо структуру видатків на фінансування органів державної влади за районами (див табл. 1.4), ), а також зміни, що виникли в кількісному складі установ сфери державного управління за досліджуваний період


Таблиця 1.4 Структуру видатків на фінансування органів державної влади за районами ( тис грн)

Район

Структура видатків

2005

Зміни в кількості установ державного управління за період з 2005 по 2009 роки

Голосіївський район

1, 412

0

Органи місцевого самоврядування

219,2

Правоохоронні органи

551,3

Органи керівництва освітою

143.4

Органи керівництва охороною здоров’я

132,7

Органи керівництва спортом та культурою

143,2

Інші органи державної влади

231,5

Дарницький район

1262, 6

0

Органи місцевого самоврядування

201,1

Правоохоронні органи

451,3

Органи керівництва освітою

133.2

Органи керівництва

охороною здоров’я

112,7

Органи керівництва спортом та культурою

113,2

Інші органи державної влади

251,1

Деснянський район

1 466,2

+ 2

Органи місцевого самоврядування

241,1

Правоохоронні органи

551,3

Органи керівництва освітою

183.2

+1

Органи керівництва

охороною здоров’я

142,7

+1

Органи керівництва спортом та культурою

133,2

Інші органи державної влади

211,1

Дніпровський район

1122,5

+4

Органи місцевого самоврядування

211,1

Правоохоронні органи

351,3

Органи керівництва освітою

183.2

Органи керівництва

охороною здоров’я

142,7

Органи керівництва спортом та культурою

123,1

+1

Інші органи державної влади

111,1

+3

Оболонський район

1 502,8

+4

Органи місцевого самоврядування

269,7

Правоохоронні органи

561,2

Органи керівництва освітою

153.4

+1

Органи керівництва

охороною здоров’я

130,7

+1

Органи керівництва спортом та культурою

153,1

+1

Інші органи державної влади

234,7

+1

Печерський район

1922, 8

0

Органи місцевого самоврядування

309,7

Правоохоронні органи

761,2

Органи керівництва освітою

173.4

Органи керівництва

охороною здоров’я

170,7

Органи керівництва спортом та культурою

253,1

Інші органи державної влади

254,7

Подільський район

1288,2

+3

Органи місцевого самоврядування

209,7


Правоохоронні органи

461,2

+1

Органи керівництва освітою

133.4

+1

Органи керівництва

охороною здоров’я

170,1

+1

Органи керівництва спортом та культурою

153,1

Інші органи державної влади

154,7

Святошинський район

1221,6

0

Органи місцевого самоврядування

229,5

Правоохоронні органи

451,3

Органи керівництва освітою

113.4

Органи керівництва

охороною здоров’я

112,7

Органи керівництва спортом та культурою

113,2

Інші органи державної влади

201,5

Солом’янський район

1605,7

0

Органи місцевого самоврядування

231,1

Правоохоронні органи

671,3

Органи керівництва освітою

283.2

Органи керівництва

охороною здоров’я

242,7

Органи керівництва спортом та культурою

113,1

Інші органи державної влади

211,1

Шевченківський район

1511,2

0

Органи місцевого самоврядування

219,1

Правоохоронні органи

551,3

Органи керівництва освітою

213.4

Органи керівництва

охороною здоров’я

212,7

Органи керівництва спортом та культурою

213,2

Інші органи державної влади

201,5


Таким чином, проведене угруповання показує, що в досліджуваному періоді відбулося зростання кількості організацій, що ставляться до сфери державного управління, збільшилися в обсязі бюджетні витрати на їх фінансування.

У структурі бюджетного фінансування у всіх районах м. Києва найбільша сума витрат припадає на правоохоронні органи, а лідером по витратах на зміст органів державного управління є Печерський район м. Києва.2. Аналітична частина. Аналіз видатків бюджету на фінансування державного апарату на прикладі діяльності районної державної адміністрації Оболонського району м. Києва


2.1 Визначення ефективності фінансування державного апарату в Оболонському районі м. Києва (Модель1)


Термін "ефект" у перекладі з латинської означає "результат". Отже, категорія "ефективність" може інтерпретуватись як "результативність". Термін ефект має значення результату, наслідку зміни стану певного об'єкта, зумовленої дією зовнішнього або внутрішнього фактора.

Якщо провести математичну аналогію, то ефект - це дельта, приріст деякої змінної або різниця її попереднього і наступного значень. Зрозуміло, що значення цієї дельти може бути як додатним, так і від'ємним або взагалі нульовим. Подібно до цього й ефект може бути як позитивним, коли зміни є корисними, так і негативним, коли зміни деструктивні, або нульовим, коли змін немає. Утім, останній випадок, а саме коли результат нульовий, можна в конкретних умовах вважати або позитивним, або негативним ефектом і окремо не розглядати.

Таким чином, існує як об'єктивна зміна стану певної системи (об'єкта), так і її оцінка

Ефективність фінансування державних установ визначається сумою коштів, яку держава може зекономити в процесі фінансування органів державної влади. Цей показник може бути визначений як відхилення результатів фінансування від середньої величини .

Тому в даному випадку ми будемо визначати ефективність як показник , який буде визначатися як сума бюджетних витрат, поділена на кількість органів державної влади, які фінансуються з бюджету районної державної адміністрації.

Для цього ми будемо використовувати формулу : Е =фін д.о. : Ковр.

Після чого ми визначимо середню суму ефективності по місту Києву, і визначмо відхилення по районах міста, визначивши ефективність такого фінансування в Оболонському районі м. Києва.

Дані про стан ефективності фінансування органів державної влади, наведені у таблиці (див. табл. 2.1.)


Таблиця 2.1. Стан ефективності фінансування органів державної влади в м. Києві

Район

Показники ефективності

Сума видатків (тис. грн)

Кількість установ

Розрахунок ефективності по рокам

Оболонський район

2005 рік

1423

23

61,9

2006 рік

1440,3

25

57,6

2007 рік

1451,5

27

53,8

2008 рік

1501,6

27

55,6

2009 рік

1502,8

27

55,7

Середнє значення суми видатків

1463,8

Середнє значення ефективності

56,9

Середній показник кількості установ

25,8

Голосіївський район

2005 рік

1211,2

21

57,7

2006 рік

1216,1

21

57,9

2007 рік

1434,9

21

68,3

2008 рік

1412,9

21

67,3

2009 рік

1412,1

21

67,2

Середнє значення суми видатків

1337,4

Середнє значення ефективності

63,7

Середній показник кількості установ

21

Дарницький район

2005 рік

1062,6

22

48,3

2006 рік

1276,2

22

58,0

2007 рік

1162,1

22

52,8

2008 рік

1192,6

22

54,2

2009 рік

1262,6

22

57,4

Середнє значення суми видатків

1191,2

Середнє значення ефективності

54,1

Середній показник кількості установ

22

Деснянський район

2005 рік

1261,1

22

57,3

2006 рік

1276,2

24

53,2

2007 рік

1356,2

24

56,5

2008 рік

1400,2

24

58,3

2009 рік

1466,2

24

61,1

Середнє значення суми видатків

1352,0

Середнє значення ефективності

57,3

Середній показник кількості установ

23,6

Дніпровський район

2005 рік

922,5

22

41,9

2006 рік

1029,1

26

39,6

2007 рік

1023,1

26

39,4

2008 рік

1113,1

26

42,8

2009 рік

1122,5

26

43,2

Середнє значення суми видатків

1042,1

Середнє значення ефективності

41,4

Середній показник кількості установ

25,2

Печерський район

2005 рік

1622,2

21

77,2

2006 рік

1677,8

21

79,9

2007 рік

1745,1

21

83,1

2008 рік

1821,1

21

86,7

2009 рік

1922,8

21

91,6

Середнє значення суми видатків

1757,8

Середнє значення ефективності

83,7

Середній показник кількості установ

21

Подільський район

2005 рік

1188,2

20

59,4

2006 рік

1189,1

21

56,6

2007 рік

1198,1

23

52,1

2008 рік

1200,1

23

52,2

2009 рік

1288,2

23

56,0

Середнє значення суми видатків

1212,7

Середнє значення ефективності

55,3

Середній показник кількості установ

22

Святошинський район

2005 рік

1021,6

23

44,4

2006 рік

1189,1

23

51,7

2007 рік

1198,1

23

52,1

2008 рік

1200,1

23

52,2

2009 рік

1288,2

23

56,0

Середнє значення суми видатків

1179,4

Середнє значення ефективності

51,3

Середній показник кількості установ

23

Солом’янський район

2005 рік

1403,5

21

66,8

2006 рік

1502,1

21

71,5

2007 рік

1455,2

21

69,3

2008 рік

1588,7

21

75,7

2009 рік

1605,7

21

76,5

Середнє значення суми видатків

1511,0

Середнє значення ефективності

72,0

Середній показник кількості установ

21

Шевченківський район

2005 рік

1211,2

21

57,7

2006 рік

1313,2

21

62,5

2007 рік

1410,7

21

67,2

2008 рік

1481,3

21

70,5

2009 рік

1511,2

21

72,0

Середнє значення суми видатків

1385,5

Середнє значення ефективності

66,0

Середній показник кількості установ

21


Середній показник ефективності фінансування буде обчислюватися по формулі ( Есер):


Есер = Середнє арифметичне від суми середніх показників суми видатків: Середнє арифметичне від суми показників кількості установ


Есер = (((1464 , 0 тис. грн.+ 1337 , 0 тис грн . +1191 , 0 тис грн . + 1352 , 8 тис грн .+ 1042 , 0 тис грн . + 1757 , 8 тис грн . + 1212, 6 тис грн . + 1179, 4 тис грн . + 1511, 0 тис грн .+ 1385, 4 тис грн .) : 10)) : (( 25, 8 + 21+ 22+ 23,6 + 25,2+ 21+22+ 23+ 21+21) :10)) = 1343, 2 тис грн : 22, 56 = 59, 4

Отримане значення будемо вважати оптимальним з погляду фінансування державних установ, а будь-яке відхилення від цього значення будемо вважати або фактором високої ефективності, або фактором низької ефективності державних установ.

Даний аналіз проведений у таблиці (див. табл. 2.2).


Таблиця 2.2 Показники ефективності фінансування органів державної влади в м. Києві

Район

Показник ефективності

Відхилення від оптимального значення

Висновок

Оболонський район

56,9

-2,5

Ефективно

Голосіївський район

63,7

4,3

Не ефективно

Дарницький район

54,1

-5,3

Ефективно

Деснянський район

57,3

-2,1

Ефективно

Дніпровський район

41,4

-18,0

Ефективно

Печерський район

83,7

24,3

Не ефективно

Подільський район

55,3

-4,1

Ефективно

Святошинський район

51,3

-8,1

Ефективно

Солом’янський район

72

12,6

Не ефективно

Шевченківський район

66

6,6

Не ефективно


Таким чином, оскільки показники діяльності Оболонської районної державної адміністрації в області фінансування державних установ, нижче чим оптимальний показник, що говорить про менші витрату бюджетних коштів на зміст державного апарата, чим у середньому по Києву, то можна говорити про ефективність даного напрямку фінансової діяльності.

При ріст ефекту ( Пре) становить: Пре =61,9:55, 6 х 100 % - 100 % = 11 %

За досліджуваний період кількість державних установ в Оболонському районі м. Києва виросло на 4 установи.

Приріст кількості установ (Прк) склав:

(Прк) = 27:23 х 100 % - 100 % = 17 %

За досліджуваний період у районі також збільшилася кількість державних службовців з 1223 чіл до 1325 чіл.

Індекс ефективності ( Іэ) розрахуємо по формулі :


Іэ = (Прк) : ( Пре)


і за умови, що даний показник вище «1» будемо говорити про те, що приріст державних установ перевищує приріст витрат районної адміністрації на їхнє утримання, що також буде говорити про ефективність фінансування .

Іе = 17% :11% = 1, 54.

Отримане значення дозволяє говорити про ефективну роботу районної адміністрації Оболонського району м. Києва по фінансування державного апарата й державних установ.


2.2 Аналіз динаміки обсягів фінансування органів державного управління Оболонського району м. Києва ( Модель2)


2.2.1 Аналіз змін за рахунок росту кількості державних установ

Проведемо факторний аналіз динаміки фінансування органів державної влади за рахунок зміни чисельності державних установ в Оболонському районі м. Києва.

Фактори - це причини, що формують результати господарсько-фінансової діяльності.

Виявлення і кількісний вимір ступеня виявлення окремих факторів на зміну результативних показників господарсько-фінансової діяльності підприємства являє собою одне з найважливіших завдань економічного аналізу. Вплив факторів по різному відображається на зміні результативних показників господарської діяльності. Розібратися в причинах зміни досліджуваних явищ, точніше оцінити місце і роль кожного фактору у формуванні величини результативних показників дозволить класифікація факторів.

Для проведення факторного аналізу складемо таблицю (див. табл. 2.3)


Таблиця 2.3 Дані для проведення факторного аналізу динаміки обсягів фінансування органів державного управління Оболонського району м. Києва

Показники

Роки

2005

2009 ( тис. грн)

Сума фінансування фін

1423,0 тис. грн

1502,8 тис. грн

Кількість державних установ (шт.)

23 шт

27 шт

Кількість державних службовців

1123 чіл

1324 чіл

Ефективність (Еф)

61.9 тис. грн

55 , 6 тис. грн


В факторному аналізі використовують такі формули:В моїй роботі ці формули приймають такий вигляд:Обсяг виявленої суми фінансування змінився за рахунок зміни кількості державних установ в районі на:

= (61,9 тис. грн. – 55,6 тис грн.) х 4 шт = 25,2 тис.грн.

Приріст суми фінансування органів державної влади в Оболонському районі м. Києва в цілому складе :

61, 9 тис. грн. – 55, 6 тис грн = 6, 3 тис. грн.


2.2.2 Аналіз індикатора інтенсифікації діяльності ( Модель 3)

Всі фактори, які впливають на динаміку діяльності, можна поділити на 2 групи:

1. Фактори екстенсивно розвитку – кількість закладів держуправління.

2. Фактори інтенсивної динаміки – ефективність фінансування закладів держуправління.

Важливим завданням розвитку економіки с послідовне підвищення ролі інтенсивних факторів в цьому розрізі, тому в процесі аналізу необхідно визначити вплив на динаміку ефекту окремих екстенсивних і інтенсивних факторів і дати при цьому характеристику інтенсифікації діяльності.

Індикатор інтенсивності за рахунок інтенсивних факторів Іін визначається як відношення між різницею показників ефективності до ефективності фінансування до суми змін у фінансуванні за рахунок зміни кількості установ. Розраховуємо по формулі:


Іін =


Іін = (61,9 тис. грн. – 55, 6 тис грн.) : 25,2 тис. грн. = 0, 25.

Таким чином, показник ефективності, досягнутий за рахунок інтенсивних факторів фінансування становить:

6,3 тис. грн. х 0,25 = 1,575 тис грн.


2.2.3 Факторний аналіз динаміки ефективності фінансування за рахунок зміни обсягів фінансування (Модель 4)

Аналіз динаміки ефективності проведення фінансування держуправління здійснюється за такими факторами, як сума фінансування держуправління та кількість закладів держуправління, за такими такою формулою:Ефективність фінансування за рахунок зміни обсягів фінансування становить:

55,6 тис. грн : (61,9 тис грн – 55,6 тис грн.) = 10,22 тис грн.


2.2.4 Аналіз динаміки абсолютних величин (Модель 5)

Аналіз динаміки абсолютних величин буде зроблений методом ланцюгових підстановок за період з 2005 по 2009 роки. Даний аналіз наведений у таблиці (див. табл. 2.4)


Таблиця 2.4 Аналіз динаміки абсолютних величин

Роки

Обсяг фінансування ( тис. грн)

Відхилення ( тис грн)

2005 рік

1423,0

2006 рік

1440,3

+ 28,5

2007 рік

1451,5

+11,2

2008 рік

1501,6

+ 50,1

2009 рік

1502,8

1,2


2.2.5 Аналіз коефіцієнта еластичності ( Модель 6)

Коефіцієнт еластичності показує на скільки відсотків змінюється результативна ознака при зміні фактора ознаки на 1%. В моєму випадку, він показує на скільки відсотків змінюється сума фінансування держу правління при зміні кількості закладів держу правління на 1%

Темп приросту ефекту (ПрЕ) складає:

ПрЕ =61,9 : 55, 6 х 100 % = 111 %

За досліджуваний період кількість державних установ в Оболонському районі м. Києва виросло на 4 установи.

Приріст кількості установ (Прк) склав:

Прк = 27:23 х 100 % - 100 % = 117 %

Розрахуємо коефіцієнт еластичності залежності суми фінансування від кількості державних установ:

Т ін.: Прк : 111:117 =0, 94

Таким чином, можна сказати, що за умови зниження кількості державних установ на 1 % сума фінансування знизиться на 0, 94 %


2.2.6 Аналіз структури у відносному вимірі ( Модель 7)

Для аналіз структури у відносному вимірі складемо таблицю, у яку включимо структуру бюджетних витрат на фінансування державних установ у м. Києві.


Таблиця 2.5 Структура видатків на утримання органів державної влади в Оболонському районі м. Києва

Назва державного органу

Сума видатків

Зміни в кількості установ

Органи місцевого самоврядування

269,7

Правоохоронні органи

561,2

Органи керівництва освітою

153.4

+1

Органи керівництва охороною здоров’я

130,7

+1

Органи керівництва спортом та культурою

153,1

+1

Інші органи державної влади

234,7

+1

Всього

1502,8

27


В структурі факторів формування бюджету кожна стаття видатків складає:

1. Органи місцевого самоврядування :

100 % : 1502,8 тис грн х 269,7 тис грн = 18 %

2. Правоохоронні органи:

100 % : 1502,8 тис грн х 561,2 тис грн = 40 %

3. Органи керівництва освітою:

100 % : 1502,8 тис грн : 100 % х 153.4 тис грн =10%

4. Органи керівництва охороною здоров’я:

100 % : 1502,8 тис грн х 130,7 тис. грн = 8

5. Органи керівництва спортом та культурою:

100 % : 1502,8 тис грн х 153,1 = 10%

6. Інші органи державної влади:

100 % : 1502,8 тис грн х 234,7 тис грн = 14%


2.2.7 Аналіз кон’юнктури внутрішніх коливань(Модель 8)

Аналіз кон'юнктури внутрирічних коливань здійснюється відповідно до давлених завдань і наявності інформації. Він є основою вивчення економічної кон'юнктури та прогнозування економічних процесів.

В цій моделі використовуються дані по періодам року. Я буду розглядати на основі квартальних показників видатків на фінансування держуправління.

Частковими аналітичними показниками внутрирічних коливань виступає індекс сезонності, який розраховується за формулою:


U= Уі/У сер

Усер = ∑ Уі / n


де n – кількість кварталів (4)

У сер складає:

У сер = 1502,8 тис грн : 4 квартала = 375,7

Дані для проведення аналізу індексу сезонності представлені в таблиці (дів табл. 2.6.)


Таблиця 2.6 Дані для аналізу індексу сезонності

Квартали

Обсяг фінансування (тис грн)

Відхилення тис грн.

Індекс сезонності

І квартал

542,1

116,3

0,7

ІІ квартал

322,7

- 53,0

1,2

ІІІ квартал

423, 8

48,1

0,9

ІV квартал

214,2

- 161,5

1, 8

Всього

1502,8
Побудуємо графік індексу сезонності (див. рис. 2.1.)

Рис. 2.1 - Графік індексу сезонності


Середнє значення відхилення індексу сезонності складає

(0, 7 +1,2 +0, 9 +1, 8) : 4 = 1, 07.

Даний показник свідчить, що в окремі місяці сума коливань фінансування досягає 7 % .


2.2.8 Аналіз основних тенденцій і прогноз явища, що аналізується (Модель 9)

Узагальнення аналізу динаміки є вивчення та аналітична характеристика основних тенденцій розвитку.

На основі цієї тенденції здійснюється прогнозування. Важливим аналітичним методом прогнозування є екстраполяція.. Екстраполяція – це продовження на перспективу наявної основної тенденції.

За інформаційну базу для аналізу закономірностей розвитку і прогнозування візьмемо дані про кількість установ держуправління протягом 2005-2009 років. Побудуємо графік (див. рис. 2.2)


Рис. 2.2 - Динаміка росту кількості держаних установ в Оболонському районі м Києва


Процес прогнозування включає в себе визначення основної тенденції. Кількісна оцінка параметрів та похибки трендової функції визначають ймовірність прогнозу та розраховують довірчі межі прогнозної функції.

Спрогнозуємо можливий ріст кількості державних установ і обсягів фінансування в найближчі п'ять років на основі загальних тенденцій розвитку сфери державного управління в м. Києві.


Таблиця 2.7 Аналіз динаміки абсолютних величин

Роки

Обсяг фінансування ( тис грн)

Відхилення ( тис грн)

Приріст в %

2005 рік

1423,0

2006 рік

1440,3

+ 28,5

+1

2007 рік

1451,5

+11,2

+0,2

2008 рік

1501,6

+ 50,1

+3,1

2009 рік

1502,8

+ 1,2

+0,1


Середня сума приросту становить:

( 1% + 0,2 % + 3,1 % +0,1 % ) :4 = 1.1 % .

Таким чином, можна спрогнозувати, що щорічно при тих же тенденціях розвитку установ державної влади в Оболонському районі м. Києва щорічна сума приросту складе 1,1 %, а сума приросту об'ємів фінансування в найближчі п'ять років складе 1,1 % х 5 = 5, 5 %

Будуємо графік приросту фінансування в % в 2009 -2014 роках (див. рис. 2.3)


Рис. 2.3 - Прогнозований приросту фінансування в 2009 -2014 роках (в %)


Даний графік демонструє загальний тренд збільшення обсягу фінансування органів державної влади в найближчі п'ять років.


2.2.9 Аналіз на основі міжрегіональних зв'язків ( Модель 10)

Модель міжрегіональних зв'язків є стандартною та використовується для комбінаційного аналізу взаємозв'язків. У нашому випадку цей розподіл фінансування по його суб'єктах.

У таблиці 2.8 наведені дані по суб'єктах фінансування органів державної влади в Оболонському районі м. Київ.Таблиця 2.8 Дані по суб'єктах фінансування органів державної влади в Оболонському районі м. Київ ( тис. грн)

Назва державного органу

Сума міських видатків

Сума районних видатків

Органи місцевого самоврядування

2341,3

269,7

Правоохоронні органи

5362,7

561,2

Органи керівництва освітою

1713,2

153.4

Органи керівництва

охороною здоров.’я

1469, 0

130,7

Органи керівництва спортом та культурою

1511. 5

153,1

Інші органи державної влади

1817,9

234,7

Всього

14351,6

1502,8


Усього в загальному обсязі бюджетного фінансування органів державної влади частка Оболонського району становить

100 % : 14351,6 тис грн х 1502,8 = 10,4

Зі структурі органів державної влади, які фінансуються за рахунок бюджету частка Оболонського району м. Києва становить:

1. Органи місцевого самоврядування:

100 % : 2341,3тис грн х 269,7 тис грн = 10,5 %

2. Правоохоронні органи:

100 % : 5362,7 тис грн х 561,2 тис грн = 10,5 %

3. Органи керівництва освітою:

100 % : 1713,2 тис грн х 153.4 тис грн = 9 %

4. Органи керівництва охороною здоров’я:

100 % : 1469, 0 тис грн х 130,7 тис. грн = 9 %

5. Органи керівництва спортом та культурою:

100 % : 1511. 5 тис грн х 153,1 = 10%

6. Інші органи державної влади:

100 % : 1817,9 тис грн х 234,7 тис грн = 13%

У таблиці 2.9 наведені дані про місце Оболонського району м. Києва в структурі фінансування органів державної влади і відхилення даних показників від загальної частки, що займає район по досліджуваних параметрах у структурі бюджету м. Києва.


Таблиця 2.9 Місце Оболонського району м. Києва в структурі фінансування органів державної влади

Назва державного органу

Сума районних видатків

% районних видатків в структурі бюджету

Відхилення

від загальної доли

Органи місцевого самоврядування

269,7

10,5

+ 0,1

Правоохоронні органи

561,2

10,5

+0,1

Органи керівництва освітою

153.4

9

- 1,4

Органи керівництва

охороною здоров’я

130,7

9

-1,4

Органи керівництва спортом та культурою

153,1

10

- 0,4

Інші органи державної влади

234,7

13

+ 2,6


Таким чином, можна говорити про те, що сума приватних показників не істотно відрізняється від загального показника фінансування за винятком показника «інші органи державної влади» ( +2,6).


2.2.8 Аналіз ефективності структурної політики (індексний аналіз) (Модель 11)

Аналіз ефективності структурної політики буде проводиться на основі даних про ефективність фінансування по районах м. Києва

Дані для цього аналізу наведені в таблиці ( дів табл. 2.10 )


Район

Показник ефективності

Розрахунок індексу ефективності

Відхилення від «1»

Оболонський район

56,9

1,06

0,06

Голосіївський район

63,7

0,95

-0,05

Дарницький район

56,1

1,08

0,08

Деснянський район

57,2

1,06

0,06

Дніпровський район

41,3

1,46

0,46

Печерський район

83,6

0,72

-0,28

Подільський район

55,2

1,09

0,09

Святошинський район

52,1

1,16

0,16

Солом’янський район

72

0,84

-0,16

Шевченківський район

66

0,92

-0,08

Середній показник ефективності

60,4


Будь-яке значення індексу менше «1» буде говорити про те, що даний район у структурі загального обсягу фінансування має незадовільні показники ефективності.

До таких районів ставляться:

1) Голосіївський район

2) Печерський район

3) Солом’янський район

4) Шевченківський район

До районів з ефективними показниками фіксування ставляться :

1) Оболонський район

2) Дарницький район

3) Деснянський район

4) Дніпровський район

5) Подільський район

6) Святошинський район

У структурному плані відсоток районів, що мають ефективну систему фінансування державних установ становить:

100 % : 10 районів х 6 районів = 60 %

Відсоток районів, що мають неефективну систему фінансування державних установ становить:

100 % : 10 районів х 4 райони = 40 %

На діаграмі (див. мал. 2.4) відображена структура районів м. Києва по рівню ефективності фінансування органів державної влади


Рис. 2.4 - Структура районів м. Києва по упущу ефективності фінансування органів державної влади


Таким чином, проведений аналіз показує, що більша частина районів м. Києва не ефективно використає бюджетні коштів на фінансування органів влади, що вимагає пошуку шляхів підвищення ефективності, зниження витрат на зміст державного апарату.


2.2.9 Аналіз динаміки зміни бюджету фінансування органів державної влади ( Модель 12)

Для аналізу динаміки зміни бюджету фінансування органів державної влади складемо таблицю зміни середнього обсягу фінансування по роках (див. табл. 2.11)


Таблиця 2.11. Динаміка зміни бюджету фінансування органів державної влади в період з 2005 по 2009 року (тис. грн )

Роки

Обсяги фінансування

Кількість органів державного управління

Сума, що припадає на одну установу

2005

12306,1

214

57,5

2006

12844

223

57,6

2007

12104,1

227

53,3

2008

12681,8

227

55,9

2009

14315,7

230

62,2


Проведений аналіз показує, що за досліджуваний період відбувся ріст витрат на зміст державного апарата на:

14315, 7 тис грн -12306,1 тис. грн =2009,6 грн

Зміни обсягу витрат змісту однієї установи державної влади становить:

62.2 тис. грн - 57 5 тис грн = 4,7 тис грн або 8 %

При цьому кількість органів державної влади збільшилося на 230 шт - 214 шт = 16 шт. або в процентному вираженні 16 шт або також на 8 % .

Таким чином, ми можемо констатувати, що обсяги фінансування державних установ прямо пропорційні росту кількості установ державної влади .


2.5 Розробка управлінського рішення щодо підвищення ефективності фінансування державного апарату в Оболонському районі м. Києва


Першочерговими завданнями в підвищенні ефективності фінансування апарату державного управління та органів державної влади є всебічна економія бюджетних коштів на утримання цих органів.

Особливої актуальності ці питання набувають в умовах сучасної економічної кризи.

В таблиці наведені заходи щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів (див табл. 2.12.)Таблиця 2.12 Заходи щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів

Найменування заходу

% економії бюджетних коштів

1.

Припинити придбання для органів державної влади та інших державних органів за рахунок коштів загального бюджету автотранспорту, меблів (крім випадків придбання меблів для новоутворених і збільшення чисельності працівників усіх бюджетних установ), мобільних телефонів, ноутбуків, побутової техніки

3 %

2.

Припинити проведення за рахунок коштів загального фонду державного бюджету ремонту та реконструкції приміщень, в яких розташовані органи державної влади та інші державні органи, крім тих, що перебувають в аварійному стані

2%

3.

Припинити придбання форменого одягу для працівників органів виконавчої влади,

0,2 %

4.

Переглянути переліки категорій працівників, для яких носіння форменого одягу є обов'язковим, та підготувати за погодженням з Мінфіном відповідні пропозиції щодо їх скорочення

0,1 %

5.

Забезпечити скорочення на 5 відсотків видатків державного бюджету, передбачених у планах асигнувань на:

транспортні послуги;

зв'язок;

представницькі витрати;

відрядження за кордон

5%

6.

Розробити та затвердити план заходів з енергозбереження і забезпечити скорочення витрат на комунальні послуги та енергоносії

1 %

7.

Не допускати подання звернень до Кабінету Міністрів України та не приймати власні рішення щодо збільшення чисельності працівників підпорядкованих органів та установ

1%

8.

Припинити використання бюджетних коштів для проведення святкових заходів (за винятком централізованих заходів МКТ) і друкування продукції, не пов'язаної з виконанням завдань і функцій органів державної влади та інших державних органів

1 %

9.

Всього

11,3


Отже, підрахунок показує, що за рахунок вказаних вище заходів можливо скоротити бюджетні витрати на фінансування органів державної влади по м.Києву на:

14351,6 тис грн., : 100 % х 11 % = 1578, 6 тис. грн

По Оболонському району на:

1502,8 : 100 % х 11 % = 165 , 3 тис. грн.

Таким чином, у даній роботі ми позначили фактори, які впливають на стан фінансування органів державної влади.

Ми встановили, що найбільше значення для даної галузі бюджетного фінансування є ріст суб'єктів фінансування.

При цьому ми встановили, що частина районів у м. Київ неефективно використають бюджетні кошти, у відмінності від ряду районів з ефективним фінансуванням, до яких ставиться й Оболонський район м. Києва.

При цьому аналіз показав, що в Оболонському районі м. Київ є резерви для підвищення ефективності фінансування органів державного управління3. Використання програмного середовища Microsoft Excel в процесі аналізу фінансування державного апарату


У своїй роботі я використовувала програму Microsoft Excel для розрахунків різних показників та величин і створення таблиць та при побудові діаграм та графіків.

На сторінці 19 я будувала таблицю «Стан ефективності фінансування органів державної влади в м. Києві». У стовпчики з В8 по В12 (сума видатків, тис./грн. з 2005 по 2009 роки) помістила числові дані по Оболонському району та розрахувала ефективність фінансування органів державної влади по рокам за допомогою використання формули =B8/C8, далі розрахувала середнє значення суми видатків за формулою = СРЗНАЧ (B8:B12), середнє значення ефективності – =СРЗНАЧ(D8:D12) та середній показник кількості установ – = СРЗНАЧ(C8:C12). Аналогічно провела розрахунки ще по дев’яти районах м. Києва. Потім дану таблицю я скопіювала в основну роботу.


Район

Показники ефективності

Сума видатків (тис. грн)

Кількість установ

Розрахунок ефективності по рокам

Оболонський район

2005 рік

1423

23

61,9

2006 рік

1440,3

25

57,6

2007 рік

1451,5

27

53,8

2008 рік

1501,6

27

55,6

2009 рік

1502,8

27

55,7

Середнє значення суми видатків

1463,8

Середнє значення ефективності

56,9

Середній показник кількості установ

25,8

Голосіївський район

2005 рік

1211,2

21

57,7

2006 рік

1216,1

21

57,9

2007 рік

1434,9

21

68,3

2008 рік

1412,9

21

67,3

2009 рік

1412,1

21

67,2

Середнє значення суми видатків

1337,4

Середнє значення ефективності

63,7

Середній показник кількості установ

21


Дарницький район

2005 рік

1062,6

22

48,3

2006 рік

1276,2

22

58,0

2007 рік

1162,1

22

52,8

2008 рік

1192,6

22

54,2

2009 рік

1262,6

22

57,4

Середнє значення суми видатків

1191,2

Середнє значення ефективності

54,1

Середній показник кількості установ

22

Деснянський район

2005 рік

1261,1

22

57,3

2006 рік

1276,2

24

53,2

2007 рік

1356,2

24

56,5

2008 рік

1400,2

24

58,3

2009 рік

1466,2

24

61,1

Середнє значення суми видатків

1352,0

Середнє значення ефективності

57,3

Середній показник кількості установ

23,6

Дніпровський район

2005 рік

922,5

22

41,9

2006 рік

1029,1

26

39,6

2007 рік

1023,1

26

39,4

2008 рік

1113,1

26

42,8

2009 рік

1122,5

26

43,2

Середнє значення суми видатків

1042,1

Середнє значення ефективності

41,4

Середній показник кількості установ

25,2

Печерський район

2005 рік

1622,2

21

77,2

2006 рік

1677,8

21

79,9

2007 рік

1745,1

21

83,1

2008 рік

1821,1

21

86,7

2009 рік

1922,8

21

91,6

Середнє значення суми видатків

1757,8

Середнє значення ефективності

83,7

Середній показник кількості установ

21

Подільський район

2005 рік

1188,2

20

59,4

2006 рік

1189,1

21

56,6

2007 рік

1198,1

23

52,1

2008 рік

1200,1

23

52,2


2009 рік

1288,2

23

56,0

Середнє значення суми видатків

1212,7

Середнє значення ефективності

55,3

Середній показник кількості установ

22

Святошинський район

2005 рік

1021,6

23

44,4

2006 рік

1189,1

23

51,7

2007 рік

1198,1

23

52,1

2008 рік

1200,1

23

52,2

2009 рік

1288,2

23

56,0

Середнє значення суми видатків

1179,4

Середнє значення ефективності

51,3

Середній показник кількості установ

23

Солом’янський район

2005 рік

1403,5

21

66,8

2006 рік

1502,1

21

71,5

2007 рік

1455,2

21

69,3

2008 рік

1588,7

21

75,7

2009 рік

1605,7

21

76,5

Середнє значення суми видатків

1511,0

Середнє значення ефективності

72,0

Середній показник кількості установ

21

Шевченківський район

2005 рік

1211,2

21

57,7

2006 рік

1313,2

21

62,5

2007 рік

1410,7

21

67,2

2008 рік

1481,3

21

70,5

2009 рік

1511,2

21

72,0

Середнє значення суми видатків

1385,5

Середнє значення ефективності

66,0

Середній показник кількості установ

21Далі мною був розрахований середній показник ефективності фінансування (Ес) по формулі:


=СРЗНАЧ(D13;D22;D31;D40;D49;D58;D67;D76;D85;D94)/СРЗНАЧ(D15;D24;D33;D42;D51;D60;D78;D87;D96)

Ес = Середнє арифметичне від суми середніх показників суми видатків: Середнє арифметичне від суми показників кількості установ.


Після цього мною була складена таблиця «Показатели ефективності фінансування органів державної влади в м. Києві» в якій я розрахувала відхилення від оптимального значення по кожному району за формулою: =B4-B1 (для Оболонського району).

Район

Показник ефективності

Відхилення від оптимального значення

Висновок

Оболонський район

56,9

-2,5

Ефективно

Голосіївський район

63,7

4,3

Не ефективно

Дарницький район

54,1

-5,3

Ефективно

Деснянський район

57,3

-2,1

Ефективно

Дніпровський район

41,4

-18,0

Ефективно

Печерський район

83,7

24,3

Не ефективно

Подільський район

55,3

-4,1

Ефективно

Святошинський район

51,3

-8,1

Ефективно

Солом’янський район

72

12,6

Не ефективно

Шевченківський район

66

6,6

Не ефективно


На основі даних таблиці «Стан ефективності фінансування органів державної влади в м. Києві (Оболонський район)» побудувала графік «Динаміка росту кількості держаних установ в Оболонському районі м Києва «за допомогою «Майстра діаграм» ввівши туди дані кількості установ за 2005-2009 рр.
Далі по даним для аналіза індекса сезоності за допомогою «Майстра діаграм» побудувала графік індекса сезоності.Після чого побудували графік «Прогнозування приросту фінансування в % в 2009 -2014 роках» виходячи з аналізу тенденції росту обсягів фінансування органів державної влади за останні п’ять років.У розділі «Аналіз ефективності структурної полiтики» склали таблицюРайон

Показник ефективності

Розрахунок індексу ефективності

Відхилення від «1»

Оболонський район

56,9

1,06

0,06

Голосіївський район

63,7

0,95

-0,05

Дарницький район

56,1

1,08

0,08

Деснянський район

57,2

1,06

0,06

Дніпровський район

41,3

1,46

0,46

Печерський район

83,6

0,72

-0,28

Подільський район

55,2

1,09

0,09

Святошинський район

52,1

1,16

0,16

Солом’янський район

72

0,84

-0,16

Шевченківський район

66

0,92

-0,08

Средний показатель эффективности

60,4

На основі даних наведеної таблиці ми розрахували суму, що припадає на одну установу та побудували таблицю динаміки змін бюджету фінансування органів державної влади в період з 2005 по 2009рр (тис. грн )


Роки

Обсяги фінансування

Кількість органів державного управління

Сума, що припадає на одну установу

2005

12306,1

214

57,5

2006

12844

223

57,6

2007

12104,1

227

53,3

2008

12681,8

227

55,9

2009

14315,7

230

62,2


Виходячи з даних таблиці використовуючи «Майстер діаграм» побудували діаграму що відображає структуру районів м. Києва по уроню ефективності фінансування органів державної влади.
Для роздрукування всіх розрахунків в Microsoft Excel, включаючи таблиці я використовувала функцію Print Screen на робочій клавіатурі, а потім вставляла копію в документ Microsoft Word. Ці дані можна продивитися далі.


Література


 1. Конституція України . Відомості Верховної Ради України ,1996, N 30, ст. 141

 2. Бюджетний кодекс України . Відомості Верховної Ради України , 2001, N 37-38, ст. 189

 3. Законо України «Про місцеві державні адміністрації» . Відомості Верховної Ради України , 1999, N 20-21, ст.190

 4. Закон України «Про столицю України - місто-герой Київ». Відомості Верховної Ради України , 1999, N 11, ст. 79

 5. ЗАКОН УКРАЇНИ . «Про джерела фінансування органів державної влади». Відомості Верховної Ради України , 1999, N 34, ст.274

 6. Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» . Відомості Верховної Ради України , 1999, N 20-21, ст.190

 7. Постанова КАБІНЕТу МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «Про економію бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів» .

 8. РІШЕННЯ КИЇВСЬКої МІСЬКої РАДи Про бюджет міста Києва на 2009 рік К 2000

 9. ЗВІТ Оболонської районної роди «Про виконання районного бюджету за 9 місяців 2009 року. К.2009

 10. ЗАКОН УКРАЇНИ Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань Відомості Верховної Ради України , 2004, N 52, ст.561 )

 11. Базилевич В. Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси. – К..: Атіка. – 2004. – 264 с.

 12. Василик О. Д., Павлюк К. В. Державні фінанси України: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.

 13. Дєєва Н М.Бюджетний менеджмент: Навч. посібник / Дніпропетровська держ. фінансова академія. — Д. : ДДФА, 2006. — 320с

 14. Кабанець А.Г. Місцеві фінанси: Конспект лекцій / Харківський національний економічний ун- т. — Х. : Видавництво ХНЕУ, 2006. — 56с.

 15. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К.: НІОС, 2000. - 381 с.

 16. Луніна І.О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин / НАН України; Інститут економічного прогнозування. — К. : Наукова думка, 2006. — 432с.

 17. Лютий І. О., Демиденко Л. М., Субботович Ю. Л. Бюджетна політика і стабільність соціально-економічного розвитку України // Фінанси Украіни. – 2009. – №10. – с. 3-12.

 18. Методичні рекомендації щодо аналізу бюджетів державних установ ревізій кошторисних витрат на утримання бюджетних установ: Для студ. спец. "Фінанси" / Львівський торговельно-економічний ун-т / Валентин Сергійович Тимофєєв (уклад.). — .Л, 2003. — 208с.

 19. Онищенко СВ. Бюджетування в системі фінансового управління підприємством: Дис... канд. екон. наук:

 20. Федосов В., Кондратюк С., Сафонова Л., Опарін В., Хлівний В. Бюджетний менеджмент. Практикум: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т / Віктор Федосов (заг.ред.). — К. : КНЕУ, 2005. — 420с.

 21. Фінанси: Навч. посіб. / О. П. Близнюк, Л. І. Лачкова, В. І. Оспіщев та ін.; За ред В. І. Оспіщева. – К.: Знання, 2006. – 415 с.

 22. Чечетов М.Ч, Чечетова Н.Ф., Бережна А.Ю. Бюджетний менеджмент: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл.:В 2 ч. / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ВД "ІНЖЕК", 2004. — 555с.

 23. Ющенко Л.М., Кононенко В.П., Куліков П.М.. Методичні рекомендації щодо розрахунку мінімального рівня фінансового забезпечення функціонування загальноосвітніх навчальних закладів: (Індивідуальне кошторисне планування видатків загальноосвітніх навчальних закладів) / Департамент економіки та фінансування; Державний центр економіки освіти і науки. — К., 2003. — 89с.


Случайные файлы

Файл
3089.rtf
1373-1.rtf
169181.rtf
OpredPodozPak.doc
rech.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.