Бюджетування на підприємстві на прикладі ТОВ "Енергоресурси–7" (160439)

Посмотреть архив целиком

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПВНЗ „ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

Запорізька філія

КАФЕДРА ФІНАНСІВ обліку та аудиту

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 7.050104 „ФІНАНСИ”


ДИПЛОМНА РОБОТА

На тему:

Поліпшення фінансових результатів підприємства (на прикладі..АКІБ УкрСиббанк..)”
Виконав(ла): студент Безлюдний Микола Валерійович_________

Науковий керівник:

д.е.н.(к.е.н.), проф.(доц..)

Василичев Д.В._П.І.Б (Прізвище та ініціали)

Допущено до захисту „___” ____________2008 р.

Завідувач кафедри ______________________ к.е.н., доц. Василичев Д.В.

Нормоконтролер ______________________ к.е.н., проф. Панкова М.О.


Запоріжжя, 2008


ВІДГУК


НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ

СТУДЕНТА Європейського університету


(прізвище, ім’я, по батькові)


на тему_______________________________________________________

_____________________________________________________________

за спеціальністю 7.050104 „Фінанси”

1. Актуальність проблеми, що досліджується ______________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

2. Теоретичні засади і методологічні підходи, що використано у дослідженні, глибина аналізу, здійсненого автором ______________________

_____________________________________________________________

3. Тенденції, що виявлено в дипломному дослідженні ______________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

4. Практична цінність зроблених автором пропозицій і коректність висновків ________________________________________________________

_____________________________________________________________

5. Висновок щодо відповідності роботи вимогам написання дипломних робіт у ВНЗ і можливості допуску до захисту ДЕК ______________________

_____________________________________________________________

Науковий керівник

дипломної роботи,

науковий ступінь, звання _______________ ________________________

(підпис) (П.І.Б.)

______” ______________2008 р.


РЕЦЕНЗІЯ


НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ

СТЕДЕНТА Європейського університету


(прізвище, ім’я, по батькові)

на тему_______________________________________________________

_____________________________________________________________

за спеціальністю 7.050104 „Фінанси”

1. Актуальність теми.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

2. Коротка характеристика дипломної роботи за розділами

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

3. Позитивні сторони і недоліки дипломної роботи

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

4. Методи, застосовані при вивченні і обробці матеріалів.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

5. Які ідеї, новації, пропозиції, що вносить студент і обґрунтовує, являють практичну цінність.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

6. Оформлення роботи і її відповідність вимогам, що висуваються до дипломної роботи.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

7. Загальний висновок про те, наскільки професійно підготовлений студент до самостійної роботи.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

8. Дипломна робота заслуговує оцінки ____________ („незадовільно”, „задовільно”, „добре”, „відмінно”).

Місце роботи і посада рецензента________________________________

_____________________________________________________________

Рецензент _______________________________П.І.Б. рецензента

(підпис рецензента)

Місце для печатки
____” ________________ 2008р.Опис документів


Студент _____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Дипломна робота _______________

Завдання ____________

Відгук ______________

Рецензія ____________

Додатки_____________

Зав. кафедри к.е.н., доц. Василичев Д.В.ПВНЗ «Європейський університет» Запорізька філія


Факультет економіки і менеджменту

Кафедра фінансів, обліку та аудиту

Спеціальність 7.050104 “Фінанси”


Затверджую

Зав. кафедрою фінансів, обліку та аудиту

________________ Д.В. Василичев

24 вересня 2007 р.


Завдання

на дипломну роботу студентові

П.І.П.


Тема дипломної роботи : ________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Затверджена наказом по університету від ____________ 2007 р. №

2. Термін здачі студентом закінченої роботи (проекту) 30.05.08 р.

3. Цільова установка та вихідні дані до роботи (проекту): ____________

______________________________________________________________

Вихідні дані _____________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________


4. Перелік демонстраційного матеріалу рисунки, діаграми, графіки, таблиці, що ілюструють досліджені питання
5. Консультанти по роботі , із зазначенням розділів проекту, що стосується їх:


Розділ

Консультант (прізвище, ініціали)

Підпис, дата

Завдання видав

Завдання прийняв

Розділ 1
Розділ 2
Розділ 3

6. Зміст дипломної роботи (перелік питань, які належить розробити):


7. Календарний план виконання роботи


пп

Назва етапів дипломної роботи

Термін виконання етапів роботи

За планом

Фактично

Робота над планом і літературними джерелами

25.09-23.11.07


Узагальнення теоретичного матеріалу, написання вступу до дипломної роботи

26.11-30.11.07


Аналіз практичної діяльності фірми /підприємства

21.01-18.02.08


Написання розділів 1 та 2

22.02-17.03.08


Підготовка розділу 3

21.03-14.04.08


Корегування матеріалів і внесення необхідних змін до тексту дипломної роботи

14.04-18.04.08


Підготовка висновків та пропозицій

18.04-28.04.08


Оформлення роботи

30.04-05.05.08


Попередній захист

05.05-08.05.088. Дата видачі завдання 25 вересня 2007 р.

Керівник дипломної роботи _____________ _______________________

(підпис) (П.І.Б.)

Завдання прийняв до виконання студент ______________

(підпис)РЕФЕРАТ


Дипломна робота: 117 сторінок тексту, 30 таблиць, 8 рисунків, 69 джерел літератури, 2 додатки.

Об'єкт дослідження: ТОВ „Енергоресурси – 7”, що займається виробництвом корпусних і м'яких меблів.

Предметом дослідження є процес бюджетування в організації.


Случайные файлы

Файл
31549.rtf
umweltschutz.doc
26711.rtf
15849-1.rtf
165624.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.